Tolna Megyei Népújság, 1975. november (25. évfolyam, 257-281. szám)

1975-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG SZOMBAT 1975. nov. 1. XXV. év«. 257. szóm. ARA: 0.90 FI Közös magyar—Szomáliái közlemény Losonczi Pál Jemenbe érkezett Befejeződtek a magyar—svéd külügyminiszteri tárgyalások Pénteken délelőtt Gáspár Sándor, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, a SZOT főtitká­ra fogadta Sven Andersson 6véd külügyminisztert. * Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke pénteken hiva­talában fogadta Sven An- derssont, a Svéd Királyság külügyminiszterét. Eszmecserét folytattak kétoldalú kapcsola­tainkról és időszerű nemzet­közi kérdésekről. Sven Andersson magyar- országi hivatalos látogatásá­nak második napján, pénteken délelőtt a Hősök terén meg­koszorúzta a magyar hősök emlékművét. Pénteken délután Budapes­ten — a Külügyminisztérium­ban tartott megbeszélésekkel — befejeződtek a Púja Frigyes és Sven Andersson vezetésé­vel megtartott magyar—svéd külügyminiszteri hivatalos tár­gyalások, amelyeken a kétol­dalú kapcsolatokról és nemzet­közi kérdésekről vblt szó. Mohammed Sziad Barre ál­lamelnök és a Szomáli Demok­ratikus Köztársaság más ma­gas rangú vezetői búcsúztatták pénteken reggel Mogadishu re­pülőterén Losonczi Pált, az , Elnöki Tanács elnökét, aki négynapos hivatalos baráti lá­togatást tett a Szomáli Demok­ratikus Köztársaságban, amely, ről magyar—szomáli közös közleményt adtak ki. A közlemény beszámol ar­ról, hogy Losonczi Pál és Mo­hamed Sziad Barre, a Szomáli Demokratikus Köztársaság Legfelsőbb Forradalmi Taná­csának elnöke, hivatalos meg­beszéléseket folytatott, ame­lyek alapján tárgyalásokra ke­rült sor a két fél szakértői között is. A barátság és a köl­csönös megértés szellemében lefolytatott tárgyalásokon Mo. hamed Sziad Barre tájékozta­tást adott Szomália történeté­nek egyes szakaszairól, a gyar­mati múlt szomorú örökségé­ről és az 1969. október 21-én ki­bontakozott népi forradalom utáni időszak eredményeiről. A szomáli fél hangsúlyozta: a szomáli nép a fejlődés és a ha­ladás egyedül helyes útját, a szocializmust választotta. Az elnök tájékoztatta vendégét a forradalmi kormánynak a ha­ladó és igazságos társadalmi rendszer felépítésében elért eredményeiről és tapasztalatai­ról. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke tájékoztatást adott a hazánkban folyó szocialista építőmunkáról, az ország előtt álló legfontosabb feladatokról, amelyeket az MSZMP XI. kongresszusa határozott meg. A felek megállapították, hogy a két ország közötti, kölcsönö­sen előnyös politikai, gazdasá­gi, műszaki-tudományos és kulturális együttműködés fej­lesztése és elmélyítése megfe­lel mindkét nép érdekeinek. A felek kereskedelmi megál­lapodást, műszaki-tudományos együttműködési egyezményt és kulturális együttműködési egyezményt írtak alá. Kifejez­ték reményüket, hogy az együttműködés bővítéséről folytatott tárgyalások és az aláírt okmányok jó alapot blzl tosítanak a Magyar Népköztár­saság és a Szomáli Demokrati­kus Köztársaság baráti kap­csolatainak további fejleszté­séhez. A két elnök kölcsönösen tá­jékoztatta egymást kormányaik •nemzetközi tevékenységéről. Véleményt cseréltek a legfon­tosabb nemzetközi kérdésekről és megelégedéssel nyugtázták, hogy nézeteik azonosak vagy nagyon közelállóak egymáshoz. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke kö­szönetét fejezte ki a Szomáli Demokratikus Köztársaság Legfelsőbb Forradalmi Taná­csa elnökének, a tanács tagjai­nak és a szomáli népnek azért a meleg, baráti fogadtatásért és vendégszeretetért, amelynek ezernyi jelét tapasztalta Szomá­liái tartózkodása során. Losonczi Pál magyarországi hivatalos baráti látogatásra hívta meg Mohammed Sziad Barre vezérőrnagyot, aki a meghívást elfogadta. E látoga­tás mindkét fél számára megfe­lelő időpontját diplomáciai úton fogják meghatározni — fejeződik be a közlemény. A magyar államfő különgé- pe Adenbe, a Jemeni Népi De­mokratikus Köztársaság fővá­rosába érkezett. A repülőtéren Losonczi Pált Szalem Ali Ru. bia, az Elnöki Tanács elnöke és az ország más vezető szemé­lyisegei fogadták. EL KELL MONDANOM (3. old.) Ml VARHATÓ CSAPATAINKTÓL (4. old.) DAMJANICH TÁBORNOK (4. old.) A TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG OLVASÓSZOLGÁLATA (5. old.) JÖVŐ HETI RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZIÓ- MŰSOR (6. old.) Lézár György fogadta Wolfgang Rawest Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke pénteken dél­után hivatalában fogadta Wolfgang Rauchtusst, az NDK minisztertanácsának elnök- helyettesét. A szívélyes, baráti hangulatú találkozón részt vett dr. Szekér Gyula, a Miniszter- tanács elnökhelyettese. Ott volt Gerhard Reinert, az NDK bu­dapesti nagykövete. Tegnap történt Befejeződött megyénkben a magyar—bolgár barát­sági hét. Ismét megkezdték a cukorrépa átvételét. Ünnepi tanácsülésen adták át Madocsán és Bátaszé- ken a településfejlesztési verseny győzteseinek a ván­dorzászlót. Tegnap ünnepelte megalapításának 25. évfordulóját a Tolna megyei Tejipari Vállalat. Ünne­pi brigádgyűlés volt Szekszárd egyik boltjában. A pe­dagógusok munka- és életkörülményeiről tárgyalt a pedagógus-szakszervezet. Befejeződött a magyar—bolgár barátsági hét Amint arról már tájékoz- tottuk olvasóinkat, e hét a magyar—bolgár barátság je­gyében zajlott megyénkben. A Hazafias Népfront megyei bizottságának és a Bolgár Kul­turális Központnak rendezésé­ben, első ízben Tolna megyé­ben rendezték meg a magyar —bolgár barátsági hetet. Kiállítások, valamint a bol­gár filmhét méltóan reprezen­tálták a testvéri szocialista or­szág kultúráját, népművésze­tét, a jelen volt előadók — mint dr. Sztojan Radev, a bu­dapesti Bolgár Kulturális Köz­pont igazgatója, Szvetlozar Vasziljev igazgatóhelyettes, Hriszto Parikatev, az Agro- mas igazgatója, Toso Dancsev, a Bolgár Kulturális Központ' titkára, érzékletesen ismertet­ték Bulgária fejlődését a fel- szabadulástól napjainkig. Kedves színfoltja volt a ba­rátsági hétnek a Druzsba énekegyüttes vendégszereplé­se. S/ekszáidoc, Gyönkön, Bonyhádon, Tevelen, Kapos- ázekcsőn és Nagydologén sze­repelt az együttes, mindenütt kirobbanó sikerrel. A Bulgária fejlődését be­mutató kiállításnak is sok lá­togatója volt, a megjelentek megelégedéssel állapíthatták meg, a testvéri köztársaság — hazánkhoz hasonlóan — nagy léptekkel halad a szocializmus építésének útján. Tegnap Pakson a kozloduji atomerőmű építését bemutató fotókiállítást nyitotta meg To­so Dancsev, majd a járási könyvtárban bolgár könyv­kiállítás nyílt. Nagydorogon magyar—bolgár baráti talál­kozó, azt követően pedig ün­nepi nagygyűlés, továbbá a Druzsba énekegyüttes műsora jelentett szép élményt a köz­ség lakóinak. Bolgár vendégeink kellemes emlékekkel távoztak me­gyénkből és a magyar vendég­látók is kedves barátokat is­mertek meg vendégeinkben. A búcsú a mielőbbi viszontlátás reményében történt, „BUM” típusú szovjet rakodó szerkezet könnyíti a cukorrépa átadását a hidasi vasútállo­máson. A környékbeli nagyüzemekből érkező szállító jármüv ékből a billenőplató és a fel- liordószalag segítségével percek alatt a prizmákba jut a cukorrépa. A répára tapadt föld egy része visszakerül a tehergépkocsikra, innen pedig a földekre. Fotó: Gottvald Károly Értékelték a településfejlesztési versenyt A megyei településfejleszté­si versenyt az idén első ízben hazánk felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából érté­kelték. A verseny egyébként folyamatos, magában foglalja a negyedik ötéves terv befeje­zésének és az ötödik ötéves terv előkészítésének és végre­hajtásának időszakát. Az 1975. január 1. és szeptember 30. közötti időszak alatt elvégzett társadalmi munkát nemrég is­mét értékelték. A vándorzász­lók átadására a tanácsok meg­alakulásának 25. évfordulója alkalmából került sor. Az elmúlt időszakban me­gyénkben a lakosság, a szövet­kezetek és munkahelyi kollek­tívák által végzett társadalmi munka értéke 38 731 000 forint. Az egy főre eső társadalmi munka értéke 145 forint. A legjobb eredményeket elért helyi tanácsoknál a városok és nagyközségek kategóriájá­ban az első helyen Bátaszék végzett. A nagyközségben az egy lakosra jutó társadalmi munka értéke 365 forint. Ä községek közötti versenyben Madocsa megelőzte a koráb­ban első helyezett Alsónánát. A községben az egy főre jutó társadalmi munka értéke 272 forint. Csütörtökön Csekei Gyula, a Tolna megyei Tanács tervosz­tályának vezetője adta át a vándorzászlót a madocsaiak- nak, az ünnepi tanácsülésen. Tegnap ünhfepi üléát: tartot­tak Bátaszéken is. A település­fejlesztési versenyben elért eredményükért a vándorzász­lót itt vették át az első helye­zettek. A vándorzászló azok­nak a helyi tanácsoknak a tu­(Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom