Tolna Megyei Népújság, 1962. július (12. évfolyam, 152-177. szám)

1962-07-01 / 152. szám

TOLNA MEGYEI VlOC PROrFT.1R.IAl. PÍ1tPRPt..1PTPR! ^ »9 0 I XI. évfolyam, 1**%. lz. ...... v í.'>'-JL-<lcs / ■ ARA 70 FILLÉR Felújítják a zombai termény raktárt Vasárnap, 1962. július 1 Készülődés esz áj tanévre — A szünetben 17 millió forintot költenek felújításra és karbantartásra — A megye általános és középis­koláiban mindenütt befejeződött a tanítás. A művelődési intézmé­nyek körül sincs most a télen szokásos mozgalmas élet, de szo­katlan csenddel sem találkozik az ember. A tanulók és látogatók után ugyanis most az építők és az intézmények karbantartását, felújítását végző szerelők vették birtokukba az épületeket, tan­termeket. Megkezdődött a felújítás és karbantartás. A cél: minél ked­vezőbb feltételeket biztosítani szeptemberre, az új tanév kezde­tére. Ezt a célt szolgálja az a 17 millió forint körüli összeg, amit a nyári hónapokban is­kolák, óvodák és művelődési házak korszerűsítésére, a fel­tételek javítására fordítanak. E helyen nem nyílik mód arra, hogy mindent felsoroljunk. Csak részletekkel szolgálhatunk ízelí­tőül a 9 millió forintos felújítási programból, amelynek keretében Bonyhádon, Pincehelyen, Szak- cson közel másfél millió forintot költenék a régi épületek felújí­tására, új tantermek kialakításá­ra. A kisebb községek sem ma­radnak ki a nyári tervekből. Kisvcjkén 30 000 forintból új tantermet és pedagógus-la­kást alakítanak ki. Dalman- don 260 ezer forintot költe­nek az iskola belső korszerű­sítésére. Dunaföldvárott pedig a Il-es szá­mú iskolára fordítanak jelentős összeget. Alsónyék—Pörbölyön a felújítás során új tanteremmel bővül, mintegy 250 ezer forintos költséggel az új ruhába öltözte­tett pusztai iskola. Több helyen teremtik meg a szünetben a politechnikai okta­tás ideális feltételeit. így például Ma indul jutalomlidülésre a termelőszövetkezetekben dolgozó szakmunkástanulók első csoportja Megyénk termelőszövetkezetei­ben 150 fiatal kötött szerződést tavaly és-, szerez képesítést, szak­munkás-igazolványt a gazdálko­dás valamelyik ágazatában. A ta­nulók jó munkájuk elismeréséül különféle kedvezményekben, jut­tatásokban részesülnek. Ilyen egyebek között a jutalomüdülés, amely ma, vasárnap veszi kez­detét. A hét fiatalból álló szak­munkás tanulócsoport ma indul Balatonlellére kéthetes üdülésre. A zombai Parasztbecsület Tsz- ből Lipovszki István, az ottani Vörös Csillag Tsz-ből Matus György, a felsőnyéki Egyetértés Tsz-ből Lontai Ferenc, a pálfai Egyetértés Tsz-ből Balogh Ist­ván, a mucsi Egyetértés Tsz-ből Kocka István, a tolnanémedi Kossuth Tsz-ből Koncsek János, az alsónánai Béke Tsz-ből Széná- si Gyula pihen 12 napig a Bala­ton partján. A .jutalomüdüléshez a termelő- szövetkezet napi hat forint hoz­zájárulást fizet. A fiatal szak­munkásoknak egyáltalán nem ke­rül költségbe a magyar tenger partján eltöltött idő. A következő csoport, öt fiú és tizenöt lány augusztus 22-én indul Siófokra, augusztus 25-én pedig Nógrádve- rőcén kezdi meg jól megérdemelt pihenőjét három fiú és négy lány. Györkönyben tanulhatnak ősszel már új oktatóteremben a felső­tagozatos tanulók. Valószínű, hogy a tanév kezdetére Nagy- kónyi is megkapja a politechni­kai termét. Középiskoláink közül a legna­gyobb jelentőségű felújításon a szekszárdi Garay János Gimná­zium ment át. Erre mintegy 1,5 millió forintot költöttek, s az építők hamarosan 'befejezik a munkát. BonyhádoA a közelmúlt­ban készült el a leánydiákotthon, s őszre új külsővel várja lakóit. Tamásiban is végeznek jelentő­sebb munkát: egyes felújításokra a nyár folyamán 150 ezer forin­tot fordítanak. Több helyen használják fel a nyarat az óvodai férőhelyek bő­vítésére, az épületek rendbehozá- sára. Szakcson 240 ezer forintot költenek erre a célra, Gerjenben 350 ezer fofintos ráfordítással 50 férőhelyes óvodát akarnak kiala­kítani. A megyeszékhelyen két óvodára kerítenek sort: a Béri Balogh Ádám utcai és a Bezercdj utcai óvodák felújítására részint községfej­lesztési alapból körülbelül 800 ezer forintot költenek. A gyermekvédő otthonok sem maradnak ki a nyári felújítási tervekből. Gyünkön már való­színű . július közegen) átadják az új otthont, amelyre 1,3 millió fo­rintot fordított államunk. Hő- gyészen a Petőfi Sándor nevelő- otthonban is kedvezőbb feltétele­ket teremtenek abból a 200 ezer forintból, amit felújításra költe­nek. A felújításokkal egvidőben fo­lyik az iskolák és művelődési in­tézmények évi karbantartása is. Mint arról munkatársunkat tájé­koztatták, ilyen célra a nyár fo­lyamán 8 millió forint körüli összeget költenek megyénkben. Megújult külsővel, kitakarítva, fertőtlenítve várja az idei gabonát a zombai terményraktár. A felújítással jelentősen növeke­dik a raktár befogadóképessége. Képünk az ácsokat ábrázolja« % amint a tetőszerkezetet javítják. Vizsgák a lengyeli kétéves mezőgazdasági szakiskolában A lengyeli kétéves mezőgazda- | a két felnőtt osztály, -állattenyész- sági szakiskola ifjúsági „tagozaté- ■ tési szakon. Ezekből a hallgatók nak hallgatói tegnap tartották évzáró bankettiukat. A múlt hé­ten fejezték He a vizsgákat, s néhány nap múlva már munka­helyeiken adnak számot a ta­nultakról. Jövő héten vizsgázik fele Tolna megyei szövetkezeti gazda. A sikeres vizsgák után a hallgatón Tolna megye termelő- szövetkezeteiben brigádvazetői be­osztást kapnak. Javul as ellátás a szociális otthonokban Megyénkben a tanácsok és a meglátszik azokon az összegeken társadalmi szervek nagy gondot is, amelyeket az elaggottak, vagy fordítanak a szociális otthonok- más okból szociális gondozásra ra. Ez a javuló környezet, jobb szorulók ellátására fordítanak a elhelyezés, orvosi ellátás mellett szociális otthonokban. 1958 óta évről évre emelkedik a gondo­zásra fordított összegek nagyságau A már említett évben egy gon­dozott ellátására csak 8 fo*. rinf jutott. Három évvel később, 1961-ben ez az összeg már 12 fo­rnocm-ir. délelőtt ünnepélyes ke- lalat dolgozóinak és az utazókö- adott át az állomás tervezőjének, nemzetiszínű szalagot, az elsőtrint fölé emelkedett. A tapasz-t ™ .. .. a. .mi «,* o a ss _r7‘i-ne TDo.h'rtítalatok azt mutatlak, hoou az pl­♦ ♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Átadták rendeltetésének a szekszárdi új autóbusz-állomást] rlt úí autóbusz-állomását, be avató beszédét Tuska elvtárs. Miközben a hangszórón fel- tapsa közben — elindult az állo-J*G0 fölött van. A szociális ott- Nfl0v«?7ámú érdeklődő vett részt Ezután a vállalat dolgozói ne- hangzott az első indító-bejelen- másról. Xincni. egy~egy lakójára ugyanis íi-7 ott voltak sokan vében Piegl Ferenc igazgató vet- tés: „Autóbusz indul a tízes ko- Mától kezdve már az új naponta mar 13.82 fo­kivitelező a Tanácsi Építőipari te át az új létesítményt, Majd csiállásról Alsónánára”. Lendér másról indulnak, illetve ide év-Znntot tudtunk ^orattam. Vállalat, valamint az üzemeltető, Tuska elvtárs díszokleveleket Jenő vezérigazgató elvágta a keznek az autóbuszok, a 11. számú AKÖV dolgozói kö­zül. A megyei pártbizottságot Szabópál Antal vb-tag, járási tit­kár, ü megyei tanácsot dr. Tus­ka Pál, a Közlekedés- és Posta­ügyi Minisztériumot Lendér Je­nő, az Autóközlekedési Vezér- igazgatóság vezetője képviselte. _ Ünnepi beszédet dr. Tuska Pál elvtárs mondott. Megemlékezett a megye és a város autóbusz-köz­lekedésének fejlődéséről, elmond­ta többek közt, hogy ma már na­ponta több, mint háromezerötszáz utas érkezik Szekszárdra, vagy indul a megye más közsé­geibe autóbusszal. A megnöve­kedett forgalom tette szükségessé az új állomás megépítését. Mind a tervezők, mind a kivitelezők szép munkát végeztek, az anyagi feltételek biztosításán kívül első­sorban ennek köszönhető, hogy a város új színfolttal gazdagodott, egy korszerű, a mai igényeknek megfelelő, külsőségeiben is szép autóbusz-állomást helyezhetünk üzembe. — Azzal adom át az út autóbusz-állomást az üzemeltető 11. számú Autóközlekedési Vál­A bemutató mi wmmmm Az új »utóbusz-állomás — átadás előtt. ♦ ♦ s.1 | mezőgazdasági üzemek | jövő heti programjából J Még néhány nap és a gabona. t betakarítást megyeszerte meg- kezdik az állami gazdaságok, Ja gépállomások dolgozói és a ♦ szövetkezetek gazdái. E munka nagy körültekintést,, szorgalmat, és kellő szervezettséget igényel. JA minél kevesebb •veszteséggel ♦ történő betakarítás érdekében jö- Jvő héten a Tolna megyei bemu- ♦ tató mezőgazdasági üzemekben ^gyakorlati tapasztalatcseréket tan­ítanak a gabonatermesztésről, a j betakarításról és az ezzel kapcsa- J latos munkálatokról. Az Alsóten- ♦ gelici Kísérleti Gazdaságban jú- Jlius 4-én. az alsón,yéki Dózsa ♦ Népe Tsz-ben július 5-én keHU Jsor e rendezvényre. A megye ♦ más bemutató gazdaságaiban az ^időpontokat már közölték az ér- Jdekelt szövetkezeti vezetőkkel. ♦ A bemutatókon termelőszövetke- Jzeti elnökök és mezőgazdászok ♦ vesznek részt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom