Tolna Megyei Népújság, 1969. december (19. évfolyam, 279-302. szám)

1969-12-02 / 279. szám

ttÖLNA MEGYEI .» *ntKG FRüimmAt wtmrETnrr IUEPUJSAG 1 A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA fiS A MEGYEI TANÁCS LAPJA | XIX. évfolyam, 279. szám ARA: 90 FILLÉR Kedd, 1969. december 2. * Kádár János vezetésével magyar küldöttség utazott a moszkvai tanácskozásra Képünkön: Kádár János, Biszku Bélától búcsúzik i Nyugati pályaudvaron. (Bozsán Endre felvétele). Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titkárának vezetésével hétfőn dél­előtt elutazott a magyar küldöttség az európai szocialis­ta országok párt- és állami vezetőinek moszkvai találko­zójára. A küldöttség tagjai: Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke. Komócsin Zoltán, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagjai és Erdélyi Károly külügjnminisz- ter-helyettes, a Központi Bizottság tagja. A küldöttséget a Nyugati pályaudvaron Biszku Béla. a Központi Bizottság titkára, Fehér Lajos, a Miniszter- tanács elnökhelyettese, a Politikai Bizottság tagja. Aczél György, a Központi Bizottság titkára, Benkei András bel­ügyminiszter, Péter János külügyminiszter és Csanádi György, közlekedés- és posta ügyi miniszter búcsúztatta. Jelen volt a búcsúztatáson F. J. Tyitov, *a Szovjetunió budapesti nagykövete. Felszabadulási ünnepségek a megyében „Nem hiába hullott vérünk“ — Huszonöt éve szabad Dombóvár „Nem hiába Negyedszázada a Dombó­vár alatt húzódó Kapos-csa- tomán átúszva, megsemmi­sítve egy német géppuska­fészket. lépett először szov­jet katona a község területé­re. hogy felszabadítsa az Eszterházyak, a fasiszták, a horthyslák uralma alól. ' Tegnap erre a nagy napra emlékeztek Dombóváron. Az iípnepi gyűlésen, »melyet a községi tanács nagytermében rendeztek, részt vettek ta­nácstagok, a pártbizottság tagjai, veteránok, akik első­nek alapították meg a párt- szervezetet e nagyközségben. A dombóvári felszabadulási ünnepségen részt vett K. Papp József, az MSZMP me­gyei bizottságának első tit­kára. országgyűlési képvise­lő. Szabópál Antal, a megyei tanács vb-elnöke. Halmai Já­nos. az MSZMP járási bizott­ságának első titkára. Simon Károly, az MSZMP községi bizottságának titkára. Gyu- ricza István járási tanácsel­nök és Bánhelyi Béla. köz­ségi tanácselnök. Ott volt az ünnepi gyűlés elnökségében AJiexaindr Dmátnijevias Szkri- páj ezredes, aki páncélos hadnagyként részt vett a köz­ség felszabadításában. Az ünnepség szónoka Si­mon Károly volt. Megemlé­kezett arról, hogy milyen kö­rülmények között érte meg a község a felszabadulást, szó­lott a pártalapítókról, akik közül hárman — Kovács Ist­ván, Tobak Ferenc és Szabó Lajos elvtársak — részt vet­tek az ünnepségen. A községi pártbizottság titkára elisme­réssel szólott a 25 évi tevé­kenységről. azoknak a mim! kájáról. akik mint párt- vagy mint gazdasági vezetők, köz­reműködtek a község fejlesz­tésében. Az ünnepségen köszöntötte a dombóváriakat Szkripáj ez­redes is. Elmondotta, hogy harckocsizó egységének há­rom gépe jött a községet fel­szabadítani. elűzni a hitleri és csatlós hadseregek marad­ványát. Huszonnyolc szovjet katona áldozta életét a köz­ség felszabadításáért. Elisme­réssel szólt Szkripáj ezredes arról, hogy Dombóvárott a 25 év alatt milyen szép ered­ményeket értek el a község fejlesztésében. „Nem hullott hiába vérünk. — mondotta az ezredes, a néphatalom jó kezek­ben van. Magyarország, így Dombóvár nagyLöz­A felszabadulás negyedszá­zados évfordulója alkalmából háromnapos rendezvénysorozat kezdődött el vasárnap Pakson. Délelőtt a járási művelődési házban megnyitották a község 25 éves fejlődését bemutató ki­állítást, majd nagygyűlést rendeztek. A nagygyűlésre meghívták a felszabadító szovjet hadsereg képviselőit, a községi pártszer­vezet alapító tagjait, valamint több olyan elvtársat, akik a felszabadulás utáni hónapok­ban tevékenykedtek a község­ben és azóta elkerültek más területre, magasabb beosztás­ba. A megyei pártbizottságot Misetits Sándor osztályvezető képviselte. ség is jó úton halad a szocializmus teljes felépí­téséhez.” Az ünnepi gyűlés elnöke Bánhelyi Bél* bejelentette, hogy a tanács és a párt köz­ségi végrehajtó bizottságai emlékplakettet alapítottak, s ezt azoknak adományozzák, akik az elmúlt 25 év során kimagasló érdemeket szerez­tek a község felvirágoztatá­sában. Számos olyan elvtár­sat is kitüntettek, akik már nem a községben' élnek, de munkájuk hatással van az it­teni fejlődésre. A több mint száz kitüntetett személy kö­zött van K. Papp József me­gyei első titkár és Szabópál Antal, a megyei tanács elnö­ke. • Aradi Imre községi tanácsi vb-elnök megnyitó szavai után Kontra Sándor, a járási párt­bizottság titkára tartott ünnepi beszédet. Utána a helybeli gim­názium irodalmi színpada adott magas színvonalú műsort. A község mezőgazdasági üze­mei fogadást adtak az ünnep­ség vendégei tiszteletére. Dél­után sportműsorral folytató­dott az ünnepségsorozat, este pedig felszabadulási táncestet rendeztek a községi ifjúsági házban. Hétfőn a járási könyvtárban találkozót rendeztek a fel­szabadításban részt vevő szov­jet harcosok, valamint az út­A kitüntetések átadása után meléghangú szavakkal emlékezett meg Kovács Ist­ván. a dombóvári pártszerve­zet egyik alapítója, egykori titkára, az 1945-ös évben kez­dett politikai munkáról, azok­ról az elvtársakról. akik köz­reműködtek a párt szervezé­sében, a néphatalomért ví­vott harcban. A dombóvári felszabadulá­si ünnepségsorozat keretében üzemekben, intézményeknél ünnepi gyűléseket tartottak. Megkoszorúzták a szovjet hő­sök emlékművét, a község fő­terén és a temetőben. Teg­nap este pedig ünnepi mű­sorral köszöntötték a felsza­badulás évfordulóját a dom­bóváriak. törő csapatvezetők és a fel- szabadulás napján születettek részvételével, este pedig a „Budapesti tavasz” című film főszereplőivel találkoztak az előadás nézői, a könyvtárban. Ünnepséget rendeztek hét­főn délelőtt a konzervgyárban is. Az ünnepi nagygyűlés előtt köszöntötték azokat, akik a felszabadulás időpontjában már a gyár dolgozói voltak. A mai programban szerepel a szovjet hősi emlékmű, vala­mint a község felszabadítása­kor elesett szovjet hősök sír­jainak megkoszorúzása. Lelep­(Folytatás a 2. oldalon.) Háromnapos ünnepségsorozat Pakson Az Elnöki Tanáé» ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hétfőn ülést "tartott. Losoncai Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke, beszámolt indiai és iráni utazásáról. Az Elnöki Tanács a beszámolót tudomá­sul vette. Az Elnöki Tanács hazánk felszabadulásának huszonötö­dik évfordulójára felszabadu­lási jubileumi emlékérmet alapított A jubileumi kitünte­téseket 1970. április 4. alkal­mával az Elnöki Tanács azoknak adományozta, akik a független, szabad és demokra­tikus Magyarország megszüle­téséért és megerősödéséért, a szabadságéit, a demokráciáért és a szocializmusért vívott küz­delemben kimagasló érdeme­ket szereztek. Az Elnöki Tanács módosí­totta a dolgozók betegségi biz­tosításáról szóló 1955. évi 39. számú törvényerejű rendelet egyes intézkedéseit, majd egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) Nguyen Thi Binh Budapesten Nguyen Thi Binh asszony, a Dél-vietnami Köztársaság ide­iglenes forradalmi kormányá­nak külügyminisztere Péter János külügyminiszter meghí­vására hétfőn baráti látoga­tásra Budapestre érkezett. A külügyminiszter-asszony és a kíséretében lévő szemé­lyiségek fogadására a Feri­hegyi repülőtéren megjelent Péter János külügyminiszter és a Külügyminisztérium több vezető beosztású munkatársa. Ott volt Le Huu Van, a Dél­vietnami Köztársaság buda­pesti nagykövetségének ideig­lenes ügyvivője és Hoang- Luong, a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság budapesti nagykövete is. (MTI). A% első hó Vasárnapra virradóra le­hullott megyénkben az első hó. A fehérbe öltözött határ természetesen nemcsak a gyermekek öröme, hanem sok gond forrása a legkülönbö­zőbb intézmények részére és nem egy esetben komoly gát­ja lehet az ország vérkerin­gését biztosító közlekedésnek. Az első hóval még nem ez volt a helyzet. Érdeklődtünk a KPM Közúti Igazgatóságá­nak kirendeltségénél, ahon­nan azt a választ kaptuk,, hogy a gyorsan sárrá válto­zott hó a közlekedésben fenn­akadást nem okozott. Az uta­kat ugyan csúszóssabbá tette, aminek a járművezetésnél fo­kozott figyelemre l&U ösztö­nöznie. Három tolószerkezet­tel ellátott gépkocsi járta va­sárnap és hétfőn az utakat, letakarítva az úttestről a sa­rat. Hasonló választ kaptunk a MÁV szekszárdi állomásfő­nöksége ügyeletes tisztjétől is. A vonatok pontosan in­dultak és érkeztek. az állo­másra hullott hó eltakarítá­sát a helyi dolgozók munka­erejével meg tudták oldanj,

Next

/
Oldalképek
Tartalom