Tolna Megyei Népújság, 1969. szeptember (19. évfolyam, 202-226. szám)

1969-09-02 / 202. szám

Ex történt a külpolitikában A nap képei (Folytatás az 1. oldalról.) tengernagy és Souza E Tvleilo iégimarsali — azonnal vissza­adja a hatalmat Costa E Sxlva elnöknek, amint annak álla­pota megengedi hogy állam- elnöki teendőit ellássa. A Reuter hírügynökség a brazíliai eseményekhez fűzött kommentárjában meglehetősen kevés esélyt ad annak, hogy ez utóbbi bekövetkezzék, és megfigyelőket idézve úgy véli, hogy Brazíliában meghatáro­zatlan időre elhalasztanak minden olyan lépést, amely a demokráciának akár egy kor­látozott formáját állítaná Közel-Kelet A TWA-gép sorsa Megérkezett a görög fővá­rosba annak az amerikai TWA- gépnek a 88 utasa és 11 főnyi legénysége, amelyet pénteken az esti órákban egy Paleszti­nái kommandó térített el Da­maszkusz • felé. Az Alitalia oiasz légitársa­ság DC—8 mintájú gépén nem volt ott a Damaszkuszban fogva tartott hat izraeli nem­zetiségű’ utas, valamint a gép egyik nőutasa és négy gyer­meke. Mrs. Donald ^halier, akinek nemzetiségéről nem közöltek adatokat, megsérült, amikor a gépből a robbanás pillanatait megelőzően mene­kült és ezért gyermekeivel együtt a Szíriái fővárosban maradt. Az olasz repülőgép néhány órával később továbbindult Róma. felé, . fedélzetén a TWA-gép személyzetével. Az Alitaliá géppel mindössze há­rom utas tért vissza Rómába, Valamennyien amerikaiak. Az amerikai külügyminisz­térium erélyes hangú nyilat­kozatban ítélte el a Szíriái kormányt á gép izraeli uta­és Gromiko megbeszélései a Jugoszlávia és a Szovjetunió közötti kétoldalú együttműkö­dés kérdésein túl felölelik majd a nemzetközi élet né­hány időszerű kérdését is." A zágrábi Vjesnik hétfői kommentárjában hangoztatta, hogy a látogatás „egy lépést jelent előre a két szocialista ország kapcsolataiban” és a közvetlen jugoszláv—szovjet tárgyalások „segíthetnek a két ország közötti kapcsolatokban meglévő nehézségek felszá­molásában, vagy csökkentésé­ben'’. A látogatással kapcsolatban Belgrádban emlékeztetnek Tito elnök legutóbbi, augusz­tus 3-án elhangzott Skopjéi nyilatkozatára a jugoszláv— szovjet viszonyról, amely sze­rint „kapcsolataink a Szov­jetunióval jók, politikai, gaz­dasági, kulturális és más együttműködésünk fejlődik” valamint Gromikonak a szov­jet Legfelső Tanács ülésén el­hangzott kijelentésére: „Meg­győződésünk, hogy a Szovjet­unió és Jugoszlávia népeink, a szocializmus eszméi mellet­ti elkötelezettsége, valamint az a kölcsönös érdek, hogy a kapcsolatokat bővítsük, meg­teremti a szovjet—jugoszláv kapcsolatok további fejleszté­sének előfeltételeit”. IC öl z 1 © in ti y Tímár Jugoszláviai Tímár Mátyás, a Magyar Népköztársaság kormányának elnökhelyettese Alekszandar Grlicskovnak, a jugoszláv szö­vetségi végrehajtó tanács (a kormány) elnökhelyettesének meghívására augusztus 27. és 31. között hivatalos látogatást tett Jugoszláviában. Mátyás látogatásáról pék tanácsának — elnöke és Kiró Giigorov, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége el­nöksége végrehajtó irodájának tagja. Tímár Mátyás látogatást tett Bosznia-Hercegovinában, Szlo­véniában és megtekintette a vaskapui erőművet is. Balnak fogvatartásáért. Belgrad Gromiko látogatása előtt Gromiko szovjet külügymi­niszter kedden kezdődő ötna­pos jugoszláviai hivatalos lá­togatásának céljáról a Beig- rádoan kiadott előzetes köz­lemény szerint Mirko Tepa- vac jugoszláv külügyminiszter A két kormányeinök-he- lyettes a látogatás idején köl­csönösen megismertette egy­mást országaik gazd .sági fej­lődésével és véleményt cserélt a kétoldalú gazdasági, együtt-. működéi legfontosabb kérdé­seiről, valamint egyéb, mind­két felet. érdeklő kérdésekről. A látogatás ideje alatt Tí­már Mátyás miniszterelnök­helyettest fogadta Mitja Ribi- csics,' a jugoszláv szövetségi végrehajtó tanács (a kormány) elnöke, Mika Spiljak, a szö­vetségi nemzetgyűlés — a né­A látogatás és a megbeszé­lések nyílt, szívélyes és baráti légkörben zajlottak le. Tímár Mátyás hazaérkezett-Túnár. Mátyás, a Miniszter- tanács eít-ökhelyeuese, — va­sárnap kíséretével visszaérke­zett Eudapestre. Fogadásukra a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Vályi Péter pénzügy- miniszter es ott voltak a bu­dapesti jugoszláv nagykövetség képviselői. Tímár Mátyás megérkezésük után rövid nyilatkozatot adott az MTI munkatársának: — A néhány napos látogatás alatt több alkalommal foly­tattunk megbeszéléseket Alek- szandar GrlicsktJWal, tájékoz­tattuk egymást Magyarország és Jugoszlávia gazdasági fej­lődésének időszerű kérdései­ről, a két ország gazdasági együttműködéséről, valamint államainkat érdeklő egyéb gazdasági problémákról. Kicse­réltük tapasztalatainkat a gazdaságirányítási rendszer reformjáról és ezek a megbe­szélések — mint minden ha­sonló jellegű találkozó — most is sok hasznos, új gondolatot szültek. A tárgyalások fel­tétlenül hasznosak voltak, hi­szen a két ország kapcsolatá­ban minden adottság megvan arra. hogy az eddig is kedve­ző kontaktusokat továbbfej­lesszük. (Külkereskedelmünk volumene csupán az utóbbi időben mintegy 12 százalékkal emelkedett.) A néhány napos látogatásnak egyébként nagyon gazdag programja volt. Többek kö­zött látogatást tettünk Mika Spiljaknál, a jugoszláv szövet­ségi nemzetgyűlés népek ta­nácsának elnökénél, rövid Időt töltöttünk Szarajevóban. Bosz­nia-Hercegovina gyors ütem­ben fejlődő fővárosában, meg­tekintettük az Al-Dunán levő Kladovot. a Vaskapunál folyó Duna-szabályozást, és erőmü- építkezest. összegezve: kama­tozó, tapasztalatokban gazdag látogatás volt, — megállapod­tunk abban, hogy az ilyen jellegű találkozókat gyakorib­bá tesszük. (MTI). Vietnam ünnepe 13*5 szeptember 2-án, a részleges, majd később teijes fran­cia gyarmatosítás több, mint egy évszázada után jutott ei nemzeti felszabadító harcának első nagy győzelméhez a viet­nami nép: ezen a napon kiáltották ki Hanoiban a Vietnami demokratikus Köztársaságot, Ma, idestova negyed század távlatából is az ünnepi meg­emlékezés’ legelső szavait annak a ténynek keli szentelni, hogy a vietnami nép, kommunista pártja vezetésével az éisó volt az ázsiai kontinensen, amely távol a világ első szocia­lista országától és még távolabb az akkor még amúgyis csak éppenhogy kibontakozó szocialista közösségtől, nemcsak nem­zeti függetlenségét vívta ki, hanem ezzel egyidejűleg azon­nal a társadalmi forradalom következetes megvalósítását is célul tűzte miaga elé. A Vietnami Demokratikus Köztársaság kikiáltását kővető kilenc teljes éven át a világ csak arról, kapott híreket, hogy a francia gyarmatosítók vé rés terrorral akarják konzerválni uralmukat egész Indokína fölött. És jöttek a hírek arról is, hogy az ázsiai hegemóniára törő Amerika mind nagyobb és nagyobb segítséget nyújt Franciaországnak. De elkövetkezett 1954, a franciák Dien Bien PhU-í totális veresége. A világ csodálat tál és tisztelettel ünnepelte Ho Si IVIiíih elnököt és minden idők egyik legnagyobb partizánvezé­rét, Giap tábornokot. Az Indokínára vonatkozó genfi egyez­mények már nemzetközi jogilag is szentesítették a vietnami nép győzelmét, szabadságát és függetlenségét. A Vietnami Demokratikus Köztársaság azonban még a genfi egyezmények után is csak az ország északi részében kezd­hette el a szocialista rendszer építését, piert a 17. szélességi foktól délre — a genfi egy ezményeket megszegve — az Egye­sült Államok rendezte be neokolonialista. céljait szolgáló báb' rezsimét. Dél-Vietnam népe további harcra kényszerült. És men­nél nyilvánvalóbbá vált, hogy a népi háborúban vereségbe vannak kárhoztatva Washington saigoni bábjai, annál na­gyobb arányokban avatkozott be közvetlenül az amerikai hadsereg Idestova annak is egy évtizede már, hogy előbb tízezrével, később már százezrével lepték el Dél-Vietnamot az amerikai katonák. A VDK természetesen kezdettől fogva vállalta a déli front hátországának szerepét, Az Egyesült Államok viszont 1965 óta hadüzenet nélküli háborút vív a szuverén VDK ellen. De ezt a háborút a világ legnagyobb imperialista hatalma már ei is vesztette. Feltételek nélkül abba kellett hagynia Észak-Viev- nam. bombázását és ez a vereségük — semmi Kétség — elő­reveti teljes vietnami vereségük árnyékát. Ebben a küzdelemben a VDK már az egész szocialista kö­zösség mindenre kiterjedő segítségét, élvezi. Az imperia­listák többé Indokínában sem csupán egy kis országgal áll­nak szemben, hanem a szocialista világrendszerrel. A köztár­saság kikiáltásának évfordulóján is — üdvözletként — azt az ígéretünket küldjük Vietnam népének, hogy teljes és cselek­vő szolidaritással állunk mellette a harcban és a békés épí- tőmunkában egyaránt. H. i. Amerikai katonák, akik megtagadták a parancsot Viet­namban, amikor bevetésre akarták ükét küldeni. Bairafent: Eugene Sburíz hadnagy, akit másnap leváltottak egységpa­rancsnok! tisztjéről. (Telei oto — AP—MTI—KS). Az iraki kormány hazarendel­te az iraki állampolgárokat Libanonból. Képünk az egyik iraki állampolgárt mutatja a bejrúti repülőtéren, amint a Bagdadba menő különrepülö- gépre készül felszállni. (Telefoto — AP—MTI—KS). Az augusztus 89-én megtar­tott nemzetgyűlési választá­sokon Dr. Köti Busia 58 éves szociológus professzor pártja, a Haladás Párt a nemzetgyű­lés 110 mandátuma közül ki­lencvenet szerzett meg. Az al­kotmány értelmében, figye­lembe véve a választások eredményét. Dr. Busia lesz as új ghanai miniszterelnök. (Telefoto — AP—MTI—KS). A pop zene sok ezer rajongója vesz részt a Wooáside-3b3i- ben megtartott zenei fesztivál hangversenyein. A legna­gyobb, 150 0C0 főnyi közönség Bob Dylan amerikai énekes augusztos 3i-i három úrás hangversenyén jeleni meg. A ké­pen: a fesztivál közönsége. (Telefoto — AF—MTI—K31,

Next

/
Oldalképek
Tartalom