Tolna Megyei Népújság, 1966. október (16. évfolyam, 232-257. szám)

1966-10-16 / 245. szám

Bodnár István (1863—1945) ne­vét az irodalomtörténetek és iro­dalmi lexikonok nem tartják szá­mon, holott, ha mint költő és elbeszélő nem is alkotott mara­dandót, van nem egy olyan írói cselekedete, mely megkívánja a feljegyzést. Szekszárdin élt, s így természetesen nagy buzgalommal ápolta a város jeles szülöttjének, Garay Jánosnak emlékét. Midőn a költő szobrát felállították (1898), emlékalbumot szerkesztett, amely­be sokrétű, jelentős és máig fel­használatlan anyagot gyűjtött össze. Az emlékkönyv munkála­taival kapcsolatban többször fel­kereste Garay még élő özvegyét, s tőle sole érdekes, sőt fontos epi­zódot tudott meg pemcsak Ga­ray, hanem Vörösmarty, Petőfi és Arany életéből is. Azonkívül át- búvárolta Garaynak a szekszárdi múzeumban őrzött írói hagyaté­kát és számottevő kiadatlan anyagra lelt. Így Garaynak har­mincnál több, javarészt ifjúkori versét találta meg, továbbá Vö- rösmartynak két, Aranynak há­rom Garayhoz írt kiadatlan leve­lét. Garayné visszaemlékezéseit utóbb kiegészítette saját kutatá­saival, beleszőtte Vörösmarty és Arany leveleit, s az egészet tar­talmas, szép írásba foglalva, 1943. novemberében elküldte a pécsi „Sorsunk” folyóiratnak, ve- je, Holub József egyetemi tanár útján. A cikket a lap 1944. évi I. számában közöltem, Vörös­marty és Arany egy-egy levelé­nek fakszimiléjével, „Garay Já­nos és költő-barátai” cím alatt, „Vörösmarty, Petőfi, Arany” al­címmel. De a becses, új iroda­lomtörténeti anyagot nyújtó mun­ka az akkori zavart, háborús időkben nem keltett olyan fi­gyelmet, aminőt megérdemelt volna, s azóta sem tudom, va­jon a jelzett kiadatlan leveleket regisztrálták-e illetékes helyen. Garay vershagyatékát Kolta Fe­renc feldolgozta a pécsi pedagó­giai főiskola évkönyvében, de a -szekszárdi múzeumban bizonyára akad még Bodnár munkásságával kapcsolatos, kiadatlan anyag. Ta­lán nem haszontalan minderre felhívni a figyelmet. Másik maradandó értékű mun­kája Háry János kilétének fel­derítése. Garay ma is legkivált, mint az „Obsitos” költője él a köztudatban, ez a verse örökí­tette meg nevét, s méltón, mert a füllentő bakában halhatatlan figurát teremtett, a magyar népi őshumor és meseképzelet megtes­tesítőjét, - k'i bátran odaállítható Till Eulenspiegel, Panurge, San- cho Panza. Münchhausen báró világirodalmi alakjai mellé. A különbség csak az, hogy Háry Já­nos élő személy volt, valóban olyan, ahogy Garay megénekelte, s élők voltak a mellékszereplők, a prüsszentő diák és a furfangos író is. Bodnár mindezt hiteles okmá­nyok és helyi hagyományok alap­ján kinyomozta, s megállapította a következőket: Háry János Szekszárdon született, apja szin­tén János, születési évét a több- rendbeli János miatt pontosan megadni nem lehet. 1803-ban bo­csátották el a katonaságtól, 1804- ben vették fel a fazekas-céhbe, mellékesen és eléggé kontár módra a kályharakással foglal­kozott; több ízben pénzbírságra ítélték a céhszabályok megsértése miatt, egyszer viszont ő tilta­kozott négy társával a vármegyé­nél jogtalan adókivetés ellen. Vé­gül pedig — s ez a nagy újság, — Bodnár igazolta, hogy Háry János csakugyan huszár volt: elő­ször a Hessen-Homburgoknál szolgált, később a székesfehér­vári Vécsey-ezredben, onnan 'bo­csátották el. Lódításait és egyéb vidám viselt dolgait Mehrwerth Ignác, Szekszárd egykori fő­jegyzője gyűjtötte össze, s me­sélte el Garaynak 1840- és 42-ben. ki ennek nyomán írta meg 1843- ban az „Obsitos”-t. Bodnár e kutatásainak ered­ményeit 1944-ben dolgozta fel, s júliusban küldte el a „Sorsunk’ - nak „Háry János és a ’prüsz- szentő diák” címmel. De a köz­Várkonyi Nándor: ARY JANOS éó a prüóá<zeniő diák ^öLfedezője telt Szerkesztő urat, hogy ezeket az enyhének szánt helyreigazításo­kat még beleszőhessem cikkembe. lés körül ezúttal bajok mutatkoz­tak. A kitűnő öreg úr, fáradságos munkájának minden morzsáját becsesnek érezve, igen terjedel- De hiába, a hosszú írás sem­misre szabta dolgozatát; a be- miképp sem fért el a lapban, s vezetésben „ kikelt a történeti végül is vejének, a finom érzésű, igazság elferdítő! ellen, hossza- szelíd Holub professzornak köz- san polemizált egy Körúti újság benjárására beleegyezett a rövid szenzációhajhászó riporterével, formájú közlésbe. (Megjelent a érősen megkorholta Kodály „Há- „Sorsunk” 1944. 8. .számában), ry János”-ának szövegíróját, Harsányi Zsoltot, ki a hőst abo- Beleegyezett, ámde nem nyugo- nyi születésűnek tette meg, csak ^ott me§> azért az eredeti teljes azért, hogy a darabba iktathassa az s^öyeget, néhány adattal, illuszt- abonyi két toronyról szóló, szép rációkkal és fakszimilékkel ki- katonadalt, sőt megrótta az e§észítve, bővített különnyomat- Openaház vezetőségét is, és kánt kiadta, csupán a bő be- síkraszállt Garay költői érdé- vezetést hagyta el, átvéve az ál- meinek kisebbítői ellen, stb. talam javasolt sorokat. Ez a ki- Ezenkívül közölte Mehrwerth advány szűkebb kör részére, mi- Ignácnak, a prüsszentő diáknak nimális példányszámban készült, életrajzát, végül elmondta Zichy nyilvánosság elé nem került, s Mihály Obsitos-képének történe- *Sy ismeretlennek mondható, tét. A cikk törzsanyaga igen jó hogy már nincs papírhiány, volt, viszont a háborús papír- úgy vélem, hasznos lenne néhány hiány nyomasztó, azért kértem az r®szét közreadni (a család szíves iatent felsorolt, nélkülözhető ré- engedőimével). Az irodalomtörté- szek elhagyására, s rövidre fogott netet például érdekelheti a Háry bevezető sorokat javasoltam. János végelbocsajtásáról szóló Bodnár először táviratilag, majd hivatalos adat, továbbá Mehr- levélben érzékenyen tiltakozott a werth Ignác szerepe az „Obsitos” megcsonkított cikk közlése ellen, keletkezésében; a művészettörté­netet pedig Zichy Mihály klasz- Megvallom, - írta - nem kis ke- ^ikus genre-képének története Végül az irodalmi lexikonok hiá­nyának pótlására feljegyzem Bőd- ’ serűséget váltott ki lelkemben a cikkemen végzett „circumcisio”, vagy talán inkább „vivisectio”. A j„a; javításokból úgy veszem ki, hogy nar István életének es írói mun- _ , , - kásságanak adatait (A most ki­adott „Magyar irodalmi lexikon*' nem annyira a papír, s a hely szű* ke oka cikkem ,,Procrustes ágyba” szorításának, mint inkább a köz- . - , ,, ,, tünk fennálló elvi és felfogásbeli 1S megfeledkezett róla. különbség. Cikkemből éppen azok . TT' T' n- ,,, , ,, a részek maradtak ki, amelyek leg- A Háry Janos elbocsátásáról fáradságosabb kutatásaim végered- kiadott rendelet, mint Bodnár voltykJl(U fog* kinyomozta, a helytartótanács va tarthattak szamot az érdeklődés- . / . , .. ’ „„ tfílo , ,, ■ re. Tagadnom kell ugyanis, hogy iratai közt 26 568 1803. sz. alatt a Léderer perben szereplő „Háry szerepelt, ezt azonban az Orszá- szöllőnek”, az Obsitos megszületése 0n(. T ^vóltárhan kiqplpitp^tók A? előzményeinek semmi közük nem g~f YvP Kiselejteztek. „AZ volna az elmondottakhoz. S hogy °tt orzott latrn nyelvű jegyzo- ne lenne érdekes felmelegíteni, s könyvben írja — Bodnár —, mind- megemlíteni egy Rákosi Jenőnekt össze ennvi olvasható* Szabolcska Mihálynak stb. az Ob- „ A at°‘ , ' sitosról elmondott véleményét. Ezek Bemutattatott 1803. nov. 23-án. a jó urak a maguk idejében mégis- A Fő Hadi Kormányszék a Ü”Z.