Tolna Megyei Népújság, 1959. szeptember (4. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-01 / 204. szám

TOLNA vrv*"r»-*',r tc 1 1P59. szeptember 1. Százával érkeznek a Hruscsovoí meghívó levelek az amerikai szovjet nagykövetségre Washington (Reuter): Az ame­rikai szovjet nagykövetségre, a külügyminisztériumba és a Fehér Házba tovább özönlenek a leve­lek, amelyek írói arra kérik a szovjet miniszterelnököt, amerikai utazása során látogasson el hoz­zájuk — jelenti a Reuter. Több üzletember és számos klub küldött a szovjet miniszter­elnöknek meghívást. Kérik, mond­jon beszédet és vegyen részt a tiszteletére rendezendő villásreg­gelin, illetőleg ebéden. Egy Oroszországból ötven évvel ezelőtt kivándorolt, jelenleg Mil- waukkeben élő asszony levelében arra kéri Hruscsovot, vegyen részt egy istentiszteleten és egy base- ball-mérkőzésen. De Gaulle visszaérkezett Párizsba Párizs (MTI): De Gaulle fran­cia köztársasági elnök vasárnap befejezte négynapos algériai kör­útját és az esti órákban vissza­érkezett Párizsba. Egyes vélemé­nyek szerint — írja az AP — a francia államfő algériai útjának az volt a tulajdonképpeni célja, hogy „kipuhatolja az ott állomá­sozó francia hadsereg hangulatát”. Az AP szerint erre azért volt szükség, mert de Gaulle az Eisen- hower elnökkel folytatandó meg­beszélései után majd „újszerűén Igyekszik megközelíteni” az algé­riai kérdést. Ez a lépés időben egybeesik az ENSZ közgyűlés újabb ülésszakának megnyitásá­val, hogy „kifogja a szelet az ázsiai, illetve arab országok vi­torlájából”. Ezek az országok szorgalmazzák ugyanis az algériai probléma megvitatását az ENSZ közgyűlés szeptemberben kezdődő ülésszakán. Az AFP kiemeli, hogy de Gaulle algériai kőrútján, ame­lyet helikopterrel tett meg, egyet­len nagyobb várost sem érintett. A Pi*avda az Egyesült Államok laoszi beavatkozásáról Moszkva (TASZSZ): A közvéle­mény széles rétegei előtt ismere­tessé vált tények — írja a Prav­da — megcáfolhátatlanul bizo­nyítják, hogy az amerikai impe­rialista körök — miközben sza­vakban békét és a „helyzet nor­malizálását” kívánják Laoszban —, tulajdonképpen mindenképpen fokozzák a feszültséget a világnak e részében, felhasználva a szolgá­latukban álló sötét erőket. Az Egyesült Államok a napok­ban elhatározta, hogy nyíltan sürgős katonai segítséget nyújt a laoszi reakciós kormányköröknek, amelyek polgárháborút idéztek fel az országban. A Reuter Iroda hivatalosan közölte, hogy a hatá­rozat nyomán csangkajsekista szállítórepülőgépek indultak La- oszba, fedélzetükön amerikai fegy­verekkel és hadfelszereléssel. Ja­pán sajtójelentések szerint Tajvan szigetén laoszi katonai küldöttség titkos tárgyalásokat folytat arra vonatkozólag, hogy az Egyesült Államok irányításával katonai együttműködésre lép a csangkaj- seklstákknl. E titkos tárgyalásokat megelőzték a laoszi megbízottak­nak az agresszív SEATO-tömb résztvevőivel, köztük Thaiföld­del folytatott tárgyalásai. Az indo­kínai háború felidézésének bűnös céljára felhasználják a dél-viet­nami hatóságok szolgálatait is. Dél-Vietnam készségesen rendel­kezésre bocsátotta tengeri kikötőit és szárazföldi útvonalait a laoszi királyi hadsereg fegyverekkel és hadianyaggal való ellátásához. Az amerikai imperialisták nyílt beavatkozása Laosz belső ügyei­be, komolyan kiélezte a helyzetet a világ e részében — állapítja meg a cikkíró. LAOSZ Laosz 1949 óta független or­szág. A hátsóindiai félsziget északnyugati részén Thaiföld, Kambodzsa, Dél-Vietnam, a Vietnami Demokratikus Köz­társaság és a Kínai Népköztár­saság között fekszik. Területe 231 400 négyzetkilométer, lako­sainak száma másfélmillió, fő­városa: Vientiane, uralkodójá­nak székhelye: Luang Prabang. Laosz haladó erői a Patet Lao nemzeti felszabadító moz­galom Neo Lao Hakszat nevű pártja köré tömörülnek. A párt Szufanuvong herceg vezetésé­vel a béke és a semlegesség po­litikáját követi. Az ország alkotmányos ki­rályság és Púi Szananikone kormánya a Lao Luom Lao (laoszi népi tömörülés) nevű burzsoá pártra támaszkodva Amerika-barát politikái foly­tat. A kormány belpolitikájá­ban éle-on kommunistaellencs, külpolitikájában pedig a nyu­gati országokkal kialakult kap­csolatainak elmélyítésére tö­rekszik. A Szr.nonikone-kormány reak ciós elemei igyekeznek szabo­tálni az 1954. évi genfi egyez­ményt éppúgy, mint a laoszi királyi kormány és a Patet Lao képviselői között létrejött meg­állapodásokat. A kormány több fegyvere", egységet mozgósítói 1 köztük ” .'Ve':, hoc elfojtsa a Patet Laomozgal mát. A Patet Lao fegyveres erőinek második zászlóalja a Kszieng tartományban tévő Sun térségben helyezkedett el. Erre Szananikone kormánya ki­hirdette a hadiállapotot és tégy veres egységeket mozgósított Patet Lao erői ellen. A királyi kormány Kszieng Koang tarto­mányban a támadással egyide­jűleg széleskörű »-tisztogató- hadműveletet indított s töme­ges letartóztatásokat rendelt el. így július 28-án letartóztatta Szufanuvong herceget és a Pa­tet Lao-mozgalom több más ve­zető személyiségét. Thaiföldről és Dél-Vietnam- ból szüntelenül folyik a fegy­verszállítás Laoszba, legutóbb pedig száz katonai tanácsadó érkezett az Egyesült Államok­ból Szavannakhet, Szum Paksze és Sam Néma térségébe. A Neo Lao Hakszat központi végrehajtó bizottsága e rendkí­vül súlyos körülmények láttán országos értekezletet tartott és egységre szólította fel az ország minden békére vágyó hazafiját, harcot hirdetett a békés, sem­leges, független, demokratikus és egységes Laosz megteremté­séért. Ezek az irányelvek teljes mértékben megfelelnek a lao­szi nép kívánságainak és ér­dekeinek, s összhangban van­nak a genfi értekezlet, vala­min! r. ' ' ’ungi értekezlet szel lemével is. Orlssi viiüiiiiiivßl építeni a Janiszejen Moszkva A szovjet szakembe­rek óriási vízierőmű tervein dol­goznak. A Jeniszejen felépítendő vízierőmű körülbelül háromszor akkora teljesítményű lesz, mint a voigai „Lenin” vízierőmű, a világ legnagyobb vízierőműve. Az új vízierőmű évente több mint 35 milliárd kilowattóra vilia- tnosenergiút termel majd, csak­nem egynegyedét annak, amit az összes szovjet elektromos művek 1958-ban előállítottak. Építéséhez hat év szükséges. Turbinái 450 000 —500 000 kilowatt kapacitásúak lesznek. Az itt termelt áram még egyharmadába sem fog ke­rülni annak, amennyiért a voigai, sztálingrádi és a szaratovi vízierő­művek állítják elő a villamos­energiát. A Jeniszejben és mellékfolyójá­ban, az Angarában rejlő víziener­gia kihasználására 11 vízierőmű építését tervezik, összesen körül­belül 30 millió kilowatt kapaci­tással. Az első Ilyen vízierőművet, az irkutszkit, már felépítették, két másik — a 4,5 millió kilovyatt ka­pacitású bratszki és az ötmillió kilowatt kapacitású krasznojar­szkl — most épül. A jelenlegi lehűlést hamarosan újabb felmelegedés követi A Meteorológiai Intézet előre­jelző osztályán közölték, hogy a jelenlegi borongás, őszies időt csak átmenetinek kell tekinteni. Bár az éjszakák szokatlanul hű­vösek, s a hét első napjaiban lesznek még kisebb esők, jönnek még enyhe, szép, verőfényes na­pok. A jeleic szerint hamarosan újabb felmelegedés kezdődik. Amerikai és nyugatnémet kémeket ítéltek el Berlinben Berlin (TASZSZ): Az NDK leg­felső bíróságán befejeződött an­nak a négy amerikai és nyugat­német ügynöknek a pere, akik katonai és politikai kémkedést folytattak a Német Demokratikus Köztársaság ellen. A bíróság a ké­meket életfogytiglani. 15 és 12 évi börtönbüntetésre ítélte. A legfelső bíróság elnöke az ítéletet indokló beszédében rá­mutatott, hogy mióta a Nyugat- Berlin demilitarizált szabad vá­rossá tételéről szóló javaslat meg­született, a Nyugat-Berlinből ki­induló aknamunka nemhogy mér­séklődött volna, hanem még foko­zódott. A négy elítéltet szintén Nyugat-Berlinben toborozták, ott kaptak kémkedési megbízatást és megfelelő kiképzést. A bíróság el­nöke hangsúlyozta, hogy az elítél­tek tevékenysége veszélyeztette az NDK biztonságát és közvetlenül háború előkészítésére irányult. Kína földalatti kincseinek kiaknázása A felszabadulás előtt Kínában nagyon kevés szakképzett geoló­gus dolgozott. Számuk ma már eléri a 400 000-et. Régebben azt tartották, hogy Kína rendkívül szegény szén­ben, vasban, rézben és olajban. A kutatások kiterjesztése azonban megdöntötte ezt a feltevést. Felső-Mongólia legelő vidékétől a Hainan szigetig a Dzugarijan me­dencétől a keleti tengerpartig számos óij olaj, vas, réz, króm, nikkel, ólom. molibdén, foszfor és szénmezőt találtak. Egyedül n Csaidam medencé­ben több mint 100 olajfúró tor­nyot állítottak fel. A tavalyi nagy előreugrás ide­ién több mint háromszor annyi hasznos ásványi készletre buk­kanlak. mint az első ötéves terv­időszakban. Mindezek az eredmények ter­mészetesen elsősorban a geológu­sok szakképzett munkájának kö­szönhetők. Éppen ezért jelenleg három főiskola cs huszonöt szak- középiskola képez ki geológuso­kat. EisenHower és Masniid hétfőn este Ssosiéilel imésü a fófsw'ziéisan London: (MTI) Eisznhower és lacmiUan hétfőn reggel tért i vissza Chequersbőt Londonba. : Délelőtt istentiszteleten vettek ■ í.észt a Szent Pál ezékesegyház- I bán, majd az amerikai elnök az j Egyesült Államok londoni nagy­követségére ment és ott is ebé­delt. Tizennégy óra 30 perckor fogadta Castiella spanyol külügy­minisztert. Tizennyolc óra 30 perckor i Eisenhower felkereste Macmiliant a Downing streeten. Tizenkilenc órakor a két államférfi beszédet mondott a televízióban. Az adást a miniszterelnökség fogadótenné- ből közvetítették. A televíziós beszédek után Micmillan vacsorát adott Eisenho wer tiszteletére. A vacsorán részt vett Churchill, lord Attlé és Eden is. A Daily Express értesülése sze rint Eisenhower azt szeretné, ha a nyugati hatalmak nyilatkozatot tennének, kifejezve azt a szándé­kukat, hogy erősítik a NATO-t és hogy atomfegyverekkel szerelik fel Nyugat-Németországoí. A lap azt írja, Eisenhower elnök és Macmillan megbeszélései során sok időt szentelt e javaslat meg­vitatásának. Mongol párt- és kormányküldöttség érkezett a Vietnami Demokratikus Köztársaságba Hanoi (Uj Kína): A Vietnami Dolgozók Pártja és a Vietnami Demokratikus Köztársaság kormá­nya meghívására vasárnap mon­gol párt- és kormányküldöttség érkezett Hanoiba. A küldöttséget Ccdenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának elnöke ve­zeti. Hanoi tartózkodásának első napján a mongol párt- és kor­mányküldöttség látogatást tett Ho Sí Minh elnöknél és a Viet­nami Dolgozók Pártjának Köz­ponti Bizottságánál. Pham Van Dong, a Vietnami Demokratikus Köztársaság Minisz tertanácsának elnöke vasárnap es­te fogadást adott a mongol párt- és kormányküldöttség tiszteleté­re. A fogadáson megjelent Ho Si Minh elnök is. Megnyílt a lipcsei nemzetközi vásár Lipcse (TASZSZ): Számos or­szág kereskedelmi és kormány- küldöttségeinek jelenlétében