Tolna Megyei Népújság, 1969. június (19. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-01 / 124. szám

Egy hét a világpolitikában indes tv-besz&de ESEMÉNYEKBEN GAZDAG volt a hét. A vietnami hábo­rúban, amelyben sajnos, a helyzet változatlan, csupán az érdemelt különös figyelmet: hogy „házi válság” kerekedik a Washington és saigoni bábja nézetkülönbségeiből. A főbb események sorában mostaná­ban mind gyakrabban szere­pelnek kontinensünk ügyei; a két világrendszer határán egy­re követelőbben, egyre sürge­tőbben jelentkezik az európai biztonság problémája. A_ MAGYAR—OSZTRÁK KAPCSOLATOKON túlmenően, nemzetközi jelen­tőséget éppen az adott, mi­niszterelnökünk ausztriai tár­gyalásainak, hogy a fő téma az európai biztonság volt. Ab­ban — Fock Jenőnek a pénte­ki sajtóértekezletén elmondott szavai szerint — alapvetően egyeznek a két fél nézetei, hogy: meg kell rendezni az összeurópai értekezletet e tárgykörben. Ekként a magyar —osztrák tárgyalás fontos ré­sze lett annak a folyamatnak, amelyet a budapesti felhívás nyomán a finn kormány kez­deményezésére indított el Fock Jenő bécsi útjának e momentuma beleillik a szo­cialista és más európai orszá­gok erőfeszítéseibe, s nyilván ­Tegnap délelőtt Szekszár don, a régi megyeháza nagy­termében a pedagógusnap al­kalmából ünnepséget rendez­tek. Megjelent K. Papp József, az MSZMP MB első titkára. István József, az MSZMP MB osztályvezetője, Csajbók Kál­mán, a népfront megyei titká­ra, Takács Mihályné, a nőta­nács megyei titkára, Varjas János, a KISZ MB titkára, út­törőtitkár, Rácz Lajos a Peda­gógusszakszervezet megyei titkára, Lovas Henrik, a me­gyei tanács vb művelődési osztályának vezetője, — aki az ünnepség részvevőit köszön­tötte. Dr. Vígh Dezső, a me­gyei tanács vb-elnökhelyettese a párt, a társadalom, a szülőit és az ifjúság nevében fejezte ki tiszteletét, háláját a neve­lők iránt. Az Oktatásügy Kiváló Dol­gozója címet Kecskeméty György igazgató (Tolnanéme- di), Németh Ferencné vezető óvónő (Szedres), dr. Szőke Sándor tanár (Dombóvár), Molnár Imre szakfelügyelő (Dunaszentgyörgy), Balogh Mi­hály tanár (Bonyhád), Tancz Józsefné igazgatóhelyettes (Szekszárd), Hervay Lajosné tanító (Kajdacs), Brenner Györgyné vezető-óvónő (Ma- ,jos), Szabó József igazgató (Gyönk) kapott. Miniszteri dicsérő oklevelei Nagy Andor tanár (Szekszárdi, Varga Emilia tanár (Döbrö- köz), dr. Mártha Lászlóné ta­nár (Szekszárd), Horváth Le­vente igazgató-tanító (Bölcs­ke), Kovács Györgyné tanító (Decs) kapott. Kiváló dolgozó lett Huba János gazdaságvezető (Hő- gyész), Szipll Lajosné mosónő (Iregszemcse), Gábor Béláné adminisztrátor (Szekszárdi. Lajtos Sándomé hivatalsegéd valóan jelzi, hogy valójában mit is kell értenünk a konfe­rencia előkészítési szakaszán, amelynek tartalma és hosszú­sága viszont már vita tárgya nemcsak a NATO-országok, hanem például Ausztria és köztünk is. A CSEHSZLOVÁKIÁI ANTISZOCIÁLIST A erők sok kárt okozott tevé­kenysége következményeinek felszámolása és a velük kap­csolatos nyugati remények végleges lehűtése közvetve — és alapvetően — érinti az európai biztonság kérdését. A csehszlovákiai szocialista kon­szolidáció fontos állomása volt a héten a CSKP Központi Bi­zottságának plénuma, amelyen a párt első titkára, Gustáv Husák tartott beszámolót, megjelölte a fő feladatokat és elemezte valamennyi ellent­mondásában a kialakult hely­zetet. Husák alapvetőnek mi­nősítette a párt marxista—le­ninista egységének helyreállítá­sát. mert csak ekként növel­hető a CSKP cselekvőképessé­ge, ami az ország felt.ornyo- sult gazdasági problémái meg­oldásának záloga. KONTINENSÜNK POLITIKAI LÉGKÖRÉT, s a kelet-nyugati kapcsolato­kat is befolyásolja, ki lesz az (Pales), Balárdy Zoltánná daj­ka (Aparhant). A pedagógiai pályázat me­gyei első helyezését Endrédi Lajos dunaföldvári igazgató- helyettes érte el. KISZ-Élrdemérmet Magyar­széki Endre dombóvári tanár kapott. Kiváló úttörővezető lett Hal­mos Júlia tanító (Dombóvár- Tüskepuszta), Pethő Edéné tanár (Bonyhád), Kovács Lászlóné szakfelügyelő (Bony­hádi, Gyulai Istvánná tanító (Szekszárdi, ifjú Bogrogi Ist­ván tanár (Szekszárdi, Len­csés László osztályvezető (Szekszárdi, Faragó Antal ta­nár (Dunaföldvár), Rudas György igazgató (Tamási), Ta­mer Ferencné tanár (Szakály). Aranykoszorús KISZ-jel­vénnyel tüntették ki Kutas Erzsébet bonyhádi tanítót és Péterfi Gábor szekszárdi ta­nulót, Kiváló if júvezető Háhn Ka­talin bonyhádi, Lerch Anna és Balaskó Mariann gyönki tanu­ló lett. Húszéves szakszervezeti munkáért Kedves Henrik szekszárdi igazgató, a Pedagó­gusszakszervezet megyei bi­zottságának elnöke, idősb Ger- se József igazgatóhelyettes, a Pedagógusszakszervezet vá­rosi bizottságának titkára és Turáni János németkéri pe­dagógus részesült kitüntetés­ben. A kitüntetettek nevében Szabó József igazgató (Gyönk) mondott köszönetét; majd a Bezerédj István Közgazdasági Tetnikum irodalmi színpada és énekkara adott színvonalas kultúrműsort. Az ünnepséget követően az SZMT a közal­kalmazottak klubjában rende­zett fogadást, amelynek kere­tében számosán kaptak emlék­érmet áldozatos szakszerveze­ti munkásságukért. Elysée-palota új lakója. Ez a kérdés aligha dől el az elnök- választás első fordulójában. Ekképpen az utóbbi két év alatt tizenketteds_zer kell ur­nához járulniuk az emiatt egy­re jobban zúgolódó franciák­nak. Nem új dolog, hogy Pom­pidou és Poher a nagytőke két variánsa, ennek megfelelően programjuk is sokban hasonló. Az Humanité „Pom—Poher” szóvicce teljesen jogos. Ami Pompidout illeti, kétségtelen, hogy máris végrehajtotta azo­kat a változtatásokat De Gaulle vonalán, amelyek a gaulleisták és a mögöttük álló tőkés kö­rök szemszögéből elkerülhetet­lenek és szükségesek voltak. Poher viszont az atlantisták törzskörének „bosszúját” kép­viseli. így mégiscsak tetemes a különbség Pompidou újsü­tetű atlantizmusa és Pohere között. Pompidou a gaulleiz- mus revideált politikáját je­lenti. Poher a korábbiak tel­jes elvetését. A megosztott baloldalnak sok szavazata vész el — a megosztottság folytán, pedig ha Duclos le­hetne a második helyezett az első forduló után, számottevő szavazatmennyiség adhatna fi­gyelmeztetést már a startnál az új elnöknek. A francia helyzet alakulása élénk izgal­mat kelt nyugati körökben E tekintetben a leghar-sányab- ban persze a nyugatnémetek — főleg az „erős ember” Strauss — viselkednek. Éppen emiatt sem minősíthető csu­pán rutintalálkozónak a NATO-hadügyminiszterek he­ti brüsszeli konferenciája, amelynek a fegyverkezési program szerepelt napirend­jén és mind több szó esett a nyugat-európaiak atomfegy­verkezéséről. S ha Wilson el­utasította is á napokban Stra­uss Londonban felvetett „nuk­leáris elképzeléseit”, nem sza­bad elfeledkezni arról, hogy nemcsak Párizsban változik a helyzet, de Wilson sarkában is ott vannak a konzervatí­vok. A NATO-ÉRTEKEZLET ráütötte a pecsétet a Földkö­zi-tengeri közös flotta tervére. Ez is jelzi számunkra a kö­zel-keleti válság igazi közel­ségét, ahol a tűzpárbaj szin­te állandósult az arab és az izraeli erők között. A z ismerős házaspár há­rom évig járta a rende­lőket, a gyógyfürdőket, míg végül beletörődött abba, amit a doktor az első hónap­ban megmondott: nem lehet gyermekük. Újabb esztendők teltek el, amíg elhatározta, hogy örökbefogadással gon­doskodik az annyira kívánt harmadikról. Szerencsésen vá­lasztott. A kisfiú olyan okos, mint új papája, olyan csinos, mint új mamája és olyan kedves, mint új szülei. „Az igaziak meghaltak, — emléke­zett rájuk a fiatalasszony. — Ne tarts kegyetlennek, de ne­künk ez a megnyugtató. Igv soha senki el nem perelheti tőlünk a fiúnkat." Gyámügyesek, ifjúságvédel­mi előadók a megmondhatói, hány embert választott el csupán egy hajszál attól, hogy állami gondozottat • fogadjon házába. „Mire megszeretjük, — mondogatták. — szülőany­jában is felébred a szeretet, s elviszi tőlünk." .Különös, hogy az anyai szeretet nem­ritkán akkor ébred fel, ami­Jacques Duclos, akit a Fran­cia Kommunista Párt indít a franciaországi elnökválasztáso­kon, péntek este beszédet mon­dott a francia televízióban. Duclos kijelentette: a francia nép által a népszavazáson el­utasított politikának tudható be, hogy alacsonyak a munka­bérek, hogy problémák van­nak a foglalkoztatottsággal, hogy rosszabbodott a társada­lombiztosítási rendszer és na­gyok az adók, amelyek nem- osak a dolgozókat, hanem a Peron elnök 1955-ben tör­tént megbuktatása óta Argen­tína nem élt át olyan nagy ­méretű sztrájkot, mint a mos­tani. Nyugati tudósítók közöl­ték, hogy Buenos Aires, pén­teken félig kihalt város látvá­nyát nyújtotta. A gyárnegye­dekben a munka szünetelt, mert a dolgozók eleget tettek a szakszervezetek 24 órás sztrájkra szóló felhívásának. Harminc év óta először a közszállítási vállalatok dolgo­zói is csatlakoztak a gyári munkásokhoz és így az utcá­kon csupán magánkocsik, köz­lekedtek. A fővároson kívül a sztrájk igen nagy méretű Mendezlozában, Tucumánban, Rosarióban és Córdobában. külfölden A Rudé Právo, a CSKP központi lapja tegnapi szá­mában Milos Jakesnak, a párt központi revíziós és el­lenőrző bizottsága elnökének nyilatkozatát közli a külföl­dön tartózkodó párttagok problémájáról. Jakes nyilat­kozatában elmondotta, hogy augusztus 21-e után több mint ezer párttag hagyta el az or­szágot. A párt tagjai számára ugyanúgy, mint minden ál­lampolgár előtt, nyitva áll az. út a visszatéréshez. A kom­munisták eltávozását azonban — mint mondotta —, más­ként kell megítélni. Ezért a KB elnöksége már 19R8. no­vemberében határozatot foga­kor a nevelt gyermek már munkára fogható korba ser­dült. Uj, már közreadott, s októ­ber elsején hatálybalépő jog­szabály gondoskodik arról, hogy szerencsétlen sorsú gyer­mekek mielőbb megtalálhas­sák, s megtarthassák jobb he­lyüket az életben. E szerint az állami gondozásba vett gyer­meket természetes szüleinek Hozzájárulása nélkül is örök­be lehet adni; előzetes meg­kérdezésük azonban kötelező. Ha az örökbefogadás hozzájá­rulás nélkül történik, tilos az örökbefogadók nevét felfedni. Az örökbefogadott gyerme - két pontosan azok a jogok il­letik meg, mint az édes gyer­meket, sőt egy kevéssel még . több is. Az örökbefogadott gyermek ugyanis nem csupán örökbefogadójától, hanem ter­mészetes szüleitől is örököl. Ezzel szemben a természetes szülők az örökbefogadott után csak akkor örökölnek, ha — mondjuk így, leegyszerű­sítve: — az új családból az ő halála idején már senki sincs magánkisiparosokat, kiskeres­kedőket. és kisvállalkozókat is sújtják. A francia párt je­löltje hangsúlyozta, hogy ő az egyetlen, aki e politika valódi megváltoztatásának nrogram iával lép fel és rámu­tat a cél eléréséhez szüksé­ges eszközökre is. Jacques Duclos végül felszólította a demokratákat, hogy a mun­kás- és a demokratikus erők jelöltjére adják le szavazatu­kat. Córdoba olyan képet nyújt, mintha ott egy háborús film felvételeit forgatnák. A kü­lönbség csak az, hogy itt nem vaktöltényekkel lőnek. A kar­hatalom a légi úton odaszállí­tott csapaterősítésekkel együtt harcban áll a katonai rendszer ellen tüntető munkásokkal és diákokkal, akik a város szá­mos pontján elbarikádozták magukat. Az előrenyomuló ka­tonaság csák igen lassan tud­ja felszámolni az ellenállási fészkeket. Épületállványokról, háztetőkről lőnek a karhata­lomra. Az AFP jelentése sze­rint az összetűzéseknek eddig legalább 15 halálos áldozata és igen sok súlyos sebesüttje van. dott el, hogy azokat a párt­tagokat, akik illegálisan tar­tózkodnak külföldön, töröl­jék a párt tagjai sorából, vagy függesszék fel tagságu­kat, azokat pedig, akik kül­földön a párt irányvonala el­len léptek fel. ki kell zárni a pártból. A nyilatkozat további ré­szében Jakes hangoztatta, hogy a külföldre távozottak- kal kapcsolatos párthatároza­tot nem hajtották végre kö­vetkezetesen' és ezért újabb intézkedésekre van szükség. Ezeket az intézkedéseket most már a pártszervezetek is kö­vetelik. életben. Az örökbefogadott gyermek, szükség esetén, kö­teles gondoskodni az örökbefo­gadókról, természetes szüleiről azonban nem. A kormányren­delet tehát a Polgári Törvény- könyvvel telies harmóniában biztosítja, hogy az örökbefoga­dással megváltozzék az örök- befogadott családi ' állása. E jogszabály más módon is szolgálja az erkölcsi, fizikai veszélyeztetett­ségben élő gyermekek érde­keit. Lényegesen bővíti azok számát, akik az ilyen fiatalok ifjúságvédelmi intézetbe törté­nő beutalását elrendelhetni. Ez ma még csak a gyámható­ság joga; októbertől azonban e jog megilleti a bíróságot, az ügyészséget, a rendőrséget, büntetésvégrehajtási intézet parancsnokát, a községi (váro­si) tanács vb-vezetőjét. A rendelkezés előírja, hogy a gyámhatóság az állami gondo­zásba vételről soron kívül ha­tározzon, s lehetővé teszi, hogy a határozatot azonnal végrehajtsák. — b. z. — Pedagógusünnepség Szekszárdon Ismerések ürügyén egy rendeletről Sztrájk Argentínában Csehszlovák párttagok

Next

/
Oldalképek
Tartalom