ÍroÚí!0m elÖkelä 23 195 számra vonatkozólag azt. közli, hogy a Vetsei (Vécsey) ez- Ezek voltak az okai, hogy sür- red katonáját, Háry Jánost azon- gonyileg kérjem cikkem közlésének w elhalasztását, gondolva, hogy a ké- ^1 kell bocsájtani. mihelyt tel­sőbbi szerkesztői engedékenység jesíttetnek az elbocsájtáshoz szük­mi* ^ú+*ogv egy~két séges feltételek a fehérvári Krav­tréfas szóval felemlíthessem, meg- , __, , , , ,, • b élyegezhessem azt a tisztességes ezrect raktaranal. (1803. nov. 19). újságírás ellen elkövetett merény- — Határozat! Ez közöltetni fog letet, melyet a kíméletből elhallga- Tolna vármee'vével a <»7Pntpmhpr tott, azóta megszűnt fővárosi libe* va™f&yeyei a szeptember rális lap tudatlan, felületes szer- 22-én kelt jelen tes ere . kesztője az írói és irodalmi tisz­tesség ellen vétett. Túl enyhének Úgy hiszem, a prüsszentő diák találom a javított szöveg elsiklását Mehrwerth Ignác életének és sre’ is Operaházunk vezetőségének ci- et«^n^K es SZe­nizmusa felett is, hogy a megtör- repenek nehany adata szinten fél­teni hírlapi felvilágosítás ellenére, jegyzésre kívánkozik, mert hi­még niö is o- hazugság, a tudatos szén szeméives.en ismertie mnn/l elferdítés köntösében szerepelteti íff , személyesen ismerte mina színpadán a híressé vált Obsitost. Haryt, mmd Gai^ayt, közvetlenül — Újból kérem tehát mélyen tisz- ő inspirálta a költőt remekének megírására, s öregkorában Bod­nárnak is elmondotta emlékeit. A tőle hallott vidám anekdotá­kat Bodnár rendre elbeszéli, majd áttér Mehrwerth személyének is­mertetésére. Ezeket a bájos eseteket aztán ösz- szegyűjtögette az a bizonyos „fur­fangos diák”, s Garaynak 1840 és 1842-ben ott időzésekor el is mon­dotta.* így született meg 1843-ban Garay Obsitos című verse. — Mehr­werth Ignác, Szekszárd egykori fő­jegyzője volt ez a furfangos prüsz- szentő diák, akit 1885 után, nyug­díjas korában, még magam is is­mertem. Csakugyan ő volt az, aki mikor Háry bácsi füllentéseivel már na­gyon elvetette a sulykot, hatalmas közbe-tüsszentéseivel felhívta rá a hallgatók figyelmét. Egyébként a Tolna megyei öqsényben, 1806. ok­tóber 18-án született. Apja uradalmi erdész volt. Anyja Neuman Veroni­ka. Mehrwerth két évvel volt öregebb az 1812. október 10-én született Ga­ray Jánosnál, Úgy látszik, későbben kezdett tanulni, mert csak egy osz­tállyal járt felette. Szoros barátság filzte őket össze. Pécsett négy éhig, s amikor Mehrwerth Pesten másod­éves filozófus lett, egy évig ott is együtt laktak. Mehrwerth maga is verselgetett, ez volt köztük az összetartó kapocs. De összeköttetést tartott fenn több fiatal íróval továbbra is, így tanuló­társával, Frankenburg Adolffál, aki később az Életképek című folyó­iratában azt írta, hogy „Mehrwerth Garayhoz hasonló költővé válhatott volna, ha nehéz sorsa el nem térí­ti a költői pályától.” ö volt, aki Garayt a költészet művelésére buz­dította, s ezt egy szekszárdi láto­gatásakor Mehrwert tanulótársa, Zsinkó Mihály, pécsi kanonok töb­bek előtt is megerősítette. Mehr­werth így, a filozófiai tanfolyam végzése után, haza került Szek­szárdira, s itt az alapítványi urada­lomnál szerény írnoki állást vállalt. A Szekszárdon 1848. március 28-án tartott népgyűlésre Szekszárdi öröm­dal címmel verset írt, 1849. július 29-től november végéig mint gabo­nakereskedő bujkált az Alföldön, de aztán elszántan jelentkezett Szekszárdon, ahol tanulótársa, az akkori főbíró, - Stann Ferenc kezes­sége mellett szabadon bocsátották. Elvesztett főjegyzői állását 1861-ben ugyan visszakapta, de 1863-ban, a Schmerling-korszak beálltával • újra lemondott róla, míg az alkotmá­nyosság megjöttével, 1867-ben, nagy lelkesedéssel ismét Szekszárd fő­jegyzőjévé választották, s e tiszté■* tői csak 1884-ben vált meg, aggkorá­ra való tekintettel. Garay János kimutathatóan 1846- ban járt legutoljára Szekszárdon, három évvel az Obsitos megjelené­se után. Magát is meglepte eme tré­fás versének országos sikere, így szerette volna személyesen megis­merni költeménye élő alakját. Mehrwerth tehát a. költőt egész csa­ládjával együtt szőllejébe szűréire ■ meghívta. így került össze ezen a szüre­ten Garay modelljével, az öreg Háry-val, de minthogy az „Ob- sitos”-t akkor már ismerték HEGEDŰS LÁSZLÓ: SZÜRETI EMLÉK Piros bádogtetős présház a völgyben, őrt álló, lombos diófák között. A tőkék szagos fürtökkel tömötten rozsdáinak a fényben. Felszállt a köd. Hangos beszéd, felcsapó nevetések, fehér, piros kendők, zöld-sárga fák. Hordók dongását hallom, körül részeg, döngő darazsak ostromló hadát. Piros tetőkkel, tornyával a város a már eloszló ködből rámköszön. Állok a domboldalban, víg, magányos legény s elönt a boldog fényözön. , I Huncutul villanó sötét szemével, vár mongol-arcú kis barna lány. Egy fürtnél, mosolyában tele fénnyel, rám nevet vidáman. — Oszolj, magány! Huszonnyolcéves fejjel álmodozni kezdek: ő lesz a párom, senki más, — meg-megállva az itt-ott pirosodni kezdő fák közt, míg dong ezer darázs. Lenn a Sió ezüstje fénylik egyre, aranyló ködben. Száll a pillanat, —i Tíz éve lassan, de mintha ma lenne, hogy szép lány vár a rozsdás fák alatt. GALAMBOST LÁSZLÓ: FORGÁS Nem jön érted fölmentő, nem jöhet, a föld törvénye csekély, védtelen fejedhez csapódnak forró kövek, mint bóját víz, dobál a végtelen. Szemet szemért! kiáltod s elcsitulsz, mint Pompejire hull rád a hamu, alóla még a fény ágáért nyúlsz, de rádcsapődik végleg a kapu. A forgás körötted kettészakad, a jel, mely kiválasztotta szíved, lepkének használhat egy sugarat, ha felszáll világit valakinek? bArdosi Németh jAnos: ÉJFÉLI MŰSZAK Ez női láb volt, ahogy elsietett éjfél körül ablakunk alatt az utcán, Ó, emancipáció, • mentsd meg szegényt a félelemtől ahogy a lombtalan homályban a külváros felé siet egyre szaporább szívdobogással — neonfényő lámpa, vezesd el bizakodva otthonába, adj piskótát, tejet neki otthoni fészek, s ha feje fáradtan öledbe hullik, jó pihenőt! Szekszárdon is, a költő Mehr­werth figyelmeztetésére nem mer­te megmondani igazi nevét, ha­nem Erdélyi János doktorként mutatkozott be. Bodnár részle­tesen előadja a szüreten elhang­zott tréfákat és Háry legújabb füllentéseit, ahogyan a költőnek szintén jelenvolt testvéröccse, Garay Antal elbeszélte neki. An­tal szerint bátyja igen jól mula­tott Háry lódításain, és sajnálta, hogy nem szőhette be őket köl­teményébe, — írja Bodnár, majd így folytatja: „Mondanom sem kell, hogy Szekszárd is hűen őrzi az ő (Há­ry) emlékét. Amikor 1898-ban a város jeles szülöttjének Garay Jánosnak szobrot állított, Szár- novszky Ferenc, a tragikus véget ért szobrász, domborművel örö­kítette meg a szobron Háry .Já­nos alakját is» Ekkor jelent meg az általam szerkesztett, ma már csak keve­sek által ismét Garay Album. Az Album itt. következő ismer­tetéséből csak a Garay Ákosról és Zichy Antalról szóló részt emeljük ki: A festőművészek közül Garay Ákos, a jeles festő, a régi élclapok kedvelt rajzolója, akiről egyszer ezt mondta előttem Kozma Andor..,: „Egy ember van Magyarországon, aki nem tudja saját értékét és ez — Garay Ákos!” — két pompás hu­morú képpel is megtisztelte nagy­bátyjának, Garay Jánosnak emlé­két. Az egyiken szemünk láttára fo­gadta a Nagy Napóleont, a másik ké­pen pedig . . . (Háry) éppen most szedi elő cifra tarsolyából a fényes karajcárt a királyi gyerekeknek. Különösen bravúros e képen az Ob­sitos vitéz képzeleti alakjának rajzat De eljött az Obsitos üdvözlésére a világhírű mester, az akkori orosz cár udvari festője, Zichy Mihály is. Amikor olvastam a Vasárnapi Újságban világhírű művészünknek levelét, amelyben azt írja: „Csak jelölje ki bárki is azt a tért, mű­ködési teret, ahol hazámnak hasz* náthátok, kész örömmel állok ren­delkezésére” — megragadtam a szerencsés alkalmat, nyombaír­tam neki, s kifejtve hazai irodalmi és művészi viszonyainknak nem va­lami rózsás állapotát, rajzot kértem, a készülő Garay Album számára. 1895. szeptember 24-én feladott le­velemre a nagy mester már szep­tember 28-án válaszolt Szentpéter­várról. Kérte Garay költeményeit. Mikor elküldtem, kifejezetten az Obsitos illusztrálását kértem, s megpendítettem egy szigorúan ösz- szeválogatott Garay-kötet illusztrált kiadását is. Két hónapi tanulmányo­zás után különöst Szent László> az Árpádok lelkesítették fel, s amint írta, ezekről még „a szép Zrínyi Ilona, legkevésbé pedig az Obsitos sem tudta elvonni figyelmét”. ,,Min- denik megérdemelné a külön dísz- kiadást”. Kért tehát, hogy kisebb­szerű szobor kedvéért, apró kiadá­sokkal ne bénítsam meg egy na­gyobb díszkiadás sikerét. Én termé­szetesen meghajoltam e kívánság előtt. Sőt az akkori Vasárnapi Új­ságban közölve Zichy Mihály leve­leit, magam is kiadót kerestem. Megörült ennek a nagy művész, de jobb szerette volna, ha „Litzen- Mayert, Vagner Sándort, székely Bertalant s az álmából felébreszten­dő Madarász Viktort is megnyerem, a közös munkára”. A kiadóknak azonban sem ezek, sem Garay (Áko6), hanem egyedül Zichy Mi­hály kellett volna. Amikor mind­ezt őszintén megírtam a nagy mes­ternek. a Garay díszkiadásból sem­mi sem lett. Válaszában tudatta ve­lem, hogy korára való tekintettel ily nagy munkára nem vállalkoz­hat. Úgy látszik, nem sikerült ez ügyben Morelli Gusztáv tanár út­ján kezdett külön tárgyalása sem. így aztán, noha már vázlatot is készített Zrínyi Ilonához, mégis­csak az Obsitost küldte el nekem, a Garay Album számára. De még ekkor sem felejtkezett el a Garay díszkiadásról, amint ezt az előzőén hozzám intézett következő sorai is igazolják: „Adja Isten, hogy Garay emléke még többször élénk levelezésbe hozzon önnel és vég­tére elérjük azt, hogy ezen köl* tőnk emlékét ez irányban is meg­örökítsük. Ne késsen feleletével, rajzomat azonnal küldöm. Híve Zichy Mihály”, Bodnár mindevvel még nem érezte feladatát elvégzettnek. Em­lítettem, hogy Garay kiadatlan hagyatékát kívánta feldolgozni, s erről írta egyik levelében: „Ami a továbbiakat illeti, mint már jeleztem, kezeim közt van Garay­nak 30-nál is több kiadatlan ver­se. Ezeket Garay pécsi diákosko- dásával kapcsolatiban kezdtem meg feldolgozni. Pécsre menete­lemkor azonban elviszem az egész iratcsomót, hogy együtt meg­beszéljük a továbbiakat”. E mun­kára, sajnos, már nem került sor. mert a 82 éves öregúr 1945-ben elhunyt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom