Tolna Megyei Népújság, 1969. november (19. évfolyam, 254-278. szám)

1969-11-01 / 254. szám

El, y eile .'éce J tj* ÖL NÄ MEOYKWfli VTLÄG RFTÖLItXRfÄT EÜrrSmffITfr NÉPÚJSÁG ä A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA tS A MEGYEI TAKÁCS LAPJA | XIX. évfolyam, 254. szám. ÄRA: 90 FILLER Szombat, 1969. november 1. Veget ért ca pragai tanácskozás Pénteken Prágában befejez­te munkáját a budapesti fel­hívást aláíró hét szocialista ál­lam — a Bolgár Népköztársa­ság. a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Lengyel Nép- köztársaság, a Magyar Nép- köztársaság, a Német Demok­ratikus Köztársaság, a Román Szocialista Köztársaság és a Szovjetunió — külügyminisz­tereinek tanácskozása. A baráti, elvtársi légkörben lefolyt tanácskozáson megvi­tatták az össz-európai értekez­let előkészítésének néhány kérdését. Befejezésül közös nyilatkozatot írtak alá. A miniszterek pénteki ta­nácskozásán Erdélyi Károly, a Magyar Népköztársaság kül­ügyminiszter-helyettese elnö­költ. 11 Varsíi Szerződés tagállamai külügyminiszteri tanácskozásának nyilatkozata 1969. október 30-án és 31-én Prágában tanácskozást tartot­tak a Varsói Szerződés tagál­lamainak külügyminiszterei. A tanácskozáson képviselt kormányok kifejezték törekvé­süket és készségüket, hogy önállóan és más államokkal együttműködve újabb lépése­ket tegyenek az európai fe­szültség enyhítésére, a bizton­ság megszilárdítására és a bé­kés együttműködés fejlesztésé­re. Megerősítették a Varsói Szerződés tagállamai 1969. március 17-én valamennyi eu­rópai országhoz intézett buda­pesti felhívásának az élet ál­tal igazolt megállapításait. A tanácskozás részvevői kü­lönös figyelmet fordítottak az európai biztonság és együtt­működés 'kérdéseivel foglalko­zó összeurópai értekezlet ösz- szehívásának előkészítésére. Megelégedéssel állapították meg, hogy az össz-európai ér­tekezlet megtartására vonat­kozó javaslatuk az európai ál­lamok többsége részéről szé­les körű pozitív visszhangra talált. Ez a javaslat Európában aktív, érdemi megvitatás tár­gya lett, amelynek során az értekezlet előkészítésével kap­csolatos egyes kérdésekben konkrét elgondolások hangza­nak el. Mindez reális lehető­séget teremt az értekezlet megtartására és az európai biztonság közös erőfeszítése útján történő megteremtésére Európa összes államai és né­pei érdekében. Ugyancsak kedvező fogadta­tásra tálát a finn kormány 1969. május 5-i értékes kezde­ményezése, amelyben kinyil­vánította készségét, hogy köz­reműködik az össz-európai ér­tekezlet előkészítésében és megtartásában. A budapesti felhívást aláíró valamennyi or­szág pozitív választ adott er­re a kezdeményezésre. A Varsói Szerződés tagálla­mainak külügyminiszterei kor­mányaik megbízásából a kö­vetkező kérdések felvételét ja­vasolják az össz-európai érte­kezlet napirendjére: 1. az európai biztonság megteremtése, az erőszak al­kalmazásáról és az erőszak­kal való fenyegetésről törté­nő lemondás az európai álla­mok kapcsolataiban; 2. az európai államok kö­zötti politikai együttműkö­dés fejlesztését szolgáló, az egyenjogúságon alapuló ke­reskedelmi, gazdasági és műszaki-tudományos kapcso­latok kiszélesítése. A jelen nyilatkozatot aláíró Dísztávirat az építőknek: Teljesítette szocialista vállalását a Filmteehnikai Vállalat Kereken három hónappal ezelőtt adtunk hírt arról, hogy az új szekszárdi művelődési ház építésében részt ve­vő tizenhárom vállalat — a generálkivitelező Tolna me­gyei Állami Építőipari Vállalat vezetőségének és pártszer­vezetének kezdeményezésére — szocialista szerződést kö­tött. Arra vállalkoztak, hogy a művelődési házat 1970. áp­rilis 4.-e előtt, tehát a felszabadulás 25. évfordulójára — átadják rendeltetésének. Az építkezés tempója azóta szemmelláthatóan meg­gyorsult. bár még sok akadályt kell leküzdeni, de biztosí­tottnak látszik a vállalt határidő betartása. A felszaba­dulási ünnepségeket a megyeszékhelyen már az új létesít­ményben lehet majd megtartani. A szocialista szerződésben részt vevő tizenhárom vállalat közül az első már eleget tett vállalásának. A Filmteehnikai Vállalat dísztáviratban jelentette a Tolna megyei Állami Építőipari Vállalat igaz­gatójának és pírttitkárának ezt az eseményt. „Örömmel közöljük — írják —, hogy vállalatunk a szekszárdi művelődési ház munkálatainál a szocialista szer­ződésben vállalt kötelezettségének határidő előtt eleget telt. A színpadtechnikai munkákat 1939. október 23 án ad­ták át. Kóczán Lajos Igazgató, Pusztai Ferenc párttitkár.'’­szocialista államok szilárd meggyőződése, hogy a felsorolt kérdések termékeny megvita­tása, az e kérdésekben elért egyetértés és az európai fe­szültség csökkenése az álla­mok közötti kölcsönös megér­tést a békét és baráti kap­csolatok fejlesztését és ezzel Európa valamennyi népe lét­érdekeinek megfelelően a biz­tonság megvalósítását szolgál­ná. Az összeurópai értekezlet sikere történelmi jelentőségű esemény lenne kontinensünk és az egész világ népeinek életében. A későbbiekben le-. hetővé tenné az európai ál­lamokat foglalkoztató olyan más problémák, megvizsgálá­sát, amelyek megoldása hoz­zájárulna az európai béke megszilárdításához, előmozdí­taná valamennyi európai ál­lam széles körű. kölcsönösen előnyös együttműködésének fejlődését, hozzájárulna a tör­ténelmileg kialakult mai Euró­pa kollektív alapokon és az össz-európai értekezleten részt vevő államok közös erő­feszítésein nyugvó biztonságá­nak szavatolásához. A jelen tanácskozáson részt vevő országok kormányai ja­vasolják; hogy az össz-crurópai értekezlet előkészítéseképpen az érdekelt államok két- vagy több oldalú konzultációkon vi­tassák meg ezeket az elgon­dolásokat. Természetesen ké­szek arra, hogy megvizsgálja­nak bármely más javaslatot, amely az össz-európai érte­kezlet gyakorlati előkészítését és sikerének biztosítását szol­gálja. A külügyminiszterek kor­mányaik : nevében kifejezik meggyőződésüket, hogy egyes, még el nem hárított nehézsé­gek ellenére az össz-európai értekezlet előkészítésével és megtartásával kapcsolatos va­lamennyi kérdés — akár a napirendre, a részvevők köré- re, vagy az összehívás rendjé­re vonatkozzék is — megold­ható, ha jóakarat és a kölcsö­nös megértésre való őszinte törekvés nyilvánul meg. A részt vevő országok kor­mányai felhívják az összes európai, államokat, hogy a kontinens békés jövőjének ér­dekében tegyenek erőfeszíté­seket az össz-euwópai értekez­let mielőbbi összehívására. Az értekezletet véleményük szerint 1970 első felében Helsinkiben lehetne megtartani. Tanácsi vezetők Bala ton földváron Egy hót után m:a ér véget Balatonföldváron a tanácsi vezetők továbbképzése, me­lyen mintegy száz vb-titkár, szabálysértési és gyámügyi előadó vett részt. A tanfolyam résztvevői hat előadást hall­gattak végig a munkájukat legfrissebben és legközelebb­ről érintő témakörökben. Bartha Barnabás, a Központi Statisztikai Hivatal munka­társa, a közelgő népszámlá­lással kapcsolatos legfonto­sabb feladatokat ismertette; dr. Lencsés Gyula a szabály­sértési ügyintézés megyei ta­pasztalataival foglalkozott. Ugyanehhez a tárgykörhöz csatlakozott dr. Deák Konrád megyei főügyészségi csoport- vezető előadása a tulajdon elleni szabálysértésekről, és az előbbi előadó összefogla­lása a szabálysértési ügyirat- kezelésről. Ennek a témakör­nek különösen nagy jelentő-' sége van a bővülő jogkörű tanácsok vezetői és az ezzel foglalkozó előadók részére. Dr. Farkas Gyula megyei tűzrendészed parancsnok, a községi tanácsok szakigazga­tási szerveinek a tűzrendészet­tel kapcsolatos feladatait tag­lalta. Az utolsó két napon László József és dr. Pesti Jó­zsef az új gyámhatósági eljá­rást. valamint a gyám- és if­júságvédelmi feladatok gya­korlati részét ismertette. A tanfolyam ma délelőtt fél ti­zenkettőkor dr. Polgár Ferenc­nek. a megyei tanács vb-tit- kárának értékelő zárszavaival ér véget Ez történt a külpolitikában Kairóban megkezdődtek a tárgyalások a libanoni válság megoldására, s a libanoni fél memorandumot terjesztett elő, amit azonban nem hoztak nyilvánosságra. Közben foly­tatódtak a fegyveres összecsapások a kulcsfontosságú Ha­sija térségében. Az ENSZ-közgyű?és plenáris ülésén felszólalt Nagy János, hazánk képviselője, hangoztatva, hogy a magyar nép mindig különleges jelentőséget tulajdonított a nemzet­közi béke és biztonság megerősítésének. Genfben befejeződött a leszerelési értekezlet nyári ülés­szaka, egy bonni jelentés pedig az új nyugatnémet ^ kor­mány diplomáciai tevékenységéről számol be. Londoni hí­rünk az angol választások eredményét ismerteti. Libanon Megszakadtak a tárgyalások? A Busztaní hadsereg-főpa­rancsnok vezetésével Kairóban tartózkodó libanoni delgáció tagjai csütörtökön két alka­lommal több mint hat órán keresztül folytattak megbeszé­léseket egyiptomi tárgyaló­partnereikkel. Az A1 Ahram pénteki szá­ma beszámol arról, hogy a csütörtöki megbeszélések so­rán a libanoni fél memoran­dumot terjesztett elő Bejrút álláspontjáról. A kairói lap nem ismerteti ennek az em­lékiratnak a részleteit, csu­pán annyit közöl, hogy az EAK hivatalos személyiségei eljuttatták a dokumentumot Arafatnak. a Palesztinái Fel­szabadítás! Front vezetőjé­nek, aki jelenleg Damaszkusz- ban időzik. Ahhoz, hogy Kairóban érde­mi tárgyalásokra kerüljön sor. kívánatosnak tartják Arafat jelenlétét. Pénteken reggeug azonban semmi jel sem mu­tatott arra, hogy Arafat Kai­róba készülne. Sadaka, a liba­noni külügyminisztérium igaz­gatója elhagyta az egyiptomi fővárost és Bejrútba utazott, hogy tájékoztassa Hélou el­nököt a kairói megbeszélések előrehaladásáról. A jelelt sze­rint Sadaka már nem is tér vissza az egyiptomi főváros­ba, s ez a tény arra ösztönzi, az AFP hírügynökséget, hogy a kairói megbeszéléseket gya­korlatilag megszakítottnak te­kintse. A francia hírszolgálati iroda jó forrásból származó értesülése szerint Busztaní tá­bornok, a Kairóban tartózko­dó libanoni küldöttség veze­tője is visszatér egy. vagy két nap múlva Bejrútbia. Időközben a kulcsfontossá­gú Rasiia község térségében tovább folytatódtak a fegyve­res összecsapások a partizá­nok és a libanoni hadsereg ott állomásozó egységei között, A hírügynökségi jelentésekből kitűnik, hogy a Rasiia feletti ellenőrzés egyben’ a Dél-Liba- non felé vezető főútvonal el­lenőrzését is jelenti. Egy liba­noni katonai szóvivő szerint a csatározásoknak öt halálos áldozata volt. ENSZ Magyar felszólalás Az ENSZ-közgyűlés csütör­töki plenáris ülésén folytatta a világszervezet 25 éves fenn­állásának megünneplését elő­készítő bizottság által előter­jesztett javaslat megvitatását. A felszólalók kifejtették, hogy a javaslatban foglalt megálla­pítások és ajánlások jó ala­pot szolgáltatnak ahhoz, hogy az ENSZ hasznos munkával ünnepelje meg a jelentős jubi­leumot. A csütörtöki ülésen felszó­lalt Nagy János, hazánk kép­viselője, aki hangsúlyozta, hogy a magyar kormány nagy jelentőséget tulajdonít az ENSZ 25 éves fennállása meg­ünneplésének. 1970. fontos mérföldkő a magyar nép éle­tében is: ekkor lesz 25 éves a szabad és független Magyar- ország. Hazánknak a fasiszta iga alól való felszabadításá­ban a szovjet hadsereg vál­(Folytatás a 2. oldalon.!

Next

/
Oldalképek
Tartalom