Tolna Megyei Népújság, 1962. november (12. évfolyam, 256-280. szám)

1962-11-15 / 267. szám

2 TOLNA MEGYEI NEPŰJSAíJ 1962. november. 13« Kuznyecov és Stevenson négyórás tanácskozása New York (MTI) Stevenson, az Egyesült Államok fő ENSZ-kül- dötte kedden csaknem négy óra hosszat tanácskozott Vasziüj Kuz- nyecovval, a Szovjetunió első kü­lügyminiszter-helyettesével. A megbeszélésen „összehasonlítot­ták” a két országnak a megoldat­lan kérdésekben tanúsított állás­pontját. Stevenson később tudósítók­nak kijelentette, hogy a Szovjet­unióval a kubai kérdésről folyta­tott megbeszélések „reménytelje- sebb” fordulatot vettek. A tárgya­lások „konstruktívak” voltak. Mikojan látogatása egy kubai állami gazdaságban Havanna (TASZSZ). Mikojan, a szovjet minisztertanács első el­nökhelyettese kedden Carlos Ra­phael Rodrigueznek, a kubai Or­szágos Földreformintézet elnöké­nek kíséretében látogatást tett az ország egyik legnagyobb állami gazdaságában. A gazdaság a körülbelül 270 négyzetkilométer kiterjedésű Tu- riguano szigeten terül el, a for­radalom előtt egy földesúré volt. Most a föld a dolgozóké. A gaz­daság állattenyésztő részlegében több mint 10 000 szarvasmarhát és háromezer sertést nevelnek. A tervek szerint 10—12 év múlva a szarvasmarhaállomány eléri majd a 70 000 darabot. A gazdaságban nagy figyelmet fordítanak a földművelésre, a gyümölcstermelésre is. Jelenleg 55 000 banánfa van a gazdaság­ban. Nagyszabású lakásépítkezés is folyik. Mikojan nagy elismeréssel nyi­latkozott a látottakról, hangsú­lyozta, hogy a gazdaság szép jö­vőnek néz elébe, egyike lesz a vi­lág legnagyobb gazdaságainak, az állattenyésztésben a kommunista gazdálkodás egyik gócpontjává válik. lohn Bernal nyilatkozata a kínai—indiai határkőid,Iklussal kapcsolatban London (TASZSZ). Londonban nyilvánosságra hozták John Ber- nalnak, a Béke-világtanács el­nökének alábbi nyilatkozatát: „A béke híveit az egész vilá­gon mélységesen nyugtalanítja az a tragikus konfliktus, amely In­dia és Kína, a két nagy ázsiai ország között támadt. Mindkét nép hagyományosan híve a béke és a gyarmati iga alól való nem­zeti felszabadulás ügyének. A ha­tárvonal pontatlan meghúzása kö­vetkeztében támadt hadművele­tek a nyílt háború szakádékáhöü vezethetnek. E hadműveletek foly­tatása csak a béke ellenségeinek kedvezhet, nekik szolgálhat meg­elégedésükre. Amennyiben a hadműveletek folytatódnak, elér­hetik azt a fokot, ami veszélybe sodorhatja az egész világ békéjét. Már elhangzottak javaslatok a tárgyalásokra. Elsősorban hala­déktalanul el kell rendelni a tűz­szünetet és azután meg kell kez­deni a tárgyalásokat kölcsönösen elfogadható alapon, ahogyan ezt egyes el nem kötelezett ázsiai és afrikai országok vezetői javasol­ják. E tárgyalásoknak — a ban- dungi szellemben — a rendezés-, hez kell vezetniük. Ez szolgálná mindkét ország népeinek érde­keit, ez felelne meg a Béke-világ- táriáós politikájának, ámely sze­rint minden konfliktust tárgya­lások útján kell megoldani. Fel­hívjuk a béke minden hívét a föld minden részében, hogy segít­sék elő az ilyen kimenetelt.” Stevenson szerdán számolt be U Thantnak, az ENSZ ügyvezető főtitkárának a Kuznyecovval tar­tott megbeszélésről. Az amerikai külügyminisztéri­um kedd este közölte, hogy az el­múlt hét folyamán 35 kereskedel­mi hajó haladt át a Kuba körül vont fegyveres blokádon. Közülük nyolc szovjet hajó volt, három más szocialista or­szágból jött, 18 hajó szocialista országok megbízásából vitt rako­mányt, hat pedig nem-kommunis­ta államból tartott Kubába. A külügyminisztérium nem kö­zölte, mennyi hajót vizsgáltak át. A franciaországi választások Befejeződött a Bolgár Kommunista Párt Vili. kongresszusa Szófia (MTI) A Bolgár Kommu­nista Párt VIII. kongresszusa szerdán délben 9 napos tanács­kozás után befejezte munkáját. A kongresszus kedd délután és szerdán délelőtt tartott két zárt ülésén megválasztotta a párt ve­zető szerveit: az új központi bi­zottságot és a központi revíziós bizottságot. A központi bizottság megtartot­ta első ülését, amelyen megvá­lasztotta a politikai bizottság és a titkárság, valamint a központi ellenőrző bizottság tagjait. A központi bizottság kilencta­gú politikai bizottságot választott, amelynek tagjai a következők: Bóján Bolgaranov, Borisz Velcsev, Dimitr Ganev, Mitko Grigorov, Zsivko Zsívkov, Todor Zsivkov, Ivan Mihajlov, Encso Sztajkov és Sztanko Todorov. A politikai , bizottságba ílymó- don tehát két új tag, és pedig Bo­risz Velcsev és Zsivko Zsivkov került. A politikai bizottság pót­tagjai: Dimitr Dinvov, Tano Colov és Peneso Kubadinszki. A központi bizottság hattagú titkárságot választott, amelynek tagjai: Bóján Bolgaranov, Borisz Velcsev, Mitko Grigorov, Todor Zsivkov, Lacsezar Avramov és Nacso Papazov. A pórt első titkára ismét Todor Zsivkov lett. Jemen tiltakozik az angol ellenőrzés miatt Szanaa, (MTI). Szalal tiltakozott az ellen, hogy Anglia nem haj­landó kőolajat szállítani Jemen­nek és szigorú ellenőrzést gyako­rol Jemen határain, hogy meg­akadályozza a kőolaj-szállításokat Jemenbe a brit protektorátusok­ból. Szalal elnök megköszönte az Egyesült Arab Köztársaság által nyújtott segélyt, s hangsúlyozta, hálás a Szovjetuniónak és Jugo­szláviának az általuk ígért segít­ségért. A hadihelyzetről szólva Szalal elnök kijelentette, hogy a köztár­sasági erők súlyos vereséget mér­tek a jordániai és szaud-arábiai erekre Jemen északi határainál. Kedden este Bajdani jemeni miniszterelnök-helyettes és kül­ügyminiszter fogadta Christopher Ganflyt, Anglia taizi ügyvivőjét. A megbeszélés során tájékoztatta ; az angol ügyvivőt: „Jemen nem tűrheti tovább, hogy Adenen ke­resztül jordániai erőket dobnak át a Jemennel határos Bejhan emirátusba. Ezek a csapatösszevo­nások az angol erők nyílt rész­vételével folynak és a jertieni kormány arra kényszerül majd, hogy határozott lépéseket tegyen ezzel kapcsolatban". Aláírták az 1963-as magyar—bolgár árucsereforgalml és fizetési jegyzőkönyvet Szófia (MTI). November 14-én Szófiában alá­írásra került a Magyar Népköz- társaság és a Bolgár Népköztár­saság közötti 1963. évi árucserefer- galmi és fizetési jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv értelmében a két or­szág közötti árucsereforgalom az 1962. évi megállapodáshoz viszo. nyitva 15 százalékkal, a hosszúle­járatú megállapodás 1963. évre előirányzott forgalmával szemben pedig 37 százalékkal növekszik. A megállapodás szerint Bulgá­ria szerszámgépeket, elektromos targoncákat, autóalkatrészeket, vasúti tehervagont, ólmot, hor­ganyt és más árucikkeket, Ma­gyarország viszont gépi beren­dezéseket, tehergépkocsit, autó­busz-alvázat, alumíniumot, hen­gerelt árut, tv-készüléket és más árucikkeket szállít. Események SOROKBAN Uj Delhi (MTI). Az AP je­lentése szerint J. B. Csavan-t, Maharashtra állam (volt Bobay állam) eddigi főminiszterét a köz- társasági elnök India hadügy­miniszterének nevezte ki. A kor­mányban több változás történt. Oslo (MTI). A norvég főváros­ban szerdán véget ért az északi országok miniszterelnökeinek két­napos tanácskozása. A tanácskozásról közös közle­ményt adtak ki. mely szerint az északi országok kormányfői meg­vitatták országaiknak a közös piachoz fűződő kapcsolatait. A közös közlemény ezen kívül hang­súlyozza az öt északi ország kö­zötti együttműködés és egység fokozásának szükségességét. Ez a tanácskozás jelentette az előkészületet az északi tanács feb­ruári ülésszakára. Tokio (TASZSZ). A japán légi­erők két F—86 mintájú sugár­hajtású vadászgépe, amely szer­dán elindult a niutabarui támasz­pontról, nyomtalanul eltűnt. Eb­ben az évben légi katasztrófák következtében a iapán légierő 265 repülőgépet és 40 pilótái vesztett. London (MTI). Macmillan alsó­házi nyilatkozata, amellyel Anglia újabb nevadai atomkísérletét vé­deni igyekezett, növelte a kor­mány döntése nyomán támad! felháborodást. A munkáspárt par. lamenti csoportja javaslatot nyúj­tott be az alsóházban. A javaslat elítéli a legújabb kísérlet elren­delését és hangoztatja: a kor­mány ezzel veszélyezteti annak kilátását, hogy a közeljövőben az atomfegyverkísérleteket eltiltó egyezmény jöhet létre. A munkáspárt országos végre­hajtó bizottsága nyilatkozatban sürgeti a kormányt, ejtse el a legújabb kísérleti robbantás ter­vét. London (MTI). Ikeda japán mi­niszterelnök szerdán befejezte ta­nácskozásait az angol kormány vezetőivel. A tanácskozások ered­ményeként angol—japán keres- , kedelmi szerződést írtak alá. első menetét vasárnap tartják meg. A jelenlegi, két menetes választási rendszer de Gaulle uralomrajutásakor lépett ér­vénybe, s lényege az, hogy az első menetben csak az a kép­viselő jut mandátumhoz, aki a szavazatoknak legalább 51 szá­zalékát kapja meg. A többi mandátum megszerzéséhez a második menetben már ele­gendő az egyszerű többség. Ez a választási rendszer igaz­ságtalan és antidemokratikus, amit egyetlen számadat is bi­zonyít: 1958-ban, a legutóbbi parlamenti választásokon de Gaulle pártjának jelöltjei 3 620 000 szavazattal 206 man­dátumhoz jutottak, a kommu­nisták pedig, akikre 3 900 000 választó szavazott, mindössze tízhez. Milyenek az esélyek a mos­tani választásokon. amelyen hét nagyobb és több kisebb párt vesz részt? A kommen­tárok mindenekelőtt arra mu­tatnak rá, hogy a választások iránt jóval kisebb érdeklődés nyilvánul meg. mint várható volt, s a polgári páftok gyűlé­sein nem ritka az olyan eset, amikor a szónok 10—12 em­bernek mondja el beszédét. Az is kétségtelen, hogy a választók nagyobbik része felismerte, de Gaulle rendszere a nagytőké­nek kedvez, s a gazdasági fel­lendülés ellenére mit sem vál­tozott a dolgozók életszínvo­nala. Azok, akik a kormány­válságok sorozata utón 1958- ban bizalommal tekintettek a tábornokra, egyre Inkább' fel­ismerik, hogy de Gaulle egyed­uralomra tör, s nem tűri, hogy a politikai pártok ellenőrizzék a hatalmát. A tábornokot tu­lajdonképpen az UNR-en kívül csak a keresztényszocialista MRP, a jobboldali függetlenek és a parasztok pártjának egy része támogatja, bízva a koalí­ciós kormány lehetőségében. A választások kimenetele sok mindentől függ, de arra senki nem számít, hogy az UNR és a hozzácsatlakozott polgári poli­tikusok megszerzik a parlament) többséget. Bár a szocialisták és a radikálisok elzárkóztak a de. mokratikus egység elől, amit a kommunisták javasoltak, a tá- bornok legerősebb ellenfele a Francia Kommunista Párt* amely »A nemzeti és demok­ratikus megújhodás« program, jával indul a vasárnapi vá­lasztásokon. A program alkot- mányozó nemzetgyűlést, új al­kotmányt, demokratikus köz- igazgatást követel, s a párt sze­rint elengedhetetlen a gazda­sági élet fejlesztése, valameny- nyi nemzeti erőforrás felhasz­nálása, a nagybankok államo­sítása. Követelik a kommun is. ták az adóztatás és az oktatási rendszer demokratikus reform, ját. a munkásosztály életszí:>• vonalának emelését, a paraszt­ság jogos követeléseinek való­ra váltásét. A program máso­dik része független külpolitikái követel, amibe beletartozik a leszerelés és a német militaria- mussal való szembefordulás. A program a francia nép leg­fontosabb követeléseit foglalja magában, s ennek alapján a párt minden választási körzet­ben állít jelöltet. A választások kimenetele egyelőre teljesen bizonytalan, bár a hírmagyarázók való­színűnek tartják, hogy de Gaulle egy többségében ellen­zéki parlamenttel kerül szembe, s kétséges, hogy az UNR és az MRP koalíciója »kormányoz- hatóvá« teszi-e a páriámén let. Ebben az esetben de Gaulle számára két eshetőség marad. Vagy alkalmazza az alkot­mány sokat emlegetett 16. pa­ragrafusát, amely »rendkívüli helyzetben« teljhatalmat bizto­sít az elnöknek, vagy újabb népszavazást rendez, Legutóbbi televíziós beszédében ugyanis már célzást is tett erre, ami­kor kiemelte, hogy az alkot­mánymódosítás jóváhagyásával a nemzet felhatalmazta a köz- társasági elnököt, hogy bár­milyen problémát közvetlenül népszavazással oldjon meg. Adenauer megérkezett az Egyesült Államokba Washington (MTI). Adenauer nyugatnémet kancellár kedden az éjszakai órákban megérkezett Washingtonba. Kennedy szerdán — magyar idő szerint a délutáni órákban — fo­gadást adott a Fehér Házban ven­dége tiszteletére. Ezután meg­kezdték a tanácskozást, amelyen jelen volt Rusk külügyminiszter, Ball külügyminiszter-helyettes, Thompson, az Egyesült Államok volt moszkvai nagykövete, Dow­ling, az Egyesült Államok bonni nagykövete és Tyler európai ügyekkel megbízott államtitkait Adenauer és Kennedy, valamint munkatársaik ezután munkaebé­den vettek részt, majd este foly­tatták a megbeszéléseket. Hiva­talos körök szerint a tanácskozá­sokon a leszerelés kérdéséről, az atomfegyverkísérletek beszünteté­sének problémájáról és a kubai válság után kialakult kelet-nyu­gati viszonyról lesz szó. Valószí­nűleg nagyon fontos helyet fog­lal majd el az eszmecserébea Berlin kérdése. Véget ért az egyetemes zsinat első szakasza Róma (MTI). XXIII. János pápa kedden délután látogatást tett a guirinali St. Andrea templomá­ban egy lengyel szent, Stanyslaw Kostka ünnepe alkalmából. A pá­pát Wyszynski bíboros hercegprí­más és a zsinaton tartózkodó len­gyel püspökök fogadták. Ennek az eseménynek római politikai és egyházi körökben különösen nagy jelentőséget tulajdonítanak. Úgy értékelik, mint annak a vitának újabb fejleményét, amely a Vati­kán és Bonn között bontakozott ki az egyetemes zsinat első nap­jaiban. Emlékezetes ugyanis, hogy a Vatikán, pontosabban XXIII. János pápa állást foglalt az Ode­ra—Neisse határ mellett. Az egyetemes zsinat egyébként kedden befejezte a 69 napirendi pont közül az első téma, a litur­giái kérdések vitáját, s szerdán elkezdődött a vita „a kinyilatkoz­tatás forrásai”-ról. A vita több mint három hetet vett igénybe. A Corriere della Sera „rosszmájú” megjegyzése szerint — ha minden napirendi ponttal ennyi időt töltenek, úgy a Vatikán II. —* így nevezzük ezt a zsinatot — versenyre kelhet a XVI. századbeli tridenti zsinattal, amely tudvalevőleg 18 évig tar­tott. XXIII. János pápa különben a lengyel templomban tett látoga­tásakor reflektált a fenti meg­jegyzésre, mondván: „Szó sincs arról, hogy a zsinat egy évtizedig húzódjon el”. Az egyetemes zsinat első felvo. nása tehát véget ért. Közelálló újságírókörök véle­ménye szerint sz első szakasz azoknak a győzelmével végződött, akiket az egyház „modernjeinek” neveznek. XXIII. János pápa, akiről az Es. presso című római hetilap a na­pokban azt írta, hogy a Vatiká­non belül el van szigetelve — magáénak tudhatja a zsinat rész­vevőinek többségét. A Vatikán II. különben decem­ber első hetében kezdi meg téli szabadságát és minden valószínű­ség szerint jövő év áprilisában kezdi meg újra munkáját. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom