Tolna Megyei Népújság, 1976. április (26. évfolyam, 78-102. szám)

1976-04-27 / 99. szám

V Tv-napló Hová utazott a nótárius? A z 1780-as évek végén Nagy-Peleske nótá. riusa, Zaj ta; uram, nekivágott a nagyvilágnak, hogy eljusson Budavárába, mert „aztat hogy láthas­sam, mindenkor kívántam, El js tökéllettem oda ten. ni utam”. Gvadányi gene­rális, midőn útjára bocsá. tóttá a derék nótáriust, S valahol itt van gene­rális Gvadányi vidám epo. szának 'jelentősége éá ma. radandósága, amit már Tol- dy is megjegyzett: „Ez úti- képecskék- s apró kalan­dokban meglepő természe. tes valóság van”. Tegyük hozzá, ennél több is, élénk társadalomkritika, amj a korabeli irodalomban ugyancsak ritka. Igaz, hogy Gvadányi viszonylag naív kritikus, de a magyar nyelv és viselet védelme az élné. metesítési törekvések korá. ban nem csekély érdem. Kellőképpen méltányolták is a kortársak, amit az is mutat, hogy röviddel meg­jelenése után egy hamisí. tás is napvilágot látott (akárcsak a Dón Quijote esetében), a Peleskei nótá. rius pokolbamenetele, mire Gvadányi jónak látta, hogy maga írja meg a folytatást (akárcsak Cervantes). A peleskei nótárius elméiké, dései, betegsége, halála és tes tarnen tornát, A siker a nyilván maga sem gondol­ta, hogy Zajtai uram meg sem áll a halhatatlanságig, pedig útközben ugyancsak cifra dolgok estek meg ve. le. Hát még Budavárában! Nem is titkolja el megrö­könyödését, s egy grófnak, kit előbb nyájasan köszön­tött, emígy fejti ki véle­ményét: múlt századot Js végigkí­sérte, Gaal József ugyanis 1838-ban bohózatot írt be. lőle, igazi sikerdarabot, Kotzebue hatására tündéri elemekkel, de még mindig Gvadányit követve. A kettő ötvözetéből ké­szült a tv-játék, s ne této­vázzunk véleményünkkel, igen gyenge tv-játékot ké­szített belőle Méhes György. Elvette Gvadányi társadalomkritikai -élét. s nem bírt Gaal tündéreket idéző humorával, szerkesz­tett hát egy szabályos bie­dermeier vígjátékot, mely­ben a hú szív elnyeri ju­talmát. A biedermeiert egy Schubert-dal is aláhúzta, mert arra azért mégsem gondoltunk, hogy Schuber­tét akarták Gvadányi F ko­rába tenni. A Gaal-féle bohózatnak van egy derűs részlete, a színház a színházban, amit aztán sokan követnek, ami­kor Zajtai az Otellót nézi a színházban, s annyira felháborodik Desdemona megölésén, hogy a színpad­ra rohan. A tv-változát, ta. Ián az újítás kedvéért, Baczur Gazsira osztja ezt a szerepet, aminek semmi értelme, hisz Baczur Gaal bohózatában is másodrendű figura. Sajnos, a többi ötlet sem lép túl ennek határán, mintha Tóti Dorka a szer. zőket babonázta volna meg. Pedig Zajtai uram histó­riája több lehetőséget is ki. nálna. s akár némi moder. nizálást is elbírna, hisz ma is sok mindenen lehetne gúnyolódni, a Nyugat-maj- moláson például, De a szer. zőnek az égvilágon semmi nem jutott eszébe, viszont ahhoz sem volt bátorsága, hogy megmaradjon az ere­deti lelemények mellett, így aztán a végeredmény mindössze annyi, hogy Zaj­tai Sándor elnyeri Hopfen Fánika kezét, amin viszont nem lehet csodálkozni, mert Fátermörder úr leg­feljebb egy boszorkány sze. relmében bízhat ilyen visz. szataszító külsővel. A z élettelen játékot a szereplők sem tud­ták megmozgatni. Páger fáradt volt. unott és érdektelen, Bilicsi régi pus­kaporával kísérletezett, mi pedig arra gondoltunk, kár Gvadányi ért, de még Gaal bohózatáért is kár. CSÁNYI L. Nagyságod, hogy magyar, kétségem szavában Nincsen: de nem tudom, mért jár ily ruhábans Ha azt le nem veti és jár Uy tarkában, Bécsbe bézáratik bolondok házában„ Véradás- emberségből Csak az tudja igazán át. érezni a véradás jelentőségét, aki súlyos betegségében, bal­eseténél maga is kapott már várt. Gyakran fordul elő, hogy rendkívüli időben (késő este, éjjel és munkaszüneti napo­kon) frissen levett vér átöm- lesztésére lenne szükség. Több. szőr csak hosszas keresés után, jelentős időveszteséggel sikerül megfelelő vércsoportú donort találni. Kimondhatat­lan jelentősége van tehát a megfelelően tárolt, tartalékolt, legkülönfélébb tulajdonsává, konzerv véreknek. A legtöbb vért természete­sen a sebészeti osztályok hasz­nálják fel: újjáélesztéseknél, szívműtéteknél, de még az egyszerűbb műtéteknél is nél. külözhetetlen. A korszerű gyó. gyításhoz ma már sok-sok pa­lack vérre van szükség. A se­bészet külön ágává fejlődött a baleseti sebészet, amely a közúti, üzemi, mezőgazdasági és háztartási baleseteket látja el, szintén igen nagy mennyi, ségű vérutánpótlással. A bel­gyógyászok is számos esetben használnak fel konzerv vért, vagy éppen a vérből előállí­tott különféle készítményeket. De gyakran előfordul az is. hogy a szülészeti osztályokon kell sürgős vérátömlesziést al­kalmazni egy-egy szülő nőnek, ilyenkor a vér egyszerre eset­leg két életet ment meg. Ugyancsak gyakori a gyer­mekgyógyászati osztályokon a vércsére, valamint a vérből készült gamma-globulin alkal. onazása fertőző betegségek gyógyítására vagy megelőzé­sére. A vér tehát a legdrágább gyógyszer, mert gyárilag nem állítható elő, és súlyos beteg esetében több ezer forintot tesz ki a felhasznált vérké. szítmény értéke. Képünk az NDK-beli Kari- marx-stadti Véradó. és Transzfúziós Intézet modern vérvételi helyiségét mutatja be. Az NDK-ban naponta 550 állampolgár ad vért költség- mentesen az önkéntes állomá­sokon. , Gerencsér Miklós: Emléke tiszta forrás (300 éve született II. Rákóczi Ferenc) Èi. 3L, i». Menteni nem lehet a rendek vo„' nakodását, hiszen a haza sorsáról lé. vén szó, az életüket sem sokallhat- ták, de az utókor summás elmarasz. talását tegyük árnyaltabbá a szüksé­ges magyarázattal. Dráma; szám. amelynek nem szoktak utánanézni: Rákóczi ónodi megállapítása szerint 4,5 millió forint értékű rézpénz volt akkoriban forgalomban. Elképesztő, en csekély mennyiségű csereeszköz egy nagy kiterjedésű országban. S még ez a 4,5 millió is olyannyira soknak bizonyult, hogy tűrhetetlen inflációt idézett elő. Országgyűlési határozattal kellett kétmillió-három­százezer forintra csökkenteni a réz. pénz értékét. Mai ésszel már alig felfogható az akkori közgazdasági állapotok nyomorúsága. Csoda-e, ha késhegyig menő harcok árán lehetett megszavaztatni a kétmillió forintnyi adót. amikor az összes pénzmennyi, ség értékét 2,3 millióban határozták meg? Többek között ezért volt veszélyes a turóciak körlevele, ezért állíthat­ták, hogy a kuruc országban erő­sebben sanyarognak, mintha a csá­szár önkényét kellene elviselniök. Nem érték be a körlevél kibocsátá­sával. Ónodra is elsősorban azért jöttek, hogy hangulatot szítsanak. Okolicsányi Kristóf, Turóc várme­gye főjegyzője és Rakovszky Meny­hért alispán, mindketten labanc ér- zelműek, főszerepet játszottak a Rákóczi elleni bujtogatásban. Visel, kedésük szóba került a pénzügyi vi­ta alkalmával, június 4-én. Bercsé­nyi hevesen kikelt ellenük, mire Okolicsányiék nyomban szólásra je­lentkeztek és mosakodni próbáltak. Rákóczi válaszolt nekik, mondván.; hogy Turóc vármegyének lehet leg­kevésbé oka a sérelmek felpanaszo- lására, mert területüket mindvégig elkerülték a kuruc hadak, s ha vala­kik bajt okoztak, azok csak Schlick császári generális katonái lehettek. A turóciak újabb magyarázkodása olyan látszatot keltett, mintha a töb­bi vármegyék követei helyeselnének nekik hallgatásukkal. Ezt vélvén a fejedelem, keserűen kifakadt, heves szavakkal utasította vissza a szemé­lye elleni bizalmatlanságot. „Erdély­be megyek, inkább meghúzom ma­gam az ország egyik szögletében, mint hogy zsarnoknak mondjanak. Nem tűröm el! magammal viszem a koporsómba!” — kiáltotta, s távozni akart. Bercsényi haragra lobbanva vágta oda a rendeknek, miért bán­nak így az ország szabadítójával, majd kardot rántott. „Vesszenek a gazemberek!” — felkiáltással lesúj­tott Rakovszkyra. A jeladás nyomán szempillantás alatt lekaszabolták a turóci alispánt. Okolicsányi Kristófot szintén kardcsapások érték, de nem halt meg. Június 9-én elítélték és lefejezték. Turóc vármegye zászlaját szétszaggatták, pecsétjét összezúzták. (Miután később a megyei rendek egyhangúan hűséget fogadtak a ku­ruc hatalomnak, 1707. november 6-án új zászlót és pecsétet kapott Turóc.) Csak a kedélyek lecsillapodása után, június 14-én kezdték tárgyalni a trónfosztás ügyét. A legapróbb részleteket is gondosan mérlegelve, igen alapos okmányban indokolták, miért vált szükségessé az Ausztriai Ház detronizálása. Valamennyi fel­adatát teljesítette az ónodi ország­gyűlés. Határozatait június 22-én szentesítette a fejedelem és utána rögtön szerencsi várába sietett, ahol már várakoztak rá a Krakkóból ér­kezett lengyel főnemesek. Nagy hírt hoztak. Az ónodi ország­gyűléssel egy időben, június 8-án le­tették trónjáról az uralkodásra al­kalmatlan Ágostot, Leszczynszkij Szaniszló önjelölt oligarchát pedig trónbitorlónak nyilvánították. Nagy Péter orosz cár tehát nem tervezge­tett felelőtlenül. Gyors, határozott munkát végzett, elérkezett a pilla­nat, Rákóczinak a kezét sem kellett kinyújtania a lengyel koronáért, ele­gendő lett volna az igenlő válasz. De egyelőre csak a lengyel főurak jóindulatát köszönte meg. Viharos gyorsasággal peregtek az események. Vetéssy László, a feje­delem párizsi követe Franciaország­ból hozott hírt: XIV. Lajos seregei végre győzelmet arattak Alamaránál, de ebből semmi hasznot nem re­mélhet Magyarország. A csapongó, öntelt francia uralkodónak esze ágában sincs elismernie a kuruc Ma­gyarországot, hiába történt minden úgy, ahogy feltételként szabta, hiába állt helyre az ország politikai egysé­ge a marosvásárhelyi beiktatással és az ország függetlensége a Habsbur­gok trónfosztásával, továbbra sem hajlandó szabályos diplomáciai kap­csolatra lépni Rákóczival. A hűsé­ges, tehetséges, de borúlátó Vetéssy azt ajánlotta fejedelmének, hogy mondjon le Erdélyről és béküljön ki I. József császárral, mert a franciák továbbra is csak taktikai eszköznek fogják tekinteni Magyarországot. Most, az alamarai győzelem után vérszemet kaptak, nagyhatalmi szer­telenségükben a skót—angol viszály­ba bonyolódtak, s tűzfészek kedvéért alig méltatják már figyelemre a ku­ruc mozgalmat, Vetéssy jelentése gondba ejtette Rákóczit, de reményeinek új tápot adott az orosz szövetség lehetősége. Nem is késlekedett, iparkodott Ung- várra, ahol megbízottai, Ráday Pál és Kálnásy János már fogadták a közös orosz—lengyel küldöttséget, élükön David Ivanovics Korbe pópá­val, Péter cár bizalmasával. A feje­delem Bercsényi társaságában érke­zett a tárgyalás színhelyére és ural­kodóhoz méltó külsőségek között fogadta Korbe pópát és követtársait. Széles körű eszmecsere keretében vitatták meg a lengyel trónkérdést. Rákóczi, aki minden tettében szigo­rúan ragaszkodott a törvényes for­mákhoz, kifejtette aggályait, üzene­tében arra kérte a cárt. tartsák titok­ban királyjelöltségének tervét mind­addig, amíg a hivatott lengyel té­nyezők javaslatára el nem fogadják jelölését a lengyel rendek. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom