Tolna Megyei Népújság, 1979. szeptember (29. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-14 / 215. szám

Névnap: Szeréna A Nap kél 5.19 — nyugszik 18.00 órakor A Hold kél 23.32 — nyugszik 14.03 órakor Kétszáztíz évvel ezelőtt, 1769. szeptember 14-én született és 1859-ben halt meg Alexander von Hum­boldt német természettu-íís, felfedező és utazó, a ber­lini Tudományos Akadémia tagja, a földtan jelentős iutatója, s a nemzetközi tudományos együttműködés egyik első sikeres kezdeményezője. A A PÁVA ruhagyár 6-os számú üzeme ruházati be­mutatót rendezett Koppány- szántó és Értény községek­ben. A kiállításon az új, mo­rén szabású ruhák mellett, feliratok hívták fel a figyel­met, a mintegy 500 dolgozót foglalkoztató, 1981-ben Ta­másiban átadásra kerülő, új üzemegységre. # A PÉCSI POSTAIGAZ­GATÓSÁG rendezésében tegnap négy megye — Ba­ranya, Somogy, Zala, Tolna — postai és takarékpénztári vezetői tanácskoztak Szek- szárdon, a Babits Mihály művelődési központban a postai takarékszolgálat és a totó-lottó szerencsejáték idő­szerű kérdéseiről és 1979. évi eredményeiről. A tanács­kozáson a Posta Vezérigaz­gatóság és az OTP-központ képviselői is részt vettek. A tanácskozás résztvevőit Szi­getvári Ernő, az OTP Tolna megyei Igazgatóságának he­lyettes vezetője köszöntötte, majd Csermely László, a Pécsi Postaigazgatóság osz­tályvezetője adott tájékozta­tást az igazgatósághoz tar­tozó megyék 1979. évi ered­ményeiről. Az elhangzott vé­lemények azt tükrözték, hogy a megyék postás dolgozói a takarékpénztárral együtt­működve az év hátralévő ré­szében mindent elkövetnek a takarékbetétgyűjtés és a szelvényértékesítés 1979. évi feladatainak teljesítéséért. — sülyos vAStrri szeren­csétlenség történt csütörtök­re virradóra Szerbiában. A szta- lacsi pályaudvaron a Szkopje— belgrádi gyors összeütközött a Krussevac—Sztalacs között közle­kedő tehervonattal. Csütörtökön a kora reggeli órákig 49 halot­tat emeltek ki a vonat roncsai közül. A szerencsétlenség több mint száz sebesültjét a kruse- vaci, nisi és paracsini kórházak­ban ápolják. Nőkről nőknek — de talán nemcsak a gyengébb nemhez szól Pásztor Magdolna riportmű­sora, amit ma 13.15-kor hallha­tunk a Petőfi Rádió adásában. A legfrissebb felmérés 1976-ban, illetve 1977-ben készült a mező­gazdaságban arról, hogy a fizi­kai munkakörben dolgozók hány százaléka szakmunkás. Nem meglepő, hogy a férfiak és a nők aránya jelentősen eltér. 1976-ban a férfiak 38, a nők 8,6 százaléka tartozott ebbe a kate­góriába, és ez az egyébként sem felemelő arány már azóta „is to­vább romlott. Erről szól a mű­sor... A népszerű Családi Kör ma esti — 20.20-kor kezdődő televí­zióadásában — Klári, Juli és Eva a kórházban ismerkedett meg. Egy szobában feküdtek, egy napon szültek, majd mind­hárman otthon maradtak kis­babájukkal. Életük ettől kezdve eltérően alakult. A műsor arra keres választ: milyen gondjaik vannak a gyesen lévő kisma­máknak és családjuknak. + VÉRADÁS. Az MMG- AM szekszárdi műszergyárá­ban véradónapot tartottak a héten, kedden, melyre 153 dolgozó jelentkezett. Vért 138-an tadtak. * ÉRETTSÉGI TALÁL­KOZÓ. A tamási gimnázium­ban érettségi találkozót tar­tottak azok a diákok, akik 1954-ben végeztek. A ked­ves, hangulatos találkozón az egykori tanárok közül egye­dül dr. Koppán József volt jelen. A találkozót Spiri György, a tamási tejüzem igazgatója szervezte, s tájé­koztatta a volt diákokat Ta­mási fejlődéséről. Hosszú távú kooperációs szerződés alapján a MOM duna­újvárosi gyárában megkezdték a nyugatnémet Triumph cég számára a „Gabriella” nevű táskaírógépek sorozatgyár­tását. Az üzemben évente ötvenezer darab táskaírógépet és további százötvenezer írógépalkatrészt gyártanak. A ké­pen: Barta Mihályné a sorváltókart szereli helyére. Felhő, szél Várható időjárás ma estig: Kevés felhő, csapadék nélkül, megélénkülő délnyugati szél. A várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet pénteken 24—29 fok között. Távolabbi kilátások szombattól keddig: Időnként bo­rultságig növekvő felhőzetre számíthatunk. Ismétlődő esők, záporesők várhatók. Védőkapuk TTTTTS. rrz Néhány hónapig lassítva, s kis kanyart megtéve haladhattak a járművek Paks határá­ban a hatoson. Korábban ugyanis a téglagyár és a vasút közti felüljáró betonszerkezetét a magas rakományú közúti szerelvények .annyira megrongálták, hogy javítása elkerül­hetetlen volt. Nemlég a Baranya—Tolna megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat szak­emberei befejezték a helyreállítást, sőt a felüljáró két oldalán a maximális magasságot mutató csőkaput is felállították. Fotó: Sz. L. OL VAST AM II tehenesz Kilenc évet dolgozott az iparban a tolnai Straubin- ger Ferenc, kitanulta a szövőszakmát, művezetőképzőt végzett, segédművezető lett, majd ezután „váltott” és ma tehenész az Aranykalász Tsz-ben. Elégedett ember, családja van, jól keres. Távol áll tőlem, hogy azért a kilencéves ,„vargabe­tűért” elmarasztaljam. Am példája — és nem is csak az övé, mert egyre több az olyan fiatal, aki húsz- hu­szonöt-harmincévesen jön vissza a mezőgazdaságba — elgondolkodtat. Mert Straubinger Ferenc nemcsak a nagyobb pénzről beszél, bár elhatározásában az is köz­rejátszott. Hanem munkája szépségéről is. Arról, hogy szeret az állatokkal bánni. És ez a hajlama bizonyára megvolt már gyerekkorában is. Vajon eléggé megmutatjuk az általános iskolát vég­ző, pályaválasztó fiataloknak, milyen lehetőségeik van­nak a mai korszerű mezőgazdasági üzemekben? Alig­ha. Mert akkor a mainál többen határoznának úgy, hogy valamilyen mezőgazdasági szakmát választanak. (J) Még egyszer a Csillagok háborújáról A Tolna megyei Moziüze­mi Vállalat történetében ed­dig még soha nem tapasztal­ták azt, amit a nemrégiben bemutatott „Csillagok hábo­rúja” című amerikai filmnél. Ahogy azt Czank József, a Tolna megyei Moziüzemi Vál­lalat igazgatója elmondta: a filmet 14 előadáson vetítet­ték le, összesen 13 224 (!) lá­togató előtt. Az előadásokból 202 936 forint volt a bevétel. Amióta Szekszárdon mozi működik, egyetlen film köze­lítette meg ezt az „ered­ményt”, mégpedig a Berkesi András regényéből készült Sellő a pecsétgyűrűn című film. Még olyan film is mesz- sze elmaradt mind a látoga­tók száma, mind a bevétel szempontjából a Csillagok háborújától, mint a tavaly le­vetített nagy sikerű Pokoli torony című amerikai film. Dunafóldvár Forgalomkorlátozások „Aranyláz” A plakát az Óra- és Ék­szerkereskedelmi Vállalat 140-es számú üzletének ki­rakatában lóg, Szekszár­don: „Szeptember 18. és 20. kö­zött arany-, ezüst- és drága­kő-felvásárlást tartunk fel­emelt áron.” — Fél tízkor nyitunk, olyankor már több tucat ember áll az üzlet előtt. Aranyat keresnek. Mindig csak aranyat: láncot, köves gyűrűt — mondja Kaiser Ferenc üzletvezető. — A bizsukat most is fe­le áron adjuk, de nem vi­szi senki. Tessék elhinni, tegnap 527-en kerestek aranyholmit az üzletben. Hárman vagyunk, két el­adó és jómagam. Átlagban másfél millió forint a havi forgalmunk. Képtelenek vagyunk kielégíteni az igé­nyeket. Míg az üzletben tartóz­kodtam — fél óráig — húz­tam a strigulákat, hányán érdeklődnek ékszer után. Huszenegyen voltak! (Sá) Vasárnap rendezik meg Du- naföldváron a hagyományos szüreti ünnepségeket. Ez al­kalommal, először, itt talál­koznak a négy Földvár nevű település, Tiszaföldvár, Pusz­taföldvár, Balatonföldvár és Dunaföldvár képviselői, mű­vészeti együttesei. A prog­ram délután kettőikor fel­vonulással kezdődik. A mint­egy nyolckilométeres útvona­lon háromszáz résztvevő vo­nul fel díszes népviseleti ru­hákban, gyalog, lóháton, ko­csikon. Fél ötkor folklórmű­sorral folytatódik a rendez­vénysorozat a vár szabadtéri A pénzhajsza szülte felelőtlen­ség kilenc ember életébe került a szicíliai Etna oldalán. A tűzhá­nyó szerdán este nagy robajjal kilőtte magából a kráter „du­góját”, a korábbi kitörés után megmerevedett lávatömeget és agyonzúzott 9 turistát, akik többszáz társukkal az Etna tit­kait figyelgették 2900 méter ma­gasban. A hegy oldalára vissza­zúduló kőtömeg húsz embert megsebesített, közülük kettőnek az állapota válságos. Az Etna oldalán nem szokatlan jelenség a kíváncsiskodó turista. A szicíliai idegenforgalmi irodák — a hatóságok hallgatólagos be­színpadán, s este héttől veszi kezdetét a művelődési házban a szüreti bál. Itt felelevenítik a régi népszokásokat, lesz szőlőlopás, hol a tőkék ter­mésére szőlőcsőszök vigyáz­nak, s a tetten ért csenőket szőlőbírók sújtják vidám büntetéssel. A felvonulás ideje alatt, délután kettő órától, várha­tóan négyig, mivel a menet többször érinti a 6-os, 52-es és 61-es utat, valamint a Duna-hidat, itt a forgalmat időnként, rövid időre lezár­ják a gépjárműforgalom elől. leegyezésével — évek óta arra csábítják a, Cataniában, Taormi- nában, Siracusában megforduló olasz és külföldi turistákat, hogy fizessenek be az autóbuszkirán­dulásra, amelynek célpontja a vulkán kráter körüli régiója. A haszon az elmúlt napokban is nyomosabb érvnek bizonyult, mint az emberélet féltése. Az Etna ugyanis megannyi jelét adta annak hogy újra „készül valamire”: robajokat hallatott és füstölt. Az irodák mégsem függesztették fel kirándulásai­kat, sőt a várható fejlemények izgalmát sejtetve, még nagyobb reklámot csaptak. Kitört az Etna Pillérrobbantás A robbantás előtt Szelíden szalad a Kapos vi­ze az új kurdi híd alatt. Áll még a régi híd pillére fesze­sen, de már halálra ítélve. A pillérek köré szalmabálát ke­rítettek, hogy felfogja a sza­naszét röppenő betonszilán- kokat. Lázas sürgés-forgás, hangos kiáltások. — Még egy fél óra, aztán robbantunk — mondotta teg­nap a robbantásvezető. Orsós Pál. — A Központi Bányásza­ti Fejlesztési Intézet robban­tástechnológiai osztályáról érkeztünk, Tatabányáról.- Fején világoskék sisak, tes­tén overáll. A robbantás — Negyven kiló paxittal robbantunk. Először a folyó bal oldali pillérét. Már viszik a paxitot. Óva­tos kezekben, biztonságosan. Itt ül és figyeli a munkát a megrendelő képviselője is, Schmidt Jánosné, a KPM mű-J szaki főellenőre " — Körülbelül 350 ezer fo­rintba kerül a pillérek rob­bantása és eltakarítása. Fel­tétlenül szükség van erre, mind árvízvédelmi, mind mederkotrási, -tisztítási, mind esztétikai szempontból. A kivitelező Kaposvári Közútépítőipari Vállalat szak­embere, Majer Tibor építés- vezető mondja: — Szeretnénk még ebben a hónapban végezni ezzel a munkával. A tatabányai fiúk elvégzik a robbantást, szé­pen kocsiba szállnak, mi ma­radunk. A betonszilánkokat Végleg el kell takarítani. — Viigyáázat! Roobbaan- tás! — hallom a robbantó­mester hangját. Még néhány perc, s a pil­lér összecsuklik. Tompa detonáció rázza fel Kurd község délelőtti csend­jét. A betonpillér megmozdul, majd felemelkedik, aztán tömbökre szétszakadva, a Ka-' posba zuhan. Robbantás után Előmerészkednek az embe­rek. Mindenki mosolyog. Sikerült. Lassan újra megindulhat a forgalom Kurd új hídján. (Sa) Fotó: Bakó Jenő TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG — A Magyar Szocialista Munkáspárt Tolna megyei Bizottságának lapja — Főszerkesztő: FEJES ISTVÁN, főszerkesztő-helyettes: SZÁL AI JÁNOS — Szerkesztőség: Szekszárd, Beloiannisz u. 2. 7100 Telefon: 129-01, 123-61. Crossbar-szám: 263. Sportrovat: 128-15. — Kiadja: a Tolna megyei Lapkiadó Vállalat, Szekszárd, Béla tér 1. 7100. Telefon: 120-10, 120-11. Telex: 14251, postafiók: 71. — Felelős kiadó PETRITS FERENC. Készült ofszet-rotációs eljárással, Saphir 96-os gépen a Szekszárdi Nyomdában, Szekszárd, Szé­chenyi u. 46. Postacím: 7101 Szekszárd, telefon: 129-21. — Felelős vezető: SZÉLL ISTVÁN — Terjeszti a Magyar Posta — Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbe­sítőknél. — Előfizetési díj egy hónapra 30,— Ft, negyedévre 90,— Ft, egy évre 360,— Ft. — Indexszám: 25 069 ISSN 0133-0551

Next

/
Oldalképek
Tartalom