Tolna Megyei Népújság, 1967. március (17. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-01 / 51. szám

I i 1 i TOLNA MEGYEI NEPŰJSAG 1967. március l. Á mezőgazdasági termelés területi elhelyezése (Folytatás az 1. oldalról) madik a bonyhádi tájegység, a 15—24. tervezési egységeket, ösz- szesen 41 községet foglal magá­ban. Területének zöme hegyes­dombos felszínű, változóan lan­kái és meredek lejtőjű, erodált, erősen lecsonkult oldalakkal. Domborzatának kedvezőtlen ala­kulása következtében a megye legalacsonyabb hatásfokban hasz­nosítható területe. Ezen a táj­egységen kell kialakítani zömmel a megye szarvasmarha- és juh­tenyésztését. Negyedik a paksi tájegység. A 25—31. tervezési egységeket foglalja magában, 13 községgel. Termelési és közgazda­sági adottságainál fogva a me­gye zöldségtermelő bázisa. Ked­vező lehetőségei vannak a ba­romfitenyésztés (pulyka és vízi- szárnyas) fejlesztésének is. Ötö­dik a szekszárdi tájegység, magá­ban foglalja a 32—40. tervezési egységeket, egy várossal és 21 községgel. Talaja zömének termő­képessége kiváló. Keinyérgabona- és kukoricatermesztésben az első, cukorrépa-, zöldség- és dohány­termesztésben a második helyet foglalja el a tájegységek sorában. A tájegységeken belül szere­pelnek a tervezési egységek, amelyek számozás szerint esetenként több községet is magukban foglalhatnak. Például a bonyhádi tájegységben a 20/1-63 tervezési egységhez tar­tozik Mucsi, Tevel, Záwod, Kis- dorog és Tabód. A szekszárdi táj­egységben a 39/1-es tervezési egy­séghez tartozik Bátaapáti, Mó­rágy, Alsénána, Bátaszék, Alsó­nyék, Várdomb. A tervezési egy­ségek nem minden esettben fedik a közigazgatási, esetenként a gaz­dasági egységek határait sem. Végleges kialakításuknál az, ész­szerűig és a gazdaságosság dönt. Az irányelvekben Bucsi Elek részletesen ismerteti a növényter­mesztés, a zöldségtermesztés fej­lesztésére vonatkozó elképzelé­seket, az állattenyésztés területi elhelyezésére és konoentráláeára vonatkozó elgondolásokat. Egyébként a megyei elképze­léssel párhuzamosan, már el­készült öt termelőszövetkezetnek a saját termelés fejlesztési terve, Ezekben a közös gazdaságokban a szakosítás és a koncentrálás gyakorlatát saját, viszonyaikra alkalmazva már figyelembe vet­ték és szem előtt tartották. Waldeek Rochet a francia baloldal összefogásának szükségességéről Felárat és bérpótlékokat kapnak a népgazdaságilag fontos beruházások építői A harmadik ötéves tervben előirányzott, népgazdaságilag fon­tos, ipari építkezések, beruházá­sok üteme, gyors kivitelezésének támogatásáról nemrégiben hozott határozatot a kormány. Az in­tézkedések nagy része az építő­anyag-ellátás gyors és soron kí­vüli megjavításáról rendelkezett. A kormányhatározat alapján dön­töttek most a fontos beruházások előtérbe helyezésével és mun­kaerő-gondjainak megoldásával összefüggő anyagi ösztönzésről is. Az építésügyi miniszter, az Or­szágos Árhivatal és az Országos Tervhivatal elnökével egyetértés­ben elrendelte, hogy a kijelölt népgazdaságilag jelentős ipari beruházások építéséért a munka fontosságának megfelelően 3 vagy 4 százalékos felárat kell előirá­nyozni kivitelező részére. Mint­hogy népgazdaságilag fontos mun­kák évente négymilliárd forint értéket képviselnek, előrelátható­lag 120—130 millió forintos fel­árra számíthatnak majd a vál­lalatok. A feiár egy részéből, de legfel­jebb 50 százalékból a kijelölt és népgazdaságilag fontos ipari be­ruházások építkezésein foglalkoz­tatott dolgozóknak bérpótlékot kell fizetni. Az építésügyi mi­niszter a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsával, valamint az Épí­tő-, Fa- és Építőanyagipari Dol­gozók Szakszervezetével egyetér­tésben arra utasította a felár fel­számítására jogosult vállalatokat, hogy a munkásoknak a havi alapkereset 6—8 százalékénak megfelelő összegű, úgynevezett kiemelt pótlékot fizessenek. Ezen felül az alapkeresetnek további 5—10 százalékát műszakpótlék címén kaphatják meg a kiemelt építkezéseknek azok a munkásai és munkahelyi alkalmazottai, akik rendszeresen több műszakos vagy a folytonos termelés sze­rinti munkaidő-beosztásban dol­goznak. A korszerű, jól szerve­zett munkahelyek tehát mindkét pótlékra, vagyis 11—18 százalékos többletkeresetre jogosítják a dol­gozókat. Az országos építőipari átlagkereset alapján és mindkét pótlék esetén a kiemelt építke­zéseken a szakmunkások havi keresete 180—300, a segédmunká­soké 130—230 forint körüli ösz- szeggel emelkedik. Hozzávetőle­ges számítások szerint csaknem 20 000 építő, szak- és szerelő- ipari dolgozó jut kiemelt pótlék hoz vagy műszakpótlékhoz, eset­leg mind a kettőhöz. (MTI). Mi rejlik Pék ingben az „Ökonomismus“ ellen meghirdetett harc mögött ? Moszkva (MTI). A Krasznaja Zvezda szerkesztőségi cikkében feltárja, hogy mi rejlik Peking- ben az „ökonomizmus” ellen meghirdetett harc mögött. A Kínában végbemenő esemé­nyek azt mutatják, hogy Mao Ce-tung és csoportja nagyhatal­mi szovjetellenes politikája újabb és újabb negatív követ­kezményeket von maga után — írja a Krasznaja Zvezda. — E politika — amely teljesen idegen a marxizmus—leninizmustól — nemcsak a szocializmus, a nem­zetközi munkás- és felszabadító mozgalom érdekeinek okoz kárt, hanem aláássa a kínai nép szo­ciális vívmányait is. Nem vélet­len, hogy az országban fokozó­dik az elégedetlenség a „kulturá­lis forradalom” politikájának kö­vetkezményei miatt, amelyek sértik a dolgozók érdekeit. A munkások, a parasztok, az alkalmazottak, mind erélyeseb­ben verik vissza a „vörösgárdis­tákat” és a „lázadókat” mind erőteljesebben hangoztatják a jobb életre való jogaikat. Ezeket a teljes törvényszerű és érthető követeléseket ma súlyos bűnténynek tekintik Pekingben és üldözik az „ökonomizmus” el­leni harc jelszava jegyében. A kínai propaganda azt bizonygat­ja. hogy az anyagi ösztönzés el­ve összeegyeztethetetlen a tár­sadalom és a szocialista forrada­lom érdekeivel és az nem egyéb mint p . >-evizionizmus” megnyil­vánulása. Párizs (MTI) Az FKP Politikai Bizottsága javasolja, hogy a már­ciusi nemzetgyűlési választások napján azonnal üljenek össze a Francia Kommunista Párt és de­mokrata szocialista baloldali szö­vetség képviselői valamennyi bal­oldali párt közös kormányzati programjának és többségi szer­ződésének kidolgozására — je­lentette ki Waldeck Rochet, az FKP főtitkára a kommunisták nagygyűlésén, amelyen csaknem tízezer ember vett részt hétfőn este a párizsi sportcsarnokban. Waldeek Rochet aláhúzta: a sze­mélyi hatalom megdöntésének és igazi demokratikus rendszer meg­teremtésének elsőrendű feltétele az összes baloldali pártok közös kormányzati programon alapuló egysége. Ma a helyzetet egyre in­kább az jellemzi, hogy nem a baloldal, hanem a reakció tábo­rában tapasztalható a széthúzás. Az FKP főtitkára megismételte, hogy a baloldal választási győ­zelme esetén a kommunisták ké­szek az ebből származó minden felelősséget vállalni, beleértve adott esetben részvételüket egy demokratikus egységkormányban. A kommunisták optimizmussal indulnak a választási küzdelem­be — mondotta Waldeek Rochet és hivatkozott a legújabb köz­véleménykutatásokra, amelyek 24 százalékra becsülik a kommunis­tákra jutó szavazatok arányát a legutóbbi választásokban elért 21,8 százalékkal szemben. A nagygyűlés, amelynek sorén százheten, többségükben huszon­öt évesnél fiatalabb ember, kér­ték felvételüket a pártba, hatá­rozatot fogadott el. A határozat­ban a nagygyűlés résztvevői til­takoznak De Gaulle elhatározása ellen, hogy a szavazás előestéjén beszédet mond a hivatalos kép­viselőjelöltek érdekéber). Viharos választási gyűlés Grenobleban Viharos választási gyűlés zaj­lott le hétfőn este Grenobleban, ahol Georges Pompidou minisz­terelnök mondott beszédet a he­lyi gaulleista jelöltek támogatá­sára. A mintegy ötezer ember részvételével tartott gyűlésen megjelent és felszólalt Pierre Mendes-France volt miniszter- elnök, a PSU jelöltje és Jean Giard kommunista jelölt. Giard a túlnyomórészt gaulleistákból álló közönség viharos közbeszó­lásai ellenére élesen bírálta a kormányzat szociális politikáját, Mendes-France pedig elsősorban az elnöki jogkör értelmezéséről vitatkozott Pompidou miniszter- elnökkel. A volt miniszterelnök arra szeretett volna választ kap­ni, mit tesz majd De Gaulle a jelenlegi kormánytöbbség veresé­ge, új baloldali többség kialaku­lása esetén. Mendes-France éle­sen bírálta De Gaulle elnök el­határozását, hogy szombat este a választási kampány lezárása után rádióbeszédet mond. A gyűlésen keletkezett tumultusban egy fotó­riporter megsebesült. fspmftiyph sorokban Kambodzsa ENSZ-képviselője a Biztonsági Tanács elnökénél til­takozott amiatt, hogy az ameri­kai és a dél-vietnami szárazföldi csapatok a légierő támogatásával több mint fél kilométer mély­ségben behatoltak Kambodzsa területére. A kambodzsai határ­őrség felvette a harcot a betola­kodókkal. A csata során két kambodzsai meghalt, három meg­sebesült. Február 21-én az ame­rikai légierő Phum Daung fa­lut bombázta. * A Kremlben kedden folytatód­tak a szovjet—etiópiai tárgyalá­sok. Szovjet részről Nyikolaj Podgomij, a Legfelső Tanács El­nökségének elnöke, Kirill Mazu­rov, a minisztertanács első el­nökhelyettese, Andrej Gromiko külügyminiszter és más hivatalos személyiségek vesznek részt a megbeszéléseken. Etiópiái részről Halié Szelasszié császár és a kí­séretében tartózkodó államférfiak vesznek részt a tárgyalásokon. Harrison Salisburyt, a New York Times munkatársát tavalyi észak-vietnami tudósításaiért a George Polli újságíró-emlékérem­mel tüntették ki- Az emlékérmet a Columbia rádiótársaság el­hunyt munkatársáról nevezték el. * Kedden a Szovjetunió és Tö­rökország küldöttsége jegyző­könyvet írt alá a két ország közötti határ pontos kijelöléséről. * I Kedden délelőtt zárt ülésre gyűlt össze a genfi leszerelési ér- l tekezlet. A napirend szerint Bul­gária, Kanada, Lengyelország és Olaszország képviselője szólalt feL Marian Spychalskí marsall, lengyel nemzetvédelmi miniszter hétfőn visszaérkezett Moszkvából, ahol Andrej Orecsko marsallnak, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erői főparancsnokának meghívására tett látogatást, • Angliából, Belgiumból, Hollan­diából, Franciaországból és az NSZK-ból az idén 1250 főisko­lai hallgató érkezik a Szovjet­unióba, egyhónapos orosz nyelvi továbbképző tanfolyamra. Az elektorok parlamenti kol­légiuma — kizárólag fehérekből álló testület — keddi ülésén Theofilus Dönges volt pénzügy- minisztert választotta meg a Célafrikaá Köztársaság új elnö­kévé, a május 31-én távozó Charles Swart helyébe. Koszigin, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a szovjet minisztertanács elnöke kedden a Kremlben elvtársi, szívélyes lég­körben megvitatta Kim írrel, 8 Koreai Munkapárt Politikai Bi­zottsága elnökségi tagjával, a KB titkárával, a KNDK miniszterta­nácsának első elnökhelyettesével a Szovjetunió és a KNDK gaz­dasági kapcsolatainak és együtt­működésének további fejleszté­sét. Huszonöt éve alakult a 1942. március 1-én a Népszava olvasói különösnek ható felhívást olvashattak. A történelmi hagyo­mányok ápolására „az országban mindenütt gondozatlanul kallódó ereklyék összegyűjtésére” orszá­gos társadalmi megmozdulást hirdettek: „Álljanak sorainkba mindazok, akik tisztán őrzik ma­gukban a történelmi hagyományt, és hiszik, hogy e nagyszerű örök­ség ápolása és elmélyítése fon­tos nemzeti feladat”. — Aláírva: „A Magyar Történelmi Emlék- bizottság” és huszonnyolc név. Ismert baloldali politikusok, új­ságírók, írók, művészek, mint Bajosy-Zsilinszky Endre, Kállai Gyula, Szakasits Árpád, Mihályfi Ernő, Tildy Zoltán, Illyés Gyula, Pátzay Pál, Szőnyi István, Veres Péter, Darvas József, Bernáth Aurél és mások. Az egyszerű újságolvasó való­színűleg meghökkent. Az ország több mint féléve, hogy részese Hitler bűnös és őrült háborújá­nak. A német fasiszta csapatok elszenvedték már az első nagy vereségüket Moszkva alatt. Az antifasiszta demokratikus orszá­gok szövetségi szerződése és az angolok Magyarország elleni had­üzenete széjjelzúzta a kettős po­litikában reménykedő csoportok illúzióit. Már nem lehetett eltit­kolni a magyar csapatok első nagy bűnös akcióját, nemzeti szégyenünket a „Hideg napok”-at, az újvidéki és zsallyai tömeg­vérengzést, amelynek több mint háromezer áldozata volt. Ilyen vérzivataros időkben minden ha­ladó ember előtt köztiszteletben álló férfiak „ereklyegyűjtéssel” foglalkoznak, múzeumot szervez­nek? A kudarcok és a felháborodás hulláma megbuktatta a Bárdossy kormányt. Utóda Kállay Miklós — akit közvetlen környezete is politikai syiháknak, gátlástalan kalandornak tartott — fő felada­tául tűzte, hogy a háború foly­tatásához szükséges egységet meg­teremtse és a függetlenségért, demokráciáért és békéért küzdő erők egységét megbontsa. A Magyar Történelmi Emlék­bizottság nem múzeumalapítás­sal foglalkozott. Része, illetve le­gális fedőszerve a kommunisták által kezdeményezett széles körű függetlenségi mozgalomnak. így ír erről az illegális Szabad Nép 1942. márciusi száma: „Minden mozgalom a kenyé­rért, földért, szabadságért, az or­szág függetlenségéért erősíti a gátat a labanctörekvésekkel és a Bárdossy-klikk kapitulációs poli­tikájával szemben. A munkásság mozgalmai így válnak mind ha­talmasabb tényezőivé a nemzeti szabadságharcnak, 1848 eszméi­nek megvalósításáért”. A Történelmi Emlékbizottságot a legszélesebb értelmiségi össze­fogás jellemezte. A budapesti rendőrfőkapitány helyettesének jelentése így látja ennek a lénye­gét: „A bizottság éppen azért alakult meg politikailag hetero­gén elemekből, hogy ezzel Is de­monstrálja a függetlenség és sza­badság kérdésének, politikai pár­tok és mozgalmakon yaló felül- állását és egységes magyar köve­telés jellegét”. Távolabbi pers­pektívában a bizottság résztvevői talán nem értettek mindenben egyet, ideológiai különbségek is fennállottak, de valami lényeges­ben azért találkoztak. Szekfű Gyula szavaiból érthetjük meg ezt, aki így írt a Népszava emlé­kezetes karácsonyi száméban: ....... A hiagyar munkássággal, a kárcsak a magyar parasztsággal, nem voltak soha kapcsolataim, viszont ami a marxizmus tanel­veit illeti, ezekkel szemben el­foglalt álláspontomat sohasem tartottam titokban ... Nagy ele­mi csapások idején, felhőszaka­dás után, árvízveszedelembep senki sem tud négy fal között maradni... Ilyen viharban élünk ma is... Azt hiszem a szabad­ság dolgában megérthetjük egy­mást, mégha különböző pontokról indulunk is el”. Az értelmiség feladatává vált, hogy leleplezze az uralkodó rend­szer magyarkodásának ..hazafias” szólamainak hazug voltát. Matt»

Next

/
Oldalképek
Tartalom