Tolna Megyei Népújság, 1959. szeptember (4. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-01 / 204. szám

GVa.R .S Z.ÖC ÍA-L! S.T A M UN KA? PA |T' Tű i.N A ■ MTG Y E í 6:7 G íI SAGjCÉb;; A ■ mPG.v El; TAN AC$ iA-pjA h A Mezőgazdasági Termékeket JjÉrtékesítő Országos Szövetkezeti L.\özpont tájékoztatása szerint az [[illetékes állami és szövetkezeti ^szervek szakembereiből alakult :omplex-brigádok ezekben a he- ekben valamennyi zöldségterme- éssel foglalkozó termelőszövetke­zettel megvitatják a jövő évi zöld- iégtermelési tervet. A megbeszéléseknek az a cél­ja, hogy az eddiginél szoro­sabb összhangot alakítson ki a termelés és az értékesítés között, J országosan egyenletesebbé tegye í termelést, s a termelőszövetke- '.eteknek is fokozott lehetőséget idjon a zöldségtermelés előzetes ervezésére. A komplex-brigádok ícmcsak a termelési lehetőségek­ül tájékoztatják a termelőszövet­kezeteket, de felmérik azt is, hogy------az anyagi és technikai _ _ _ Megállapítják, mennyi i-'tíGS í v •! -5 üzepe IJUUUUUUUUUUUUW KEDD 1959. szeptember 1. IV. évfolyam 204. szám tanévnyitás napján Ma ismét benépesednek az iskolák tantermei. Kezdődik a tanév. Ma vezércikket «■illett« volna megjelentetni s felmérni az iskolák fejlődését, elemezni a problémákat. Helyette enged­tessék meg, hogy egy iskolai élményt mondjak el, amelyet az idei nyáron szereztem Fá­cánkert községben. TJj, négytantermes iskola épült itt s enne^ az avatasi ünnepségére érkeztünk. Igen megható és elgondolkoztató volt ez az ünnepség. Kezdődött a re­gi iskola megtekintésével, amely ma már nem felelt meg iskolai célokra, államunk en­nél kulturáltabb körülmények között, «magasabb színvonalon« kívánja oktatni a felnövő ifjú­ságot. Ehhez mindjárt hozzá kell tenni, hogy már ezt is a néphatalom adta a fácánkerti gyermekeknek igen nagyösx- szegű beruházással. Sürgősen kellett javítani a régi oktatási körülményeket, s ez bizonyult átmenetileg a legjobb megol- dásnak. Mindenki ezt kérdezte: mi­lyenek voltak a korábbi oktatá­si körülmények, amikor a kör­nyéken szinte minden fa, min­den út nagybirtok volt? Az is- __kola mostani igazgatója vála­szolt erre az ünnepségen, aki már a nagybirtokos időkben is Fácánkerten oktatta a gyerme­keket betűvetésre, becsületre, emberségre. Siralmas kép tá­rult a hallgatóság elé. 1938-ban megjelent a község­ben egy kultuszminiszteri meg­bízott. A néptanítók elpana­szolták neki, hogy már képte­lenség tanítani az iskolaépület­ben, mert olyan rossz, annyira öfeg. Már 80 éves, düledezik.y beázik s mindenki tudja, hogyjJ 'a környéken hz uradalmi istái-j) lók sokkal különbek, mint ez az -iskolaépület«. A miniszter; \ J j megbízottnak ez volt a válasza -Ha jó volt 80 évig, még jó lesz'; 80 évig«. I \ \ Csakhogy a nép közbeszólt... yi És most itt vannak az ünnepsé-jli gén azok, akik közbeszóltak: ají munkásemberek, akik építették]’ az iskolát, a fácánkerti parasz- {J tok, akiknek a gyermekei a; (i mai naptól kezdve már itt ta-; ’ nulnak. Itt voltak a megyei ta- (* nács képviselői — hivatalosan j j: átadni a kulcsot s hivatalosan;;: közölték, hogy az államnak ez |; az iskola csaknem kétmillió fo- j |! rintjába került. És itt voltak az’'! iskolás gyermekek, akik me |, \ birtokukba vették az új iskolát j| s’dalokat énekeltek — szép ha­zánkról, új életünkről. Ha majd az iskola építői és szüleik »ki­öregszenek« a munkából, ők állnak helyükbe s ők gondos­kodnak arról, hogy a birtokba vett föld, gyár meg is marad­jon jogos tulajdonosai birtoká­ban. Ezért tanulnak, ezért küsz­ködnek velük nevelőik s ezéri kaptak az államtól új iskolát. Egy kis darabka volt ez az élmény az ország életéből, me;< újhodott életünkből, ameiy mu­tatja, hogy mire képes a hata­lom birtokában a nép összefo­gása. És amikor a nevelőknek jó munkát, a gyermekeknek pe­dig jó tanulást kívánunk, tesz- szük ezt azért, hogy olyan fia­talok hagyják el az iskola pad­jait, akik az ország szocialista építésének: az első soraiba áll­nak majd. E. F. A „Gépipar kiváló dolgozója" Állami és szövetkezeti szakemberek komplex-brigádjai segítik a termelőszövetkezeti zöldségtermesztés íeiiödését melegágyi ablakra, ablakkeretre* öntöző berendezésre és egyéb gép­re van szüksége a termelőszövet­kezetnek ahhoz, hogy a nagyüzem előnyeit hasznosítva a lehető leg­gazdaságosabban termeljen. Az igényeket országos és megyei szín ten összesítik, s a beszerzés lehe­tőségeiről még az évi termelési terv elkészülte előtt tájékoztatják a termelőszövetkezeteket. A termelőszövetkezetek jobb. biztonságosabb tervezését se­gítik elő azzal is, hogy a jövő évi termelési szerződéseket már szeptember végéig or­szágszerte megkötik. Ily módon a termelőszövetkezet már a szerződést szerepeltetheti tervében. Az új szerződéskötési rendszert a termelőszövetkezetek helyes­léssel fogadták, s országosan ta­pasztalható termelési kedvük emelkedése. Ax öntözés eredményei Kiváló terméseredmények a szekszárdi Haladás Tsz-ben — Félmillió forint bevétel kertészeiből A szekszárdi Haladás Termelő­szövetkezetben a tavasz folyamán jelentős nagyságú területeket lát­tak el öntözőberendezéssel. Az ön tözés eredményeképpen Kiváló terméseredmények születtek a kertészetben. Nagymennyiségű karfiol, pri­mőrárut és húsz gépkocsira való zöldhagymát adott át a kerté­szet a kereskedelemnek. Jól bevált a gombatenyészet is a szövetkezeten belül. 30 000 fo­rint értékű gombát adott át a vú sárlóközönségnek a tsz. Az öntözött területeken hol­danként 300 mázsa korai fejes­káposzta és 150 mázsa kelká­poszta terem a szövetkezet föld­jein. Jellemző az eredményekre, hogy 20 000—25 000 csomó zöld­hagymát adtak el egy-egy hold földterületről. A Haladás Tsz tagjai ezideig — A tavasszal az MSZMP Me- j gyei Bízót'sága televíziós készü- 1 leket ajándékozott a dunakömlődi náriszervezetnek. Azóta a tele- vízió szinte a második mozi sze­repét tölti be a községben. Egy-! egy . '-nak általában 40—50 j nézője van. több mint félmillió forint értékű kertészeti termelvényt értékesí­tettek. Még tizennyolc éves sem volt Rcder Adámné — akkor még Frcy Anna — amikor, ezelőtt nyolc esztendővel a Bonyhádi Zománcgyár dolgozója lett. Az­óta megszakítás nélkül dolgozik az excentcr-présncl. Jól meg­tanulta a szakmát, a gép keze­lését, hosszú évek óta nemcsak túlteljesíti rendszeresen normá­ját, hanem jóminősegű munkát is végez. Emellett szaktudását szívesen adja ft. tapasztalatla­nabb munkatársainak, akik megbecsülik, szeretik a kiváló présmunkásnőt. Rcder Adámné jó munkájáért az elmúlt nyolc esztendő alatt számos alkalommal kapott ki­tüntetést, jutalmat. Egy éve dolgozott a gyárban, amikor ok­leveles ' sztahanovista lett. 1053-ban már a sztahanovista jelvényt is megkapta, három év múlva pedig a „Szakma kiváló dolgozója” kitüntetéssel jutal­mazták. A múlt évben kapta meg a „Kiváló dolgozó” okleve­let, majd a jelvényt, az idén pe­dig a „Gépipar kiváló dolgo­zója” kitüntetést adományozta részére a Kohó- és Gépipari Mi­nisztérium. Hordóvásár Nakon az idei ősszel Induló Napsugár Tsz tagjai minden ere­jüket latbavetik, hogy saját erő­vel teremtsék meg a nagyüzemi gazdálkodás feltételeit. Legutóbb például elhatározták, hogy min­den tag bead a közösbe terven fe- 'ül még egy-egy disznót. Ezáltal a szövetkezetben 250 hízónak /aló disznó gyűlik össze. A disz­nókat a begyűjtött közös takar- mányalapból meghizlalják, s még i tél folyamán értékesítik. • A várongi Petőfi Tsz leendő ta­nyaközpontjában épül már az ál­lami hitelből beruházott 50 férő­helyes tehénistálló. A szövetke­zet tagjai nemcsak állami hitel­ből, hanem saját erejükből is esz­közölnek beruházást. Megkezdték egy 400 köbméteres silógödör, és rövidesen megkezdik egy 30 fé­rőhelyes sertésíiaztató építését. • A lápafői Aranykalász Tsz- nek nincs még irodája. Sokat top rengte^ hol is rendezzék be iro­dájukat, míg Suli Lajosnak, a tsz egyik tagjának mentő ötlete tá­madt: — Házat építek magamnai^ tud­játok — szólalt fel egy gyűlésen, hamarosan el is készül. Mihelyt beköltözöm új házamba, a régi­ben megnyithatjátok az irodát. Még bért sem kérek érte... Nagy az idegenforgalom a Juhéi Állami Gazdaságban Az idei nyáron nagy volt az idegenforgalom a Juhéi Állami Gazdaságban. Csehszlovák me­zőgazdasági, német kereskedelmi szakemberek, román, lengyel és francia küldöttek látogatták meg a gazdaságot. A külföldiek megnézték az egyes üzemegységeket, többek kő zött a tabódi tehenészetet, a cser nyédi baromfitelepet, s valameny nyien nagy elismeréssel emlékez­tek meg a látottakról. A Juhéi Állami Gazdaság eb­ben az évben szocialista vei- senyszerződést kötött a csehszlo­vák Rodnicei Állami Gazdaság­gal, amely a Juhéi Állami Gaz­dasághoz hasonló adottságokkal rendelkezik. Szó van arról, hogy még ebben az évben a Juhéi Állami Gazdaság vezetősége ta­pasztalatcsere jellegű látogatást tesz a Rodnicei Állami Gazdaság bán, majd pedig a csehszlovákok látogatják meg a juhéiakat, s ez­zel az alkalommal a két gazda­ság közötti verseny értékelésére is sor kerül. Minisztériumi elismerést kapott a Népbolt Vállalat Közeledik a szüret és ezt a vásárokon is észre lehet venni; a ká­dárok egyre több, különböző méretű hordót, kádat, puttonyt visz­nek eladni. Amint a képen látható* a vásárló is sok Hétfőn délután termelési érte­kezletet tartottak a Tolna megyei Népbolt Vállalatnál. Piacsek Györgyné, a szakszervezet titkára nyitotta meg az értekezletet, majd Tóth Károly, a vállalat igazgatója tartott beszámolót az első félév eredményeiről és a feladatokról. A vállalat jó munkát végzett az I. félévben. Ennek elismerésekép­pen a Belkereskedelmi Miniszté­rium és a KPVDSZ elismerő ok­levéllel tüntette ki a vállalatot. Az oklevelet Korsós István, a Tolna megyei Tanács V. B. keres­kedelmi osztályának vezetőhelyet­tese adta át és üdvözölte a vállalat dolgozóit. Jó munkája jutalmául 14 dol­gozó megkapta az egyheti átlagke­resetének megfelelő összeget és a „Kiváló dolgozó” oklevelet. Egy dolgozót a „Kiváló dolgozó” jel­vénnyel tüntettek ki és kétheti fizetését kapta. A vállalat 115,6 százalékra tel­jesítette az I. félévi tervét. Ezen belül igen kiemelkedő a vegyes iparcikkek tervének a teljesítése, ahol 124,8 százalékos a teljesítés. A múlt év hasonló időszakához viszonyítva több mint 3 százalék­kal javult a termelékenység ÄRA: 50 FILLÉR VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1 j Hasznos kezdeményezések [az ősszel kezdő termelőszövetkezetekben

Next

/
Oldalképek
Tartalom