Tolna Megyei Népújság, 1983. július (33. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-01 / 154. szám

fi <01/ AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIII. évfolyam, 154. szám ÁRA: 1,40 Ft 1983, július 1., péntek. Mai számunkból KÖNNYÍTÉS A GYERMEKES CSALÁDOK TERHEIN (3. old.) „MINDENKI ÁRTATLANNAK SZÜLETIK” (4. old.) OLVASÓSZOLGÁLAT ■■■■■■■■■ j Jobbítsunk, szebbítsíínk! A fiatalok türelmetlenek. Többet, jobbat, szebbet akar mák. Így hát jogos a tűr el metlenségük. Tűs t é n t, most azonnal akarják mindezt — így viszont már megkérdőjelezhető a jo­gosság. Nem az igény, per­sze, hanem az azonnal jo­gossága. A fiatalok krititeusak. Igazuk van, legyenek is azok. A kritika joga em­beri jog. Én különösen azoknak adom, akik még ■nem csontosodtak meg a mindennapok rutinjában. Akik akarnak és mernek is újjal előhozakodni és akik mernek nemet mondani arra, ami tegnap lehet hogy jó volt, mára azonban ása- taggá, sőt elavulttá lett. Igen ám, de van itt egy korántsem elhanyagolható dolog. Nem én találtam ki, olyan munkásoktól hallot­tam, akik a munkapad mellől1 mondanak véle­ményt, egyáltalán nem el­hanyagolható teljesítmény- szint követelményeivel a vállukon. Azt mondják, beszélni mindenkinek joga van, az okos beszédre odafigyelni nemcsak érdemes, hanem kötelező is. Viszont bírál­ni, követelni csak annak van joga, aki odateszi az asztalra, amit a kollektíva elvár tőle. A tisztes, sőt kiemelkedő munkát nyújtó munkásnak van szava. Legyen is. A trehánynak nincs; ne is le­gyen. A buta beszédnek meg, különben is, „híg a leve”. Mielőtt bárki azt hinné, valami ifjúsági cikket kí­vánok írni, mindjárt el­mondom : amit eddig mondtam, nemcsak a fia­talokra érvényes. Az idő­sebbekre éppúgy, ha nem még jobban. Egy kollégám, egyik fo­lyóiratunkban, ezt adta szép riportja mottójának, hallván egy öreg szakitól, aki tisztességgel végigküz- dötte, amit végigküzd enie reászabott az élet: „Ma­holnap már azt várják tő- ■ lem, hogy szégyelljem: az ötvenes években is párttag voltam.” Nos, ne szégyellje, hi­szen nem szégyelljük egy­általán. Valami mindig valahol elkezdődik. Aztán lesz be­lőle ami lesz. Minden újat kezdenek okos emberek is, meg kevésbé okosok is. Az okosok áltailában kevesebb hibát követnek el, a. ke­vésbé okosok többet. De csalhatatlan ember nincs (kinevezni annak, persze lehet, de minek?), hibátlan emberrel se ta­lálkoztam, lustával, sem­mittevővel elleniben igen­csak. Nos, ez utóbbiakat álta­lában kevésbé rázza meg az élet, mert. aki semmit se csinál, az semmit se té- I ved. A tévedés az alkotó emberek „privilégiuma” — mondhatnám, joga. öreg szaki, akiről szó volt az élőbb, s akivel ta­lálkoztam bizonyosan jó- párszor már szélárnyékbam is, de leginkább ott, ahol az ég zengett, hidd el ne­kem, alapok nélkül nincs épület. Lehetne szebb, lehetne csinosabb? De mennyire. Nosza, tessék szebfoíteni, csinosítani. Most már van mit jobbítani. L. Gy. A török miniszterelnök csütörtöki programja Kádár János találkozott Gilberto Vieirával 'Billend Ulusu, a Török Köztársaság minisztereinöke, aki hivatalos látogatáson tar­tózkodik Magyarországon, csütörtöki programját Szé­kesfehérváron kezdte: az Ikarus Karosszéria és Jár­műgyárat kereste fel. A ven­déget elkísérte útjára Nagy János külügyi államtitkár, Fóti Iván, hazánk török- országi és Osman Basman, Törökország budapesti nagy­követe. A magas rangú vendége­ket a székesfehérvári gyár­ban Gábor András ipari mi­niszterhelyettes, a megye, a város, s az üzem vezetői üd­vözölték. Bállá Károly, a gyár igazgatója és Nagy Gá­bor, az Ikarus vezérigazga­tója tájékoztatta a vendége­ket az évi 13—14 ezer autó­buszt előállító nagy múltú hazai iparvállalat eredmé­nyeiről. Elmondták, hogy a székesfehérvári gyár szerelő- szalagjairól az idén 8700 au­tóbusz kerül le, s többségét — 85—90 százalékát — ex­portálják. A piac igényeire figyelő gyárt má nyf el jes zté s eredményeként Ikarus— Renault kooperációban ké­szülő buszokat számítottak, il­letve exportálnak Algériába, s feltűnnek az Ikarus termé­kei az Egyesült Államok, Inak, Kuvaiti országútjain is. Törökország útjain több mint 600 Ikarus emblémájú jármű gurul. Bülend Ulusu érdeklődött az alkatrész-utánpótlásról, a fejlesztési elképzelésekről és az autóbusz-gyártásban ki­alakítható magyar—török kooperáció lehetőségeiről. Ezt követően a vendégek a szerelőcsarnokban megtekin­tették a gyártási folyamat egyes mozzanatait, majd az üzem udvarán rögtönzött ter­mékbemutatón ismerkedtek meg az Ikarus gyártmányai­val, a belföldre és az export­ra készített autóbuszokkal. Bülend -Ulusu Budapestre visszatérve — Gernyi Kál­mán, a Fővárosi Tanács el­nökhelyettese kala uzol ás á val — a főváros nevezetességei­vel ismerkedett. A Déli pá­lyaudvarnál a gépkocsiból ki­szállva metrón folytatta út­ján a Batthyány térig, út­közben Daczó József, a BKV vezérigazgatója tájékoztatta a török kormányfőt Budapest tömegközlekedéséről, a met­ró és a szentendrei HÉV for­galmáról. Ezt követően a mi­niszterelnök útja Gül Baba türbéjéhez vezetett, ahol megismerkedett a török hó­doltság idején Budára érke­zett, s itt elhunyt mohame­dán szerzetes sírkápolnájá- nafc történetével, s emlékez­tető sorokat írt a vendég­könyvbe. A program a főváros leg­nagyobb középületeként szá­mon tartott, újjáépítésével nemzeti kulturális intézmé­nyek otthonává lett Budavári Palotában folytatódott. A tö­rök kormányfő a Nemzeti Galéria középkori művészeti gyűjteményét, valamint a ké­ső reneszánsz és barokk kor alkotásait bemutató tárlatát tekintette meg. A délelőtti program befe­jezéseként a török miniszter betért a most is sok hazai és 'külföldi érdeklődőt vonzó Mátyás-templomba, majd a Halászbástyáról Budapest panorámájában gyönyörkö­dött. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke csütörtökön az Országházban hivatalában fogadta Bülend Ulusut. A szívélyes légkörű találkozón részt vett Nagy János kül­ügyi államtitkár, Ercüment Vavuzalp külügyi államtit­kár, Fóti Iván és Osman Basmlain. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára csütörtökön délután a KB székházában fogadta Bü­lend U.lusut, a Török Köz­társaság miniszterelnökét A szívélyes légkörű talál­kozón véleménycserét foly­tattak a nemzetközi élet idő­szerű kérdéseiről, különös tekintettel az európai bizton­ság és együttműködés prob­lémáira. Megelégedéssel álla­pították meg, hogy országaik együttműködése eredménye­sen fejlődik és megerősítet­ték készségüket a kölcsönö­sen előnyös kapcsolatok to­vábbi elmélyítésére. A találkozón jelen volt Lá­zár György, a Miniszterta­nács elnöke, Ercüment Va­vuzalp, valamint Fóti Iván és Osman Basman. Csütörtökön kétoldalú megbeszélésekre került sor a Bülend Ulusu kíséretében lé­vő személyiségek ás magyar partnereik között. Vánosa Jenő mezőgazda- sági és élelmezésügyi minisz­ter Satoahatitin özbek élelme­zési, mező- és erdőgazdasá­gi miniszterinél találkozott. A megbeszélés során áttekin­tették a növénytermesztés­ben, állattenyésztésben és az erdőgazdálkodásban adódó együttműködési lehetősége­ket. 'Bajnok Zsolt államtitkár, .a Tájékoztatási Hivatal elnöke Candemir önhon török mi­niszterelnökségi tájékoztatá­si államtitkárral tárgyalt a két hivatal és a tájékoztatá­si intézmények munkájáról, az együttműködés lehetősé­geiről. /Este Bülend Ulusu és fele­sége Lázár György és fele­sége társaságában megtekin­tette a KISZ Központi Mű­vészegyüttes tánckara és Rajikó-zenekara folklórműso­rát az együttes székházában. Az előadáson jelen volt a török miniszterelnök kísére­tének és a magyar tárgyaló- csoportnak több tagja. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára csütörtökön a KB szék- házában találkozott a hivata­los látogatáson hazánkban tartózkodó Gilberto Vieirá­val, a Kolumbiai Kommunis­ta Párt főtitkárával. A szívélyes, elvtársi lég­körű megbeszélésen tájékoz­tatták egymást pártjaik fel­adatairól. Véleményt cserél­tek a kommunista mozgalom, valamint a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről, különös figyelmet fordítva Közép- és Latini-Arnarika helyzetére. A két párt vezetői aggo­dalommal szóltak a reakciós erők fokozódó beavatkozási kísérleteiről a Karib-térség- ben, amelyek veszélyeztetik a világbékét. Támogatásuk­ról biztosították a népelnyo­mó diktatúrák és támogatóik ellen, a szabadságért, a tár­Az űrállomás készleteinek számbavételével, az űrhajó­jukon magukkal vitt műsze­rek, tudományos eszközök elhelyezésével töltötte első teljes munkanapját a Szal- jut—7 űrállomáson Vlagyimir Ljahov és Aleszandr Alek- szandrov. Az űrhajósokat a földi irányítás szerdán reg­gel 10 órakor ébresztette, s este 11 volt, amikor ismét nyugovóra térhettek. Otthonuk — az űrhajóból, a Szaljut—7-ből és a Koz­mosz mesterséges holdból ál­ló űrkomplexum — jelenleg csaknem kör alakú pályán kering a Föld körül. A pá­lyának a Föld felszínétől mért legtávolabbi pontja 343, a legközelebbi pedig 328 kilo­sadailmii igazságért küzdő salvadori, chilei és más la­tin-amerikai hazafias erőket. Kifejezték szolidaritásukat a kubai és niearaguai néppel, amelyek országaik független­ségét és építőmunkájuk eredményeit védelmezik. Ál­lást foglaltak amellett, hogy a latin-amerikai válsággóco­kat tárgyalásos úton számol­ják fel, mert ez jól szolgálná az amerikai földrész, a nem­zetközi béke és biztonság ügyét. Megerősítették készségüket a pártközi együttműködés el­mélyítésére, és hangsúlyoz­ták, hogy a jövőben is előse­gítik a mindkét nép javát szolgáló sokoldalú kapcsola­tok feljesztését a Magyar Népköztársaság és a Kolum­biai Köztársaság között. A találkozón jelen volt Várkonyi Péter, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára. méterre van, síkja pedig az egyenlítő síkjával 51,6 fokos szöget zár be. Az