Tolna Megyei Népújság, 1969. december (19. évfolyam, 279-302. szám)

1969-12-02 / 279. szám

Beszélgetés a ■ix A isz-vezetők szervezett továbbképzéséről Ti* nappal ezelőtt Szabópál Antalnak, a megyei tanács vb-elpökének záró előadásával ért véget a Tolna megyei tsz- vezetők őszi, baiatonfiililvári előadás-, tanárskozássorózata. A továbbképzésnek ezt a formáját 1903. óta minden • évben megrendezik. Horváth Józseffel, a megyei tanács vb-elnök- helyetÜesével e tanácskozások, szakmai tanfolyamok jelentő­ségéről beszélgettünk. Az eszmecserében részt, vett Somor- jai Sándor, a megyei tanács'vb. mezőgazdasági és élelme­zésügyi osztályvezetője. ' , — Az új gazdasági mecha­nizmus hozzászoktatja az embert, hogy a. dolgok ha­tékonysága első helyen ér­dekelje, ezért kérdezem, Hor­váth elvtárs: mérhető a szak­mai továbbképzések haszna? Megtérül valahol a tanfolya­mok költsége? ' — Megtérül.' Túlzás és el­fogultság nélkül mondom, a termelőszövetkezeti vezetők intézkedéseiben, irányító mun­kájában, politikai és gazda­sági műveltségében egyáránt, hogy úgy mondjam, észrevehe­tő mindaz, amit a tanfolya­mokon tanulnak. Nemcsak én mondom, más is látja, hogy a közös gazdaságok vezetőire mindinkább általában is rá­illik^ a kvalifikált jelző. Bátran feltételezhetjük, hogy a szak­mai «továbbképzéseknek is ré­szük, van ebben. Amikor most, néhány nappal ezelőtt a tsz- elnöjsök tanácskozása befeje­ződött . és értékeltük azt, ak­kor árra a végkövetkeztetésre jutottunk, hogy az eddigi tan­folyamok haszna mázsákban és tfpjjptokban egyaránt je­lentkezik. . Tehát; a termelés­ben ..is,, mérhető a költségek megtérülése. ..-tv .Eszerint bátran tekint­hetjük a tanfolyamokra for­dított összeget szellemi be­ruházásnak? ■ — Igen. Bővül 3 termelő­szövetkezeti vezetők látóköre, és megítélésem szerint még inkább alkalmassá teszi őket arrrf, hogy túllássanak üzemük határán. Más szóval, eljutot­tunk odáig, hogy a közös gaz­daságik ‘ vezetőinek többsége megyei és országos koncep­cióban- is gondolkodik. Vég- ered idényben ez természetes. Minden évben olyan a tan­folyamok, a tanácskozások te­matikája," hogy országos szintű kérdések is megvitatásra ke­rülhetnek. Eddig még mindig sikerült egy-egy előadás meg­tartására országos szintű ' ve­zetőkét megnyerni. Ök rend­szerint a valóban széles hori­zontú, aktuális problémákat vetik fel és igen értékes in­formációkat szolgáltatnak a hallgatóknak. Sokoldalúan megvilágítják az országos el­képzeléseket is. Ennek a hasz­nát felesleges volna részletez­nünk. A tanácskózások, a tan­folyamok' másik nagy előnye, hogy á megyei vezetők egyez­tetik, szinkronba hozzák a me­gyei elképzeléseket a mező- gazdasági üzemek elképzelé­Mégnyíltak a Tolna megye erdőiben meg­nyíltak a téli „vadvendég- lők”. • A gemenci rezervátum­ban minden délben hét lo­vas fogat és egy terepjáró gép­kocsi indul ki mintegy het­ven vadetető helyre csöves- kukorica-szállítmánnyal, aho­vá pedig' nem juthatnak el a járriiűvek a hótól latyakos erdei utakon. oda négy gya­logmunkás viszi élelemután­pótlási “o szarvasoknak, az őzeknek -és' a vaddisznóknak, latcéfnaszénával már régeb- been bőven ellátták az erdei jászlakat, etetőket. Parti Ist- nám, a vadrezervátum veze a* ■'azt is körölte, hogy a ífrfoftbtriekben vadgesztenyét seivel. Ennek nyomán azt ta­pasztaljuk, nő a termelő- szövetkezetekben a vállalkozó kedv, s új. meg új elgondolá­sok valósulnák meg. A már épülő állattenyésztési telepek gondolata is a tanfolyamokon öltött testet, miután mód volt arra; hogy minden szempont­ból megvitassuk a telepek építésének lehetőségeit, elő­nyeit, akár az üzem, akár a népgazdaság szempontjából. — Gondolom, Horváth elv­társ, az sem egy utolsó szem­pont, hogy a Tolna megyei tsz-vezetők a tanfolyamokon egymással is kapcsolatot te­remthetnek, más ssfóval spon­tán tapasztalatcserét foly­tathatnak. — Ez megy. Dehát világos, hisz ahol napokig egyazon munkát végző emberek van­nak együtt, ott a tapasztalat- csere természetes. Az előadá­sok szüneteiben, étkezés köz­ben a tsz-vezetők rendszerint arról beszélgetnek egymással, hogy mi újság a termelőszö­vetkezetekben. Ilyen, vagy olyan problémát hogyan old meg az egyik, hogyan old meg a másik tsz-vezető. Én azt mondanám, abban a nagy versenyben, ami a mezőgazda­ság területén kibontakozott, jórészt a tanfolyamok eredmé­nyeképpen tudunk lépést tar­tani. Más szóval, a termelés­fejlesztés követelményeivel lé­pést tártani. — Elvitathatatlan, Horváth elvtárs, hogy a tsz-vezetők egymástól sokat tanulnak. Meglepő azonban, hogy az országos visszhangot keltő Tolna megyei módszerek egy részét éppen a Tolna megyei tsz-ek nem alkal­mazzák. — Hetek óta vitatjuk ezt a kérdést. Tolna megyében sok új kezdeményezés bontakozik ki. Ezeknek jó része gyorsan terjed. Ismét utalnék a komp­lex telepek építésére. 'Húsznál több tehenészeti telep építése kezdődött, vagy kezdődik rö­videsen. Tíznél több sertéste­lep építése kezdődött, vagy kezdődik hamarosan, az vi­szont számomra is érthetetlen, hogy az országosan elismert kezdeményezések egy részének Tolna megyében a tsz-ekben nincs kellő visszhangja. Gon­dolok itt például a bátaszéki szocialista brigádokra. Az or­szág minden részéből megfor­dulnak Bátaszéken, tanulmá­nyozni ezt az új és a munka­vad vendéglők és frissen kifőzött törkölyt is hordanak ki a vadaknak. A keselyűst vadászház előtti tisztáson naponta 120—130 szarvas, délutánonként pedig 35—40 vaddisznó csemegé­zik’. A hőgyészi erdészetben — amint azt Keszi Nándor er-, dészetv'ezető elmondta — szin­tén tele vannak as etetők lucernaszénával; mintegy 25 000 kéve hárslomb takar­mánnyal, 300 mázsa vadgesz­tenyével, 200 mázsa lucerna- szénával és 150 mázsa csö­ves kukoricával gondoskod­nak a vad etetéséről, ezen­kívül törkölyt is szállítanák részükre a pálinkafőzőéből. ír-néé termelékenység szempontjából nagy jelentőségű munkaszer­• vezeti formát. Nos, ez a for­ma Tolna megye közös gazda­ságaiban nem szélesedik ki a kívánatos módon és a lehető­ségekhez mérten. Ennek okát nehéz megérteni. Ez a munka- szervezet mérnöki pontosságú technológiai terv elkészítését igényli, egy egész esztendőre. Szerintem mintha ennek a tech­nológiának az elkészítésétől félnének a mérnökök, annak ellenére, hogy a megfelelő fel- készültséggel rendelkeznek. De összefüggésbe hozható ez a probléma a foglalkoztatottsági gondokkal is. — Dehát ez most végered­ményben mégiscsak más té­ma. Engedje meg, hogy visz- szakanyarodjunk a tovább­képzésre. Nem kellene eze­ket a tanfolyamokat a jövő­ben maradéktalanul a ve­zetőképzés szolgálatába állí­tani? — A jövőben? Már az idén, most ősszel vezetőképzés folyt. Hogy a követelményekkel lé7 pést tartsunk, a Mezőgazdasá­gi és Élelmezésügyi Miniszté­rium mérnök- és vezetőképző intézetével közösen szerveztük a főagronómusok tanfolyamát. Mit jelent ez? Azt, hogy most első ízben a főagronómusok a szociológia, a pszichológia, to­vábbá a vezetéselmélet tárgy­köréből hallgattak előadásokat. Megjegyezném, hogy a tanács- kozásjellegú tanfolyamok szer­vezéséről sem mondhatunk le. Ez most úgy történik, hogy ez év őszén az elnökök tanfolya­ma tanácskozás jellegű volt. Jövőre, februárban megfordít­juk a sorrendet. Az elnökök a szociológia, a pszichológia, a vezetéselmélet tárgyköréből hallgatnak előadásokat, a fő­agronómusok tanfolyama vi­szont információt szolgáltató, tanácskozásjellegű lesz. .Meg­jegyezném, mi azért is nagyon fontosnak tartjuk a vezetőkép­zést, mert a tsz-elnökök vo­natkozásában elsősorban nem a bizonyítvány, a szakképzett­ség a mértékadó, hanem az, hogy az elnök maradéktalanul megfeleljen, a vezetéssel szem­• ben támasztott követelmények­nek. — Mit tapasztaltak, Hor­váth elvtárs, mi foglalkoz­tatja most legjobban a tsz­vezető két? — Egy mondatban: a ter­meléssel összefüggő kérdések a közgazdasági ösztönzők. De a nagyvilág mezőgazdasága is. Különösképpen nagyfokú ér­deklődést váltott ki dr. Ger­gely István miniszterhelyettes előadása, amit a Világ mező- gazdasága a magyar mezőgaz­dász szemével címmel tartott. Hogy a kérdésre egy kissé rész­letesebben válaszoljak, nem­csak foglalkoztatja, nyugtala­nítja is a tsz-vezetőket, hogy az elavult gépek pótlása, a modem gépsorok beszerzése mind nagyobb nehézségbe üt­közik, anyagi és más termé­szetű okok miatt. A közepes, vagy a gyengébben működő tsz-ek vezetői a beruházási ne­hézségek, az állati férőhelyek bővítésének akadályai miatt bizonytalanok. Hallatszanak olyan hangok, hogy az álla­mi dotáció összege az állati férőhelyekre csökkenni fog. Ez is nyugtalanítja a tsz-veze- tőket. — Horváth elvtárs, a tsz- ek választott vezetői részére nem kellene a tél folyamán a szakvezetők továbbképzé­séhez hasonló témakörből előadásokat tartani? — Megítélésem szerint igen. Ezt már a termelőszövetkeze­teknek kellene megszervez­niük — mondotta Horváth Jó­zsef, a megyei tanács vb- elnökhelyettese. SZEKULITY PÉTER Máié Jánoséi Tolna megye gazdasági, szociális és kulturális fejlődése a felszabadulástól napjainkig Egy negyedszá7ad a történelemben viszonylag rövid ide, de ha felidézzük az elmúlt 25 év legfontosabb ^állomásait, a megtett, út ered­ményeit, nyilvánvalóvá válik, hogy ezt a két és fél évtizedet megyénk életében is történelmi korszaknak kell tekintenél. Ahhoz azonban, hogy az elmúlt negyed évszázad eredményeit tár­gyilagosan szemlélhessük szükséges, hogy visszapillantsunk: honnan is indultak el, milyen állapotok jellemezték a felszabadulást mezelőzően Tolna megye társadalmi és gazdasági viszonyait, lakosságának élet- körülményeit. Tolna megye a felszabadulás előtt a nagy- és középbirtokok me­gyéje volt. Területének közel 40 százaléka 373, száz katasztrális hold­nál nagyobb birtokos kezében összpontosult. Közülük is kiemelkedtek az Eszterházy grófok 61 ezer és az egyházak 19 ezer holdnyi területük­kel. Ezzel szemben a terület fennmaradó több, mint 60 százalékán kö­zel 60 ezer család osztozott. Az összes gazdaság 26 százaléka egy hold­nál, G3 százaléka pedig öt holdnál kisebb területtel rendelkezett. A me­zőgazdasági foglalkozású népesség 32 százalékának nem, volt földje# bérmunkából élt. A törpebirtokosok és nincstelenek száma családtagja­ikkal együtt 150 ezer, a megye összlakosságának 54, a mezőgazdaságból élő népesség 82 százaléka volt. E magas arány — egybevetve a mező- gazdaság akkori produkciójával — a megye jelentős mezőgazdasági túl­népesedésére enged következtetni. A megye felszabadulás előtti iparát ugyancsak az elmaradottság jellemezte Néhány, jóindulattal közepesnek mondható 100—250 főt fog­lalkoztató üzemen kívül — a Bonyhádi Cipőgyár és Zománcgyár, & Tolnai Selyem- és Textilgyár, a Simontornyai Bőrgyár — egy-két fős üzemek alkották a megye iparának túlnyomó hányadát. Ezek az üzemek fejletlen technikai szinten, zömmel kézi erővel dolgoztak, emellett hiá­nyoztak a legszükségesebb szociális létesítmények is. Még a nagyobb üzemeknek számító bonyhádi gyárakban sem volt üzemi fürdő és ét­kezőhelyiség. Ugyanakkor a munkaidő az üzemek többségében 10—12 óra volt. A nők és fiatalkorúak a férfiakkal lényegében azonos körül­mények között, de jóval alacsonyabb bérért voltak kénytelenek dolgoz­ni. A Bonyhádi Cipőgyárban 1937-ben a férfi munkások 50, a női mun­kások pedig csak 28 pengőt kerestek havonta. Kasonló elmaradottság jellemezte a felszabadulást megelőzően a megye gazdaságának egyéb 'ágazatait is. Például mai értelemben vett koncentráltan szervezett építőipar nem működött a megyében. A rend­kívül szerény építkezésekkel kapcsolatos feladatokat kisüzemi jellegű magánvállalkozók látták el. Az elmaradottság és kulturálatlanság jellemezte abban az időben a megye kereskedelmét is. A megye üzleteinek döntő többsége vegyes- kereskedes jellegű volt, a szakboltok, az áruházak csaknem teljes egé­szében hiányoztak. Az üzletek elhelyezését is a profitszerzési lehetősé­geket határozták meg, aminek, következtében kisebb községek, kevés­bé forgalmas községrészek, lakott puszták döntő része még üzlettel sem rendelkezett. Ennek következtében a dolgozók jelentős része kénytelen volt gyakran hosszú, utakat megtenni, hogy mindennapi szükségleteit beszerezhesse, mivel tartalékolásra a szűkös keresetekből nem igen volt mód. A kereskedők legfőbb kizsákmányolói voltak a falvaknak. A mindennapi áruellátáson kívül legtöbb helyen ők vásárolták fel a fa­lusi lakosrág te im el vényeit és a falu uzsorásainak szerepét is ők töl­töttekébe' ' * . A felszabadulás előtt a városokhoz képest — bár az állapotok ott sem voltak megfelelőek — igen elmaradott körülmények között éltek a falvak, puszták és tanyák dolgozói. A megye községeinek 53 százaléká­ban nem volt villany világítás. Az akkori közlekedési viszonyok sem. biztosították a falu és a város megfelelő kapcsolatát. A lakáshelyzet, a vízellátás is egészségtelenebb volt a falvakban, mint a városokban. A felszabadulás előtt a megye lakosságának kulturális helyzete is igen szomorú Képet mutatott. A Korthy-rendszer nem biztosította a dol­gozó tömegek számára a művelődés lehetőségét. Az elemi iskolák döQ- tó többsége az egyházak kezén volt, amelyekben az uralkodó osztály érdekeinek megfelelően a feltétlen engedelmességre, a túlvilág! élet örömeire nevelték a dolgozók gyermekeit. Igen szomorú képet nyújt a Horthy-korszak iskolai rendszeréről az akkori népesség iskolai végzettségének vizsgálata. 1941-ben a megye 6 évesnél idősebb lakosságának 7,3 százaléka analfabéta volt. Az akkórt oktatási törvények előírták ugyan 12 éves korig az általános tankötele­zettséget, a valóságban azonban nem kerültek végrehajtásra. Ezt bizo­nyítja, az 1941-es népszámlálás eredménye is, mely szerint a csak ele­mi iskolákba járt lakosság 26 százaléka a € osztállyal szemben csak a 4 osziáiy elvégzéséig jutott el. y.z akkori uralkodó osztály érdekeit képviselték a közép- és felső­fokú iskolák is, amelyekben elsősorban sajáé gyermekeiket taníttatták. A dolgozók gyermekei csaknem teljés egészében háttérbe szorultak Sok esetben még a kiváló tehetségek számára sem nyílt meg a tovább­tanulás lehetősége. A megye felszabadulás előtti egészségügyi helyzetét, is az elmaradott* ság jellemezte. Mindössze egy közKórház és 3 magánszanatórium mű- kóciött a megyében, amelyek 784 ággyal rendelkeztek. Az egészségügyi intézmények elsősorban nem a dolgozók egészségének megvédése je­gyében, hanem üzleti alapon működtek Ilyen körülmények között je­lentős számú családot egy-egy betegseg anyagilag teljesen tönkretett, sokan pedig éppen anyagiak hiányában igénybe sem tudták venni a kór­házat. Ezt mutatja a felszabadulás előtti evek igen magas halandósága Is. Ilyen állapotok között találta megyénket a felszabadulás, amely társadalmi es gazdasági téren egyaránt a gyökeres átalakulás lehetősé­geit teremtette meg. Az évszázadokon keresztül kizsákmányolt és jog- iosztott tömegek igazi képviselői — elve a felszabadulás adta lehető­ségekkel — en'ogiaztak helyüket saját osztályuk sorsának irányítását megnatározó pouukai, államhatalmi és társadalmi testületekben és a Magyar Kommunista Párt útmutatásai alapján, az osztályellenséggel folyhatott kiméleuen harc közepette, lépésien lépésre hajtották vegre a áemoKraúzálódás, majd a szocialista viszonyok Kialakításának feladatait, A MEGYE MEZÖG AZ DAS Aga Tolna megye a felszabadu­lás előtt kimondotian mező­gazdasági jellegű volt, lakos­ságának közel 70 százaléka a mezőgazdaságból élt. A megye mezőgazdaságának akkori szerkezetére a viszonylag fej­lett állattenyésztés és az ex- tenzív növénytermesztés volt jellemző. Tolna megye — az állatsúrúség alapján — az or­szág 19 megyéje között az előkelő 5. helyet foglalta el,, szarvasmarha- és lóállománya pedig országos hírű volt. A szántóföldi növénytermesztés extenzív voltára utal az ak­kori vetésszerkezet: a' gabona- termelés ugyanis a megye szántóterületének, közel há­romnegyedét vette igénybe, ugyanakkor az ipari növények és zöldségfélék együttes ará­nya r.ém érte el még a 3 szá­zalékot sem. A második világháború a megye mezőgazdaságában is súlyos károkat okozott, ami leginkább az állatállomány csökken ésével mérhető le. A háború alatti években példá­ul a megye szarvasmárha- áilománya az 1939. évi állo­mány 56, lóállomáriya 50, ser­tésállománya 45, juhállomá­nya pedig 63 százalékra „esett vissza. Ilyen körülmények között találta a megye mezőgazdasá­gát a felszabadulás, melyet követően első legfontosabb lé­pés volt' a Magyar Kommu­nista Párt által meghirdetett földreform végrehajtása. A földreformrendelet által meg­határozott tulajdonú és nagy­ságú területek egy része me­gyénkben is az állam tulaj­donába ment át, másik részét pedig — több, mint 155 ezer holdat — 26 ezer agrárprole­tár ég kisparaszt között osz­tottak szét. A földosztással alapvetően változtak meg a megye földbirtokviszonyai. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom