Tolna Megyei Népújság, 1969. július (19. évfolyam, 149-175. szám)

1969-07-01 / 149. szám

1/ történt a kill pol StSkában A Miniszteriemács ülése Határozat a tudománypolitikai bizottságról A hét elején a külpolitikában a legnagyobb érdeklődés Nixon elnök nyilvánosságra hozott útitervét kíséri: az ame­rikai elnök távol-keleti útja után ellátogat Romániába is. Az amerikai elnökök sorúban Nixon az első. aki szocialista országban tesz látogatást. A vietnami hadszíntéren a Ben Het-i támaszpont to­vábbra is a szabadságharcosok ostromgyűrűjében van. s a front más részén is több sikeres támadást hajtottavég­re a népi fegyveres erők. A közel-keleti helyzettel kapcsolatban a kairói lapok leleplezik Dajan hadügyminiszter kijelentéseit, ugyanakkor pedig az izraeli hadsereg rohamosztagai ismét benyomultak az EAK területére. Washington Nixon távol-keleti és romániai utazása A, kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: A Minisztertanács hétfőn ülést tartott. A kormány elnö­kének előterjesztése alapján elhatározta, hogy az MSZMP Központi Bizottsága június 27-i ütésén elfogadott tudomány- politikai irányelvekkel össz­hangban tudománypolitikai bizottságot hoz létre. A bi­zottság feladata a tudományos kuiatas egységes állami irá­nyítása, a nemzetközi tudomá­nyos kapcsolatokkal való ösz- szehangolása,' a Magyar Nép- köztársaság tudománypolitikai elveinek kialakítása és azok megvalósításának szervezése. A Minisztertanács a tudo­mánypolitikai bizottság elnö­kévé dr. Ajtai Miklóst, a kor­mány elnökhelyettesét nevez­te ki. A kormány megvitatta és el­fogadta a tudománypolitikai irányelvek végrehajtásához szükséges jogszabályok kidol­gozásának ütemtervére tett javaslatot. A külkereskedelmi miniszter jelentési tett a külföldi hiva­A mezőgazdasági üzemek ki­egészítő tevékenységének to­vábbi rendeltetésszerű fejlesz- tese és a szabálytalanságok megszüntetése érdekében a kormány határozat előírja: A lakosság e'látásának ja­vítása céljából a tsz-ekben na­gyobb -ütemben kell fejleszte­ni a mezőgazdasági termékek feldolgozását. javítani kell az élelmi- szeripari vállalatok és a mezőgazdasági üzemek kö­zötti kooperációt, tovább egyszerűsíteni a termék­forgalmazás rendjét és meg kell teremteni az állami- szövetkezeti vegyes társu­lások közös anyagi érde­keltségét biztosító közgaz­dasági és jogi előfeltétele­kéi. Szükséges a mezőgazdasági üzemek közvetlen értékesítő tevékenységének fejlesztése, az értékesítéssel kapcsolatos en­gedélyezési eljárás egyszerűsí­tése. Ugyanakkor szigorítani kell az egészségügyi és a mi­nőségellenőrzést. A mezőgazdasági üzemek szolgáltató és egyéb ipari te­vékenységei közül elsősorban azokat- kell fejleszteni, ame­lyek az élelmiszergazdaságot, továbbá a helyi szükségletek kielégítését segítik, a kedve­zőtlen adottságú, területeken- pedig ■ a helyi lakosság -foglal-1 koztatottságának növeléséi, te­szik lehetővé» ■> A mezőgazdasági üzemek építőipari kivitelezői jogosult­ságát és.. területi illétekességét úgy kell módosítani, hogy elsősorban mezőgazdasági üzemekben és az élelmi­szergazdaság egyéb terüle­tein végezzenek építőipa­ri munkát. Gondoskodni kell arról, hogy megismerkedjenek az építőipari kivitelezési szava­tosságra vonatkozó szabályok­kal. Szakmunkás-utánpótlá­suk biztosításáról, saját mun­kásaik képzéséről a megfele­lő szakmunkásképző intéze­tekkel együttműködve gon­doskodjanak. A mezőgazdasági termelés­hez szorosan nem kapcsolódó ipari tevékenységet elsősorban ott indokolt fejleszteni, ahol a szabad munkaerő rend­szeres foglalkoztatása hely­ben a mezőgazdasági üzemen belül egyéb módon nem old­ható meg. Ezeknek a terüle­talos kiállításokon, vásárokon a magyar részvétel 1970. évi programjának bővüléséről és javaslatot terjesztett elő az 1971-ben megrendezendő kül­földi kiállításokon részvéte­lünk programjára. A magyar kiállítások külföl­dön — amelyeknek évente mintegy 10 millió látogatója van — jól szolgálják az ország gazdasági érdekeit és egyben hű képet adnak a mai Ma­gyarország életéről, alkotó munkánk eredményeiről. A Minisztertanács az előterjesz­tést elfogadta. A kormány megtárgyalta a mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter jelentéséi a mezőgazdasági üzemek kiegé­szítő tevékenységéről és a vi­ta alapján határozatokat foga­dott el a kiegészítő üzemi te­vékenység további fejlesztésé­re. az eredeti célokkal ellen­tétes szabálytalanságok felszá­molására. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. leknek a fejlesztését regioná­lisan. elsősorban ipari nagy­üzemekkel kooperálva, kis- és egyes középüzemek kihelye­zésével, telephelyek létesíté­sével. általában az ipar" hat­hatós támogatásával célszerű megoldani. A mezőgazdasági üzemek telephelyükön kívül végzett ipari jellegű tevékenységét, az építőipari tevékenység kivéte­lével, — a már vállalt szer­ződéses kötelezettségek teljesí­tésére is figyelemmel — 1970. január 1-ig meg kell szüntetni. A kormány elrendelte, hogy az engedélyeket folyamatosan vonják vissza: a végrehaj­tást elmulasztó felügyeleti szervek és üzemek vezetői el­len eljárást kell indítani. Állami vállalatok és in­tézmények termelőszövetke­zeti tagot és alkalmazottat te­lephelyükön sem munkaerő­átengedéssel (munkaerő-koo­peráció), sem bérmunkával folyamatosan nem foglalkoz­tathatnak. Az ilyen jellegű foglalkoztatást és a mezőgaz­dasági üzemmel kötött szer­ződést a vállalat-és az intéz­mény 1960 szeptember i-ig köteles - megszüntetni i A közvetlen értékesítő és feldolgozó tevékenységek kö­zül . elsősorban a vidéki tej-., tejtermék- és kenyérellátást célszerű előnyben részesíteni. Külön figyelmet kell fordí­tani ■ a mezőgazdasági üzem­ben a bérezésre, a munka­időre, a kooperációra, a bér­munkára, a munkavédelemre és a büntetlen előéletre vo­natkozó érvényes jogszabá­lyok betartásának ellenőrzé- zésre. Biztosítani kell. hogy a ter­melőszövetkezeti alapszabá­lyokban és az érvényes bér­ügyi rendelkezésekben meg­határozott béreken és jutta­tásokon felül semmiféle cí­men bért. vagy juttatást ne fizessenek. A kormány felkéri a Szak- szervezetek Országos Tanácsá­nak főtitkárát. Központi Népi Ellenőrzési Bizottság, a Ter­melőszövetkezetek Országos Tanácsa és az OKISZ elnökét, hogy állásfoglalásukkal, haté­konyabb ellenőrzéssel segít­sék e határozat végrehajtását. Kis Csaba, az MTI tudósí­tója jelenti: Nixon elnök szombaton be­jelentett távol-keleti és romá­niai utazása Washingtonban vasárnap a találgatások kö­zéppontjában állott. A talál­gatások egy része az elnök távol-keleti kőrútjára vonat­kozik. Az első kommentárok általában arra a következte­tésre jutnak, hogy Nixon az Egyesült Álla­mok, Vietnam utáni” kül­politikáját akarja körvo­nalazni az utazás során és egyben személyesen szán­dékozik kipuhatolni, milyen­nek akarják látni a legfon­tosabb. számba jöhető ázsiai országok ezt a politikát, mi­lyen támogatásra számíthat Washington a részükről. Amerikai hivatalos körök­ben bizonyos nyugtalanságot keltett, hogy több ázsiai ország, köztük elsősorban India és Japán érdeklődést tanúsít egy olyan ázsiai kollektív biz­tonsági rendszer Iránt, amely kizárná az Egye­sült Államokat a tagok so­rából és esetleg csökkent­hetné az amerikai befo­lyást a térség egy részé­ben. i Nixon minden bizonnyal sze­mélyesen akarja majd meg­Az immáron 53 napja szoros ostromgyűrűbe zárt Ben Het-i amerikai tábor szakadatlan ágyúzásán kívül a dél-vietna­mi népj fegyveres erők tüzér­sége az ország egész területén több jelentős támadást hajtott végre. Ezek sorából kiemelke­dik. hogy a hazafiak három . 122 milliméteres rakétát küld­tek a Saigon közelében tanyá­zó dél-vietnami ejtőernyős hadosztály törzskarának fő­hadiszállására. Az amerikai nagyvezér kart változatlanul aggasztja Ben Het-i különleges alakulatainak sorsa. A válságos helyzet egyik jele. hogy — a bevett gyakor­lattal, szemben — az ameri- . ka iák a veszélyes helyzetre hivatkozva, nem hajlandók repülőgépen újságírókat szál­lítani a központi fennsíkon elterülő táborba. A Ben Het-i helyzetről a Közel-Kelet A kairói lapok rámutatnak arra, hogy Dajan izraeli had­ügyminiszter legutóbbi nyi­latkozatai elsöpörték a diplo­máciai megegyezés mestersé­ges ködfüggönyét és a maguk meztelen valóságában tárták fel az agresszor hódító terve­it. A lapok, amelyek két nap­ja kommentár nélkül közöl­ték Dajan kijelentéseit, hétfőn vezércikkben utasítják vissza vizsgálni, milyen esélyei van­nak a kollektív biztonsági szerződés létrejöttének, mi­ként lehet azt kiegyensúlyoz­ni az Egyesült Államok szem­pontjainak érvényesítésével. A távol-keleti útnál. — amelynek lehetőségét már a hivatalos bejelentések előtt is látni lehetett —, sokkal na­gyobb meglepetést keltett Nixon romániai útja. Az ame­rikai lapok egyöntetűen ki­emelik, hogy az út előkészü­leteiről eddig semmiféle hír sem szivárgott ki. Ez az első eset arra. hogy amerikai elnök szocialis­ta országba látogat. A második világháború alatt volt amerikai elnök szocialis­ta ország területén: Roose­velt Jaltában, ő azonban többoldalú tárgyalásokon vett részt. Hivatalos amerikai jelenté­sek szerint a romániai útra Ceausescu korábbi meghívása alapján kerül sor. Nixon előreláthatólag három napot tölt majd Romániában. A Fe­hér Ház közlése szerint két­oldalú kérdéseket és általános nemzetközi problémákat szán­dékoznak megvitatni. Nixon e közlés szerint egyelőre nem tervez látogatást más szocia­lista országba, de ennek le­hetősége nincs kizárva. szomszédos Dák To-ból kül­dött tudósítást Michel Garin francia tudósító. A távirat szerint a táborban a 85 milli­méteres tüzérségi lövedékek sorozatos becsapódását a 60. 82 és 120 milliméteres aknák robbanáisa váltogatja, majd ezeket időnként hatalmas dö­rejjel megszakítják a szovjet gyártmányú 122 milliméteres rakéták detonációi. Az állan­dó tüzérségi tűz miatt vakond- életmódra kárhoztatott ameri­kaiak ventillátorokkal, hűtő- szekrényekkel és magnetofo­nokkal ellátott föld alatti bun­kerjeik foglyai. A DNFF a tábor körül elterülő hegyi dzsungelekben kiépített álcá­zott tüzérségi ütegállásokból bombázza Ben Hét körzetét, s ezeket az ütegeket a szinte folyamatos amerikai légitáma­dások sem tudták elhallgat­ta tni. az azokban foglalt kihívást. Dajan — mint a Progres Egyptien írja — egy új izra­eli agressziót akart igazolni, amikor az egyiptomi és Szí­riái csapatösszevonásokról szólt. Az Izraelt támogató cionista üzletemberek összejö­vetelén újabb pénzsegélyt kért a milliárdosoktól, arra hivat­kozva, hogy Izraelnek egy újabb háború előkészületeire több száz millió dollárrá van szüksége. Az Ahram vezércikke hang­súlyozza: Dajan nyilatkozatai meg­világítják Izrael kihívásá­nak mértékét. A mézes-mázos Szavakból szőtt hálóba nem eshetünk bele, így Dajan kertelés és mellé­beszélés nélkül megmondja, amit akar. A júniusi háború­ban megmámorosodott izraeli katonai junta törekvéseit kris­tálytisztán fejezte ki, amikor nem megszállt hanem immár izraeli területnek nevezte az Akabai öblöt ellenőrző körze­teket és a Golan magaslato­kat. Jeruzsálem bekebelezését azzal indokolta, hogy a várost nem lehet kettészelni. Az izraeli hadsereg roham­osztagai az 1967. évi háború óta a, legmélyébben hatoltak be az Egyesült Arab Köztár­saság területére, vasárnap es­ti rajtaütésük során. Egy Tel Avivban kiadott hivatalos ka­tonai közlemény állítása sze­rint a kommandó 140 km-re közelítette meg Kairót, és az egyiptomi fővárostól délre, a Nílustól nyugatra súlyosan megrongálták az Asszuán— kairói magasfeszültségű veze­téket. Az 1967 júniusi háború óta ez volt izraeli kommandó ne­gyedik, nyolc napon belül pedig a második támadása az EAK ellen. Hétfőn, a kora reggeli órák­ban izraeli repülőgépek a Jordán völgyének északi ré­szében behatoltak Jordánia területére és rakétatámadást intéztek lakott települések el­len. Dél-Jenien Az NDK elismerése Ali Szalem El Beid külügy­miniszter Adenben hétfőn saj­tóértekezleten jelentette be: a Dél-jemeni Népi Köztársaság úgy döntött, hogy elismeri a Német Demokratikus Köztár­saságot. A külügyminiszter hangsú­lyozta, hogy a döntéssel kife­jezésre akarják juttatni a nem­zeti felszabadítást front for­radalmi politikáját és elisme­résüket az NDK-nak az arab országok iránt tanúsított ba­ráti álláspontjáért. Algír Meghalt Csőmbe Algírban hétfőn reggel hi­vatalosan bejelentették, hogy vasárnap meghalt Moise Csőmbe, volt kongói minisz­terelnök, akit egy nap híján két éve tartottak fogva Algé­riában. A 11 francia és algé­riai orvos által aláírt közle­mény szerint Csombéval szív­roham végzett, álmában. A kongói politikus 49 éves volt. Moise Csőmbe nevét 1960. július 10-én ismerte meg a világ. Kongó függetlenné vá­lása után 11 nappal, a belga nagytőke embereként kikiál­totta az ásványi kincsekben rendkívül gazdag Katanga tartomány önállóságát, Az ezt követő polgárháborúban Csőm­be emberei végeztek Lumum- bával, az ország függetlensé­gének hősével. 1967 március 13-án, Mobu­tu hatalomra jutása után Kongóban pert rendeztek Csőmbe ellen és távollétében hazaárulás miatt halálra Ítél­ték. 1967 július 1-én a re­pülőgépet, amelyen Csőmbe utazott, Algériában leszállásra kényszerítették. Csőmbe algé­riai fogságban maradt halá­láig. A mezőgazdasági üzemek kiegészítő tevékenysége V ietnam Ben Hét ostromgyíírűbeii Kairói lapok Dajan nyilatkozatáról

Next

/
Oldalképek
Tartalom