Tolnai Napló, 1954. június (11. évfolyam, 128-153. szám)

1954-06-03 / 130. szám

1054 JÚNIUS NÄPCÖ 3 Bírálat után a dalmandi gépállomáson • • . A közelmúltban két cikk jelent meg lapunkban, mely dicsérte is, bírálta is a dalmandi gépállomás kol lektívájának munkáját. Az első cikk március 14-én jelent meg. A „Sike- rül-e a dalmandi gépállomás kollek­tívájának számítása?” című, arról adott hírt az újság olvasóinak, hogy a dalmandiak vissza akarják szerez­ni elvesztett dicsőségüket, újra az ország első gépállomása címmel akarnak büszkélkedni. A másik áp­rilis 11-én azt hozta az olvasó tudo­mására, hogy „A dalmandi gépállo­más dolgozóinak fogadalma, csak puszta ígéret maradt.” Az utóbbi cikk megjelenése után többször érkezett levél a dalmandi gépállomásról, melyben azt írták szerkesztőségünknek, hogy egyetér­tenek a bírálattal, de egykönnyen nem adják fel a reményt, mindent elkövetnek, hogy a párt III. kon­gresszusára tett fogadalmukat valóra váltsák, pótolják mulasztásukat, le- törlesszék a néppel szembeni adós­ságukat. Ez, mindenesetre nagyon szép volt a dalmandi gépállomás kol lektívájától, mert hiszen még május 1-én úgyszólván sehol sem voltak a tervtéljesítéstől. Az aratógépek kija­vítását 50 százalékra, a cséplőgépek javítását 48 százalékra végezték el, az elevátorok javítását pedig, akkor még meg sem kezdték és ezzel szem ben már akkor volt 4700 munkaóra, és 12.000 forint béralap túllépés. A tavaszi talajmunkaterv teljesítésével nem. állt rosszul a gépállomás, de azt, sem lehetne mondani, hogy va­lami jól állt, mert az is csak 53.7 százalék volt. Tehát nagyon merész, s kissé meggondolatlan fogadás volt ennek a sok mulasztásnak a pótlását ilyen rövid időre vállalni. Node néz­zük most még, hogy napjainkban mi is a helyzet a daimamli gépállomáson ? Jelenleg kirakodóvásárhoz hasonló kép fogadja az embert Dalmandon, szanaszét hever minden. Egyik vető­gép erre, a másik arra, itt egy arató­gép, amott egy cséplőgép, odébb egy traktor, szóval nagy a felfordulás. De mindez arról tanúskodik, hogy nagy munkában vannak a dalman­diak. Abban bizony! Azért vannak olyan szanaszét a gépek, mert javít­ják őket. Ugyanis június 10-én Dal- mandon is kijavítva, katonás rend­be kell majd állítani minden gépet, mert akkor vizsgálja felül a bizott­ság, vájjon hogyan készült fel a gép állomás a gabonabetakarításra, a tarlóhántásra, a másodvetésre, a nyári mélyszántásra, meg a többi munka elvégzésére. Hogy milyen si­kere lesz majd a bizottságnak, ame­lyik a gépeken hibát keres, azt most még nem lehet tudni. Egyet azonban nem árt megjegyezni, az egész me­gye dolgozói elé tárni azt, hogy a bírálat után Dalmandon soha nem látott lelkesedéssel dolgozott és dol­gozik ma is a gépállomás kollektí­vája. Iparkodik mindenki, hogy kon­gresszusra tett fogadalmát teljesítse, senkisem akarja Dalmandon még egyszer megérni, hogy bírálat érje a gépállomást. AzMDP III. kongresszusának második napján következő volt a helyzet Dalmandon: 26 cséplőgépből 24 teljesen készen volt, a másik kettőn pedig az utolsó simításokat végezték. Az aratógépe­ken az utolsó csavart húzta a sze­relő, a kombájnok pedig teljesen ké­szen voltak. Hogy csinálták mind­ezt? Látszólag egész egyszerűnek és természetesnek néz ki az egész dal­mandi kép. A műszaki gárdát, — természetes, a megyei központ se­gítségével, — teljesen átszervezték. Azt mondaná erre a tájékozatlan ol­vasó: — Ez természetes. Ha a gép­állomás szíve-lelke, a műszaki gárda nem látja el feladatát, át kell szer­vezni. Ez igaz is. Azonban nem megy ez olyan egyszerűen, mint az ember elképzelné. Bizony Dalmandon nagy utánjárás után tudtak a műszaki gárda élére mérnököt állítani, a mű­hely élére pedig egy 45 éves gyakor­lattal rendelkező, a gépész szakmá­ban jártas elvtársat. Az „úi“ műszaki gárda nagyszerűen ellátja feladatát Szarka elvtárs, a műhely vezetője és a szerelők kimondottan hulladék anyagból összeeszkábáltak egy dob­kosárcsiszoló gépet, mellyel rövid egy hónap alatt 2000 munkaórát ta­karítottak meg, nem is beszélve ar­ról a sok forintról, amit még ez- ideig nem tudnak kimutatni. Tehát a 4700 órából 2000 most már meg­térült. A másik 2700-at pedig a kö­vetkezőképpen pótolták. Május *l-én vállalták a szerelők, meg a javítás­ban résztvevő traktoristák, hogy fo­gadalmuk valóraváltása érdekében munkaidő után dolgoznak egy órát. csak azért, hogy biztosítva legyen kongresszusra tett fogadalmuk való­raváltása, ne kelljen többé szégyen­kezni azért, hogy megyénk gépállo­másainak sereghajtói. A dalmandi gépállomáson is njeg- ta'álható a felirat: „Kongresszusi héttel köszöntjük a pártkongresz- szust.” A dalmandi gépállomáson va­lóban van kongresszusi hét. Azt vál­lalták a dolgozók, hogy mindennap az előírt munkan.dőnél 2 órával töb­bet dolgoznak és ha kell vasárnap délelőtt is dolgoznak, hogy jelent­hessék a pártkongresszusnak: „Tel­jesítettük Ígéretünket!” A kongresz- szusi hét alatt valóra is váltották Ígéretüket a traktoristák, hiszen en­nek eredménye, hogy elkerült a szé­gyenteljes utolsó helyről Dalmand. Most a gépállomáson kongresszusi műszak van. Úgy számítanak a dalmandiak, hogy szombat estig, — tehát a kongresz- szusi műszak alatt — kijavítják a még javítatlan elevátorokat és a töb­bi gépeket, hogy jelenthessék a pan ■ rak: „A kongresszusi műszak utolsó óráiban az utolsó simításokat is el­végeztük az arató-, illetve cséplő- gépeken, meg az elevátorokon ,s.” * I ehet, hogy egy kicsit rosszul si­került a kép. Többet kellett volna ‘alán írni arról, hogy bizony az ered né nyék ellenére még nagyon sok ívba van Dalmandon. De igazán el­ismerést és dicséretet érdemel a gép állomás kollektívája és a gépállomá­sok megyei igazgatósága, meg a dóin bóvári FateMtő Vállalat kollektívá­ja, hogy közös erővel, egy akarattal pótolták a gépállomás korábbi mu­lasztásait. „Az MNDSZ legyen ott mindenütt, ahol segíteni, támogatni kell" „Á fejlett módszerek alkalmazásával 3*5 literről 11 literre emeltük a fejési átlagot1 A közelmúltban tapasztalatcserét tartottak a faddi Uj Élet termelőszö­vetkezetben, ahol részt vettek me­gyénk élenjáró termelőszövetkezeti vezetői és Hodek József elvtárs a Kisbér-batthyány-pusztai „Virágzó” termelőszövetkezet Kossuth-díjas el­nöke. A vendégek rámutattak arra, hogy a termelőszövetkezetben az alacsony hozamok, főként az állat- tenyésztésben abból adódnak, mert nem alkalmazzák a fejlett módsze­reket. A termelőszövetkezet tagsága, vezetősége a közgyűlésen elhatároz­ta, hogy ezután alkalmaznak minden olyan fejlett módszert, mellyel elő­segítik a közös vagyon gyarapodá­sát, hozzájárulnak saját életszínvo­naluk emeléséhez. A faddi Uj Élet termelőszövetkezet vezetői