Tolna Megyei Népújság, 1967. december (17. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-01 / 284. szám

föbNA MEGYEIW VJue NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. évfolyam, 384. szám ARA: 60 FILLÉR Péntek, 1967. december 1. Befejeződtek a magyar- szovjet tárgyalások Moszkva (MTI) Fock Jenő; a és Nyikolaj Mitrovoreev. a Szov- vábbi elmélyítését és kiszélesíté- magyar forradalmi munkás-pa- jet Állami Tervbizottság elnök- sét gazdasági, kereskedelmi, va­ras zt kormány elnöke november helyettese vettek részt. laimint műszáki és tudományos 25-étől 30-áig baráti látogatást A felek kifejezték azt a meg- téren. tett Moszkvában. győződésüket, hogy az elért meg- A tárgyalások a teljes kölcsö­A szovjet párt- és kormány- állapodás előmozdítja a két or- nős megértés és a testvéri ba- küldöttség idén szeptemberben szag közötti együttműködés to- rátság szellemében zajlottak le. Magyarországon tett látogatása során létrejött megállapodással ia . - n összhangban, Alekszej Koszigin, H OZO©rk©Z©tt FOCK j©flO a Szovjetunió minisztertanácsá­nak elnöke és Fock Jenő ma- Fock Jenő, a magyar forradal- Fogadásukra a Ferihegyi re- gyar kormányelnök tárgyalásokat mi munkás-paraszt kormány el- pülőtéren megjelent Fehér La­folytatott a Szovjetunió és Ma- nöke, az MSZMP Politikai Bi- jós, a Minisztertanács einök- gyarország közötti testvéri együtt- zártságának tagja Alekszej Ke- helyettese, Nyers Rezső, a Köz- műkódes továbbfejlesztését érintő szigdnnak, a Szovjetunió minisz- ponti Bizottság titkára, az kérdések széles köréről. tertanácsa elnökének meghívá- MSZMP Politikai Bizottságának Magyar részről a tárgyalásokon sara baráti látogatást tett Moszk- tagjai, dr. Biró József külkeres- részt vett Tímár Mátyás, a kor- vában. Kíséretében volt dr. Ti- kedelmi miniszter, dr. Csanády mány elnökhelyettese, Hetényi már Mátyás, a kormány elnök- György, közlekedés- és postaügyi István, az Országos Tervhivatal helyettese, dr. Hetényi István, az miniszter, Vályi Péter pénzügy­elnökhelyettese és Tordai Jenő Országos Tervhivatal elnök- miniszter, dr. Gál Tivadar, a külkereskedelmi miniszter-helyet- helyettese, Tordai Jenő, kül- Minisztertanács titkárságának tes. _ kereskedelmi miniszterhelyettes, vezetője. Az érkezésnél jelen Szovjet részről a tárgyalásokon és Moszkvában hozzájuk csatla- volt Fjodor Tyitov, a Szovjet- Mihail Leszecsiko és Vlagyimir kozott Szipka József, a Magyar unió budapesti nagykövete is. Novikov, a minisztertanács elnök- Népköztársaság moszkvai nagy- A miniszterelnök rövid nyilat- helyettesei, Vaszilij Garbuzov követe. A kormány elnöke és lei- kozatában a következőket mon- pénzügyminiszter, Nyikolaj Pato- séretének tagjai csütörtökön dél- dotta az MTI munkatársának: licsev külkereskedelmi miniszter után hazaérkeztek „ ................... _________________________________________________• — Brezsnyev és Koszigm elv­t ársakkal, — amikor a szovjet párt- és kormányküldöttséggel nálunk jártak a nyáron — meg­állapodtunk, hogy vezetésem­mel kormánydelegáció utazzék ká. Ennek eredménye volí, hogy meghívtak bennünket és néhány napot Moszkvában töltöttünk. Tárgyalásaink eredményesek, si­keresek voltak és az elért ered­mények jövő évi tervünket, nép- gazdasági tervünk végrehajtását, gazdasági reformunk bevezetését segítik. Részvéttáviratok dr. Münnich Ferenc elhunyta alkalmából Dr. Münnich Ferenc elvtárs lása után a Pravda rámutat: a elhunyta alkalmából táviratban magyar nép dicső fia életének fejezte ki mély részvétét a Ma- igazságát a Nagy Október esz- gyar Szocialista Munkáspárt Köz- méiben, a nép boldogságáért ví- ponti Bizottságának, a Magyar vott harcban találta, meg. Münnich Népköztársaság kormányának és Ferenc nagy barátja volt a szov- az elhunyt hozzátartozóinak a Né- ... . . , , met Szocialista Egységpárt Köz- Jetek országának, amelyet máso- ponti Bizottsága nevében Walter dik hazájaként tartott számon. Ulbricht elvtárs, első titkár, a ________________________________ M ongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága és a Mongol Népköztársaság kor­mánya; Phung Manh Cung, a Vietnami Demokratikus Köztár­saság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője; Johann Koplenig, az osztrák munkás- mozgalom ismert személyisége. A szovjet harcostársak nevé­ben I. Konyev, a Szovjetunió marsallja, M. Kazakov és P. Ba­tov hadseregtábornok; a Magyar Népköztársaság területén ideigle­nesen állomásozó szovjet katonai egységek parancsnoksága nevében K. Provalov vezérezredes és a parancsnokság több magas rangú tisztje. Á Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hiva­tala közli: A pénzügyminiszter előterjesz­tette a jövő évi állami költségve­tés tervezetét. A kormány meg­vitatta, elfogadta, s felhatalmaz­ta a pénzügyminisztert, hogy a A napirend megtárgyalása javaslatot az országgyűlés elé tér előtt az ülésen elnöklő Fehér La- jessze. A Minisztertanács ülést tartott csütörtökön jós, a Minisztertanács elnökhe­lyettese méltatta azokat a kima­gasló érdemeket, amelyeket a szerdán elhunyt dr. Münnich Fe­renc szerzett a magyar nép felszabadításáért, hatalmának ki­A pénzügyminiszter és az Or­szágos Tervhivatal elnökének ja­vaslatai alapján a Miniszterta­nács határozatot hozott a jövő évi hitelpolitikai irányelvekről. A munkaügyi miniszter jelen­vívásáért, megszilárdításáért és a ^ tettazelső háromnegyed év nemzetközi munkásmozgalomban a munkaügyi helyzetéről. A kor­népek szabadságáért egész életén mány a jelentést tudomásul vet- át folytatott harcában. A Mi- te. nisztertanács úgy határozott, Az igazságügy-miniszter be- hogy jegyzőkönyvben örökíti meg nyújtotta a Polgári Törvénykönyv dr. Münnich Ferencnek, a for- módosításáról, valamint a vá­, , . , , . . . Lasztott bírósági eljárásra vonat­radalrm munkas-paraszt kormány kozó rendelkezések módosításá­volt elnökének emlékét és elé- szóló törvényerejű rendeletek vülhetetlen érdemeit. tervezetét. A kormány az elóter­Az ülés napirendjének első jesztóseket megvitatta, s úgy ha- pontjaként az Országos Tervhi- tározott, hogy a tervezeteket a vatal elnöke előterjesztette a Népköztársaság Elnöki Tanácsa népgazdaság jövő évi fejlesztési elé terjeszti, tervét. A kormány a tervet meg- A Minisztertanács ezután egyéb tárgyalta és elfogadta. ügyeket tárgyalt. A jövő évi hitelpolitikai irányelvek A jövő évi hitelpolitikai irány- Ezeknek megfelelően állapít- elvek meghatározzák a pénz- ják meg a hitelpolitikai irány- imtézetek hitelezési tevékenysé- elvek, a hitelezés általános gének fő vonásait feltételeit (a hitelek mennyisé­A bankok által nyújtott hite- Sét- !ejáratát, kamatait, stb.), leknek elő kell mozdítaniuk a ezek elősegítik, hop a vállalatok fogyasztási és a beruházási ja- csak gazdaságos tevekenysegeik- vak piacán az egyensúly biztosi- re igényeljenek hitelt, tását, a keresletnek megfelelő Az irányelvek az általánosnál árualapok növekedését, valamint kedvezőbb feltételeket állapíta- a külkereskedelmi célok meg- nak meg, egyes olyan területek- valósítását Ennek érdekében a re, amelyeknek fejlesztését a rendszeresen értékesíthető áruk népgazdasági terv előnyben ki­termelésére a bankok — meg- vánja részesíteni. Hosszabb le­határozott feltételek mellett — járattal és alacsonyabb kamattal korlátozás nélkül nyújtanak hí- nyújthatók hitelek a mezőgazda­telt, viszont a hitelezés eszközei- sági termelőszövetkezeteknek és vei is korlátozzák majd az elad- általában a mezőgazdasági ter- hatatlan, vagy nehezen értéke- mélésre, a lakosság részére nyúj- síthető készletek felhalmozódását tandó szolgáltatások fejlesztésé- és a népgazdaság számára nem re, egyes építőanyagok terme- hatékony beruházásokat. lését, vagy energia-megtakarítást Feltehető, vagy a beruházási előmozdító beruházásokra. hitelek iránti igények az erre a Szigorúbb hitelfeltételeket ál­célra tartósan leköthető pénz- lapítanak meg, esetleg meg is források mennyiségét meghalad- tagadják a hitelt a forgóeszköz ják, ezért az igényeket verseny- hitelezésben azoknál a gazdál­tárgyal ásón bírálják el, s azokra kodó szerveknél, amely elméi túl- , .*»* h,«, amelyek gazdaságosak, es a leg- mutatkozik termékeik értékesí­gyorsabban megtérülnek. A Pravda megemlékezése Münnich Ferencről Valamennyi csütörtökön meg­jelent szovjet lap közli az MSZMP Központi Bizottságához és a Magyar Népköztársaság kor­mányához Münnich Ferenc ha­lála alkalmából intézett táviratot. A Pravda meleg hangú mélta­tásban emlékezik meg Münnich Ferencről, a lánglelkű forradal­márról, a kommunizmus eszmé­jének bátor harcosáról. A cikk hangsúlyozza: a magyar dolgozók mély gyászában teljes szívvel osztoznak a szovjet em­berek, akik jól Ismerték Münnich Ferencet, a Szovjetunió igaz ba­rátját. akinek egész élete össze­forrott a marxizmus—leninizmus eszméinek, a Nagy Október esz­méinek győzelméért vívott harc­cal. Münnich Ferenc mozgalmas, harcos életpályájának megrajzo­Megyénk „követe“ a Kiváló áruk fóruntán Pecsét a bonyhádi cipőn — Nyilatkozik a tervező Megyénk iparának „követével” motorkerékpár és — cipők, a kiállításon, hogy mikor kerül igen előkelő társaságban talál- Ezekből mindössze két pár, az az üzletekbe. A válasz: január koztunk. Az Országos Piackuta- egyik a bonyhádiaké, a másik a végén. Ugyanis most, az év vége tó Intézet budapesti. Szalay ut- Fővárosi Mértékutáni Cipő- felé kezdjük a szériagyártást, cai bemutatótermében. Hatva- készítő Vállalaté. ez évre nem rendelhettek még nadmagával került a legszebb, Hogyan fogadták a sikert? — belőle. legjobb ipari termékek közé. Ez az első kérdésünk Havasi — Január végén tehát min- Neve: 68—3067 modell férfi Ödönhöz, a gyár főmodellőrjé- denütt kapható lesz? marhabox goyservarrott félcipő, hez, a cipő tervezőjéhez. — Nem. Ugyanis ezt a cipőt Születési helye: Bonyhád, cipő- „ ,. . ___ „ — a többi, 1968-as modellel g yár. - Talan mt>ndanom sem kell, t _ bemutattuk a kereske­• hogy nagyon örültünk, amikor ­Az Országos Piackutató Inte- megtudtuk. Tulajdonképpen két zet első ízben rendezte meg a ­delemnek a „börzén”, még jóval az Országos Piackutató Intézet eg a modellel neveztünk be, ezzel és A^rmhan csak „Kiváló áruk fórumát’, hogy egy könnyű, nyári, lyuggatott &SÍÍÍ2“ É ezzel is ösztönözze az ipart a felsőrészű víkendcipővel. Ez termékek minőségének _ javításé- utóbbi kiesett a KERMI zsüri- ra, a választék bővítésére. Ame- zésekor, illetve némi módosí- lyik áru átmegy ^ a többszörös tást javasoltak rajta. Ezt azon­os igen szigorú bírálaton,^ visel- ban már nem tudtuk elvégezni, heti a „Kiváló aruk fóruma” j^m kaptunk megfelelő felső­emblémát. Mintegy kétszáz tér- bőrt Különben talán ez is be- méket neveztek be a pályázatra, jutott volna a kiválók közé. A lőle összesen kétezer párat. Eny- nyit tudtunk ezek után az első negyedévre beprogramozni, noha nemigen előnyös a nagy szala­gon ilyen kis mennyiség legyár­tása. A „Kiváló, áruk fóruma” cimkéből is csak négyezer da­rabot rendeltünk meg, hogy rá­tésében, továbbá az olyan be­ruházási hitelkérelmek elbírálá­sánál, amelyek indokolatlanul, vagy a lehetőségeket meghaladó mértékben igényelnek devizát. Amennyiben a népgazdaság ér­deke megkívánja, a hitelpolitikai irányelveknek megfelelően de­vizahitel is adható, amelyet az adott devizában kell kamattal együtt visszafizetni. A Hitelpolitikai Tanács felada­ta, hogy a Minisztertanács által jóváhagyott hitelpolitikai élvek megvalósulását biztosítsa. (MTI) közülük 120 jutott át a KERMI 3067_€s a legújabb divatirányza- cipőkre ellenőrzésen. Ezekből 61 kanta ragasztnassux a cipoxre. ellenőrzésén. Ezekből 61 kapta meg a „kiváló” címet. Alumí­niumedények, eloxált fedővel, műanyag-fogantyúval, szövetek, és egyéb ruházati cikkek, rá­diók, különféle műanyagcikkek, zárak, csillárok, gumimatracok, tot követi, enyhén szögletes for­májú és a divatos „Bolzano” kaptafával készült. „Tagja” az 1968-as mintakollekciónknak. — Mikor kezdik gyártani? — Ezt már többen is kérdez­ték. Csaknem naponta telefo- szünk. harisnyák, a legújabb Pannónia nálnak Pestről, akik meglátják — És ha lesz még rendelés? — Majd címkét is rendelünk. Ez a legkevesebb. — Sok ilyen kiváló terméket a gyárnak! — Köszönjük. Majd igyek­(J.) Ijabb arab csúcstalálkozót tartanak Kairó (MTI) Egyedül Szíria nem vesz részt az arab államfők ötödik találkozóján, amelyet a rabati Hilton szállóban decem­ber 9-én kezdenek meg. Szaud- Arábia sem adott ugyan még vá­laszt az Arab Ligának a csúcs- értekezleten való részvételről, de kairói nagykövete kijelentette, hogy hazája nem ellenzi az ál­lamfői konferenciát, ha azon az arab államok többsége részt vesz. Szaud-Arábia egyébként Tunézia véleményéhez csatlakozva helye­sebbnek tartaná a csúcstalálkozó elhalasztását mindaddig, amíg U Thant megbízottja be nem fejezi közel-keleti megbeszéléseit. Az Ahram megjegyzi, hogy az arab országok többsége elfogadja a ligának azt a javaslatát, hogy a csúcsértekezlet december 9-én üljön össze, de a vita a dátum 'körül még nem zárult le.

Next

/
Oldalképek
Tartalom