Tolna Megyei Népújság, 1971. augusztus (21. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-01 / 180. szám

XXI. évfolyam, 180. szám. ARA: 1,20 FORINT Vasárnap, 1971. augusztus 1. Szakmunkások vetélkedője Pakson Folytatódtak a Duna menti fiatalok találkozójának rendezvényei Tegnap reggel nyolc óra­kor Pakson, a KISZ Ifjúsági Házában volt a Duna menti fiatalok találkozójának soron következő legrangosabb ren­dezvénye. A nagy teremben 18 pen egyszerre ért fel egy szak­mai továbbképzéssel és egy nívós tapasztalatcserével. Mindennek fontosságát aligha kell hangsúlyozni. Magyaror­szág élelmiszeriparában, de népgazdasága egészében is a konzerviparnak nagyon nagy a jelentősége, az asztaloknál pedig a szakmai utánpótlás színe-java ült. A fiatalok tudásával nem is volt baj, sokaknak azonban a kifejező készsége fogyatékos, így nehézkesebben tettek ta­núbizonyságot tárgyismerete­ikről. A zsűri minden eset­ben szabatosan értékelte a fe­leleteket, közölte, hogy miről kellett volna többet beszélni, vagy éppen mi volt a helyte­len. A . kérdések közt például ilyenek szerepeltek: „Milyen módszerekkel lehet ellenőrizni a refraktométer és a hőmérő pontosságát?” „Mit eredmé­nyez, ha a. borsócséplő dobja túl nagy, vagy túl alacsony fordulatszámra van beállít­va?” „Milyen tényezők befő­Kirándulás a Holdon Az Apollo—IS két űrhajósa elindult a holdautóval mény szempontjából, mert a kora délutáni órákig tartó szakmai, munkavédelmi és egyéb kérdésekből álló vetél­kedő után, délután került sor a vidám ügyességi számokra. Ezek között léggömbborotvá- lás, kanálban vízhordás és ha­sonlók szerepeltek. A végered­ményről, csak keddi számunk­ban tudunk tájékoztatást ad­ni. Úgyszintén a Szekszárdon, a művelődési központban es­te hétkor sorra került műso­ros estről, és a meghívott me­gyék, illetve a fővárosi fiata­lok delegációinak a dombori KISZ-táborban megrendezett baráti találkozójáról. OI. táborozás ’71 (Riport az 5. oldalon.) Bgyetesai Póess l**W*dé világ PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA konzervgyári csapat, egyen­ként három-három fiatallal, gyűlt össze, hogy nagyon ko- ! moly szakmai zsűri előtt vá­laszoljon a felkészültségüket tudakoló kérdésekre. A részt­vevők a következők voltak: a Nagyatádi Konzvergyár csapata, Nyíregyházáról, Bu­dapestről, Paksról és Nagykő­rösről két-két csapat. Hatvan konzervgyára három csapat­tal nevezett, míg Debrecen, Szeged, Békéscsaba, a KO- HUSZ és a Gyümölcs- és Fő­zelékkonzervgyár egy-egv csa­patot küldött. A vetélkedő zsűrijének elnöke a Konzerv­ipari Tröszt fiatal revizornő­je, Márton Ágnes volt. A szak­mai részt Király László, a Konzervipari Tröszt iparági la­boratóriumának vezetője, va­lamint Koncz Imre. ä Kon­zerviparig Kutatóintézet osz­tályvezetője képviselte. Ugyancsak a Konzervipari Tröszt részéről ott volt még Soós János a tröszt KISZ- szervezeteinek csúcstitkára, a Tolna megyei KISZ Bizottság részéről pedig Sebestyén De­zső. A vetélkedő jóval a hasonló szellemi erőpróbák szintje fö­lé emelkedett, és tulajdonkép' lyásolják a késztermék tiszta súlyának alakulását?” „Mi okozza a konzervlapka már- ványosodását?” Ottjártunkig a Paksi Kon­zervgyár II- es csapata, a fad- di részleg fiatal dolgozói érték el a legjobb, tizenöt pontos eredményt. Ez azonban- mit sem jelent még a végered-. Az Apollo—15 amerikai űr­hajó holdkompjának két uta­sa, Scott és Irwin űrhajósok a szombat reggeli jelentések sze­rint pihentek, hogy erőt gyűjt­senek a kora délutáni órákban sorra kerülő első Hold-sétá­jukra. A földi irányító központ szombaton hajnali 4 óra 20 perckor kívánt nekik „jó éjsza­kát”, miután kölcsönösen meg­állapították, hogy „a fedélzeten minden rendben”. A Falcon elnevezésű hold­komp közép-európai idő sze­rint pénteken 23 óra 16 perc­kor ereszkedett le a Hold fel­színére az Apennin-hegység térségében, a Hadley-síkságon. A holdkomp mindössze né­hány száz méternyire ért Hol­dat a programban kijelölt helytől. A földi irányító köz­pont a leszállást „mintaszerű­nek” minősítette. Mintegy két órával a leszál­lás után felnyitották a Falcon tetőnyílása zárólapját, és Scott derékig kiemelkedve mintegy félórán át végzett megfigye­léseket a leszállási hely kör­nyékéről. Az egyébként hallga­tag Scott elragadtatott felkiál­tásokkal tarkított beszámolót adott a földi irányító központ­nak a látottakról. Elmondotta, hogy a környéket három ol­dalról lankás, legömbölyített tetejű hegyek, dombok borít­ják. Közölte, hogy véleménye szerint semmi sem fogja aka­dályozni a „hold-autóval” való , közlekedést, mert nagyobb sziklatömbök nem zárják el az utat. / Scott és Irwin, akik a tervek szerint három napot töltenek a Holdon, összesen 35 kilomé­tert kívánnak megtenni a te­levíziós kamerával és a legkü­lönbözőbb tudományos műsze­rekkel felszerelt holdjáró se­gítségével. A parancsnok lelkes beszá­molójának végül is a houstoni központ vetett véget, amely el­rendelte, hogy Scott térjen vissza a holdkomp belsejébe és kezdje meg pihenőjét. Né­hány felvétel elkészítése után ez meg is történt. A houstoni irányító központ szombaton egy órává] koráb­ban — közép-európai idő sze­rint 10 órakor — felkeltette a Hold-kompban békésen alvó Scott és Irwin űrhajósokat, mert a földi műszerek oxigén­szivárgást jeleztek a Falcon kabinjában. A szakértők először tétováz­tak, megrövidítsék-e az expe­díció tagjainak jól megérde­melt pihenését, a program igaz­gatója azonban attól tartott, hogy a tartályokban tárolt oxi­gén mennyiségének csökkenése esetleg a tervezettnél korábbi visszatérésre kényszerítheti az űrhajósokat. Scott és Irwin hamarosan megtalálták az egyik tartály meghibásodott szelepét és el­hárítottált a műszaki zavart, A földi irányító központ fel­ajánlotta, hogy aludjanak to­vább, a két űrhajós azonban érthető módon azt felelte, hogy inkábU megkezdik a felkészü­lést a kiszállásra. Scott — szombaton 14 óra 29 perckor szállt ki a hold­kompból, s öt perccel később Irwin is követte őt. A két aszt­ronauta a kiszállást követően, kőzetmintákat gyűjtött, felállí­totta a tv-kamerákat, majd ki emelte a „Falcon” holdkomp­ból a „Rover” elnevezésű jár­művet, a holdvándort, ame­lyen három kirándulást tesz­nek majd a Holdon. Hírügy­nökségi jelentések szerint a holdautó súlya a Földön 209 kilogramm volt, a Holdon vi­szont mindössze 35 kilogram­mot nyom. A 3,10 méter hosz- szú és 1,83 méter széles jár­művet — amelynek megépítése hivatalos jelentések szerint 12 millió dollárba került — 36 voltos ezüst—cink-telepek lát­ják el energiával. A két asztronauta a hold­kompból történt kiszállását követően a holdvándor műkö­désbe hozásával foglalatosko­dott. Á houstoni földi ellenőrző állomás tv-képernyőin világo­san látható, volt, hogy a jár­mű beindítása bizonyos ne­hézségeket okozott a két űr­hajósnak. Kitűnt, hogy a holdautó két telepe közül az egyikben nincs feszültség. Ez megnehezíti az első kerekekkel való kormány­zást. Az asztronauták közöl­ték a földi ellenőrző központ­tal, hogy a hátsó kerekekkel való kormányzás „működik” és elegendő a jármű irányí­tásához. A holdjármű az újabb nehézségek miatt a ter­vezettnél valamivel később közép-európai idő szerint 16.19 órakor indult el első út­iára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom