Tolna Megyei Népújság, 1969. szeptember (19. évfolyam, 202-226. szám)

1969-09-02 / 202. szám

Meiú’v Sze” Er. -v 3?éc íjAr vn, ás FRöimm Es?rstnTETíKi NÉPÚJSÁG 1 A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA | ■XIX. évfolyam, 202. szám ÄRA: 90 FILLER Kedd, 1969. szeptember 2. Negyvenezren az iskolapadokban A megye összes tanintézetében megtartották a tanévnyitót A tegnapi nappal ismét benépesültek az iskolák or­szágszerte, s a megyében is. Mindenfelé ünneplőbe öltözött fiúkat és lányokat, szülőket és nagyszülőket lehetett látni, akik tanévnyitóra siettek. Tolna megyében az új iskolaév­ben körülbelül negyvenezer tanuló jár majd nap mint nap általános és középiskolába, szakmunkásképzőbe. A szekszárdi újvárosi szakközépiskola tanévnyitó ün­nepségének kedves színfoltja volt, hogy az intézet tanára, Imreh László, diákjai és kollégái jelenlétében vette át az oktatásügy kiváló dolgozója kitüntetését nyugdíjba vonu­lása alkalmából. Több mint 3000 első osztályos Az új tanévben mintegy 32 ezer gyerek jár általános is­kolába a megyében. Számuk a múlt évihez képest másfél- ezerrel csökkent, hiszen ta­valy több mint 4700 nyolca­dik osztályos hagyta el az ál­talános iskolát, s az 1969—70- es tanévben valamivel 3000 fö­lött van az első osztályosok száma. A „gólyákat"' mindenütt nagy szeretettel fogadták. Szü­lői kísérettel, vagy óvodás- társaikkal, az óvónéni kalau­zolásával érkeztek a kicsik az iskolába. Nagyobb társaik ka­lauzolták sokhelyütt őket, az iskola igazgatója köszöntötte az érkezőket, s a tánítónénik előtt első ízben foglalták el helyeiket az iskolapadokban. Megilletődve ültek, kezükben e­szorongatva egy-egy szál vi- . ­rágot. amit idősebb iskolatár- Első osztályosok saiktól kaptak. A felsőbb osztályosok mint régi barátok köszöntötték az iskolát, tanáraikat és egy­mást. a szekszárdi Garay téri általános iskolában Fejlődik a szakközépiskolai hálózat A középiskolásoknak mint­egy egyharmada, úgy 1700 tanuló jár az új iskolaévben szakközépiskolába. Az elsősök 580-an vannak. Tavaly 34 szakközépiskolai osztály volt a megyében, idén számuk 44- re emelkedett. Az új iskola­évben 360-nal több középis­kolás van a megyében, mint tavaly. Ez a többlet szinte csak a szakközépiskolák ja­vára írandó. t Bonyhádon a közgazdasági technikumban idén első ízben indul három első osztály. A dombóvári Apáczaiban ismét van vasútforgalmi szakközép­iskolai képzés. Az első osz­tály tanulói Baranya, Somogy, Zala és Tolna nyolcadik osz­tályt végzett gyerekeiből ver- búválódtak. Ami újdonság: az Apáczaiban két egészség- ügyi szakiskolai osztály. Eb­ben az évben ebbe az iskolá­ba már nem vettek fel gim­náziumi tanulókat, mivel itt a gimnáziumi oktatás fokoza­tosan megszűnik, átadva a tantermeket a szakközépisko­la részére. A szekszárdi Ga­ray gimnáziumban is újból két egészségügyi szakközépis­kolai osztály növendékei kez­dik meg tanulmányaikat. A szekszárdi újvárosi szakkö­zépiskolában idén első ízben vettek fel egy osztálynyi ta­nulót finommechanikai és műszeripari, és egy osztály­nyit gépészeti szakközépisko­lai szakra. Mezőgazdasági szakközépiskolai képzés ettől a tanévtől már megszűnik ebben az iskolában és így fo­kozatosan ipari szakközépis­kolává alakul át ez a taninté­zet. Palánkon pedig megkez­dődött a nagy iskolává fejlő­dés időszaka. Idén először há­rom első osztály van a mező- gazdasági szakközépiskolában. Egy növénytermesztési és ál­lattenyésztési, egy kertészeti és egv mezőgazdasági gépé­szeti szakközépiskolai osztály indul. A két utóbbi szakon első ízben kezdődik az oktatás Palánkon. szabadulásunk negyedszáza­dos évfordulója • még többre kötelez ez évben. Több pályá­zat indul az iskolában. Ezek között is rendkívül fontosnak tartjuk az Olvasó népért moz­galom meghirdetését. Ezzel nemcsak az a célunk, hogy a munkásosztálynak, az egész népnek műveltebb embereket adjunk, hanem az innen ki­kerülő szakmunkások embe- rebb emberek is legyenek. A dombóvári szakmunkás- képző intézetben 600 tanuló van. Az új tanévben először indítanak Diesel mozdony ’a- katos szakmában emeltszintű „B” tagozatú tanulóképzést. Először kerül sor arra is az iskola életében, hogy a Dal- mandi Állami Gazdaság mű­helyében 16 gépszerelő tanuló kezdi meg tanulmányait. Nagygyűlés a YDK ünnepén A Vietnami Demokratikus Köztársaság kikiáltásának 24. évfordulója alkalmából, hét­főn nagygyűlést tartottak An­gyalföldön, a Magyar Hajó- és Darugyár művelődési ter­mében. A nagygyűlésen részt vett és az elnökségben foglalt helyet dr. Ajtai Miklós, az MSZMP Poltikai Bizottságá­nak póttagja, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, Nagy Józsefné könnyűipari minisz­ter, Erdélyi Károly külügymi­niszter-helyettes, Katona Im­re, a Budapesti Pártbizottság titkára dr. Trautmann Rezső, a Budapesti Népfront Bizott­ság alelnöke. Ott volt Hoang Loung, a VDK budapesti nagy­követe, Le Huu Van. a Dél­vietnami Köztársaság nagykö­vetségének ideiglenes ügyvivő­je, és Bérül Svenström, a stockholmi nemzetközi vietna­mi bizottság főtitkára is. A nagygyűlést Pandurovits József, a Szakszervezetek Bu­dapesti Tanácsának vezető tit­kára nyitotta meg, majd dr. Ajtai Miklós mondott beszé­det. Ezután Hoang Luong, X VDK budapesti nagykövete szólt a nagygyűlés részvevői­hez. A nagygyűlés az Internaci- onálé hangjaival zárult. A naggyűlés után a Ma­gyar Hajó- és Darugyár párt- bizottsága és vezérigazgatósá­ga a vállalat nagy tanácskozó- termében baráti találkozóit látta vendégül a naggyűlés elnökségének tagjait és a meg­jelent külföldi vendégeket. A VDK megalakulásának évfordulóján Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke és Fock Je­nő, a kormány elnöke távirat­ban köszöntötte Ho Si Minh-t a Vietnami Dolgozók Pártja, KB elnökét, a VDK elnökét és Pham Van Dong-f a VDK miniszterelnökét. Ez történt a külpolitikában Háromezer háromszázan gimnáxíuntban Líbiában a „forradalmi parancsnokság tanácsa” meg­döntötte a királyságot és kikiáltotta a köztársaságot. Az ez­zel kapcsolatban kibocsátott kiáltvány szerint „a szocialista köztársaság immáron valóságggá pált”. Brazíliában viszont háromtagú katonai junta vette át a hatalmat. Costa E Silva elnöktől, aki 1964-ben döntötte meg Goulart demokratikus rendszerét. Belgrádban ma kezdődik Grotniko szovjet külügymi­niszter ötnapos hivatalos látogatása, melynek során a két ország kapcsolatán kívül szóba kerülnek a nemzetközi élet kérdései is. Közel-keleti jelentésünkben az útjáról eltérí­tett TWA-gép sorsáról számolunk be.­Líbia Megdöntötték a királyságot Az új tanévben 101 gim­náziumi osztályba iratkozott be 3300 tanuló. Az elsősök száma: 900 az 1969—70-es év­adban. A középiskolai felvételek színvonala javult az elmúlt évekhez viszonyítva. A fizikai dolgozók gyerekeinek felvételi aránya is 59,2 százalékra ja­vult a múlt évi 56 százalékról. Az új iskolaévben öt gimná­ziumi osztállyal van keve­sebb, mint tavaly volt. Nagydorogon ebben az év­ben már nem vettek fel első' osztályosokat a gimnáziumba, mivel ott jövőre megszűnik a középiskola. Bátaszéken a gimnáziumban idén folytató­dott a múlt évi elképzelés; a párhuzamosítás. Két új ta­gozatos ’ osztály van a me­gyében. Dombóváron a Gőgös Ignád és Bonyhádon a Petőfi Sándor gimnáziumban indí­tottak fizikai tagozatos osztá­lyokat Közel háromezer szakmunkástanuló A köszöntés, amely tegnap délelőtt Szekszárdon, az 505- ös számú Ady Endre Ipari Szakmunkásképző Iskola ud­varán több mint kétezer régi és új szakmunkásjelglt — s mintegy ezer szülő előtt hang­zott el, valóban ünnepi és fel­emelő volt. A jóhírű iskola igazgatója, Kaszás Imre mondott beszé­det. Többek között szólott ar­ról, hogy a tavaly végzettek közül 800 fiatal jó eredményt ért el. Elmondotta, hogy fel­A bengházi rádió hétfőn reg­gel bejelentette, hogy a fegy­veres erők képviselőiből ala­kult „forradalmi parancsnok­ság tanácsa” megdöntötte a királyságot és kikiáltotta a lí­biai köztársaságot. A tripoli rádió ugyancsak hétfőn reggel közölte, hogy Lí­biában kijárás; tilalmat ren­deltek el. és lezárták az or­szág valamennyi légi- és ten­geri kikötőjét. Az olajban gazdag észak- afrikai ország uralkodója, a 78 éves Idrisz király jelenleg Törökországban üdül. A forradalmi parancsnokság tanácsa, amely hétfőn reggel megdöntötte a líbiai királysá­got és kikiáltotta a köztársa­ságot, a délelőtti órákban ki- ■ áltványt intézett az ország la­kosságához. A kiáltvány hangoztatja, hogy a köztársaság kikiáltásá­val Líbia népének „régi álma valósult meg". ..A szocialista köztársaság immáron valóság, gá vált.” Felhívással fordu­lunk a néphez, hogy támogas­sák a hadsereg által irányí­tott vértelen forradalmat —* hangzik a továbbiakban. A katonatisztek kijelentik: „Azért lázadtunk fel, hogy megvédjük a nép szabadságát és méltóságát, hogy magasra emeljük az arab nemzet zász­laját”. A Törökországban időző Id' risz király titkára a délelőtt folyamán Ankarában azt mon­dotta az AP hírügynökség tu­dósítójának, hogy a katonai puccs „nem jelentős esemény”, és a király a tervezett időt Brazília Hatalomátvétel Hétfőre virradó éjszaka Bra­zíliában háromtagú katonai junta, vette . át a hatalmat Costa E Silva elnöktől. A brazil hadsereg három fegyvernemének vezetőiből alakult triumvirátus „felhívás­sal fordult a néphez” és bejelen­tette, hogy a 66 éves Costa E Silva vérkeringési zavarokkal küzd, s így képtelen ellátni államelnöki teendőit. A tábor­nokok közölték, az országot továbbra Is rendeletekkel fog­ják kormányozni, és bejelen­tették, hogy nem kerül sor a brazíliai konresszus korábban bejelentett újra összehívására. A közlemény hangoztatja, hogy azok, akik a hatalmat átvették „hűek maradnak az 1964-es forradalom eszméi* hez.” 1964 a brazil katonai diktatúra kezdetének időpont* ja: ekkor döntötte meg a Costa E Silva vezette katonai junta Goulart elnök demokra* tikus rendszerét A közlemény azt is bejelen' ti, hogy a triumvirátus — Ta* vares tábornok, Grunew J d (Folytatás a 2. oldalonj

Next

/
Oldalképek
Tartalom