és tagjai máris hozzáláttak határozatuk végrehajtásához. Az el­múlt napokban érkezett egy levél a faddi Uj Élet termelőszövetkezet­ből, melyben Bokros József elvtárs a következőket írja: Emelkedik a tejtermelés as élenjáró módszerek alkalmazásával Termelőszövetkezetünkben hosszú időn keresztül a régi megszokott maradi módszereket alkalmaztuk a tehenészetben, naponta kétszer fej­tünk, általános volt az etetés, ita­tás, és a fejésre sem mindenkor ad­tunk. De nem is volt mindenkor te­jünk, 10 darab tehéntől csak 35— 40 liter tejet fejtünk. így bizony sok jövedelemtől fosztottuk meg magun­kat. Ezen a módszeren változtattunk, és 1954. május 12-én Körösi István fejővel bevezettük a háromszori fejést, egyedi takarmányozást, tőgy- maszást és az utó-csepegtetést. Te­heneinknek a legeltetés mellett adunk egy kis zöldtakarmányt, mely őszi takarmánykeverék, ősziárpa, bükkönnyel. Az új módszerek bevezetésével kezdetben nem sok eredmény volt, sőt csökkenés állt be >/2—I liter da­rabonként, de egy hét múlva már komoly eredmények jelentkeztek. Május 22-ig megkétszereződött tej­termelés. Ezen a napon már 86 li­ter tejet fejtünk 27-ére pedig már el értük a napi 110 liter tejet 9 tehén­től, mert egyet nem fejünk. Tehát az eredmény az, hogy az új módszerrel 3.5 literről 11 literre emelkedett az istállóátlag. A szövetkezet jövedelme ezzel is emelkedett, mert naponta 210—220 •forinttal több a jövedelmünk, amire bizony nagy szükségünk van. így i saját magunk meggyőződtünk arról, hogy az élenjáró módszerek alkal­mazása mennyire hasznos. De ezzel még nem állunk meg, célunk az, hogy bevezessük az ita­tásos borjúnevelést is, mert ez is fog valamit segíteni. Már most egyeden­ként fejőskor pontosan írjuk a tej­termelést, minden tehénnél külön- külön, hogy megismerjük teheneink teljesítőképességét, takarmányhasz­nosítását. és hogy a törzskönyvezés­hez megfelelő pontos adatokat kap­junk. Javaslom a termelőszövetkezeti elnököknek és fejősöknek és tehené­szeteknek, hogy bátran alkalmazzák az élenjáró módszereket, saját ma­guk jövedelmének fokozására és nem utolsó sorban dolgozó népünk több tejjel való ellátása érdekében. Érjük el azt, hogy a tolnamegyei termelőszövetkezetek többségében legalább a tizliteres istállóátlag meg­legyen. Mi mindent megteszünk ezen a té­ren, hogy az eddig elért eredménye­inket még tovább fokozzuk magunk hasznára, népünk javára. Bokros József tsz. elnök. * A megyei tanács mezőgazdasági osztálya, az erre illetékes szakembe­rek helyszínen is megnézték, hogy a faddi Uj Élet termelőszövetkezet­ben milyen lehetőségek vannak, s arra a megállapításra jutottak, hogy még a jelenlegi tejhozamot is lehet emelni. A megyei tanács mezőgazda­sági osztálya, S r e i n e r Imre elv- társ a megyei főállattenyésztő követ­kező kommentárt fűzte a fentiek­hez: — Nagyon helyeseljük a faddiak kezdeményezését, amellyel elindítják a tolnamegyei termelőszövetkezetek ..10 literes istállóátlagos mozgal­mát”. Meg vagyunk győződve arról, hogy nagyon sok termelőszövetkezet csatlakozik ehhez a mozgalomhoz és nemcsak elérik, hanem túl is telje­sítik. Helyesnek tartjuk azt is, hogy fejősenként feljegyzik a tehenek ter­melését, vezetik a házi feljegyzést. Egyébként a törzskönyvezési utasí­tás előírja, hogy csak ott lehet törzs kön.yvezés, ahol a bázifeljegyzést rendszeresen vezetik. Sajnos, hogy ezt eddig nem követelték meg az állattenyésztési állomás dolgozói, pe­dig ezzel a lazasággal megsértik a törvényességét. Pártunk Központi Vezetősége felül vizsgálta az MNDSZ munkáját, új módon határozta meg feladatainkat, melyet asszonyaink igen lelkesen fogadtak. Különösen nagy örömmel fogad­ták az asszonyok az MNDSZ-szer- vezet újra alakulását üzemekben, ál­lami gazdaságokban, tsz-ekben, ahol az utóbbi időben nem voltak szer­vezeteink. Ilyen például a mözsi Úttörő tsz, ahol az asszonyok pár­tunk III. kongresszusára a vállalá­sokat a növényápolásban és az ál­lattenyésztésben teljesítették, sőt túlteljesítették. Szervezetünk előtt fontos feladat­ként határozza meg pártunk a foko­zottabb törődést az anya és csecse­mővédelemmel, a napköziotthonok problémájával. Nagy szeretettel és gondossággal kell törődni a napkö­zikkel és óvodákkal, hisz ott tanul­ják meg gyermekeink az első önálló lépést az élet felé. Sok helyen példát vehetnének Bit- tai Endréné várdombi óvónőről, aki nem siránkozik, ha valahol hiányos­ság mutatkozik, hanem igyekszik öt­letesen, lelkiismeretesen azonnal megoldani. Nehézség mutatkozott a napközi fenntartásánál, mivel a szü­lök nem minden esetben tudták a napköziért a térítést befizetni. Ezt ö az MNDSZ asszonyaival úgy ol­dotta meg, hogy műsoros estét ren­deztek, melynek a bevétele elég 3 hónapig a gyermekek napi hozzájá­rulásának kifizetésére. Ezzel segíti a szü'öket. és bebizonyítják, hogy az MNDSZ munkája nemcsak Vár­domb községben, hanem mindenütt úgy mutatkozzon meg, hogy törőd­jön a nők napi problémáival, legyen ott mindenütt, ahol segíteni, támo­gatni kell. A jó kezdeményezés ad­jon. segítséget ahhoz, hogy minden asszony aktív harcosa legyen annak a harcnak, melyet a békéért folyta­tunk. BODRICS JANOSNÉ MNDSZ járási titkár, Szekszárd. Ölti Vilmos előadása Szekszárdim Népes hallgatóság, jogászok és vállalati dolgozók előtt tartotta meg Ölti Vilmos nagy érdeklődéssel várt előadását „A társadalmi tulajdon büntetőjogi védelme” címmel. Előadta, hogy „a társadalmi tulaj­don a szocialista típusú állam alap­ja. Ezért, aki a szocialista tulajdon ellen követ el bűntettet, a szocialista állam ellen támad. Ez a magyará­zata ezen cselekmények kiemelkedő társadalmi veszélyességének. Ebből a szempontból a helyes perspektíva, ha országos viszonylatban nézzük a cselekményeket. Különös gonddal kell vizsgálnunk és büntetnünk azo­kat a bűnözőket, akiknek hivatali kötelessége a társadalmi tulajdon megóvása, mint pl. vállalatvezetők, ktsz, — és tsz, — elnökök, üzletve­zetők, ellenőrök stb. Tudatosítanunk kell a dolgozók között a társadalmi tulajdon jelentőségét. E vonatkozás­ban semmi lazaság meg nem enged­hető. Olyan helyzetet kell teremte­nünk. amelyben lehetetlenné'válik a társadalmi tulajdon fosztogatóinak helyzete. A társadalmi tulajdon biz­tosítása és a bűnözők elleni kérlel­hetetlen harc nélkül megoldhatatlan népünk felemelése, országunkban a szocializmus felépítése”. Az előadáshoz számos hozzászólás hangzott el és a dolgozók konkrét ügyekben sok kérdést intéztek az előadóhoz. A válaszok is hozzájárul­tak a társadalmi tulajdon nagy je­lentőségének tudatosításához. Szálkát is bekapcsolták az autóbusz forgalomba Május 26-án reggel nagy öröm ért bennünket, Szálka község dolgozóit. Nyolc órakor gépkocsi tülkölés verte fel a falu csendjét, begördült a köz­ségbe a rég várt autóbusz. Nem volt váratlan vendég, régóta kértük, hogy községünket kapcsolják be a MÁV- AUT forgalomba. Hiszen, ha piacra akartunk menni, vagy ügyes-bajos dolgainkat kellett menni intézni, 12 kilométert kellett gyalogolnunk a legközelebbi községig. Ez az út pe­dig 2'/2 órát vett igénybe csak oda, vissza ugyanannyit. így tehát 5 órát elgyalogoltunk a napból. Mondhatjuk azt, hogy egy-egy ilyen út után oda volt egész napunk. Éppen ezért el lehet gondolni, hogy milyen nagy volt az örömünk, amikor az autóbusz megérkezett községünkbe, örömün­ket még inkább tetézte az, hogy a pártkongresszussal egyidőben való­sult meg régi álmunk. Amikor az autóbusz megállt a szá­mára kijelölt megállónál a helyi MNDSZ ügyvezetője, Nagy Lajosné virágcsokorral fogadta a vezetőt, a kalauzt és a falu nevében köszöne­tét fejezte ki a MÁVAUT dolgozói­nak ezért a „meglepetésért”. Mi pe­dig a kocsit díszítettük fel virágok­kal, hogy had lássa mindenki örö­münket, melyet az új autóbuszjárat bekapcsolása hozott a lakosságnak. Most.pedig ezúton mondunk köszö­netét pártunk és kormányunknak a szerető gondoskodásáért. Jusztin István levelező, Szálka. Jó társadalmi munkát végzett a pálfai földművesszövetkezet A pálfai földművesszövetkezet ve­zetőségének tagjai jó példával jár­nak elől a munkában. Állam iránti kötelezettségüknek mindenkor pon­tosan eleget tesznek: Nász István, Erdélyesi János, Szabó János, Remé­nyi Rezső már egészévi, Lázár Jó­zsef, Vörös József. Halba Ferenc. Kojári János félévi tojás- és baromfi beadásukat teljesítették. Valameny- nvien példát mutatnak a tavaszi munkálatokban is. A gazdasági munkák jó elvégzése mellett egy percre sem feledkeznek meg a földművesszövetkezet ügyei­ről sem .A dolgozó parasztok jobb és gyorsabb áruellátása érdekében megnagyobbítják a bolt helyiségét. Erre a munkára valamennyien ön­ként jelentkeztek, saját fuvarral hordják el a bontásból származó hűl ladékot. Ezzel több mint 1.000 forin­tot takarítanak meg a földművesszö­vetkezetnek. Társadalmi munkájuk­kal ahhoz is hozzájárulnak, hogy a bolthelyiség idő előtt elkészüljön. A vezetőség példáját látva a szövetke­zet dolgozói is bekapcsolódtak a tár­sadalmi munkába. Vállalták, hogy a bolt és az iroda helyiséget átrende­zik, az udvaron pedig virágos kertet rendeznek be. hogy szebbé k ottho­nosabbá váljon szövetkezetük. lfsi jós%4*fl*<Mi<^iHKeiRse$; a Ka la Ionon A Magyar Távirati Iroda jelenti, hogy a „Pajtás“ nevű balatoni csa­vargőzös 1954. május 30-án délelőtt 11.45 órakor Balatonfürednél felbo­rult. A hajón a személyzettel együtt 185 fő tartózkodott. A mentési munká­latok a szerencsétlenség után hala­déktalanul nagy erővel megindul lak. A hajón utazók közül tizenkettő személy: Csornai Antalné, Csornai Piroska, Csernus Ferencné, Vittmann Sándor veszprémi lakos, Villányi Mária mőzsi, Vituska Mária őcsényi, ötvös Iván mesterszállási, Bernhardt Gyuláné pesterzsébeti, Huszti Mária hajdúnánási, Homonnai Imre bereg- daróci, özv. Domemis Gyuláné bu­dapesti és Göbölyös, László szek­szárdi lakos életét vesztette. Töb­ben kisebb sérüléseket szenvedtek. A felborult hajó felemelése, vala­mint a szerencsétlenség okainak és a felelős személyeknek megállapí­tása folyamatban van. (MTI.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom