Tolna Megyei Népújság, 1967. március (17. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-01 / 51. szám

i i r l I fOL 'í ' 'd mAo raocmw/tt EGTEstrtrerBtt NüriilSÄB A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁS PART TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA . ÉS. A MEGYEI TANÁCS LAPJA :. XVII. évfolyam, 51. szám ARA: 6» FILLER Szerda, 1967. március 1.---------- -------------^ H ivatalsegédek 4. o. Heten ezer ellen 5. o. Módosítások az érettségi vizsgák lebonyolításában 8. o. J A Béke-világtanács elnökségének határozata Vietnamról Prága (TASZSZ) A Béke-világ- tanács elnökségének ülése hatá­rozatot hozott a vietnami kérdés­ben. Az Egyesült Államok vietnami agressziója továbbra is a nem­zetközi helyzet alapvető problé­mája. Az amerikai imperialisták délen és északon elszenvedett ve­reségeik ellenére továbbra is ag­resszív háborújuk fokozására és kiszélesítésére törekszenek. A közvélemény súlyos ítélete elle­nére még nagyobb arányokban folytatják bűntetteik elkövetését. Bombákkal, lövedékekkel, na­palmmal, mérgező vegyi anya­gokkal és mérges gázokkal halált hoznak az ország lakosságára, le­rombolják a városokat és a fal­vakat, megsemmisítik a vetése­ket — állapítja meg a határozat, majd rámutat: Az Egyesült Államok minél jobban fokozza a bombázásokat és minél több bűntényt követ el, annál harsányabban szónokol az úgynevezett béketárgyalásokra irányuló törekvéseinek „őszinte­ségéről”. A világ népei — beleértve az Egyesült Államok lakosságának széles rétegeit — mind erélye­sebben támogatják a vietnami nép jogos álláspontját és követe­lik, hogy az amerikai imperialis­ták szüntessék meg agresszív vietnami háborújukat, vonják ki csapataikat Dél-Vietnamból és adják meg a vietnami népnek azt a jogát, hogy maga döntsön sor­sáról. A Béke-világtanács elnöksége, amely 1967. február 25—27-én ülést tartott Prágában, felhívja a világ minden népét, hogy a legerélyesebben ítélje el azt a szörnyű igazságtalan háborút, aiftelyet az Egyesült Államok folytat Vietnam mindkét öveze­tében. A Béke-világtanács elnöksége ismét kijelenti, hogy teljes mér­tékben támogatja a VDK négy­pontos és a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front ötpontos nyilatkozatát, amelyekben kifeje­zésre jut az 1954-es genfi egyez­mények betűje és szelleme. Végül a határozat megállapít­ja: A vietnami nép igazságos har­cának leghatékonyabb és legerő­teljesebb támogatása minden bé­kére és igazságosságra törekvő nép égető feladata. Minden or­szágban fel kell használni a cse­lekvés minden formáját, a viet­nami néppel való nemzetközi szolidaritási kampány mind át­fogóbb arányú kibontakoztatásá­ra. A vietnami nép igazságos har­ca győzni fog. lát Vietnamnak” akció. Tizen­nyolcmillió forint gyűlt össze a háború okozta károk enyhítésére, s ebből az, összegből négy iskola és egy 300 ágyas kórház helyre- állítására és berendezésére fut­ja, — mondotta Hoan Bac. A Vietnami Béketanács — a Vietnami Hazafias Arcvonallal összhangban — az amerikai ag- resszorok elleni hazafias harcra, a béke, a nemzeti függetlenség, a demokrácia és a társadalmi ha­ladás védelmére, s a népek ba­rátságának, együttműködésének erősítésére, elmélyítésére mozgó­sítja a társadalom legkülönbö­zőbb rétegeit. Népünk igazságos harcát az egész haladó-emberi­ség támogatja. Vietnam 31 millió lakója ké­szen áll arra, hogy elszántan küzdjön függetlensége megőrzé­séért, a végső győzelemért, s tel­jesítse az imperializmus ellen harcoló népek iránti kötelessé­gét. Meg egyszer hangsúlyozom- mélységes hálát érzünk a magyar nép testvéri támogatásáért, együtf- érzéséért. Kívánjuk . hogy új. nagy sikereket érjenek el a szo­cializmus teljes felépítésében, a béke megvédésében, — fejezte be nyilatkozatát Hoang Bac. Napirenden a Sárkös belvísrendesése Az országgyűlés legutolsó ülé­sén szóba került a Sárköz bel­vízrendezésének a szükségessége is. Ennek megvalósítására a Kö­zép-dunántúli Vízügyi Igazgató­ság, a Tolna megyei Tanács, a Szekszárdi Járási Tanács VB illetékes osztályai, a bátai köz­ségi tanács, a Laj vér-menti Víz­gazdálkodási Társulat, valamint az alsónyéki Dózsa Népe, a bá- taszéki Búzakalász és a bátai November 7. Tsz képviselőinek, szakembereinek részvételével Szekszárdon megalakult a Sárköz vízrendezési bizottsága. A sárközi tsz-eknek ugyanis közös gondja, hogy földjeik az utóbbi csapadékos esztendőkben rendkívül elvizenyősödtek, ter­méskáraik évről évre fokozódnak. Csupán a bátai November 7. Tsz- ben jelenleg is mintegy ezer hold — zömében őszi vetés — áll víz alatt. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a sárközi tsz-ek a rét és legelők jelentős részén áttértek a szántóföldi mű­velésre, s Alsónyéken, Bátaszéken és Bátán például 570 hold rétet és'legeiét Törtek fel az utóbbi öt évben. Íg9 a belvíz Tolna me­gye egyik legértékesebb szántó- területén okoz sok milliós káro­kat évente. A bizottság megállapítása sze­rint a rendkívül nagy vízátbo- csátó képességű talajok és a Du­na gyakori magas vízállásai a talaivízszint ingadozását nagy­mértékűvé teszik. Ilyen körülmé­nyeknél csak sűrű, jól mérete­zett és gondosan karbantartott vízlevezető csatornákkal oldható meg a szántóműveléshez megfe­lelő talajvízszint. A leginkább árvízkárosult tsz-ek vízrendezési munkák meg­gyorsítását kérték a megyei ta­nácstól és a vízügyi igazgatóság­tól. A Lajvér-menti Vízgazdál­kodási Társulat már meg is kezdte a tervezési munkákat. Ezek során kiderült, hogy az ál­lami kezelésben lévő Szekszárd— bátai belvízlevezető főcsatorna alkalmatlan a tervezett üzemi és helyi közcélú csatornák vizének befogadására. A vízügyi igazga­tóság a megyei tanáccsal együtt­működve azonban erre az' évre a Lajvér főcsatorna rendezését irányozta elő, de annak 600 000 forint kivitelezési költségkerete részbeni csökkentésével a Szek­szárd—bátai főcsatorna rendezé­sét is megkezdi, a bátai torkolati szakasztól kiindulva. Rövidesen egy új nagy teljesítményű szov­jet gyártmányú UPN úszó-szívó­nyomó kotrógépet telepít a fő­csatornára. A 37 kilométer hosszú Szek­szárd—bátai főcsatorna teljes rendbe hozását három lépcsőben — két év alatt — valósíthatják meg két és félmillió forintra be­csült költséggel. Az első lépcső­ben — az idei első félévben — a főcsatornának a legsűrűbben elburjánzott részein eltávolítják a vízinövényeket, ezt a munkát hamarosan megkezdik. Hoang Bac A szabadságáért és független­ségéért harcoló hős vietnami nép képviseletében tartózkodik ha­zánkban a Vietnami Béketanács küldöttsége, amelynek vezetője, Hoang Bac, nyilatkozott a Ma­gyar Távirati Iroda munkatár­sának. — Népünk nagyra értékeli, hogy a Magyar Népköztársaság újra meg újra állást foglal a Vietnami Demokratikus Köztár­nyilatkozata lett, ismételten elítéli az Egye­sült Államok agresszióját és bar­bár bűneit, s határozatokban, nyilatkozatokban követeli a Viet­nami Demokratikus Köztársaság bombázásának feltétel nélküli megszüntetését, a Dél-Vietnam- ban állomásozó amerikai csapa­tok kivonását. Tudjuk, hogy a múlt év tavaszán több mint hat­ezer gyűlés és más megmozdulás A mezőgazdasági termelés területi elhelyeiése Tudósok és gyakorlati szakemberek összefogása — Öt tájegység és negyven tervezési egység — Irányelvek a termelés szakosítására saság négy-, és a Dél-Vietnami Nemzeti Felszabadítási Front öt­Varsó (PAP) Kedden délelőtt Antonin Novotny köztársasági elnöknek, a Csehszlovák Kom­munista Párt első titkárának ve­zetésével csehszlovák párt- és kormányküldöttség érkezett Var­sóba, a korábbi szerződést fel­újító új lengyel—csehszlovák ba­rátsági szerződés aláírására. A lengyel főváros főpályaud­varán a vendégeket Wladyslaw Gomulkával és Józef Cyrankie- wicz-csel az élen a lengyel párt­ós állami vezetők fogadták. A csehszlovák küldöttség tag­jai között vannak: Jozef Lenárt, a csehszlovák kormány elnöke, kétmilliónyi résztvevője emelte fel szavát igazságos ügyünk mel­a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottsága elnökségé­nek tagja, Alexander Dubcek, a CSKP KB elnökségének tagja, a Szlovák KP első titkára, Václav David, a CSKP KB tagja, kül­ügyminiszter, Bohumir Lomsky hadseregtábornok, a CSKP KB tagja, nemzetvédelmi miniszter, Josef Plojhar egészségügyi mi­niszter, a Csehszlovák Néppárt elnöke, Alois Neuman igazság­ügyminiszter, a Csehszlovák Szo­cialista Párt elnöke. A Lengyel Egyesült Munkás­párt Központi Bizottságának épü­letében megkezdődtek a lengyel —csehszlovák tárgyalások. Buc&i Elek, mezőgazdasági mér­nök, a megyei pártbizottság mun­katársa a Tolna megyei Mező- gazdasági Szemle februári számá­ban érdekes tanulmányt tett közzé. A rendelkezésre álló anyag összeállításával ismerteti Tolna megye mezőgazdasági ter­melésének területi elhelyezésére, szakosítására és koncentrálására készített irányelveket. Mi is van e mögött? E kérdés, feltehetően nemcsak a mezőgazdasági fog­lalkozású lakosságot, hanem a megye valamennyi dolgozóját érinti és érdekli. Bucsá Elek meg­írja: a megyei párt- és tanácsi szervek javaslata alapján a Dél­kelet Dunántúli Mezőgazdasági Kísérleti Intézet közreműködé­sével munkabizottság tanulmá­nyozta a megye mezőgazdasági termelésszerkezetét és javaslatot készített a termelés fejlesztésére és a szerkezet kialakítására. A fejlődés következtében a munkamegosztás állandóan foko­zódik és ennek hatására a mező- gazdaságban is elkezdődik a ter­melés területi differenciálódása. Törvényszerűen tör utat ma­gának a mezőgazdasági ter­melés területén is a szakoso­dás, s tulajdonképpen e tör­vényszerű folyamatot foglal­ták megfelelő keretek közé a tudósok és a gyakorlati szakemberek. A munka megkezdése előtt — írja Bucsá Elek —, több ízben megfontolás és megbeszélés tár­gyává tettük az elemző, a ki­értékelő és formáló tevékeny­ség módszerét. Több lehetőséget mérlegeltünk, és igyekeztünk olyan megoldást találni, ami leg­jobban megközelíti a realitást. Ennek megfelelően a mezőgazda- sági termelés területi elhelyezésé­vel foglalkozó országos kutatási téma keretében végrehajtott táj­kutatás során, elemzésre és fel­mérésre került Tolna megyében is a termelést befolyásoló termé­szeti tényezők fontosabb része. Az irányelvek összeállítói az Agrárgazdasági Kutatóintézet ál­tal kidolgozott módszer szerint, a talajokat a hasznosításnak meg­felelően osztályozták. Ezzel pár­huzamosan megtörtént a talajok tulajdonságainak értékelése is. Ezek adataiból a mezőgazdaság különféle ágazataiban végzett ter­vezési munkák olyan számszerű bázisra építhetők, amelyek min­den eddiginél nagyobb fokú biz­tonságot nyújtanak. A megye mezőgazdasági terme­lésének távlati kialakításához meg kellett állapítani azokat a kereteket, amelyek között a ter­melési tevékenység legkedvezőb­ben folytatható. Meghatároz­ták a gazdálkodási egységek fej­lődésszerű méreteit, egymás köz­ti összefüggéseit, földrajzi fekvés szerinti területi elhelyezését, va­lamint az azonos, vagy hasonló körülmények között tevékenykedő gazdálkodási egységeket rendszer­be foglalták és nagyobb egységbe csoportosították. Több más szem­pont figyelembevételével, Tolna megyében öt termelé­si tájegység és 40 tervezési egység körvonalai bontakoz­nak ki. Első a tamási tájegység, a Fe­jér—tolnai lösztábla része. A me­gye északnyugati részén fekszik, kilenc tervezési egységet, össze­sen 19 községet foglal magában, az odatartozó termelőszövetkeze­tekkel. Kenyérgabona-termelésben második, takarmánygabona-terme­lésben az első helyen áll a me­gye tájegységei közül. Igen jó termőképességű terület. Magas fokú a tej- és hústermelő szarvasmarha-tenyésztés, vala­mint a sertéshizlalás és az alap­anyag-előállítás. Második a dombóvári tájegy­ség, a Dél-Dunán.túl hegyes- dombos vidékének része, öt ter­vezési egységet, 11 községet fog­lal magában. Az irányelvek álta­lában igen jó, déli részén kiváló termőképességű területnek tün­tetik fel ezt a tájegységet. Har­(Folytatás a 2. oldalon) lett, s nagyszerű eredményt ho- pontba foglalt javaslatai mel- zott az „egy kórházat, egy isko­Megérkezett Varsóba a csehszlovák párt- és kormányküldöttség

Next

/
Oldalképek
Tartalom