Tolna Megyei Népújság, 1971. augusztus (21. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-01 / 180. szám

A hét eseményeinek krónikája HÉTFŐ: Szadat beszéde az ASZÚ kongresszuson. Riadókészültség Guineába n. KEDD: Bukarestben megkezdődik a KGST 25. ülésszaka. A szíriai külügyminiszter elutazik hazánkból. SZERDA: Szudásban kivégzik Mahgubot, a kommunista párt fő­titkárát, világszerte fokozódó tiltakozás a terror ellen. MTI-közlemény a szudáni eseményekről. CSÜTÖRTÖK: A párzsi Vietnam-értekezlet 123. ülése. A chilei külügyminiszter kubai tárgyalásai. PÉNTEK: Megalakult az új jugoszláv kormány. Arab államfők találkozója a líbiai Tripoliban. SZOMBAT: Az Apollo—15 űrha jósai a Holdon. Erősödő harci tevékenység Kambodzsában. Moszkva Közlemény az SZICP küldöttségének kairói látogatásáról Az SZKP küldöttsége, amely az Arab Szocialista Unió Köz­ponti Bizottságának meghívá­sára Borisz Ponomarjovnak, az SZKP Központi Bizottsága titkárának vezetésével 1971. július 20 és 30 között tartóz­kodott az EAK-ban, részt vett az ASZÚ országos kongresz- szusán és megbeszéléseket folytatott az Arab Szocialista Unió Központi Bizottságában, A tárgyalásokon a felek megállapították, hogy találko­zóik és megbeszéléseik kife­jezik az SZKP és az Arab Szocialista Unió kölcsönös tö­rekvését a pártkapcsolatok fejlesztésére, amint ezt az SZKP XXIV. kongresszusának és az ASZÚ országos kong­resszusának határozatai hang­súlyozzák. A Szovjetunió és az EAK 1971. július 1-én élet- belépett barátsági és együtt­működési szerződése kitér a két ország dolgozói politikai és társadalmi szervezetei kö­zötti együttműködés és köz­vetlen kapcsolatok kiszélesíté­sének fontosságára. Az SZKP és az ASZÚ kép­viselői véleménycserét foly­tattak a pártkapcsolatok fej­lesztésével összefüggő konkrét intézkedésekről. A találkozókon vélemény- cserét folytattak az időszerű nemzetközi problémákról, kü­lönösen a közel-keleti helyzeí­Tripoli ről. Az SZKP képviselői a szovjet nép , és kommunista pártja határozott támogatásá­ról biztosították az egyiptomi és más arab népek harcát az izraeli imperialista agresszió következményeinek felszámcr lásáért, mindenekelőtt az iz­raeli csapatok kivonásáért az 1967 júniusában megszállt ösz- szes arab területről, valamint Palesztina arab népe törvé­nyes jogainak biztosításáért Hangsúlyozták Egyiptom fon­tos szerepét az arab népek nemzeti felszabadító mozgal­ma fejlesztésében és összefo­gásában. A felek kifejezték meggyőződésüket, hogy a kommunistaellenesség kórt okoz a népek felszabadulási törekvéseinek és nemzeti ér­dekeinek, s ezért nem szabad teret kapnia. Az antikommu- nizmus csupán a nemzetközi imperialista és reakciós körök érdekeit szolgálja. A kommu­nistaellenesség elterjesztésére irányuló törekvések célja, hogy megbontsa az arab for­radalmárok sorait az imperia­lizmus, a cionizmus és az iz­raeli agresszió ellen, az arab népeknek a szabad és függet­len fejlődésre való joga sza­vatolásért vívott küzdelemben. Ezek a kísérletek arra is irá­nyulnak, hogy gyengítsék az arab népek és barátaik közöt­ti szolidaritást és együttműkö­dést. viselői írták alá a kairói egyezményt, most pedig csak öt államfő vett részt a Kadhafi által kezdeményezett csúcstalálkozón. Az egyes arab államok között támadt ellen­tétek és viszályok egyelőre le­hetetlenné teszik egy teljes csúcstalálkozó összehívását, s ami ebből következik, az arab világ egységes fellépését a Pa­lesztinái ellenállás védelmé­ben. Tiltakozások a szudáni terror miatt Tovább gyűrűznek a szudáni véres terror elleni világmére­tű tiltakozás hullámai. A szov­jet fővárosban a pénteki nap folyamán számos tiltakozó gyűlést rendeztek. Nyilatkozat­ban ítélte el a szudáni hala­dó erők üldözését a Szovjet Vöröskereszt végrehajtó bizott­sága, a Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsa, a Szovjet Békebizottság. A szudáni terror, a haladó politikusok és közéleti szemé­lyiségek üldözése a világsajtó egyik fő témája. Abdelkhalik Mahgubnak, a Szudáni Kom­munista Párt Központi Bizott­sága főtitkárának, Safie Ah­med el-Seik-nek, a nemzetközi szakszervezeti mozgalom ki­emelkedő képviselőjének, és másoknak a kivégzése, a kato­nai bíróságok állandó ülésezé­se, a kommunistaellenes hisz­téria, a reakciós erők aktivizá­lódása — mint a külföldi saj­tó rámutat, „az első eredmé­nye” a szudáni rezsim hatalma visszaállításának. A világ közvéleményében különös felháborodást keltett a „bírói” leszámolás Abdel­khalik Mahgubbal. , A Novosztyi szovjet hírügy­nökség idézi a Figaro című pá­rizsi lap kiküldött tudósítójá­nak jelentését. „Részt vettem a Mahgub elleni bírósági paró­dián. Szudánnak ezt a legna­gyobb politikai személyiségét elítélik amiatt az összeesküvés miatt, amelyben — mint min­denki tudja — nem vett részt, sőt amelyet el is ítélt” — írja a tudósító, majd megjegyzi, hogy a vád egyetlen tanúja megtagadta a tanúvallomást Mahgub ellen. Az amerikai sajtó is elisme­ri a Mahgub ellen támasztott vádak megalapozatlanságát. A New York Times khartoumi jelentése felhívja a figyelmet ä koronatanúnak arra a kije­lentésére, hogy semmit nem tud arról, hogy a vádlott ta­lálkozott volna más vezetők­kel, ahol szó lett volna az ál­lamcsínyről. A katonai bíró­ság — jegyzi meg a New York Times — nem tudta bebizonyí­tani azt a vádat, hogy „Mah­gub háborút folytatott a kor­mány ellen”. „Mind valószínűbbé válik, hogy a Szudáni Kommunista Párt és annak főtitkára — Mahgub, semmiféle részt nem vett e tisztán katonai össze­esküvés előkészítésében. Esze­rint Nimeri nem a puccs részt­vevőit, hanem pusztán politi­kai ellenfeleit vege/teti ki, méghozzá a leggusztustalanabb módon, akasztással” — írja a Figaro. A jelenlegi szudáni esemé­nyekkel kapcsolatban a LTIu- manité megállapítja: „Túlsá­gosan gyorsan elfelejtik a tör­ténelmi leckét azok az embe­rek. akik ilyen módszereket alkalmaznak a kommunisták­kal szemben az arab országok­ban. Bármit is mondjanak, megfeledkeznek arról a döntő támogatásról, amelyet a szo­cialista országok nyújtottak és nyújtanak az imperialista mes­terkedésektől ma is közvetle­nül fenyegetett államoknak. Véget ért a csúcstalálkozó Böoz Sándor, az MTI tudó­sítója jelenti: Az arab államfők Tripoli­ban tartott csúcsértekezlete egyhangúlag elítélte a Jordá­niái kormányt a palesztinul ellenállási mozgalom felszá­molására irányuló katonai ak­ciók miatt, s állást foglalt amellett, hogy meg kell védel­meznie a palesztinai ellenál­lást, és biztosítani kell a Jor­dánia területéről kiinduló, és az izraeli megszállók ellen ki­fejtett gerillatevékenység sza­badságát. Az arab népeknek egységes magatartást kell ta­núsítaniuk ebben a kérdés­ben. A Kadhafi líbiai elnök ál­tal kezdeményezett csúcsérte­kezleten a házigazdán kívül részt vett Szadat egyiptomi, Asszad szíriai, Iriani jemeni, Rabih dél-jemeni államfő, és Arafat, a Palesztinai Felsza- badítási Szervezet elnöke. Az 1970. szeptember 27-i kairói egyezmény tíz aláírója közül csupán öt képviseltette ma­gát -Tripoliban.. -Ninteci etaöku­a feszült szudáni helyzet mi­att maradt távol. A péntek éjjel véget ért csúcstalálkozóról közös közle­ményt adtak ki. Eszerint a tri- poli csúcstalálkozó részvevői felszólítják a jordániai ható­ságokat, hogy tartsák tiszte­letben a kairói és az ammani megállapodásokat. Az arab államok a kairói egyezmény értelmében közös szankciókat alkalmaznak a jordániai kormánnyal szem­ben, amennyiben az nem tart­ja tiszteletben a szóban forgó megállapodást. Az államfők óva intik Husszein királyt egy elkülö­nített izraeli—jordániai meg­állapodástól. Egyelőre nyitott kérdés, hogy lesz-e foganatja a tripoli csúcsértekezletnek, amely a legilletékesebb fél. Jordánia részvétele nélkül vitatta meg a palesztinai ellenállás hely­zetét és fogalmazta meg fi­gyelmeztető határozatait. Ae arab egység hiányára mi sem jellemzőbb, mint az, hogy szeptemberben tíz ország kép­Hírek képekben A jugoszláv szövetségi nemzetgyűlés együttes ülésén is­mét Joszip Broz Titót választották Jugoszlávia elnökévé. Képünkön: a nemzetgyűlés szónoki emelvényén. Világszerte óriási a felháborodás, tömegesen tiltakoznak a különböző pártok, szervezetek és a jóérzésíí ember k a Szudánban folyó gyilkos irtóhadjárat ellen. Képünk a Vereteno nevű leningrádi szövőgyár tiltakozó nagygyűlésén készült. Az arab csúcsértekezlet előtt Szadat egyiptomi és Ka­dhafi líbiai elnök négyszemközt i tanácskozást is szükségesnek tartott. Képünkön a két elnök a tripoli elnöki palotában. A saigoni csapatok újabb betörése nyomán a kambod­zsai lakosság elhagyja otthonát, és mint már annyiszor, menekül. Egy amerikai fotoriporter készítette ezt a képet 1-es országúton. Egy nagy acél-monstrum mellett töré­keny kerékpár, rajta egy család egy batyuval. tRéptávírónkon érkezett.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom