Tolna Megyei Népújság, 1969. december (19. évfolyam, 279-302. szám)

1969-12-02 / 279. szám

E* történt e külpolitíkéhaii •A bécsi értekezleten állást foglaltak az össz-európai biztonsági értekezlet mielőbbi összehívása mellett. Kairói jelentésünk Bettencourt francia miniszter nyilatkozatát ismerteti, mely szerint a Biztonsági Tanács határozatának végrehajtása a közel-keleti rendezés alapja,. Egy wa­shingtoni hír újabb leleplező adatokát közöl az amerika. katonák dél-vietnami kegyetlenkedéseiről. Bécs Az európai biztonság Lóránt László Endre, az MTI tudósítója jelenti: Huszonöt ország politikusai, lelkészei, tudósai és jogászai azzal az elhatározással jöttek össze Becsben, hogy végre ki­kövezzék az európai bizton­sághoz vezető utat és erre az útra kormányozzák a hivatalos politika irányítóit is. Európa jelenlegi területi realitásairól, a határokról és a két német állam kérdéséről tanácskozó bizottságban Bo- komé dr. Szegő Hanna ma­gyar küldött kifejtette: jogi­lag tarthatatlan állapotot idéz elő több nyugat-európai or­szágnak az a struccpolitikája, hogy az élénk, sőt mindinkább fejlődő kereskedelmi kapcsola­tok ellenére sem ismerik el azt az államot — az NDK-t —, amellyel kölcsönös előnyök alapján jó üzleteket kötnek. A másik magyar küldött, — dr. Haraszti György — a többi között felhívta a figyelmet ar­ra, hogy egész Európa sorsát teszik kockára azok a retrog- rád erők, amelyek a jelenlegi status quo módosítását szeret­nék elérni. D. Stellán Avridson profesz- szor, a bizottság elnöke így foglalta össze a vitát: Közös nevezőre jutott a bi­zottság 60 tagja abban, hogy 1. garantálni kell a jelenlegi európai status quo-t; 2. érinthetetleneknek és vi­tathatatlanoknak kell tekinte­ni a jelenlegi európai hatá­rokat (az Odera—Neisse vona­lat és a két német állam ha­tárát) ; Kairó Bettencourt Az Egyesült Arab .Köztársa­ság minisztertanácsa vasárnap Gamal Abdel Nasszer elnök­letével kétórás ülésen tárgyal­ta meg a jelenlegi politikai és katonai helyzetet. Hasszán Ab- basz Zaki, gazdasági és külke- kereskedelmi miniszter átfogó jelentést tett a gazdasági hely­zetről és a költségvetésről. Mint Amin Hoveidi állam­miniszter az értekezlet után Felszabadulási ünnepségek a me: (Folytatás az 1. oldalról.) zett mártírok emlékét örökítik meg. Az Imsósi erdőben kerül lezik a járási tanácsháza épü- sor Takács György, az 1919-es létén elhelyezett emléktáblát, direktórium elnöke emlékmű- amelyen az 1919-ben itt kivég- vének felavatására Bonyhád is ünnepelt Sajnos, a hirtélen beköszön­tött rossz idő nem kedvezett a szabadtéri rendezvényeknek. Vasárnap azonban az ünnepi hangulatot még a havas eső sem tudta elmosni Bony bú­don. Vasárnap Bonyhád is ün­nepelt. Ezen a napon volt a község felszabadulásának 25. évfordulója. Az ünnepségsorozat délelőtt 9 órakor a szovjet emlékmű­nél kezdődött. A magyar és a szovjet Himnusz hangzott el elősZör a fúvószenekar tolmá­csolásában, majd a gyászindu­ló hangjai mellett a község politikai és társadalmi szer­vezetei, intézményei, üzemei, vállalatai helyezték el a hála és köszönet virágait, koszorú­it a szovjet emlékmű talapza­téra. A koszorúzás az Inter- nacionáléval ért véget. A cipőgyári művelődési házban tartották az ünnepi nagygyűlést, ahol Daradics Ferenc, az MSZMP Bonyhádi Járási Bizottságának első tit­kára mondott ünnepi beszé-^ det. Beszédében megemléke­zett Bonyhád 25 évvel ezelőtti napjairól, s az azóta elmúlt esztendők fejlődéséfői, ered­ményeiről. A nagygyűlésen felszólalt a jelenlévő szovjet küldöttek vezetője is. A szó­noklatok után a szovjet had­sereg 90 tagú művészegyütte­se adott felejthetetlenül szín­vonalas és szép műsort. A későbbiekben ünnepi fo­gadást rendeztek a Béke Ét­teremben az ünnepségen részt vevő küldöttek tiszeletére. Délután és az esti órákban a filmszínházban az Alba Regia című filmet vetítették népes nézőközönség előtt. Különbö­ző sportrendezvényeket is tar­tottak ezen a napon Bonyhá- don, ahol felszabadult öröm­mel ünnepelték a község tör­ténelmének e fontos napját. Felszabadulási emlékművet avattak Hőgyészen Hógyészen emlékművet ál­lítottak a felszabadulás 25. évfordulója alkalmából, • a községi tanácsháza előtti té­ren. Az emlékművet vasárnap avatták fel, s ünnepi tanács­ülésen emlékeztek meg a ju­bileumról. A helyi általános iskolába a község negyedszá­zados fejlődéséről termékbe mutatóval együttes k! állítás, a művelődési házban pedig gyermek rajz-tárlat nyí’t. Az ünnepi alkalomból átadták rendeltetésének a Hőgyészi Állami Gazdaság pártfogásá­val, több mint.százezer forint költséggel a községi művelő­dési ház két helyiségében gaz­dagon — közte televízió és rádiókészülékkel, s folyóira­tokkal — berendezett klubot is. Az esti emlékünnepségen a hazánkban ideiglenesen ál­lomásozó szovjet csápatok mintegy 120 tagú központi művészegyüttese lépett fel nagy sikerreL 3, a müncheni szerződés kez­detétől fogva érvénytelen; i. minden .országnak tör­vénybe kell iktatni az erő­szakról való lemondást; 5. fel kell venni az ENSZ- be mind a két német államot. Utoljára a fegyverkezéssel és a leszereléssel foglalkozó munkabizottság fejezte be ta­nácskozását. Ennek eredmé­nyét a bizottság társelnöke, Mátyás László foglalta össze. A felszólalások alapján itt egységes nézet alakult ki: a népeknek nyomást kell gya­korolniuk a leszereléstől ide­genkedő kormányaikra, hogy azok lássák be: az egyetemes leszerelés feltételei megértek. Valamennyi munkabizottság érirttette zárójelentésében a budapesti felhívást és a prágai javaslatot. Ezek értelmében állást foglaltak a kormány- szintű össz-európai biztonsági értekezlet mielőbbi összehívá­sa mellett. tárgyalásai közölte, a minisztertanács kö­vetkező ülésének napirendjére tűzte a mezőgazdaság helyze­tének megvitatását. Szó volt az ülésen azokról a tárgyalásokról is, amelyeket az Eak vezetői André Bet­tencourt francia tervezésügyi miniszterrel folytattak. A fran­cia miniszter — a kabinet első olyan tagja, aki az 1967. évi háború óta látogatást tett az Egyesült Arab Köztársaságban, — vasárnap sajtóértekezleten foglalkozott a Közel-Kelettel kapcsolatos francia álláspont­tal. Kijelentette, hogy a közel- keleti fejlemények igen súlyo­sak és a négy nagyhatalomnak fel kell lépnie a válság rende­zése érdekében. Kérdést tettek fel a francia miniszternek a legutóbbi ame­rikai rendezési tervről, ame­lyet, mint ismeretes, az EAK hivatalosan is elutasított. Bet­tencourt hangsúlyozta, hogy nincs közel-keleti megoldás az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1967. november 22-i határoza­tában foglaltak keretein kívül. Kijelentette még a minisz­ter, hogy nincs változás a francia fegyverszállítás! em­bargó ügyében, Washington Újabb leleplezések A Life című amerikai he­tilap hétfőn megjelent szá­ma fekete-fehér és színes fényképfelvételeket közöl az amerikai csapatoknak My Lai dél-vietnami faluban végrehajtott tomeggyükassá- gáról. Az amerikai lapok egyéb­ként a hét végén igen nagy terjedelemben foglalkoztak a vérengzéssel. Több lapjelen­tés utalt arra, hogy más hely­ségekben is sor került polgári személyek lemészárlására, de a lapok nem közölnek részle­teket. Helyszíni jelentések alapján több riport számol be arról, hogy az amerikai katonák semmibe veszik a dél-vietnami lakosság életét, és egyes helyeken valóságos hajtóvadászatot indítottak „minden mozgó célra”. A Pentagon közölte, hogy i „tanulmányozza” azokat a fényképfelvételeket, amelye­ket egy ismeretien személy ké­szített arról, hogyan dobnak ki amerikai katonák egy vi­etnami foglyot egy magasan szálló helikopterből. A felvé­teleket a hét végén közölte a Chicago Sun Times című lan. A katonai hatóságok szerint a felvételek minősége „nem te­szi lehetővé a helikopter pon­tos azonosítását”. Willy Brandt nyugatnémet kancellár megérkezése után a hágai repülőtéren. A holland fővárosban megkezdődött a nyugat-európai Közös Piac országainak csúcsértekezlete, amelynek egyik részvevője a Német Szövetségi Köztársaság új kormányfője. (Képtávírónkon érkezett) Á szocialista brigádok elismeréséről, a termelési tanácskozásokról, a lakosság ellátásáról tárgyalt a SZOT Elnöksége A SZOT Elnöksége hétfőn ülést tartott. A többi között megtárgyalta és elfogadta azt ‘a jogszabálytervezetet, amelyet az elnökség a kormány elé terjeszt, a szocialista brigádok elismerési és kitüntetési rend­szerének módosítására. A szocialista brigádvezetők áprilisi, országos tanácskozá­sán sokan kérték az elismerési rendszer megváltoztatását, sür­gették a hatékonyabb erköl­csi és anyagi elismerést. En­nek szükségessége a Minisz­tertanács és a SZOT vezetői­nek tanácskozásán is fel­merült. A SZOT Elnökségének tervezete szerint a szocialista brigádmozgalomban meg kell teremteni az erkölcsi és anya­gi elismerés egységét, s hosz- szú távon is megkülönböztető elismerési perspektívát kell nyújtani a szocialista brigá­doknak. Az előterjesztés sze­rint a kitüntetések újabb, ma­gasabb fokozatait is bevezet­nék, s egyes fokozatoktól fel­felé kötelezővé tennék az anyagi jutalmazást is. A SZOT Elnöksége a mű­szaki konferenciák, a terme­lési tanácskozások és a munka- értekezletek helyzetét is meg­vizsgálta Az elnökség hely­teleníti, hogy a termelési ta­nácskozásokat és egyéb mun­kaértekezleteket általában köz­pontosítva, tehát nem kis teí- melői egységenként tartják. A sajátos helyi feladatok intézé­sébe jobban be kell vonni a dolgozókat. A demokratikus fórumok szerepe gyakran for­mális, az esetek többségében csupán tudomásul veszik a döntéseket. Az elnökség megbízta a SZOT illetékes osztályait, hogy a műszaki konferenciákat, a termelési tanácskozásokat és munkaértekezleteket szabályo­zó kormány- és SZOT-elnöksé- gi határozat módosítására dol­gozzanak ki előterjesztést. Az elnökség azt is megvizs­gálta, hogy az év első három­negyedében hogyan alakultak a keresetek és jövedelmek, a fogyasztói árak. milyen volt az áruellátás. Az év első kilenc hónapjá­ban a szocialista ipar 3,5, az építőipar 7,3 százalékkal több embert foglalkoztatott, mint a múlt év azonos időszakában. A túlórák tavalyi csökkenése nem stabilizálódott: 1969. el­ső háromnegyedében ötmillió­val több túlórát használtak fel az állami iparban, mint ta­valy ilyenkor. A lakosság készpénzbevétele 9.8 százalékkal haladta meg a múlt év elfő háromnegyed évit, a növekedés, üjeme gyor­sabb volt, mint az előző esz­tendőben. Gyorsabban nőtt a tavalyinál a lakosság megtaka­rítása is, a takarékbetét-állo­mány az idén kilenc hónap alatt 4,6 milliárd forinttal emelkedett. A kifizetett mun­kabérek a szocialista Iparban a tavalyinál gyorsabban, 7 százalékkal nőttek. Viszonylag jelentős változás, hogy a bér- növekedés nagyobb részben az átlagkeresetek emelkedésé­ből és nem a létszámnöveke­désből származik. Az előző években fordított volt ez as arány. Az átlagkeresetek gyor­sabb növekedése főleg a tüí^ órák elszaporodásával magya­rázható. A kiskereskedelmi árak 1,9 százalékkal voltak magasab­bak, mint a múlt év azonos időszakában, az áremelkedések azonban a forgalomban levő áruknak csupán körülbelül 39 százalékát érintették, így bizo­nyos cikkek ára az említettnél Jóval nagyobb mértékben emel­kedett. Az idényáras cikkek körülbelül 4 százalékkal voltak drágábbak, mint tavaly. Hú­rom—tíz százalékkal emelke- det a bútorok, egyes építő­anyagok, néhány vas- és mű­szaki cikk, bizonyos könyvek ára. A tűzifa, a brikett és a fűtőolaj olcsóbb, mint az el­múlt évben. Előzetes számítá­sok szerint a fogyasztói árszín­vonal a tavalyihoz képest a tervezett 2 százaléknál kisebb mértékben emelkedik. A kis­keresetűeket érintő áremelke­dés körülbelül egy, a nagyobb keresetűeké pedig két százalé­kos. Az élelmiszerellátás általá­ban kielégítő, a sertéshús azonban kevés. A kedvező termés eredményeként zöld­ség- és gyümölcsfélékből elő­reláthatólag a tavalyinál ki­egyensúlyozottabb lesz a téli és tavaszi ellátás. A ruházati cikkek választékának bővítését elősegíti a nagyobb mérvű im­port. Az elnökség megállapította] hogy az egész esztendőre vár­ható kiskereskedelmi forga­lom a népgazdasági terv elő­irányzatainak megfelelően, szerkezetében azonban attól eltérően alakul. Élelmiszerek­ből az előirányzottnál 1-1,5 szá­zalékkal, ruházati cikkekből 1.5—2 százalékkal nagyobb, vegyes iparcikkekből pedig 3 százalékkal kisebb forgalom várható a számítottnál. Az év végi kereskedelmi készletek' várhatóan kétmilliárd forint­tal kisebbek lesznek, mint ahogy azt a bizton?*"-sebb piaci egyensúly megkívánná. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom