Tolna Megyei Népújság, 1967. január (17. évfolyam, 1-26. szám)

1967-01-06 / 5. szám

A TOLNA MEGYEI NEPŰJS tfí ISC'?, január 6: Üjságruhák Az „elektromos folyók“ vezérlőasztaiánál Amerikában divatba jött a pa- pírruha. Az estélyi meghívó mel­lé papírruhát is mellékelnek már az előkelőbbek. És egyforma ru­hát mindenkinek, hogy senki meg ne sértődhessék. A tengerentúlról, mint min­den divat bizonyára ez is átván­dorol öreg kontinensünkre és, ha már ide átjött, akkor Magyaror­szágot semmi esetre sem hagyja ki. Hódít majd a papírruha. amit ugyanúgy egy alkalommal ölte­nek magukra a nők, mint az ed­digi selyem, brokát, fémszálas és egyéb estélyi ruhát. Az új csak annyi lesz az egész­ben. hogy a papírruha könnyeb­ben szakad, tánc közben nem le­het ráhelyezni az izzadt tenyeret, mert ott is lyuk lesz rajta, ahol semmi helye a lyuknak. Amerikában egyesek . újság­papírból készítik ezeket a ruhá­kat. Igaz, könnyen készíthetnek, mert vesznek egy nyolcvan-száz- húsz oldalas újságot, amiből egy hétre való ruhát lehet ragaszta­ni. A mi újságaink szerényebbek, kisebb oldalterjedelműbbek. de vastagabb papírból készülnek, így télen is kiválóan hordhatók. És nem annyira feltűnők. Szolidabb ruhát lehet belőlük készíteni. Csak a címekre kell vigyázni. Mert például, hogy nézne ki az a nő, akinek a szoknyája elejé­re ez a cím kerülne; „Uj mecha­nizmus” és rögtön alá ja merész szabásbravúrral: „Reggel, este”, mármint Cvenáll. De ki gondolna erre? Vagy mi lenne, hogy derék fö­lött, ott ahol rendszerint minden nő domborodik ez a cím ékesked­ne: „Műanyag!” Noha ezt min­Lengyel őslénytani siker Egy lengyel „őslény tán-kufátó­nő többször járt tanulmányúton a Gobi sivatagban. A leletanyag, amelyet magával hozott, olyan nagy jelentőségű, hogy egy nem­zetközi értekezleten az elmúlt negyven esztendő legfontosabb paleontológiái anyagának nevez­ték a szakemberek. denki tudja, azért mégis furcsán hatna, hogy ott van műanyag, ahol csak sejteni szabad, de tud­ni nem illik. Ha divatba jön nálunk is az újságruha — e néhány példa is jól mutatja — jól szórakozunk majd az utcán, a cukrászdában, a családi esteken. Csak nézzük a nőket és olvasunk. Az egyik lok- nin azt olvassuk: „Lőttek”, a má­sikon: „A prémiumnak”, a har­madikon: „A pénznek nálunk sincs szaga”, a negyediken: „Az elmélet anyagi erővé válik”, az ötödiken: „Pénz nélkül ez sem ér semmit”. És így tovább. Ha jól figyel, gyorsan olvas az ember, akár az egész társadalom- elméletet elsajátíthatja szórakoz­ni, egyetlen este. Persze minden attól függ, hogy milyen újságból készült a ruha. Maavar Ifjúságból készülnek majd a nagyestélyik, és minden bizonnyal Ludas Matyiből a mini­szoknyák, a Magyar Nemzetet az idősebbek öltik magukra, és kü­lönösen nyáron jönnek majd di­vatba élénk színű képes lapjaink... Váram, nagyon várom már eze­ket az újságruhákat. Ha meg­jelennek az utcán, a cukrászdá­ban, a családi esten, a táncmulat­ságon. a színházban az első úi- ságruhás hölgyek, akkor mindenki bizonyítva látja azt, amit én már ránen tudtam: nagyon érdekesek, jól szerkesztettek a magyar új­ságok. csak jó szabók kellenek hozzá. SZALAIJÁNOS Folyékony halak JaDánban a halfeldolgozás új technológiáját dolgozták ki. A kibelezett halakat különleges fo­lyadékba helyezik, amely felold­ja a húst. Az oldatból ezután centrifugálással külön választják | a csontokat és a szálkát. Az erS- 1 eveshez hasonló, vitaminokban és ásványi sókban igen gazdag, nagy kalóriatartalmú táplálékot A szovjet népgazdaság-fej lesz- tést ábrázoló térképet a folya­matban lévő ötéves terv idősza­kában tucatnyi különböző .színű kör, négyzet, háromszög tarkítja: egy-egy új létesítményt jeleznek. Ezek között nagy helyet foglal­nak el a villamos erőművek. Hő-, víz- és atom villamos erőművek... Évről évre növekszik számuk, mind nagyobb lesz teljesítő ké­pességük. 1970-re a szovjet vil- lamosenergia-termelés körülbelül 70 százalékkal növekszik. A ha­talmas energiakészleteket azon­ban helyesen és ésszerűen kell felhasználni. Előirányozták, hogy befejezik a Szovjetunió európai részén az Egységes Energetikai Rendszer megteremtését. Az Egységes Energetikai rend­szer fő diszpécseri termében va­gyunk. Alighanem az orvosok is megirigyelnék azt a tisztaságot és kényelmet, amit ebben a világos, hatalmas teremben tapasztalunk. Csend. Ez a csend olykor össze sem fér azzal a gondolattal, hogy itt az emberek „elektromos fo­lyók” hatalmas áramát irányít­ják. Rendelkezésükre áll több mint 60 millió kilowatt: az Egy­séges Energetikai Rendszer ösz- szes kapacitása. A vezérlőasztalnál három disz­pécser ül. Előttük egy hatalmas, az egész falat elfedő villamos­tabló. Ezen kék, fehér, rózsaszí­nű vonalak, amelyek keresztezik egymást, s összekötik a Kauká­zust Észtországgal, az Ural-vidé- ket Moldáviával... Különböző szí­nű vonalak, mint artériák hú­zódnak az Egységes Energetikai Rendszer középpontja. Moszkva felé, a Szovjetunió európai ré­szében. Innét a diszpécser a vil­lamos energiát a megfelelő me­derbe irányítja. Ha például Ri­gában sürgősen szükség van áramra, a volgográdi vagy kujbi- sevi energetikusok egy pillanat alatt segítségére sietnek kollégá­juknak. A diszpécsernek külön óra-grafikonja van a városok villamosáram-fogyasztásáról; ezt a grafikont sok éves megfigyelé­sek alapján készítették el. Segít­ségével osztják el a villamos energiát. — Még viszonylag rövid idővel ezelőtt is különböző, megosztott energetikai rendszerek voltak ná­lunk — tájékoztat bennünket az egységes diszpécseri vezérlés ve­zetője. Korjun Nahapetjan. — Ezeket feltétlenül egyesíteni kel­lett. így alakultak ki a területi rendszerek, például az uráli, a közép-vidéki, a déli rendszer. Most az ilyen rendszerek többsé­ge már a Szovjetunió európai ré­szének egységes energetikai rend­szerébe tartpzik. Az ötéves terv végére be akarjuk fejezni az Egységes Energetikai Rendszer megteremtését. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg létező rendszer kapacitása jelentékenyen meg-v növekszik: bele fognak tartozni a kis energetikai rendszerek, va­lamint a nagyok is, amilyen pél­dául az arhangelszki, az asztra- hányi, a kolszkiji, és így tovább. A fő diszpécseri teremben lát­ható tabló fehér, sárga, vörös lámpácskákkal van telehintve. A volgográdi részen egy zöld lámpa váratlanul vörösre vált. — Ez azt jelenti, hogy az agg- regátot éppen most kikapcsolták Nappal az áramfogyasztás sokkal kisebb, mint éjszaka. Ezért az ügyeletes diszpécser úgy döntött, hogy egy időre kikapcsolja az aggregétől, A diszpécsernek közvetlen te­lefonösszeköttetése van minden fontos villamos erőművel. A vil­lamos energia minőségét mutató két műszer után ítélve — a mi­nőséget a feszültség és a frekven­cia alapján állapítják meg — a diszpécser közvetlenül kapcso­latba lép a fő fogyasztóval és megfelelő utasításokat ad neki. Az Energoszetyprojekt most azt tervezi, hogy 750 kilowattos áramot továbbít másfél ezer kilo­méter távolságra. Az ilyen kísér­leti-ipari áramtovábbítás csak­nem 90 kilométer távolságra már épülőben van Konakovtól Moszk­váig. Az energetikusoknak sok fel­adatot kell megoldaniok. Egyik ilyen feladatuk az, hogy igen nagy távolságra 1500 kilowattos egyenáramot továbbító berende­zést létesítsenek. Ez lehetővé te­szi, hogy 3000 kilométer távolság­ra továbbítsák a villamos ára­mot. Ez természetesen bizonyos módosítást hoz az egységes ener­getikai rendszer mai sémájába. A rendszerbe be lehet majd kap­csolni Szibériát és a Távol-Kele­tet is. , Az Egységes Energetikai Rend­szer megteremtése voltaképpen nem tartozik a jelenlegi ötéves terv feladatai közé. A közeljövő­ben azonban megteremtik ezt a rendszert. Egy ember vezérelheti az ország összes „villamos fo­lyóját”. kspna.k. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiaiiiiiiiiiii ■n wrtRMN. 414MU|L KWZfll FEJEZETEK PRÓNM VAL NAPLÓJÁBÓL — 40 — Ő azonban minden szavamra Non c’est pás peri. C’est enterdit — et si vaus continue les acclamation alors je arretre vous et vcs gens etc.2* válaszolt. Erre azután igazán nem lehetett mást termi, mint nagyokat nyelve en-. gedelmeskedni, de gondoltam magamban: ,,NTa, várjatok csak, majd jön még rátok is dér!” REGATTA-MULATSÁG Július közepe körül lehetett, amikor egy na­gyobb szabású, reggelig tartó mulatság fejlődött ki a már említett regattán.” Valami kihékűlés- forma mont végbe a volt Károlyi- és az új Pat­tantyús Ábrahám-féle kormány tagjai között. Igen sokan voltunk ezen csónakdán — férfiak vegyest a hölgyekkel. A tutajt igen megterhel­tük. és a víz alá nyomtuk. Azonkívül még a Tisza is meg volt áradva, de a horgonyláncok is rövidnek bizonyultak — ennélfogva az egyik szélét elöntötte a víz. Néhány ösmerősömmel a korlát mellett a folyó felé eső részen állottam és beszélgettem, ha jól emlékszem, jelen voltak: Bogya János, Szilassv Cézár, Giczey György, Fáber Rudi, Huszka Jenő és valószínűleg több más is. Mindnyájan figyelmesen hallgattuk Hajós Jenő követségi 29 A francia szöveg helyesen: Non e’nest pás per­mis. C'est interdit 1— et si vous continuez les acc­lamations, alors j’arréterais vous et vos gens. (Ez nincs megengedve. Ez tilos, ha folytatják a tüntetést, letartóztatom önt és embereit.) M A Szegeden gyülekezett ellenforradalmárok ked­velt szórakozóhelyei a Tisza-parljan lévő csónakházak voltak. Ezeket nevezték regattának. — 41 — tanácsos érdekes elbeszélését a wieni bankgasse! milliók elrablásáról,31 melynél nemkülönben az egyik jelenlevő tisztem, Fáber is segédkezett neki. E2en társalgást félbeszakítottam, mert a reg­geli szürkületben nekem úgy tűnt fel, mintha a tutaj első sarkán, a horgonyláncba valami hullaszerű massza megakadt volna. Azonban a sötétség és a távolság miatt nem lehetett tisztán kivenni, hogy valóban az-e. Tisztjeimnek oda­súgtam: talán csak nem az orosz?33 Efölötti ta­nácskozások közepette lépett hozzánk Magasházy László is, aki közben már politikusból katonává vedlett át, mert Horthy főparancsnok szárnyse­gédje lett. Kíváncsian kérdezősködött, hogy mit nézünk: „Egy bullát, amely a tutaj alá szorult — feleltem neki. És ha a fővezér nem vesz ma­gához adjutánsnak, nem sokon múlott — tége­det is így ringatna a Tisza vize. Hát adjál há­lát Istennek és a gazdádnak. Neked mint egy­szerű tüzérszázadosnak, jobban illett volna a 31 1919 április végén a Magyar Tanácsköztársaság kormánya 150 millió korona értékű összeget küldött a bécsi magyar követségnek. A pénz egy része, mint­egy 135 millió, osztrák—magyar bankjegy volt, a többi francia és svájci frank. Az összeget a magyar állam kereskedelmi adósságainak rendezésére, valamint élelmiszer“ és nyersanyagvásárlásra kellett volna for-1 dítani. Hajós Jenő követség! tanácsos és Magurányi Sándor írodafőigazgató, akik, bár felesküdtek a Tanácsköz­32 A gyilkosságot alább részletesen Ismerteti. — 42 — ruekzsák és karabély a hátadra, mint bársony­szék a feneked alá.” Magasházy, ha erősen ne­kiment valaki, annál kisebb lett, mint olyan egyén, akinek lelkiismeirete soha sincsen rendben, o nem is álmodta talán, hogy^ azon idő alatt, amíg önző törekedésekkel a konjunktúrás politi­kában el volt merülve, és melynél az eszközö­ket morális szempontból nemigen mérlegelte, tulajdonképpen mi is várt reá. Tlavaraban hol a folyó erős sodrát, hol pedig a tutaj végén kibukkanó és eltűnő, himbálódzó masszára te­kingetett — közben cigányfekete bőre elsápadt. társaságra, állandó kapcsolatot tartottak fenn a bécsi ellenforradalmi komitéval, ennek jelentették a pénz megérkezését. A komité azonnal megszervezte a pénz elrablását. Erre a május 2-ról 3-ára virradó éjszaka kínálkozott alkalom, amikor dr. Bolgár Elek követ és Fenyő Andor a Tanácsköztársaság bécsi gazdasági meg­bízottja néni tartózkodott Eécsben. A pénzt Hajós Jenő ellenforradalmi tisztek közre­működésével rabolta el, és átadta a bécsi Antibolse- vista Comiténak. Az összegből mindössze 3 millió ko­ronát kapott 8 szegedi ellenforradalmi szervezkedés, a többi nagy részét elköltötték a bécsi komité tagjai. A rablást a bécsi rendőrség tudtával hajtották végre. Bár a bécsi rendőrség folytatott ez ügyben nyomozást, a tetteseket természetesen ,,soha nem találták meg . A követség kirablásából származó milliók elszámo­lását később az ellenzék többször szóvá telte a par­lamentben. (Lásd Iratok az ellenforradalom történe­téhez. I. köt. 1919—1921. Szikra 1956. II. kiadás, 392— 393. old.) \

Next

/
Oldalképek
Tartalom