ün­nepélyes keretek között megnyílt a hagyományos őszi lipcsei nem­zetközi vásár. A vásár megnyitá­sán Heinrich Rau, az NDK kül- és belkereskedelmi minisztere mondott beszédet. A Német Demokratikus Köz­társaság változatlanul követeli a nyugat-berlini megszállási státus megszüntetését — mondta többek között. Rau foglalkozott beszédében a nemzetközi helyzet több más kér­désével is. Majd kiemelte a két rendszer békés gazdasági verse­nyének jelentőségét. A szocialista államok — mondta — jelentősen növelték ipari termelésüket és hatalmas sikereket értek el a tő­kés országokkal folytatott békés versenyben. A Német Demokra­tikus Köztársaság legfontosabb gazdasági feladata, hogy bebizo­nyítsa a szocialista rendszer fölé­nyét az első munkás-paraszt né­met államban a nyugat-németor­szági tőkés rendszer fölött, és hogy 1981-ig elérje vagy felül­múlja Nyugat-Németországot a fontosabb élelmicikkek és köz­szükségleti cikkek egy lakosra számított fogyasztásában. Lengyel kiállítás Moszkvában Szeptemberben Moszkvában a Gorkij-parkban lengyel ipari ki­állítást rendeznek. A kiállítás szeptember 4-én nyílik. Négy pa­vilonban és a Moszkva-folyó partján levő kb. 18 000 négyzetmé­ter nagyságú területen mutatják be a lengyel ipar vívmányait. Az előkészületek már nagyban folynak. Befejezték az építőmun­kákat, megkezdődött a gépek szá­zainak szerelése, a kiállítási tár­gyak ezreinek elhelyezése. Há­romszáz vagon árut küld Lengyel- ország a moszkvai kiállításra. A kiállításon bemutatásra kerül a lengyel bányászat, a kohóipar, a nehézvegyipar, az építőipar kor­szerű gépeinek legjava. Makette­ken és modelleken teljes ipari ob­jektumokat, tengerjáró hajókat, vasúti kocsikat állítanak ki. Ezek­ből Lengyelország sokat exportál a Szovjetunióba. Számos tudomá­nyos műszert és készüléket, orvo­si, geodéziai és mérőeszközöket, számológépeket, félvezetős készü­lékeket is bemutatnak. Az egyik pavilont a könnyűipar foglalja el: kisipari gyártmányok, sport­cikkek, műanyagholmik, játékok, kerámia, üveg és bútor. Bemutat­ják a lengyel rádiókat, televíziós készülékeket, hűtőszekrényeket és fényképezőgépeket. A kiállítás hozzájárul majd a lengyel—szovjet kereskedelmi for­galom további növeléséhez. A Táj Bak kerület új arculata Táj Bak kerület Vietnam északnyugati részén, a laoszi ha­tár közelében helyezkedik el. Az ország területének mintegy egy- hatod részét foglalja magában. Festői szépségű helyeiről és gaz­dag ásványlelőhelyeiről híres. He­gyeit, völgyeit dús erdők, sebes folyók, rétek és pusztaságok tar­kítják. A gyarmati elnyomás Ide­jén a kerület nagyon ritkán la­kott volt, hiszen a rablók elöl sokan a hegyekbe menekültek. Az 1945-ös forradalom és a dien bien phui győzelem felszabadította Táj Bak kerületét is, valamennyi nem zetiségi kisebbségével együtt. A nemzetiségi kisebbségek ne­héz úton haladnak a szocializmus felé. A forradalomnak nemcsak az imperialista elnyomókat kel­lett kivernie az országból, hanem le kellett küzdenie a régmúlt ká­ros szokásait és előítéleteit is. Táj Bakban megváltozott az élet. Egyes helyeken már évente kétszer aratnak, a kölcsönös se­gélynyújtási mezőgazdasági cso­portok pedig szövetkezetei akar­nak alakítani. Folyóin értékes fa- és élelmiszerszállítmányok úsz­nak lefelé, s helyettük más éne­kes árucikkek érkeznek Táj Bakba. A kerületben nagyarányú geo­lógiai feltáró munkálatok kez­dődtek. A szakemberek vélemé­nye szerint szenet, vasat, ara­nyat és más értékes nyersanya­gokat rejt a föld mélye. Már ki­jelölték a közeljövőben épülő autó- és vasútvonal helyét is.*

Next

/
Oldalképek
Tartalom