űikomple- xum 91,1 perc alatt tesz meg egy teljes fordulatot. Ljahov és Alekszandrov első napjai a kutatásokra való felkészüléssel telnek el. A földi irányítás egyelőre igyekszik a lehetőségekhez képest minél kevesebb fel­adattal megterhelni Ljahovot és Alekszandrovot, hiszen a két űrhajós most esik át a súlytalansághoz való alkal­mazkodás Legnehezebb, kez­deti szakaszán. Ha ezen si­kerrel túl jutottak, akkor ki­nyitják a Szaljut—7 és a Kozmosz—1443 közötti ajtót, s a nagyméretű űrlaborató- riumban megkezdődik az iga­zi tudományos munka. Szaljut űrállomás Fokozatosan lát munkához Ljahov és Alekszandrov Eredményes félév Tanácskozott a KISZÖV küldöttgyűlése Betakarították az árpát Tegnap délelőtt Szekszár- don, az új MESZÖV-székház- ban tartotta idei első félévi tanácskozását az Ipari Szö­vetkezetek Tolna megyei Szö­vetségének küldöttgyűlése. Részt vett a tanácskozáson Rév Lajos, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, az OKISZ elnöke, Tamás Ist­vánná, a megyei tanács el­nökhelyettese és Tamás Ádém, a megyei pártbizottság osztályvezető-helyettese. Fodor Tibor elnök terjesz­tette elő az elnökség beszá­molóját a megye szövetkeze­tei 1983. I. félévi gazdálkodá­sáról, a további feladatokról és fűzött szóbeli kiegészítést a beszámolóhoz. Mind az írásos beszámoló­ból, mind a KISZÖV-elnök által elmondottakból kitűnt, hegy a megye ipari szövetke­zetei az első félévben az or­szágos ipari szövetkezeti mozgalom átlagos fejlődési üteménél gyorsabban fejlőd­tek, jobb eredményekkel zár­ják az első félévet. Kérte a küldötteket, hogy az első fél­évi eredményes munkáért ad­ják át a szövetkezeti tagok­nak az elnökség köszönetét és elismerését. A megye szövetkezeti ipa­rának termelése az első fél­évben elérte az 1.3 milliárd forintot, tíz százalékkal ha­ladta meg a múlt év hasonló időszakának termelését. A tő­kés export a tervezett 24 szá­zalékkal szemben 36 száza­lékkal nagyobb az első fél­évben, a nagykereskedelem irányába történő értékesítés 5, a lakossági szolgáltatás 7 százalékkal nőtt. Mindez eredményeket fokozza, hogy a létszám 2 százalékkal csök­kent, tehát a termelékenység növekedése meghaladta a ter­melését. Különösen a gépipari szö­vetkezetek „ugrattak ki”, eb­ben az ágazatban valósult meg a leggyorsabban és leg­eredményesebben a változó gazdasági feltételekhez és pi­aci igényekhez való tudatos és kényszerű alkalmazkodás, amely a gazdaságtalan, illet­ve a kevésbé jövedelmező termelés visszaszorításában, egyidejűleg új termékek, kor­szerűbb gyártmányok beveze­(Folytatás a 3. oldalon.) Tolnia megyében befejezték a 9200 hektáron termesztett árpa betakarítását. Igaz, az aszály, később meg az eső miatt sokam úgy vélték, hogy kevesebb lesz a termés, mint volt tavaly, de végül is soha ilyen szép termést nem ta­karítottak be árpából me­gyénkben, mint az idén. iA búza aratását az elmúlt hét péntekén a mőcsényi Völgység Népe Tsz-toen kezd­ték, hétfőn Szedresen, Ten­gelioen, valamint a Hőgyészi Állami Gazdaság lengyeli ke­rületében álltak a gépek a táblák szélére, majd az el- jnúlt napokban más üzemek­ben is elkezdődött a búza aratása. I _ — ............... -................ ...... A z utolsó forduló a sióagár di árpatáblán

Next

/
Oldalképek
Tartalom