Tolna Megyei Népújság, 1967. március (17. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-11 / 60. szám

4 •TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG 1967. március Ili Oly korban éltünk... A „Panoptikum”, meg a „Hon- bizonyos mértékben meghatározta foglalás” már bebizonyította, a mű dramaturgiáját. Amit hiá- hogy szívesen időznek a nézők nyalhat a néző: valószínűleg sok- a képernyő előtt olyan alkalmak- kai több dokumentumanyag állott kor, amikor a közelmúltról, 20— rendelkezésre, mint amennyit a 30 éve történt dolgokról esik szó. szerzők átvettek. Az ilyen jellegű Hálás és közérdeklődésre szá- alkotások pedig nemcsak, hogy mottartó témát dolgozott fel Örsi elbírják, de egyenesen igénylik Ferenc és Mészöly Tibor, ami- is a minél több dokumentumot, kor „Oly korban éltünk...” cím- s szinte taszítják a játélceleme- mel a magyarság Mohács után két. legtragikusabb időszakáról írt a A rendező — Mihályfi Imre — tv részére forgatókönyvet. A kort és a két operatőr — Hildebrand — 1941-től 1944-ig — nevezhet- István és Zsombolyai János —, nénk a magyarság nemzetvesztő talán sokkal alaposabb, igénye- háborújának is. sebb munkát végeztek, mint az Az Oly korban éltünk című tv- írók. A szereplőgárdából külö- film befejező részére még csak nősen kiemelkedik Kovács Károly ma kerül sor. A levetített három Horthy-ja, Major Tamás, Vár­film azonban talán már elegendő konyi Zoltán és Ajtay Andor* arra, hogy levonjuk a tanulságo- Bethlen, Bárdossy és Kállay ála­ltat. A film vizsgálatakor talán kítása. Mintha valamennyien az kérdezhetnénk: szinte életrekeltek volna a film­Milyen mértékben éltek az írók vásznon. Kissé egysíkúan meg- a tömörítés és a kiemelés lehető- fogalmazott szerepében is hihető ségével, milyen mértékben hasz- és megnyerő alakítást nyújt Bes- nálták fel a rendelkezésre álló senyéig Ferenc. A kommunisták dckumentumanyagot, és mennyi- szerepében Sinkovits Imre, Bőd­re vegyítették azokat a játék- rogi Gyula, Tordy Géza — sqját elemekkel? Továbbá talán arról egyéniségükkel igyekeznek pó­kellene szót ejteni, hogy mennyi tolni sematikusan megírt szere- újat, eddig nem tudottat tudott püket. nyújtani e három rész a nézőnek, A film őszinteségében és hi- s hihető volt-e hitelessége a fia- telességében kételkedni lehetet­től korosztály számára? lensétf volna. A téma feldolgo­Okvetlenül szerencsés válasz- zására szükség van, szükség, au­tósnak kell betudnunk, hogy a nál is inkább, mivel ma már a szerzők a kor történetét egy em- harminc év alatti korosztály — bér életútján át mutatják be. amely számszerűségében nem is Szerencsés a választás, mivel kevés! — az, amely nem élte át Bajcsy-Zsilinszky Endre a kor ezeket a történéseket. Azon már olyan alakja, aki kapcsolatban ál- érdemes elgondolkodni, hogy így, lőtt életútja során a társadalom négy esztendő kivonatos törté- szinté valamennyi osztályával. Ö netét játékfilmként feldolgozva, mintegy összekötő kapocsul szol- közepes írói teljesítménnyel és igé- gálhatott ahhoz, hogy a négy- nyes rendező munkával, főként venes évek politikai harcainak már ismert momentumok felelc- Magyarországon dúló három venítésével, — avagy eleve a hi- síkját — a kormányt és a telességében megingathatatlan, köré tömörült embereket, a hi- és a témának mindenképpen meg- vatalos ellenzéket és a kommu- felelőbb dokumentumfilmet kel- nistákat —, a. történelem során lene-e a néző elé tálalni. Annál az események alakulása folytán is inkább, mert így talán népi elfoglalt helyük és szerepük sze- mindenki képes arra, hogy meg- rint mutassa be. A négy, ese- különböztesse, mikor beszélnek menyekben gazdag esztendő hű az írók, s mikor szólal meg a tőr- visszaadásához oly nagy mérvű ténelem. tömörítésre volt szükség, amely MÉRY ÉVA nem húzza keresztül a városi vezetők tervét, elképzelését? — Nem. Szerencsére olyan jó mérni tényleg csak a fejlődésen lehet. Nem mondok mást: a vá­ros lehetőségén messze túl épü­* Érdemes megismerni és fenni érié Beszélgetés a városi tanács elnökével Szekszárdról Az 1967. évi tavasz ismét nagy például a régi városközpont tá- addig míg épül — olyan soká munkábantaíáljaavárost. Azévek- jékán lévő szanált, gazdálkodásra épül — s amikor elkészül, már kel ezelőtt megkezdett nagyará- alkalmas házak helyett Csatáron jószerint nem is örülnek neki az nyű építkezés, folytatódik. Idén méretünk ki telkeket, itt gazdái- emberek. is új létesítmények gazdagítják kodásra alkalmas a terület. Sok — Városi hangulatot kell te- szép városunkat. Most, ezekben gondot okoz a szanálás. Meg- remtenünk. Egy kicsit erősebb, a napokban, amikor a szokásos- nyugtatásul közölhetem, hogy a egészséges lokálpatriotizmus nál is többet beszélünk eredmé- Rákóczi utca. amely legelőbb ke- mindig jó. nyeinlkről, a választási munka rül sorra, csak néhány év múlva — Ez juttatja eszembe: a me- során nem egyszer kerül szóba lesz aktuális, de a Béri Balogh gye vezetői is szeretik a várost, Szekszárd város fejlődése. Ak- Ádám utca, a Felsőváros és az és ők is sokat tesznek a megye- tuális kérdéseinkkel kerestük fel Újváros még távolabbi terv’, székhelyért, ez a tenniakarás mi is a városi tanács elnökét, , Császár József elvtársat. Ezeregyszáz lakásigényiő — Mindenekelőtt arra szeret­nénk választ kapni, a választási — Mi a helyzet a lakásfron- az együttműködés, hogy ezt le előkészületek milyen tapasztal1 a- ton? tokát hoztak? — Több mint ezeregyszáz la­— A város képviselői, jelöltjei kásigénylő van. Kevés lakás áll ezekben a napokban valóban rendelkezésünkre. Az elosztás, lünk. Lehetőséget kaptunk a fej sokait találkoznak a lakossággal, bár a leggondosabb munkát vég- lődésre, a nemzeti jövedelemből Megragadják az alkalmat, hogy zi bizottságunk, mégis vitára ad jelentős részt kapunk. Saját beszéljenek terveinkről, gond- okot. Minden bizonnyal változás erőnk kevés. A városi KÖFA 800 jainkról, a városról. Sok a mon- várható majd e vonatkozásban ezer forint. De á város közvilá- danivalónk. A lakosság el is is, amennyiben a IX. pártkong- gítására a múlt évben 913 ezer várja, hogy a jelentős kérdések- resszus idevonatkozó instrukcióit forintot költöttünk. Az idén út­ról nyilatkozzunk. A választások megvalósítjuk. Egyébként a leg- építésre tízmilliót, a meglévő előtt a politikai érdeklődés meg- súlyosabb helyzetben az albér- utak tisztítására 1,2 milliót, nőtt. Az emberek többet törőd- lök vannak, ötszáz albérlő van a parkfenntartásra 1,1 milliót kői­nek a várossal, mint korábban, városban, ezek közül is három- tünk. Negyvennégymilliós össz- A sok hasznos javaslat — 174 száz családos. költséggel gazdálkodik a város, megoldásra váró dolgot jegyez- — Idetartozik elnök elvtárs a négy éve még 29 millióval ren- tünk fel — mind közérdekű, szanálások ügye is. delkeztünk. Egyéni problémával alig kerestek — Igen. A szanálások ugyan- — a város fejlődése szüksé- meg bennünket. Ez a közéleti osak sok szóbeszédre, vitara ad— gessé teszi hogy címere is meg— aktivitás lesz a város fejlődésé- tak alkalmat. Néhányan összeköt- változzék. nek egyik motorja. tetőseiket is fel akarták használni, — Tervezzük ezt is. A város — Milyen dolgokat javasoltak hogy „megszorítsák” a tanácsot, címerét 190ö-ben hagyták jóvá. az emberek? minél több pénzt kapjanak bá- Előkerült néhány több évszáza­— Elsősorban is rendezési zukért. Szóval vályogházért pa- des városi címer is. Most foglal- ügyekben szóltak. Ezért tisztasá- lotát akartak fizettetni velünk, kozunk azzal a gondolattal, hogy gi mozgalmat indítunk majd a Sajnos az első időkben fizettünk, iparművészekkel megterveztetjük. városban. Utak, járdák, hidak Néhányan talán túlságosam is _ Nagyon sok város kapcsola­é pítése, villamos hálózat korsze- jól jártak. Ma már nem használ- tokát épít más országok hasonló rűsítése szerepelt a kérések kö- hatja ki senki sem azt. hogy há- jellegű városával. Nekünk nem zött. za szanálásra kerül. Sőt. a bon- lesz ilyen partnerünk? — Mikor valósulnak ezek meg? tások esetében is előre léptünk. — a napokban küldtük el — A legtöbb egy-két éven be- A szakmunkásképző iskolával ilyen kapcsolatkereső levelünket lül. Néhány dolgot azonban majd megállaDodásunk van, mely sze- egy franciaországi kisváros, Be- csak 1970 táján tudunk elintéz- rint a fiúk lebontják a házakat Zons polgármesteréhez. A Város ni. Meggyorsítja a kérések telje- és az anyagot a tanács értéke«'- Párizs mellett van. szőlókultúrá­sítését a lakosság társadalmi ti. munkája. A múlt évben másfél millió forintot érő társadalmi munkát végzett a város lakossá­ga, idén is körülbelül ennyire számítunk. mint a mi Teremtsünk városi hangulatot A parasztok helyzete val, iparral, hasonló, városunk. — Császár elvtárs, a választá­sokról, az előkészületekről és a városról beszélgettünk. Nagyon — Én, személyesen, örülök an- sok kérdés van még tarsolyom­nak ha a városban felfordulást ban. Nyilván mondanivaló is vol- látok. Tudom, sokan ezen bősz- na mindre, no de egy újságcikk szánkódnak. mégiscsak véges. Ezt a beszálge­— Én is örülök a felfordulás- test hogyan tudnánk összegezni?- Mindenekelőtt a választá­— Keveset beszélünk a város _ paraszti negyedeiről, a parasztok nak, ez mind valami új alkotá­.............milllllllllllllIIIIIUllllilllUlllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllIIIIIIIIHII^^1- , m — Négy termelőszövetkezet mu- már lehetne rövidítem. Az em- a hangulat jo. Az emberek lat­Eködik a városban. Egyik gyen- bernek az az érzése, látva az ják a négy év, meg a huszonkét Ege, ennek felülvizsgálata, itt utóbbi évek fejlődését, hogy jó év produktumát. Ismerik a párt 5számítunk. itt lakni. Érdemes megismerni, politikáját, mi ezt akarjuk a •jjrendcsinálás, a nagyon közeli szeretni és tenni ezért a városért, legjobb tudásunk szerint megva- ■£ napokban várható. A többi tsz Sokat kell beszélnünk a város- lósítani. Városszépítő terveinkért ■5 jól működik. A városban tizen- ról, még többet érte dolgozni, érdemes dolgozni. Bízom benne, Segy termelőszövetkezeti parasztot Mindenkinek. És védeni is a lé- a lakosság támogatja törekvésün- t Ejelöltek tanácstagnak. Sokat tö- tesítményeket. két. FEJEZETEK VPÓmy "PÁL NAPLÓJÁBÓL Erődünk a gazdák gondjával. így — Megszokunk egy "új dolgot, Pálkovács Jenő =l!lllllllllillllllllllilllllllllilllllilllllllilllllllilllllllllllllllllllllllllll!!lllllllillimilllllllllllimilmiiiiiilllllllllllllllill>t 4| wMSUN. 4i miMiKVZflL ' — 205 — Élénken ecsetelték az akkori németországi ál­lapotokat, a szociáldemokraták és bolsevikiek, illetőleg spartakisták uralmát, melyek Ebért köztársasági elnök alatt napról napra erősöd­tek. Ez a vállalkozás, melyet Ehrhardt kapitány tengerészekből álló különítménye támogatott, majdnem sikerült, csupán néhány embernek a gyámoltalanságán bukott azután meg. A fő cél, amiért jött: velünk, magyarokkal egy olyan bá­zis megteremtése, amellyel azután a német és osztrák nacionalista erőkkel közösen összefogva úgy a vörösök, valamint az internacionális sza­badkőműves zsidóság ellen fordulhassunk fegy- \ verekkel a kezünkben. Miután különítményem ebbeli támogatását reméli — kérte annak ki­eszközlését a felsőbb helyeken is. Úgy Bauer, valamint Stefany reám igen bíztató benyomást tettek, és ha azon sok idegen közül, akik orszá­gúnkat ellepték, eggyel is szóba lehetett állani, akkor az csakis a német lehetett. Szóltam tehát Eckhardt Tibornak, aki akkor a miniszterelnöki sajtóirodát vezette, valamint Gömbösnek, a MOVE elnökének, és külön jelentettem a kor­mányzónak a nevezett németek megérkezését, valamint terveiket, aki Bauert nemsokára az­után magánál fogadta. Bauerék, miután a Pannónia Szállodában lak­tak, felkerestem őket ott. Ezen alkalommal be­mutatott nekem egy kövér, köpcös, fekete, igen zsidós kinézésű urat, mint mister Lincolnt. Ezen utóbbinál, amint németül beszélni kezdett — tisztában voltam, hogy tényleg zsidó. Mielőtt azonban megkezdtük volna a bizalmasabb dol­— 206 — gok tárgyalását, Bauert félrevonva figyelmeztet­tem társát, Lincolnt illetőleg, amennyiben szár­mazására vonatkozóan kifej tettem, neki aggályai­mat, éspedig a következőképpen: „Herr Oberst, Ihr dicker schwarzer Vertrauensmann ist ein Jude, und vor ihm traue ich mich nieh zu reden. — Oh, Herr Oberstleutenant! — válaszolt fölé­nyes mosollyal — für den Mann gebe ich meine Hand ins Feuer. Sie können ganz ohne Skrup- peln vor ihm reden”. Én kételkedőleg ráztam a fejemet: „Einen Juden können Sie nicht trauen, solange er warm ist — jegyeztem meg —, aber wenn Sie glauben, mich soll keine Verantwor­tung treffen.”101 Mindezek dacára Bauerék minden tanácskozá­sukra Trebitschet elhozták, és őt mindenbe be­avatták. Ki is dolgoztak egy tervezetet, amely­nek megvalósítási lehetőségébe az akkori viszo­nyok után ítélve, őszintén megvallva, nem igen hittem, miután túl fantasztikusnak bizonyultak. Ti. német és^bajor katonákat főleg az Ehrhardt- divízióból szándékozták hajókon a Dunán Auszt- ba, azután Magyarországba becsempészni. Ezek­kel és az ausztriai frontkämpferekkel és más megbízható fehér jobboldali szervezetekkel pucs­104 — Kedves ezredes uram, az ön kövér, fekete bi­zalmasa zsidó, előtte nem merek beszélni. — Alezredes úr!... Ezért az emberért tűzbe teszem a kezem. Fenn­tartás nélkül, nyíltan beszélhet előtte. — Egy zsidó­ban nem bízhat, amíg az meleg, de ha úgy gondolja, engem ne terheljen felelősség. — 207 — csőt akartak véghez vinni oly értelemben, hogy minden országban kimondottan keresztény és nacionalista kormány jusson uralomra. Ugyan­akkor a szudétanémeteken keresztül Csehország északi részébe németekkel egy betörést szervez­nek, amelyet ugyanakkor az én különítményem egy délről jövő támadással támogat. 105 Bauerék többek között még a következőket is kijelentették: régi határainkat tiszteletben tart­ják, és nem aspirálnak a német ajkú vidékekre sem abban az esetben, ha Ausztria Németország­hoz lesz csatolva. A Ludendorff-féle tervnek10* lólába ezzel ki is látszott, és miután az an- schlussban láttam a bökkenőt, óvatos lettem ezen elgondolásokkal szemben, mert ha Bauerék egy Habsburg- és a nagymonarchia-ellenes pro­pagandával Ausztriát tényleg Németország kar­jaiba szándékoznak hajtani, akkor nyugaton a nagynémet szomszéd éppolyan veszélyes lehet országunknak — mint északon és keleten a szlá­vok. Ez is és amaz is elsöpör. 105 a tervezetet a naplóval egybehangzóan ismerteti J. T. Trebitsch-Lincoln: Der grösste Abenteurer des XX. Jahrhunderts! Amalthea Verlag. 201—202. old. 106 a Prónay által elmondottak is bizonyítják, hogy az ellenforradalmi Horthy-Magyarország az Európában szervezett ellenforradalmi akciók egyik központja lett. Ludendorff kapcsolatot keresett Horthyval, a levelet a Prónay által említett Bauer ezredes hozta Pestre. (A levél szövegét lásd: Horthy Miklós titkos iratai. Kossuth Könyvkiadó 1962. 34. old.) I

Next

/
Oldalképek
Tartalom