Tolna Megyei Népújság, 1969. november (19. évfolyam, 254-278. szám)

1969-11-01 / 254. szám

I* történt a külpolitikában (Folytatás az-l. oldatrói.l lolta magára a legnagyobb terheket. Magyar földön több ezer emlékmű örökíti meg az elesett- szovjet hősök dicsősé­gét. A magyar nép mindig különleges jelentőséget tulaj­donított a nemzetközi béi'.e és biztonság megerősítésének . — hangoztatta Nagy János — és magáénak vallja az ENSZ alapokmányában kifejtett esz­ményeket. A nemzetközi biz­tonság erősítéséről előterjesz­tett, szovjet javaslatok gyors elfogadása és életbe léptetése jótékony előfeltételeket biz­tosítana az ENSZ-jubileum megünnepléséhez és komoly mértékben hozzájárulna a vi­lágszervezet tekintélyének nö­veléséhez — fejezte be fel­szólalását Nagy -János. Genf Befejeződött a leszerelési értekezlet nyári ülésszaka Csütörtökön este — egy szo­katlanul hosszú ülésnap után — befejezte munkáját , d genfi leszerelési értekezlet nyári ülésszaka. A küldöttek hat órán keresztül fejtették ki észrevételeiket a tengerfenék és térsége atomfegyver-mente­sítéséről beterjesztett módosí­tott szovjet—amerikai szer­ződéstervezettel kapcsolatban. A záróülésen a delegációk elhatározták, hogy a módosí­tott szerződéstervezetet megvi­tatás végett az ENSZ-közgyű- lése elé terjesztik. (A közgyű­lés előtt a tervezetet a politi­kai bizottság fogja megvitat­ni.) A konferencia résztvevői ezenkívül jóváhagyták a le­szerelési bizottság idei éves jelentését, amelyet szintén a világszervezet közgyűlése elé terjesztenek, Genfben arra számítanak, hogy a konferencia következő ülésszaka 1970 februárjában. nyílik mag Bonn Megélénkült diplomácia Walter Scheel külügymi­niszter már a kormánynyilat hozat parlamenti vitája alatt megkezdte a diplomáciai te­vékenységet. Csütörtökön Ca» rapkin szovjet nagykövetet fo­gadta, pénteken a brit. hét­főn pedig az amerikai nagy­követtel veszi fel a kapcsola­tot. Bár Carapkin látogatása élsősorban udvariassági jelle­gű volt, néhány konkrét kér-, dés is felvetődött. A témák, között szerepéit.: 'a atomso-*" rompó-egyezmény és az erő­szakról való lemondás- kérdé ■ se, Scheél kilátásba helyezte, hamarosan időpontot fog • ja­vasolni a : szovjet—nyugat­német tárgyalások megkezdé­sére. A külügyminiszter közben az NSZK minden diplomáciai képviseletének utasítást kül­dött, amelyben a német kér­désben elfoglalt álláspontot ismertette és a nyugatnémet diplomaták ezzel kapcsolatos magatartását- írta elő. Stewart brit külügyminisz­ter egyébként november 14-én Bonnba utazik, hogy tárgyaljon Scheel-Lel. Schu­mann fráncia külügyminiszter is tanácskozni fog nyugat­német11, kollégájával. Valószí­nűleg november 10-én B.rüsz- szejben, j ahol a Közös Pjac külügyminiszterei a csúcsta­lálkozót készítik elő. London, Pót választás Csütörtökön két londot.i, két alsóházi mandátumok betölté- angol vidéki és egy skóciai sere. Az öt körzet közül négy­választókerületben pótválasz- ben munkáspárti jélö'tet vá­lást tartottak a megüresedett lasztottak meg. bár az 1966­Felszabadulási ünnepség Nyíregyházán 25 évvel ezelőtt, 1944. októ­ber 31-én szabadult fel Nyír­egyháza. A negyedszázados ju­bileum alkalmából pénteken ünnepi tanácsülést tartottak a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. Az ünnepségen megjelent Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára, Nyíregyháza or­szággyűlési képviselője, Ben- ke; András, belügyminiszter, a szovjet testvérváros. Uzsgo- rod öttagú párt- és tanácskül­döttsége. Az ünnepségen felszólalt Biszku Béla, aki tolmácsolta a Központi Bizottság üdvözle­tét Nyíregyháza és Szabolcs dolgozóinak. Beszédében utalt arra, hogy Nyíregyháza is olyan megyeszékhely, • amely még 1944 őszén felszabadult a német fasizmus alól. Ezek a városok viszonylag kedve­zőbb helyzetbe kerültek, ha­marabb megkezdhették a ro­mok eltakarítását, a-demokra­tikus rend megszervezését, az új élet építését. Uzsgorod dbigozóinak üd­vözletét Nyikolaj Ivanovics Rusznak, a város tanácselnöké tolmácsolta,,«.egy Lenin-port- réval ajándékozta meg az ün­neplő Nyíregyházát, osná) sokkal alacsonyabb többséggel, egyben pedig a konzervatív párt szerzett man­dátumot. A konzervatívoknak sikerült elhódítaniuk az angliai Swin- dont, .ahol a munkáspárt 1966-ban még 15 és fél ezres biztos többséggel győzött. Kis híján megbukott a munkás­párt Newcastle-U nder-t yme városában; itt a párt. jelöltje 21 000 szavazatot kapott, szem­ben a konzervatív, liberális és egyesült demokrata jelöltek 25 000 szavazatával. Az angol választási rendszer értelmé­ben a munkáspárti jelöltet így is megválasztottnak nyilvání - tották, mert relatív többséget kapott, de a kisebbségi ered­mény eléggé lesújtó egy ha­gyományos labour-hitbizo- mánynak számító körzetben. Az angol közvélemény ha­talmas érdeklődéssel várta a mini választást, mert baromé­ternek tekintették a munkás­párt kétségkívül javuló nép­szerűségének lemérésére. So­kan azt állították, ha az eredmények biztatóak lesznek, Wilson nagyon hamar, talán már az őszre, de legkésőbb tavaszra kiírja az országos választásokat. Az eredmények alapján biztosnak látszik, hogy ha voltak is ilyen tervek, most félreteszik őket. A hatál lottója Az amerikai képviselőház csütörtökön 382 szavazattal 13 ellenében jóváhagyta Nixon elnök tervét, amelynek értel­mében a jövőben a katonakö­telesek közül sorshúzással döntik el a .behívandók szemé­lyét. A „halálkerékbe'' az év napjait tartalmazó szelvénye­ket helyeznék és azokat hív­ják be katonának, akiknek szü­letésnapja egyezik a kihúzott szelvénnyel. A sorsolásokat havonta „ rendeznék. Mansfield szenátor. a szená­tus demokratapárti csoportjá­nak vezetője azonban kijelen­tette, hogy nem tartja célsze­rűnek a javaslatnak még ez évben történő szenátusi elfo­gadását. Ezért Nixon nyilatkozatot adott ki, amelyben sajnálko­zását fejezi ki Mansfield és más demokratapárti szenáto­rok állásfoglalása fölött. Nyi­latkozatában az elnök megál­lapította: „Világos, hogy ez nem olyan kérdés, amelyet nemtörődöm módra csak úgy el lehet vetni, vagy politikai futballkérrt lehet kezelni...” Algéria ünnepe Nemzeti ünnepe van ma Aig ériának: -kettős ünnepe. Az or­szág lakossága most emlékezik meg a demokratikus és népi köztársaság kikiáltásáról, de arr ól az eseményről is, amely ezt az államalapítást lehetővé tette. Ma tizenöt esztenndeje, novem­ber 1-én, hogy kirobbant az algériai nép nemzeti felszabadító háborúja, amely súlyos véráldo zatok árán, de világraszóló hő­siességgel és kitartással vereség et mért a francia gyarmatosítás­ra és kivívta az egykori „tengerentúli megye” önálló államisá­gát. A felszabadító harcban Algé ria nemcsak egymillió fiát és leányát veszítette el a nyolc évig tartó küzdelemben: a gyarma­tosító légiók nyomát mindenütt- lerombolt falvak jelezték. Nem­csak fájó sebeket kellett tehát begyógyítani, hanem építeni és újrakezdeni is kellett az egykor francia Algéria hajdani urainak távozása után. Algéria népének és vezetőin ek jutott erejük arra is, hogy társadalmilag is újat kezdjenek. Ezt jelzik az algériai forradalom olyan állomásai, mint a francia földbirtokok kisajátítása, az ál­lamosítás, a mezőgazdaság fejle sztése, az iparfejlesztés, és a gyarmati sorból felszabadult 1a kosság emberhez méltó életének biztosítását szolgáló megannyi szociális és kulturális intézkedés. Az új Algéria ma megbecsült tagja a nemzetek nagy család­jának. A szocialista országok népe mélységesen együttérzett an­nak idején a hős algériai nép nagyszerű szabadságküzdelmével, s az algériai függetlenség óta rokonszenvvel figyeli, cselekvő szo­lidaritással segíti országépítö munkáját. Hisszük, hogy e kapcso­latok fejlődése hozzájárul ahhoz, hogy az algériai nép még ered­ményesebben munkálkodhassék azoknak a vívmányoknak a meg­szilárdításán és továbbfejlesztésén, amelyeket a ma tizenöt esz­tendeje kezdődött felszabadító háborújának eredményeként vívott ki magának. Csütörtökön Prágába érke­zett Jakubovszkij marsall. a Varsói Szerződéshez tartozó országok egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka, az egyesített fegyveres erők tör­zse tábornokainak és tisztjei­nek kíséretében. * A Balti-tengeren és a len­gyel tengerparton egy hete vi­harok tombolnak. A szél se­bessége gyakran eléri az órán­kénti száz kilométert. A hajó- járatok és a kikötői rakodó- munkák szünetelnek. Csütör­tökön a bydgoszczi és kosza- lini vajdaság felett jégeső vo­nult végig, majd pedig hava­zott. Először esett hó Varsó­ban is. * Egy amerikai szóvivő közlé­se szerint az amerikaiak és Dél-Vietnamban harcoló szö­vetségeseik csapatainak pa­rancsnokai pénteken reggel aláírásukkal látták el azt a katonai titkos tervet, amely az 1970 során indítandó had­műveletekre vonatkozik. Az idei hadműveletek titkos ter­vét már 1968, szeptemberében aláírták. A kenyai népi unió vezető­jét, Oginga Odinga volt alel- nököt börtönbe szállították, miután előzőleg a Viktória-tó partján fekvő Kiszmuban há­ziőrizetben volt. A kormány csütörtökön tiltotta be az or­szág egyetlen ellenzéki párt­ját, a népi uniót, azzal az in­dokolással, hogy vezetői állí­tólag leveleztek idegen orszá­gok képviselőivel és ezek a le­velek „felforgató tartalmúak” voltak. * A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ideiglenesen meg kellett szüntetni a hajó­Szii réti jelentés: Huss fok körüli mustok, a tavalyinál nagyobb termés Október utolsó napjára a rermőterület- több mint 90 szá- zalélcán befejeződött a szüret. A történelmi borvidélcekről érkező jelentések szerint a ta­valyinál várhatóan 5-—10 szá­zalékkal nagyobb az idei. ter­més, s a cukorfok is kedve­zően alakult. A Magyar Álla­mi Pincegazdaság üzentei az elmúlt két hétben csaknem minden, esetben 20 fok körüli mustokat vettek át. A . leszüretelt mennyiség azonban a. július második fe­lében becsültnél hozzávetőleg 10 százalékkal kisebb. A ny&r végi szárazságban ugyanis a bogyók nem fejlődtek kellő­képpen, majd a szeptemberi esőzések hatására rothadási folyamat is megindult, ami. csökkentette a terméskilátá­sokat. A hosszú, napfényes ősz később megállította ezt a fo­lyamatot és a szüret elején még alacsony, 16—17 fokos cukortartalmat is megnövelte, de a rothadás által ..elvitt" mennyiségei már nem tudta pótolni. Az idei szüret másik sajá­tossága hogy rendkívüli mó­don elhúzódott. A termelők — a jó minőség érdekében — késleltették a szüretet, igye­keztek kihasználni a napfényt. Amíg például Tokajhegyalján az elmúlt év októberének el­ső napjaiban lényegében már befejeződött a szüret, az idén ugyanebben az időszakban még meg sem kezdődött, A Magyar Állami Pincegaz- ' daság üzemei, pincészetei min­den felkínált árut átvettek. A tapasztalatok szerint a „kiér;- jedt” borok jó minőségűek.- egészségesek és tiszta ízűek. (MTI). zást a Vaskapunál. Jugoszláv, román és bolgár kikötőkben mintegy 200 hajó — közöttük több magyar — várja az ái- hajózási engedélyt. Egyelőre bizonytalan, mikor less ismét hajózható az Al-Dunának ez a szakasza. Pénteken országszerte bezár­tak az olasz bankok. A bank­tisztviselők 24 órás országos sztrájkot hirdettek, követelve áj kollektív szerződés megkö­tését. * Anna Liisa Tiesko, finn szo­ciális és egészségügyi minisz­ter, Vartianinen Osmo belgyó­gyász professzor, 0 miniszté­rium főigazgatója és Neva':a Unó kormánytanácsos, a finn egészségügyi minisztérium egészségügyi főosztályának vezetője pénteken Dunaújvá­rosba látogatott. . ■* Csütörtökön este Nizzában maoista diáktüntetést rendez­tek. Az ultraforradalmi jel­szavakat hangoztató diákokat a riadórendőrség kergette szét és tíz tüntetőt letartóztatott. * ioseph Sisco, az amerikai külügyminisztérium közel-ke­leti ügyekben illetékes állam­titkára csütörtökön tájékoztat­ta Nagy-Britannia és Francia- ország képviselőit Dobrinyin washingtoni szovjet nagykö­vettel folytatott tárgyalásai­ról. McCloskey, a külügyminisz­térium szóvivője közölte, hogy Sisco és Dobrinyin újabb ta­lálkozójára a jövő hét szerdá­ján kerül sor. Ezen a találko­zón a felek tovább folytatják a valószínűleg november fo­lyamán felújítandó négyhatal­mi megbeszélések előkészíté­sét. * A játékbarlangjairól híres »•évadai Las Vegas közelében a normális radioaktivitásnál lényegesen magasabbat mértek szerdán — közölte az amerikai atomerőbizottság. Két további lakott területen is nagy volt a sugárzás, de állítólag az. egészségre még nem káros. Az amerikaiak szerdán hajtottak végre három föld alatti atopi- kísérletet a nevadai sivatag­ban és oz egyiknél „nukleáris szivárgást" észleltek. * Az A1 Ahram pénteki száma közli, hogy december folya­mán három arab ország: az EAK, Líbia és Szudán csúcs- találkozót tart együttműködé­sük szorosabbá tételének meg­vitatására. Beregovoj vezérőrnagy és űrhajóstársa, Konsztantyín Feoktyisztov, csütörtökön dél­után Fordék fellegvárába, Vet- roitba étkeztek, hogy megte­kintsék az autóvárost.

Next

/
Oldalképek
Tartalom