Tolna Megyei Népújság, 1962. október (12. évfolyam, 230-255. szám)

1962-10-02 / 230. szám

r Kedd 1962. október 2. XII. évfolyam 230. szám ARA: 50 PILLÉR f lói szerepeltek a szekszárdi borok a III. Budapesti Nemzetközi Borversenyen A Szőlészeti Kutató Intézet Kő­bányai sziklapincéjében 709 kül­földi és 295 hazai bor „sorakozott fel”, hogy a többnapos versenyen termelő országuk színét képvisel­jék. A nagy versenyben boraink jól szerepeltek, és megvédték termő­helyük, a szekszárdi borvidék tör­ténelmi hírnevét. Az ünnepélyes eredményhirdetésen a Mecsekvi- déki Állami Pincegazdaság által Tolna megyéből bemutatott hét bormintából három szekszárdi kadarkát és két kékfrankost aranyéremmel, egy kékfrankost és egy dúzsi ezerjót ezüstérem­mel díjaztak. A Szekszárdi Álla­mi Gazdaság édes olaszrizling, farkasdi kadarka, sötétvölgyi kadarka, baktai kadarka borai ezüstérmes pontszámot értek el. A háztáji gazdaságok egyetlen aranyérmét Budai József szek­szárdi kadarkája szerezte meg. A négy ezüstéremből Majsai József kadarka bora és Vesztergombi Antal édeskés kadarkája Szek- szárdra két ezüstérmet hozott. Vasárnap indult a második cukorrépával megrakott irányvonat Tamásiból A tamási termelőszövetkezetek tagjai több éves tapasztalatból tudják, hogy a cukorrépa betaka­rítása és főleg az elszállítá­sa . mindig kisebb-nagyobb zökkenőkkel jár. Ezért határoztak úgy az idén, hogy közös terv alapján, egymást kölcsönösen se­gítve szállítják el a három tsz 150 holdnyi cukorrépatermését. A Vörös Szikra és az Uj Élet Tsz 8—8, a Széchenyi Tsz pedig 4 vontatóval rendelkezik, s az őszi munkák menetrendjét úgy állították össze, hogy ezek vasár­naponként kizárólag cukorrépát szállítanak a tamási vasútállo­másra. Ugyanakkor előre beje­lentették a MÁV-nak is, _hogy ezeken a napokon nagyobb mennyiségű cukorrépát adnak fel. Egy héttel ezelőtt a Vörös Szikra, most pedig az Uj Élet Tsz 32 vagont kitevő cukorrépájával indult irányvonat Tamásiból, egy hét múlva pedig a Széchenyi Tsz termését szállíthatják közvetlenül a cukorgyárba. A kölcsönös segítés, az össze­hangolt munka nemcsak Tamási három közös gazdaságában köny- nyíti meg az őszi betakarítást, hanem az előre megrendelt irányvonatokkal a MÁV is köny- nyebben le tudja bonyolítani a szállítást. Minden oldalról törekedni kell a kölcsönös bizalom és felelősségérzet kialakítására Péter János beszéde az ENSZ-közgyűlés általános vitájában New York (MTI). Az ENSZ- közgyűlés általános vitájában hétfőn beszédet mondott Péter János külügyminiszter, a magyar ENSZ-delegáció vezetője. — Óriási veszélyek árnyékol­ják be a közgyűlés napirendjén lévő kérdéseket, főleg a mostani általános vitában tárgyalt ponto­kat — mondotta. — Ezeknek a veszélyeknek az árnyékában — folytatta Péter János — felszólalásom fő témá­jául a békés egymás mellett élés néhány aktuális politikai kérdé­sét választom. Delegációmnak — amely Magyarországot képviseli, olyan országot, amely sokat szen­vedett évszázadokon át, s amely most váltja valóra a ma élő és a letűnt nemzedékek legszentebb törekvéseit — különös oka van, hogy foglalkozzék azokkal a nem­zetközi eseményekkel, amelyek a békés egymás mellett élés esélye­it veszélyeztetik és kétségessé te­szik. — Sajnálatos — folytatta a magyar külügyminiszter —, hogy a békés egymás mellett élés épp most forog újra kockán, amikor egyébként reális le­hetőségek mutatkoznak a vi­lágháború veszélyének gyö­keres kiküszöbölésére. gondolkodással szemben az a benyomás alakul ki, hogy feltámadni látjuk a rég­boldogult John Foster Dulles oly gyakran és joggal támadott poli­tikáját a „szakadék szélén való táncolást”. Az Egyesült Államok hivatalos szerveinek számos je­lenlegi intézkedése és éles kije­lentése azoknak az időknek ször­nyű elveire emlékeztet, amikor azt hallottuk, hogy „a szakadék szélére merészkedés, anélkül, hogy háborúba sodródnánk, nél­külözhetetlen művészet.” Nyilvánvaló, hogy amikor csak egy alternativa létezik: vagy el­kerülhetetlenül és visszavonha­tatlanul masírozni egy nukleáris világkatasztrófa felé, vagy bizto­sítani a különböző társadalmi rendszerekben egymás mellett élő nemzetek békés versenyét, akkor a háborús szakadék szélén tán­colás politikájának felújítására irányuló minden kísérlet még gyűlöletesebb gonosztett az em­beriség ellen, mint bármikor ez­előtt. Péter János ezután hangoztat­ta, hogy néhány mesterségesen kiagyalt jelszó gátolja a nemzet­közi kapcsolatok kialakulását. Ilyen például egyes nyugati po­litikai köröknek az a nézete, hogy az úgynevezett erőegyensúly, a nukleáris fegyverek elrettentő jellege a béke biztosítékául szol­gálhat. Idézte Gromiko szovjet külügyminisztert, aki azt mondta, hogy a félelem egyensúlyának militarista tétele csupán fél lé­pésnyire van a megelőző nukleá­ris háború még veszedelmesebb tanától. A magyar külügyminiszter ez­után az európai közös piacról be­szélt, s hangoztatta, hogy a kato­nai berendezések láncolatán be­lül Nyugaton szeretnék most a gazdasági közösségek gyűrűjét is létrehozni, hogy a szocialista or­szágokat bekerítsék, és agresszív katonai szövetségeiknek gazda­sági hátteret adjanak. Mi azon­ban nem ijedünk meg az ilyen nagyratörő elképzelésektől, — hangoztatta — csak azt szeret­nénk, hogy a két rendszer verse­nyében minimálisak legyenek a zavarok. Ezért a világkereskedel­mi konferenciáról szóló szovjet javaslat számíthat a magyar kül­döttség támogatására. Péter János ez.utáp így folytat­ta: — Ahhoz, hogy az óriási nuk­leáris fegyverkészletek és szem­ben álló csoportok szervezésén alapuló egymás mellett élés je­lenlegi viszonyai megváltozza­nak, minden oldalról törekedni kell bizanycs fokú kölcsönös bizalom és felelősségérzet ki­alakítására. (Folytatás a 2. oldalon) Meggyorsult a vetés üteme A rozs, az őszi árpa a paksi járás legtöbb tsz-ében földbe került — Megyeszerte vetik a búzát — A Tamási Téglagyár 7 traktorost adott át a gépállomásnak Elkészült öt új gyártmány prototípusa — nyolcvanezer öngyújtó és tízezer asztali lámpa a jövő évi programban Gyártmányfejlesztés a Dombóvári Fémtömegcikkgyártó Vállalatnál A Dombóvári Fémtömegcikk­A Megyei Tanács VB mezőgaz­dasági osztályának legutóbbi ér­tékelése is megállapítja, hogy szeptember utolsó hetében a ve­tés üteme meggyorsult. Szekszárd város kivételével a megye vala­mennyi járásában megkezdődött a búzavetés is. E téren a kezdeti eredmények a paksi, a tamási já­rásban jók. A paksi járás szövetkezeti gaz­dái az őszi munkákat egyébként minden téren tervszerűséggel végzik, s eddigi eredményeik alap ján máris bizonyosnak látszik, hogy vállalásukat elsőként telje­sítik. Szeptember 29-ig az őszi ár­pa, a rozs a paksi járás úgy­szólván valamennyi tsz-ében főidbe került, búzából pedig 13 százaléknál tartanak. Szembetűnő, hogy a járás ter­melőszövetkezeteiben az idei őszön eddig több búzát ve­tettek cl, mint a megye töb­bi járásában összesen. A munkák menetében beállott változás annál is inkább örven­detes, mert ez a járás — a tamá­sival együtt — tavasztól idáig gyakran szerepelt a sereghajtók között Ami az ottani módszere­ket illeti, nem rendkívüliek, így tehát másutt is alkalmazhatók. Maul János, a járási tanács me­zőgazdasági osztályának vezetője a következőkkel magyarázza ered­ményeiket: „Az osztály dolgozói helyszínen nyújtanak segítséget. Szerintem ez az, amit nem pótol semmi. Mindegyik tsz vezetősé­gével megbeszéltük annak idején, hogy milyen növények után ve­tik az őszieket. Ennek ismereté­ben aztán közösen kerestünk és találtunk megoldást a szállításra, a premizálásra és minden részlet­kérdésre. A szövetkezeti gazdák­kal sikerült megértetni, hogy a betakarítás a vetés érdekében tör­ténjék. De a nehezén még nem vagyunk túl. Körülbelül 7000 hold kukoricát kell gyor­san betakarítani, hogy a te­rület idejében felszabaduljon. Az eddigi tempót azonban to­vábbra is tartani tudjuk, még­pedig úgy, hogy az osztály dolgo­zói e napokban főleg a 7000 hold kukorica betakarításához nyújta­nak segítséget. Ahol fennakadás lesz, ott a tsz vezetőivel együtt megtesszük a szükséges intézke­déseket. A bölcskei Petőfi Tsz és még néhány tsz október 15 és 20 között az ősziek vetését befe­jezi. Utána még jobban módunkban áll az elmaradókat segíteni, hogy október 31-ig az egész járás te­rületén földbe kerüljön a mag” — mondotta Maul János osztály- vezető. Biztató javulást ígér a múlt heti százalékos növekedés a szek­szárdi járásban. Egy hét alatt 32,7 százalékkal növekedett a rozzsal, és 39,9 százalékkal az őszi árpával bevetett terület. Ha az időjárás engedi, és ha tartják az ütemet, akkor e hét végéig a rozs, valamint az őszi árpa veté­sét az egész járás területén be­fejezhetik. A faddi Lenin Tsz-ben a múlt héten ezer holdat vetet­tek el. Számos tsz-ben e munka a múlt hét közepéig befejeződött, így a fácánkerti Uj Barázda Tsz- ben, a Vörös Hajnal Tsz-b;n, a harci Uj Élet Tsz-ben, az oltani Petőfi Tsz-ben, a medinai Béke Tsz-ben és még több közös gaz­daságban. A tolnai Aranykalász Tsz ár­pája már gyönyörűen sorol. Ezek a közös gazdaságok bizonyá­ra kenyérgabonával sem késle­kednek. Van azonban néhány tsz, mint a decsi Uj Élet is, ahol az őszi árpa vetését még meg sem kezdték. Nem tudni, hogy a szö­vetkezet vezetői és gazdái mire várnak. Továbbra is nagy jelentőséggel bír a két műszak és a traktoros­toborzás. A szekszárdi járás te­rületén jelenleg 125 tsz- és gép­állomási erőgép dolgozik két mű­szakban. Ennek az a magyaráza­ta, hogy ebben a járásban meg­felelően foglalkoznak a traktoros­probléma megoldásával: a múlt héten 39 új traktorost állítottak munkába. A munkások áldozatos segítség- adásának szép példáját szolgál­ja a Tamási Téglagyár. Ebből a viszonylag nem nagy üzemből 7 munkás jelentkezett traktorosnak; október 1-én ültek gépre és a szövetkezeti földeken dolgoznak decemberig. gyártó Vállalat igazgatói irodájá­ban kilenc élüzem-oklevél és két dicsérő oklevél tanúskodik arról, hogy a kis vállalat kollektívája jó munkát végzett az elmúlt években. Nem volt olyan eszten­dő, hogy ne vezettek volna be né­hány jelentős újítást, ne konstru­áltak volna egy-két gépet a ter­melékenység növelésére, a minő­ség javítására, az önköltség csök­kentésére. Nagy mértékben ennek köszönhető, hogy a vállalat évről évre túlteljesíti a különböző terv­mutatókat, pedig az elért ered­ményeket minden évben „tervesí- tik”. A vállalat gépparkjának nagy részét az üzemben állították elő. Most is folyamatban van né­hány — eddig kézzel végzett — munkaművelet gépesítése. Eddig főként a technológia fej­lesztésére irányult a vállalat mű­szaki dolgozóinak, „ezermester” szakembereinek tevékenysége, ar­ra, hogy az évek óta „futó” gyárt­mányokat fejlettebb technológiá­val, tehát termelékenyebben, ol­csóbban állítsák elő. Az idén emellett már előtérbe került a gyártmányfejlesztés is, a gyárt­mányok választékának bővítése. A hagyományos termékek, külön­féle bádogosáruk mellett rátérni a nagyobb felkészültséget igénylő cikkek gyártására is. Az idén öt új gyártmány pro­totípusa készült el a vállalatnál. Az első kettő — a sertésönetetp és a pedálos szeméttartó — köze­lebb áll a vállalat eddigi profil­jához, de a többi — a biztonsági zárás pénzkazetta, az öngyújtó, és a fényképtartós asztali lámpa — már olyan cikk, amelynek gyártása teljesen új feladat elé állítja a vállalat dolgozóit. A ke­reskedelmi szervek - érdeklődést tanúsítanak mind az öt új gyárt­mány iránt, valószínű, hogy mindegyikből lesz a jövő évre rendelés. Két cikknél azonban már biztos, hogy 1963-ban na­gyobb mennyiség gyártására kell berendezkednie a vállalatnak, ez az öngyújtó és az asztali lámpa, öngyújtóból két típusra van ren­delés, a „Kati” nevű, kisméretű női öngyújtóból tízezer darabra kötött az Óra- és Ékszerkereske­delmi vállalat a Dombóváriakkal szerződést. Ennek prototípusa már elkészült, és a közeli hetek­ben kerül sor az ötven darabból álló nullszéria legyártására. Het­venezer darabra szól a szerződés a nagyobb méretű „Meteor” ön­gyújtóból, ennek gyártását csak a jövő év elején kezdik meg, mi­vel akkor kapják meg a „MOFÉM” gyártól a szükséges szerszámokat, ugyanis az öngyúj­tó-gyártást a MOFÉM-től veszi át a dombóvári vállalat. Fényképtartós, nikkelezett kivi­telben készülő asztali lámpából tízezer darabot készítenek a jövő évben. Erre a napokban kötik meg a szerződ ist.

Next

/
Oldalképek
Tartalom