Tolna Megyei Népújság, 1972. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-29 / 151. szám

J f f f Dél-amerikai mozaikok III. Limát Az alacsony házak városa Peruba érkezve a látogató lépten-nyomon az egykori in­ka birodalom nyomait keresi. Sajnos a viszonylag rövid idő miatt nem volt alkalmam el­látogatni Cuzcóba. Az inkák székhelye Limától, a főváros­tól több száz kilométerre fek­szik. Szerencsére Peru főváro­sában is van lehetőség, négy évszázad távlatából, visszapil­lantani a birodalom kulturális ereklyéire. A limai múzeumok az inka népművészet egyedül­álló kincsestárát őrizték meg, s szinte már nyomasztó a fő­város templomainak arany- gazdagsága. A ma indiánjairól — Peru lakosságának több mint a fe­le — a fővárosban eltöltött egy hét alapján csupán felszínes képet alkothat a látogató. Kis részük: a népművészeti tár­gyak, a ponchók, ezüst, réz, vagy arany ékszerek árusításá­val búsás haszonra tesz szert. A főváros alkalmat nyújt e sajátos kereskedelem felvirá­goztatására. Az adás-vevés nagy része nem az áruházak­ban, vagy a butikokban fo­lyik, hanem az utcán, a jár­dán. A mozgóárusoknál min­den kapható, dallamos monda­tokkal kínálják a napszemüve­get, a pulóvert, vagy a fog­krémet. Az indiánok nagy ré­sze azonban nem rendelkezik még ilyen bizonytalan munka - alkalommal sem. Lima nyo­mornegyedei, a hírhedtté vált „barriadák” az Európából ér­kezőt meglepetésként érik, még ha fel is készült a kép­re. Lima az alacsony házak vá­rosa, s ez teljesen érthető a gyakori földrengések miatt. A városképből kirí a néhány ma- as, modern épület tömör, evés ablakos vasbeton szer­kezeteivel. A város egyébként ugyanazt a szabályosságot mu­tatja, amely Dél-Amerika vala­mennyi metropolisára jellem­ző. Az utcákat szinte mértani pontossággal szakaszokra osz­tották, s így viszonylag köny- nyű megtalálni a keresett há­zat. A társadalmi különbségek Peruban is nagyok, a főváros tengerparti kerületei, Miraflo- res, vagy San Isidro nemcsak építészetileg, hanem anyagi­lag is a gazdagságot és a jó­létet képviselik. Ugyanakkor a Limát keresztbe szelő folyó- nak, a Rimacnak a jobb part­ján a hegyoldalon egymás mellé préselődött kő- és szal­makunyhókban tízezren élnek. Három és fél esztendeje je­lentős változás állt be az or­szág életében, a hadsereg ra­gadta kezébe az irányítást és haladó politikát kezdeménye­zett. Nagy méretű földreform, az észak-amerikai olajvállalat államosítása, a munkásság fo­kozatos részvétele a vállalatok irányításában — ezek a perui kormány törekvéseinek fő jel­lemzői. Politikai kommentáto­rok számos cikkben elemezték már, hogy miért éppen a had­sereg játszhatott pozitív szere­pet Peruban. A magyar nyel­ven is kiadott Vargas Llosa író könyve „A Város és a kutyák” fontos adalékot szol­gáltat ennek megértéséhez. A kadett-iskolában játszódó törté­net világít rá arra, hogy tulaj­Népújság 4 1972. június 29. donképpen csak a tiszti pálya az, amely felemelkedést bizto­sított a középrétegek és a szegé­nyebb családok gyermekeinek. Velasco Alvarado kormánya az eddig eltelt időszakban be­váltotta a haladó erők remé­nyeit. A perui hadsereg új példát állított a dél-amerikai kontinensen belpolitikai intéz­kedéseivel és az Egyesült Ál­lamoktól való függőség csök­XVI. Egy év múlva csak őt hivat­ta dr. Werner Daitz: — Ma­gyarországra kell mennie. A Ruhr-vidéki gyáraknak alumí­niumra van szükségük, még­hozzá óriási mennyiségre.. A repülőipar és a hajóépítés fej­lesztésének sikere múlik ezen. Goring és Hjalmar Schacht fi­gyel ránk... ö még Daitz író­asztala előtt állt, s elgondol­kodva szívta cigarettáját. Ar­ra gondolt, hogy nem fogja ezt a megbízást, s annak ter­hét csak meggyőződésből ci­pelni. Itt az alkalom, hogy megcsinálja a szerencséjét. Dr. Daitz közben beszélt, beszélt. — Franciaországból már nem sokáig kapunk bauxitot. Fel kell készülnünk, hogy Ma­gyarországról szerezzük be... Flessburger átnézte a ren­delkezésére álló anyagot. Az­tán Budapestre utazott. Infor­mációkkal gazdagon érkezett vissza. Magyarországon fel­tehetően sok, több százezer tonna bauxit van. Kezdetben alakult egy Alumíniumérc Bá­nya és Ipar Részvénytársaság, s a bauxitot a Laute Werke cég vásárolta meg ab Gánt. Utána az rt. megszűnt, és megalakult svájci tőkével a Bauxit Tröszt, a svájci Blan- cart bankház bevonásával. Hans Grechter urat, a Laute Werke igazgatóját azzal az átlátszó trükkel rázták le a nyakukról, hogy teljesen gven- ge minőségű alumíniumércet tartalmazó kőzetmintákat küldtek ki. , A. bauxit kifogyó­ban van.” Grechter bevette a cselt, beleegyezett a szerző­dés felmondásába. Milyen cso­dálkozó képet végett, amikor a kentésével. Az eddig eltelt idő természetesen nem lehetett ele­gendő; évtizedekre van szük­ség ahhoz, hogy Peru behozza évszázados elmaradását. Velas­co Alvarado kormánya min­denesetre megindult azon az úton, hogy Miraflores, vagy San Isidro ne csupán a kiváltságo­sak kerülete legyen. LOVAS GYULA (Következik: Ecuador) Birodalmi Kancellária gazda­sági főcsoportfőnökségére ren­delték, szívélyes, baráti be­szélgetésre... A piros Mercedes meredek oldalú völgyben rohant. A ma­gas fák eltakarták a kőbányát, ahonnan hirtelen robbanás szakította meg az egyhangú csendet. Szászné a lövésszerű zajra összerezzent. Egyedül nem volt képes a világgal, sőt saját életével szemben érzett fásultságát szétzúzni. Alfred Flessburger mint férfi nem gyakorolt rá különösebb ha­tást, nem volt ellenszenves, de rokonszenves sem. Éva előtt nem rajzolódtak ki még az el­érhető eredmények. Szerette Dánielt, de sokszor már unal­masnak találta, hogy a siker időpontját kitolja, mentséget keres az életükre, arra, hogy nincs rendes lakásuk, bútoruk, szerényen és beosztóan élnek. Ez a német megcsillantott előt­te valamit, de Évának esze ágába se jutott volna tartós kapcsolatot kezdeni vele. Pe­tit liaison — szabta meg az engedékenység határát. Ha ugyan nem fedezi fel előbb Dániel az ő boldogtalanságá­nak okát, és nem rabolja őt vissza. Közben megérkeztek a he­gyi vendéglőhöz, ahol három­négy szobát is kiadtak a rá­szoruló vendégeknek. Szászné és Flessburger tölgyfákból ha­sított asztalok mellé, tömzsi faszékekre telepedett. A foga­dós rákiját és meleg szendvi­cset hozott nekik. Vacsorára halat ajánlott. Kora délután hozták fel — hajlongott —, friss. Ha a kedves vendégek kívánják, két szép darabot megsüt roston. Matematikusok a mezőgazdasági nagyüzemek jövedelmezőségének növeléséért A Kertészeti Egyetem szá­mítástechnikai intézetével kö­tött szerződés alapján matema­tikai módszereket és elektro­nikus számítástechnikát alkal­maznak újabban az állami gazdaságok. Az elektronikus számítógé­pekkel egyidőben az ország különböző vidékeiről beérkező adatok tízezreit dolgozzák fel, és így egy-egy termelési fel­adat optimális megoldását bíz­hatják a számítógépekre. A mezőgazdasági nagyüze­mekben a takarmányok meg­választása, a helyes keverési arányok megállapítása igen nagy szakértelmet kíván, mert a legkisebb tévedés is leront­hatja az állatállomány kondí­cióját, vagy pedig túlzott anya­gi ráfordításokat eredményez­het. A takarmánytápok opti­mális összetételének meghatá­rozására a Phylaxla Vállalat­tal közösen számítástechnikai vizsgálatsorozatot végeztek, amelynek eredményeképpen új „recepteket” adtak a terme­lőknek. A matematikai mód­szerekkel összeállított takar­mánytápok közül az egyiket a Bajai Állami Gazdaság sertés­telepén próbálták ki. A Bábol­nai Állami Gazdaságban vizs­gálják, hogyan értékesítik a takarmányt a baromfiak, — és a juhállomány. A szakembe­rek arra számítanak, hogy a helyesen programozott takar­mányadagokkal tíz százalék­kal csökkenthetik a költsége­ket. é Az agronómiái, közgazdasá­gi, valamint a matematikai törvényszerűségek figyelembe­vételével egész sor úgyneve­zett célfüggvényt állítanak össze. Egy ilyen függvény pél­dául megmutatja, hogy a ser­téskombinátokban az érvény­ben lévő ár- és állami támo­gatási rendszer mellett — a helyi adottságok figyelembevé­telével — milyen súlyig érde­mes hizlalni az állatokat és, hogy milyen fajtaváltoztatások­ra van szükség. (MTI) a 43 :3 ti in a Kaszinó ut caban Ikarus-járművek górcső alatt A Budapesti Műszaki Egye­tem automatizálási tanszéke az utóbbi évtizedben — ipari megbízásból, szerződéses mun­kák formájában —, jelentős elméleti és kísérleti kutató­munkát folytat. Ennek egyik alappillére a „korrelációs technika”, amely a véletlen­szerűen lefolyó jelekből, sza­bálytalanul változó mennyisé­gekből — például hőmérsék­leti változásokból, nyomásvál­tozásokból — megfelelő követ­keztetéseket von le. Dr. Csáki Frigyes akadémi­kus, tanszékvezető egyetemi tanár elmondta Oláh Bélának, az MTI tudományos munka­társának, hogy ez a bonyolult munka a hagyományos, kézi módszerekkel már nem végez­hető el. Számítógépek segítsé­gére van szükség. Mivel azon­ban az általában alkalmazott univerzális gépek üzemelteté­se nagyon költséges, a legjobb megoldásnak az Országos Mű­szaki fejlesztési Bizottság tá­mogatásával — kielégítő pon­tossággal és lényegesen ol­csóbban — felhasználható cél­számítógépek, korrelátorok al­kalmazása mutatkozott. Az Autóipari Kutatóintézet­tel rendszeresen együttműköd­ve, több járműtípus — autó­busz, teherautó, nyerges von­tató, panelszállító és egyéb kü­lönleges járművek — lengés­vizsgálatát végeztük el. Ennek során azt tanulmányoztuk, hogy ezek a közlekedési esz­közök a valóságos körülmé­nyek között hogyan viselked­nek, mégpedig a különböző se­bességek esetén és különböző útviszonyok között. E vizsgá­latok mielőbbi elvégzését az ismert rossz hazai útviszonyok sürgették. — Maga miatt megszegem a fogadalmamat, és visszaszorí­tom utálatomat — mondta édeskésen Flessburger, és le­hajtott egy nyelésnyi italt. — Proszit... Látom, maga jól bír­ja. Férfiasán iszik. — Fless­burger közben arra gondolt, micsoda pikantéria, hogy Ba- látai Jenő lányával hozta ösz- sze a sorsa. Elszánt erőfeszí­téssel kényszerítette magát, hogy megfeledkezzék erről. Megvacsoráztak. Elsétáltak a kilátóig, ahonnan jól lehetett látni a tengert és a hajókat, amelyek kicsi, fehér vonalak­nak látszottak a távolban. Be­szélgettek és témáik mindun­talan az eredeti gondolataik­hoz tértek vissza. Flessburger megkísérelte levenni lábáról az asszonyt, az asszony meg­kísérelte a lehető legkedve­zőbb feltételeket kicsikarni, ha már beleegyezését adja. A fo­gadó felé haladtukban, Fless­burger elvesztette türelmét, megragadta az asszony karját, és magához húzta. — őrülten kívánom, kérem, akarom... Szászné nem lökte el, in­kább gyengéden eltolta, és ta- gadólag rázta a fejét. — Nem, no nyúljon hozzám — kérte, mert nem mondhat­ta meg neki, hogy viszolyog tőle, és megmerevedő teste szenvedélyesen tiltakozik. — Most nem. Mindent elrontana. Hogy miért?... Nem is tudom, miért, de most nem. Még nem — ez menekülés volt, de ugyanakkor ígéret is. — Menjünk — mondta a férfinak —, még a férjem és a nagyanyám félreértik távol­maradásunkat. — Hangja ha­tározott és kemény volt. Flessburger szótlanul fize­tett és távoztak. A kocsiját azonban nem a szálló felé, hanem a kikötőhöz kormá­nyozta. — Csak egy rövid ke­rülő — magyarázta. Az öböl­ben megállt, leállította a mo­tort és kinyújtott karral az — Többek között az Ika­rus—556 típusú autóbusz és az Ikarus—180 csuklós busz függőleges irányú lengéseit vizsgáltuk országúti és modell­kísérletekben. A legapróléko­sabb elemzéseket végeztük el; még a gumiabroncs rugalmas­ságát is megnéztük, a rugal­massági elemeket — lég- és laprugókat, valamint a len­géscsillapítókat megfelelően modelleztük. — A vizsgálat célja az volt, hogy megtaláljuk a lengéscsil­lapítók és rugók legmegfele­lőbb beállítását. — Analóg számítógép fel- használásán alapuló modell­kísérleteink ma már annyira kimunkáltak, hogy az ország­úti feltételeket hiánytalanul képesek pótolni és azokat nyo­mon követni. Egy olyan mo­dellt sikerült kidolgoznunk, amellyel percek alatt lehet el­végezni az országúti viszonyok között napokat igénylő vizsgá­latokat: a mérések költsége viszont legalább tízszer keve­sebb. — A tanszékünk által kidol­gozott korrelációs technikát orvosi területeken is sikerrel alkalmazzák. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem kí­sérleti kutató laboratóriumával együttműködve, aránylag egy­szerű módszert dolgoztunk ki a vérkeringési rendszerben fellépő lassú vérnyomás­véráramlás változások dina­mikus jelenségeinek a megfi­gyelésére és kiértékelésére. A vérkeringési rendszer normál és kóros működésének a meg­ismerése terén az eddigi mi­nőségi mellett mennyiségi kö­vetkeztetéseket is sikerült le­vonni. Ezen a problémán or­vosok és mérnökök népes cso­portja dolgozott. (MTI) egyik, a móló mellett hor­gonyzó, hatalmas testű motor­csónakra mutatott. — Kár lenne magának ha­zamenni Magyarországra. A tisztelt bárónőt és önt át­vinném Olaszországba, aztán én majd ide visszajövök. Ko­csival nem mehetünk, mert a jugoszlávok feltartóztatnának bennünket, de így felelek a sikerért. Nyugaton olyan éle­tet élhetne, amilyet akar. Nem követelem, hogy hozzám jöj­jön feleségül. Teljes szabadsá­ga lenne, s én anyagilag tá­mogatnám. Mi vár önre a kommunisták alatt?... Robot, kevés pénz. ön szép, érdekes asszony. Ha tökéletesen meg­tanulja a nyelvet, tőlem füg­getlenül is nagyon jó pénzért elhelyezkedhet, mint geológus. Balátai Jenő lányának még nálunk is... Szászné egy pillanatra úgy érezte, kővé fagy, megdermed a kocsiban. — Honnan tudja maga, hogy én kinek a lánya vagyok? A férfi zavartan köhécselt, de aztán gyorsan visszanyerte nyugalmát. — Semmi, hát a beszélgeté­sekből... Azt hiszem, nagy­anyja, vagy Szász úr... Lénye­ges ez?... Flessburger lassan, óvatosan tovább beszélt, egy erdei pa­tak csörgedezésének ütemével. Rövid idő alatt teljesen el­altatta az asszony gyanúját, akinek már kezdett tetszeni ez a beszéd. „Végre kirukkolt azzal, amit akart.” Persze, le­hetetlen ezt a disszidálást el­képzelni, bár a terv nem is rossz. Szászné nem engedte gondolatait ebben az irányban továbbszaladni. Mindenesetre maga az elképzelés már a férfi áldozatkészségét mutatja. Ez a gazdag pasas nyilván tel­jesen beleszédült. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom