Tolna Megyei Népújság, 1969. október (19. évfolyam, 227-253. szám)

1969-10-01 / 227. szám

Beruházás és szakemberképzés Term, kivitelez a szövtery a tolnai pamutszövfigyárban A felszabadulás óta nem történt annyi ipari beruházás Tolnán, mint amennyi most, egy-két év alatt megvalósul. A selyemgyárban befejezés előtt áll a fonalterjedelmesí- tő üzem építése és berendezé­se, ezzel megoldódik az évti­zedes probléma: a csökkenő gubótermés nem okoz létszám- csökkentést, sőt, a gyár mal­most munkásokat keres. A Pamuttextil Müvek szövőgyá­rában az épületek elavulása, a zsúfoltság miatt került na­pirendre egy teljesen új, kor­szerű üzem felépítésére. A hetvennégy millió forin­tos beruházás a tavasszal kez­dődött el. és másfél év múlva. 1971. tavaszán már teljes ka­pacitással kell termelnie az üzemnek. A gépek „átköltöz­tetését” már 1970-ben meg­kezdik, közben felszerelik az újonnan érkező gépeket, be­rendezéseket is. 1971-ben már a korszerű, új üzemben folyik a termelés. A kapacitás mint­egy negyven százalékkal nő, a létszámot mintegy 12—13 szá­zalékkal — 100—110 fővel — kell növelni. Miközben az építők az új üzem pilléreit állítják fel és a kereszttartók előregyártásán dolgoznak, a gyárban intenzív munka folyik a megnövekedő létszámszükséglet biztosításá­ra. A legfontosabb feladatnak a szövők képzését tartják. A gyár eddig évente 50 szövőta­nulót vett fel — egy osztályt szeptemberben, egyet pedig februárban iskoláztak be. Az évi ötven új szövő szakmunkás — kiegészítve felnőtt dolgozók átképzésével — eddig elég volt a nyugdíjba vonulók, va­lamint azoknak a szövőnők­nek a pótlására, akik igénybe vették a gyermekgondozási se­gélyt. Most azonban ennél több új szövőre van szükség. Ezért indítottak most szep­temberben kélp osztályt, ösz- szesen 57 tanulóval. A terv az, hogy februárban is két osz­tályt indítanak. A gyár — él­ve az új lehetőségekkel — v.. ' -.ÍV#-, '■* , -V- -í / ' w / \' ;/f \¥ ,v*í . iix- [ V 'y ' ‘ ,+■■ A< '■ * Egyelőre csak a pillérerdő lát ható az új üzemcsarnokból, de egy év múlva m ár forognak az első gépek. tanulmányi ösztöndíjat ad az új szövőtanulóknak, természe­tesen „cserébe” kiköti, hogy a szakmunkásvizsga után meg­határozott ideig a gyárban dolgozzanak. Az új üzemhez, növelni kell a műszaki létszámot is. Hát új művezetőt a jelenleg dolgozó segédművezetők közül válasz­tanak ki, helyettük pedig fia­talokat, lehetőleg érettségi­zetteket vesznek fel. kapcso­latba léptek a helybeli gimná­ziummal, valamint a szegedi textiltechnikummal, hogy fia­talokat toborozzanak a gyár részére. Foglalkoznak azzal a tervvel is, hogy Tolnán ismét létrehoznak egy technikumi ki­helyezett osztályt. A gyár ve­zetősége felhívással fordult a dolgozókhoz, . hogy . akinek gyermeké közgazdasági vagy műszaki egyetemen tanul, igénybe veheti a vállalat tár-! sadalmi ösztöndíját. Elsősor­ban a fizikai dolgozók gyer­mekeinek, tanulását,, kívánjak elősegíteni az ösztöndíjjal. Már jelenleg is nemcsak tolnaiak, hanem környékbe­liek, sőt távolabb lakók is dől­Az Elektroni­kus Mérőkészülé­kek Gyárának esztergomi gyár­egységében nagy sorozatban ké­szítik az agy bioáramait vizs­gáló 8 csatornás elektro-encepha- lográphot, az E. E. G.-t. Az ideg% és elme­gyógyászatban, valamint az agy­sebészetben ma már nélkíílozhe- m tétlen elektron í- *« kus műszerből 110 darabot ké­szítenek az idén- Képünkön: szállttá.» előtt minden egyes műszert átvizsgál Járomi István mérnök, a 1VTERT ellenőre és Retz Károlyné gyári meós. A szőlő felvásárlási és a bor ára csökken A megyei tanács vb mezőgaz­dasági' és élelmezésügyi osztá­lyán közölték, a szabad árforma bevezetése a termelőket most össze! némiképpen hátrányosan érinti. Megállapítható, a többlettermés Pakson nem egyenlíti ki a rosz- szabb minőséget. A szabad ár­forma keretei között az állami pincegazdaságok a minőséget jól megfizetik. A rossz minőséget azonban nem. Mindenesetre az tapasztalható, hogy az állami pincegazdaságok továbbra is meg­felelő partnerek akarnak 1 enni, s éppen ezért messzemenően re­álisak a termelőkkel szemben az egyezkedés során. A felvásárlás néhány nappal ezelőtt Pakson már megkezdő­dött. Annak ellenére, hogy a szü­retet a szakemberek változatla­nul till korainak tartják. Szek- szárdon a termelők előrelátób­bak, mert egyelőre nem sziire­goznak a gyárban, — jelenleg mintegy száz szövőgyári mun­kásnő lakik Tolnán albérlet­ben — a jövőben még inkább szükség lesz a távolabbi köz­ségekből is biztosítani a mun­kaerő-utánpótlást. A régi üzem hasznosításával kapcsolatos elképzelések közt ezért sze­repel egy gyári leányszállás létrehozása. <J) Több ezer vidéki áruház, kisvendéglő, cukrászda felvá­sárlási és tároló épület terve­zése, kivitelezése fűződik a SZ ÖVTERV, a Szövetkezeti Országos Kivitelező és Terve­ző Vállalat nevéhez. Működé­se 15 esztendejében 35. össze­sen 8400 vagon összkapacitású zöldség- és gyümölcs-hűtőtáro- 16 kiviteli tervdokumentáció­ját készítette el. A nagyvásár- telepi, a nyíregyházi, a máté­szalkai, a zalaszentgróti hű­tőkombinátok a hazai áruel­látás mellett jó exportlehető­ségeket teremtettek. A nyír­egyházi hűtőház meilé 12 kör­zeti ellátó hűtőházat is tervez­tek. A budaörsi hűtőkombiná- töt olasz kooperációban tavaly adták át rendeltetésének. 8—14 millió forintos költ­séggel csak nemrégiben nyílt meg a mosonmagyaróvári, a dunaföldvári, a hevesi 'és a gyöngyösi áruház. Nagyközsé­gekben — Mezőtúron, Kiskő­rösön, Mezőkövesden, Pásztón évek óta nagy forgalmat bo­nyolítanak le a szövetkezeti áruházak. Országúti aink jellegzetes színfoltjai az egyre sokasodó autócsárdák — a tatai műút menti birka-csárda, a balaton­füredi halászkert. a Sió-csár­da, a tahi Vöröskő vagy a sá­rospataki Borostyán-szálló és étterem. Néhány éve a SZÖVTERV bővítette tevékenységét. Beru­házási irodát, vidéki kirendelt­ségeket hozott' létre. Hűtőhá­zak, raktárak mezőgazdasági épületek, áruházak, szállodák és vendéglők tervezésén kívül újabban lakóházakat, iroda­épületeket, kollégiumokat? egészségügyi és szociális léte­sítményekét is tervez és kivi­telez. Ezeket az épületeket nemcsak a szövetkezeti háló­zat részére, hanem más meg­rendelőknek is vállalják. Sőt Csehszlovákiában rövidesen átadnak 3, egyenként 100 va- gonos hűtőtárolót. Magyaror­szágon előállított elemekből a vállalat tervezésében és bo­nyolításában épül Pozsonyban, Kassán és Zsolnán hűtőház. Tárgyalnak NDK, szovjet és nyugatnémet tervezési mun­kákról. Újabb hazai terveik közül figyelemreméltó a soltvad- kerti és a két Kiskőrösre ter­vezett bortároló, a szőlőfeldol­gozó, a soltszentimrei borpa­lackozó, a kiskunmajsai mező- gazdasági ipartelep, egész sor vendéglő, áruház, országúti csárdák. Sajtótájékoztató a növényvédelemről Károk, mérgezések — Olvadó csomag — Ismertető mi növényhez és vegyszerhez linden telnek, pontosabban csak szórvá­nyosan szedik a szőlőt. A paksi körzetben a korai szüret követ­keztében annyira .rossz a minő­ség, hogy még 14 cukorfokos sző­lőt is felajánlottak a pincészet­nek eladásra. A rendelkezés ér­telmében • az ilyen alacsony cu­korfokkal rendelkező szőlőt nem lehet megvásárolni. A jó kapcso­latok fenntartása érdekében azon­ban . a pincészet vezetője enge­délyt kért és kapott a szóban- forgó szőlő átvételére is. Mi várható az őszi felvásárlá­si idényben? Pakson általában a felvásárlási ár 60—70 filléres, Szekszárdon körülbelül . 30-—50 fil­léres csökkenése várható. A ter­melők nyilvánvalóan ennek nem örülnek. Az azonban bizonyos, hogy a minőséget változatlanul jól megfizeti az állami pincészet. Csakugyan érdemes várni a szü­rettel. „Mi akkor kérjük az újság­írók segítségét, amilípr'. vala­mi égetően sürgős megoldás­ra vár” — mondotta dr. Nagy Bálint, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Miniszteri űhn növényvédelmi főosztályveze­tője a sajtótájékoztatón. Mint előadásából, ismertetőjéből ki­derült, több minden is sürgős megoldásra vár a növényvé­delmi munkában. Mindenek­előtt a szakemberképzés. Hi­hetetlenül rosszul áll a mező- gazdaság ebben a tekintetben. Szakmunkás például 15 000 kellene, de jelenleg csak hat­ezren vannak. Dr. Nagy Bá­lint elmondta, hogy 1968-ban 340 mérgezés történt országosan nö­vényvédelmi anyagok szakszerűtlen, hozzá nem értő használata miatt. Haláleset is történt néhány. Nagy kár keletkezett egyes helyeken állatokban, növé­nyekben. A minisztérium fő­osztályvezetője úgy jellemez­te az eddigi helyzetet, hogy minden korszerű munkában szakképzettséget követeltek, de a npvényvédelem sok tudást igénylő és ráadásul veszélyes teendőit a lesutóbbi időkig mintegy 7000 képzetlen em­ber is végezhette. Rendkívül sürgős a szak­emberek számának növelése, hiszen 1970. március 1-től mezőgazdasági nagyüzemben csak szakképesítéssel lehet vé­gezni vegyszeres növényvédel­mi munkát. A növényvédő szakmunkások és betanított munkásók képzése a korábbi időhöz ' hasonlóan most is a megyei tanácsok feladata. Március 1-től a számítások szerint 1523 felsőfokú végzett­ségű szakember, illetve tech­nikus fog rendelkezésre áll­ni. Az üzemekben és az igaz­gatási szervezetben 661 nö­vényvédelmi szakmérnök és technikus dolgozik, ehhez a Számhoz jön' még a mostani tanévben végző 110- hallgató: AZ1, 1523 szakember lesz jogo­sult az erős méreg jelzésű növényvédő szerek felhaszná­lásának irányítására. A kö­vetkező tanévtől ■ már na­gyobb számban tanulnak fel­ső szinten a növényvédelem leendő szakemberei. Egyete­men, főiskolákon, szaktechni­kumokban, nappali és leve­lező tagozaton egyaránt folyik az oktatás, illetve a leendő ok­tatás megszervezése. Rendkívül nagy és egyelő­re szinte megoldhatatlan fel­adat a háztáji gyümölcsösök növényvédelme. A kártevők tömege kerül ki innen, tehát a nagyüzemek védekezése sem teljesen hatásos ilyen körülmények között. Több in­tézkedés célozza a házi ker­tek növényvédelmének javítá­sát. Kis csomagokban is for­galomba hoznak vegyszereket; a csomagok tartalmát bi­zonyos mennyiségű víz­ben fel kell oldani, te­hát a permetező ember nem adagolja, nem ra­kosgatja a vegyszert. Ennek egyrészt az az előnye, hogy csak minimálisan érint­kezik a mérgező hatású anyaggal, másrészt pedig a permetlé az előírásnak meg­fejelő hatású lesz. Az újság­írók sürgették a sajtótájékoz­tatón az olyan csomagoló­anyag felhasználását a kis adagú vegyszerekhez, ami a vegyszerrel együtt feloldódik a vízben. Külföldön ez már több helyen általános gya­korlat. Ha megvalósul, a házi- kert-tulajdonos egyáltalán nem érintkezik a vegyszerrel. Sürgős feladat az előre­jelzés javítása, a növényvédő gépek minőségének lényeges megváltoztatása, és á fel nem használt anvagok. mérgek megsemmisítésének megoldá­sa. Ezenkívül megszervezik a .piacon és más helyeken árusított termények, gyümöl­csök rendszeres laboratóriumi vizsgálatát, abból a célból, nem tartalmaznak-e még ká­rosan ható vegyszert. A me­gyei növényvédő állomásokat az ilyen jellegű vizsgálatok­hoz újabb laboratóriumi fel­szereléssel latiak el. Az előre­jelzés megszervezése sokat ja­vult az utóbbi időben, de a módszer javítása még jelen­tős feladat. A klórozott szénhidro­gének felhasználásának teljes megszüntetése után már 1972-re várható, hogy nullára, vagy érzé- kelhetőség alá lehet szorí­tani ezeknek a veszélyes mérgeknek az emberre, állatra gyakorolt hatását. A második magyar növény- védelmi'-kódex sok tekintet­ben segíti a kitűzött felada­tok megvalósítását. A kódex világviszonylatban is jelentős, külföldön igen sokan érdek­lődnek iránta. Ez a szak­emberek és hatósági vezetők munkáját segíti, de mindenki számára használható kiad­vány is lesz hamarosan; min­den fontosabb növényhez é? kártevőhöz növényvédelmi ajánlás, tehát, hogy milyen vegyszert mikor használjanak és milyen mennyiségben, for­mában. A technológiai aján­lás olyan szempontból is tar­talmazza a vegyszerek fel- használását. hoev melyik kár­tevőt, gombát, rovart, stb., milyen anyaggal lehet elpusz­títani. A magyar repülőiskola iránt külföldön is nagy az érdeklődés. Növényvédő re­pülőgépek vezetőinek képzése egyre szükségesebb és ha­zánkban már megoldották. C. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom