Tolnai Napló, 1951. július-december (8. évfolyam, 151-304. szám)

1951-07-01 / 151. szám

TOINM .... A MAI SZAMBÁN} \ Sí épeii hidad az aratás a de esi járásban, a begyűjtés terén azonban hibák vannak (2. o.) — Üzemeink ver­senyben (3. o.) -— Cséplőgéptől a magtárba (3. o.) — Agi- latorok a termésbetakarítás napjaiban (4. o.) — Hét nap a külpolitikában (4. o.) — Az iráni helyzet (5. oá — Rá­kosi elvtárs távirata a Kínai Kommunista Párt Központi Vezetőségéhez (5. o.) — A dolgozó nép válasza a béke, a demokrácia ellenségeinek (6. o.) I HÍG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! AZ M DP TOLNÁMÉ GYEI VJ1L ÉVFOLYAM, 151. SZÁM a KA Y ILLEK VASÁRNAP, 195] JULIUS i jüegfénk dolgozó {parasztüá^a iiicg'kezcite st eiépléit Tolna megye déli részén megkezdték a rozs és búza aratását Megyeszcrte nagy lendülettel fo­lyik a cséplés is. Dolgozóink min­den erejükkel azon vannak, hogy a csépíési munkálatok időbeni el­végzése érdekében már most, a búza és rozs aratásának kezdetén elesépeljék az ősziárpát. A varsádi gépállomás például már minden gé­pével. a tolnai 8. a sárpilisi 7 gép­pel kiállt csépelni, hogy siettessék a termelőcsoportokban és az egyé­nieknél az ősziárpa eséplését. Ál­lami gazdaságaink saját gépjükkel csépelnek. A már jó előre kijaví­tott és bejáratost cséplőgépekkel csaknem minden állami gazdaság­ban elkezdődött a cséplés. A csép­lés eredményei megyeszcrte azt mutatják, hogy nem csalódtunk ed­digi meglátásainkban, mert olvan terméseredmények vannak, amilye­nek az elmúlt években fűkaszámba mentek. A kölesd-hangos pusztai ’termelőcsoport is 20 mázsás átlagot ért el az őssiárpából. Az öcsényi TIT. típusú termelőeso- port is mintegy 19.70 mázsás átlag­termést ért el az ősziárpából. A sióagárdi ..Béke“ és az alsó- nyéki ..YiJágszabadság" tagjai is megkezdték a cséplést, A ..Béké­nek“ a 8 hold területen több, mint 100 mázsa termett. A ,.Világszabadság“ próbaesép­lésénél már 14 mázsás átlag mii latkozott. Mindezek a hatalmas termésátlagok mutatják a nagyüzemi gazdá’kpd.ás fölényét az egyéniek kisparceMákon* való gazdálkodási módjával szem­ben. A cséplést megkezdték az egyéni dolgozó parasztok is. Vannak azon­ban olyan helyek, ahol géphiány nélkül nem tudtak időben hozzá­látni a csépléshez. Zombára például a tcveli gépál­lomás nem huzattá ki még 27-én a cséplőgépet. Kiderült, hogy még majdnem 40 ember hiányzott a gépállomás csép­lőgépeitől. Azzal, hogy a gépállo­más nem segítette elő Zombán a cséplés időbeni beindulását nem­csak a cséplés. hanem a begyűjtés sikerét is gátolják. Zomba le van maradva a tojásbegyü jtésben és az utolsók között fog kullogni a ga- bonabegyü jtésben is, ha késnek a csépléssel. A csépléssel párhuzamosan megindult a begyűjtés is. Legtöbb község már előzőleg ver­senyre hívta a legközelebbi közsé­get a begyűjtés sikere érdekében és vállalták, hogy a cséplőgéptől azonnal a földművesszövetkezet magtárába szállítják a gabonát és teljesítik beadási kötelezettségüket. Hasonló vállalást tettek a többi kö­zött a kalaznói, bonyhádi és a si- montornvai dolgozók is. Jankó Sándor, Németh Gvörgy- né. Molnár Jánosné gyulaji dol­gozó parasztok Is vállalták, hogy a cséplőgéptől azonnal tel­jesítik beadási kötelezettségü­ket. Döbröközön Hegedűs Ferenc fel­ajánlotta. hogy beadási kötelezett­ségét nemcsak 100. hanem 120 szá­zalékra teljesíti. T.ócsi János még ennél is többet vállalt a dolgozó nép államával szemben. Elhatározta, hogy ő 150 százalékig eleget fog fonni a saját államával szemben fennálló kötelezettségének. -Kardos György döbröközi dolgozó paraszt szintén vállalta, hogy 120 százalékra teljesíti beadási kötelezettségét. Megyénk dolgozói azonban nem­csak vállalnak, hanem teljesítenek A DOLGOZÓK összeesküvést szerveztek, meg «Akarták dönteni a dolgozó nép ha­talmát. hogy aljas céljaikat meg­valósíthassák, visszaállítsák újra a földbirtokosok, a bankárok ural­mát, visszahozhassák a chorinferen. ceket- a kornfeldmórícokat, A nép nyakára akartak ülni, szívni a vé rét. mint régen. Büntetlenül ölni * dolgozók gyermekeit, éhbérért dolgoztatni a cselédeket — ezt akarták Grősz József és társai. Terveikre, cselekedeteikre „isten áldását" kérték szemforgató, fari­zeus módjára. Félrevezették a hí­vőket, aljas módon becsapták az egyszerű embereket. Délelőtt az állammal tárgyalt Grősz, délután pedig az állam ellen szőtt össze­esküvést. Véres háború segítségé­vel akarták megdönteni a dolgozó nép hatalmát. Fájt nekik a földreform, fájt nekik, hogy végre azé a föld. aki megműveli, fájt nekik épülő Duna- pentelénk és fájt nekik mindaz, ami a szocializmus építésének meg­gyorsítását, dolgozóink jólétét je­lenti, Terveik során találkoztak a háborúra uszító amerikai imperia­listákkal. Trumann kehiére ölelte őket e* minden segítséget megígért számukra. A fasiszta hóhér Tito is megfelelő „szövetséges" volt nekik céljaik elérésére. Mindenki­vel szövetséget kötöttek, aki haj­landó volt arra, hogy „áldozatot" hozzon a vér, a nyomor, a szenve­dés visszaállítása érdekében. Dolgozó népünk erősebb, mint ók, Dolgozó népünk erősebb, mint az összeesküvő banditák, mint a mindenre elszánt, aljas gyilkosok. Államvédelmi Hatóságunk ébersé- . ge leleplezte a gazembereket^ a nép ítélőszéke előtt feleltek aljas tetteikért. ..A bíróság ítélete legyen messzeharsogó figyelmeztetés., bogy népünk egységesen áll szemben bé­kénk, demokráciánk minden ellen­ségével. A bíróság ítélete legyen példás megtorlása a legalávalóbb bűntettnek, amely a békét és a szabadságot akarta elrabolni* né­pünktől. Legyen bizonyság a bíró­ság ítélete országon belül és kívül egyaránt, hogy aki demokráciánkat veszélyezteti, aki felemeli kezét a magyar haza szabadságára, — bár­ki legyen is az, — lesújt rá a tör­vény vasökle.“ Alapy Gyula állam­ügyész szavaival egyetért egész dolgozó népünk, — üzemek és fal­vak dolgozói, honvédek, diákok és lelkészkedö papok. A dolgozó nép elvárja, hogy a béke és szabadság ellenségei kemény leckét kapjanak. A Grősz per vádlottaival együtt 8 ott ült a vádlottak padján az egész amerikai imperializmus, a Vatikán, Tito, a jugoszláv nép hóhéra. Az ítélet nekik is szól. Tanulják meg belőle: így jár mindenki, aki m°cs. kos, véres kezét népünk békéje, szabadsága felé nyújtja ki. A Grősz banda pere megmutatta újra népünk egységét és erejét. — Megmutatta, hogy dolgozó népünk egységesebben áll, mint eddig bár. mikor Pártunk, a Népköztársaság kormánya mögött. Ezt az erőt és egységet mutatja, hogy már az el­ső napokban áradatként indultak meg a levelek, táviratok a városok­ból és falvakból, üzemekből és ter­melőszövetkezetekből, hivatalokból és iskolákból. Ezekben a levelekben kifejezik dolgozóink azt a hálát, amit éreznek Pártunk bölcs előre­látásáért, azért a helyes iránymuta. tásért, amely minden veszedelmet idejében eíhárít, ,A legnagyobb hálával fordulunk n dolgozó nép békés munkája fe­lett éberen őrködő Rákosi elvtárs, és az ő bölcs irányítása által veze­tett Párt télé..." — írják a Ta­mási Állami Erdőgazdaság dolgozói £*> tünk Központi Vezetőségéhez v -«zeit táviratukban. „A dolgozó nép államának éberségén múlott, hogy az összeesküvők aljas tervét VÁLASZOLNAK leleplezték és méltó helyre kerül­tek ellenségeink" — írják a Bony, hádi Cipőgyár dolgozói. „Hála nagy Pártunknak és népünk • bölcs vezérének, Rákosi elvtársnak, ide­jében leleplezték és ártalmatlanná tették az összeesküvőket" — írják a kistormási szakérettségis fiata­lok. így írtak megyénk valameny- nyi üzeméből és községéből a dol­gozók. A hála szavain túl azonban vá­laszt is adtak az összeesküvőknek. Csattanós választ. Újabb nagy fel­adatok, alkotmányunk ünnepére tett felajánlásuk maradéktalan tel­jesítésére, túlteljesítésére tettek fo­gadalmat az üzemek dolgozói, A kenyérgabona cséplőgéptől való tel. jesítését vállalták a dolgozó pa­rasztok. még jobb tanulásra tettek fogadalmat az iskolás fiatalok. A növényápolásban való aktív rész­vételre, a békearatás sikerének biz­tosítására tettek fogadalmat a Tol- namegyei Papok Békebizottságának tagjai. Valamennyien azzal kezdték vállalásukat, hogy „ezzel válaszo­lunk az imperialisták célkitűzéseit szolgáló aljas összeesküvésre.“ ,A mi válaszunk a munkaver­seny fokozása és az a felajánlás­áradat, amelyet most teszünk meg alkotmányunk ünnepe tiszteletére. T öbbtermeléssel, anyagtakarékos­sággal vesszük ki részünket az or­szágépítésből, hogy mi is megmu­tathassuk; nemcsak ‘szavakkal, ha­nem tettekkel is kiállunk békénk erősítése, boldog jövőnk biztosítása mellett" — írják a Bonyhádi Cipő­gyár dolgozói, „Vállvetve küzdünk a bő termésért, vigyázunk minden szem gabonára, a béke megerősíté­se érdekében" — írják Aparhant község dolgozó parasztjai. A mórágyi fiatalok nevében Díttelján Mihály DISZ titkár vállalta egy 20 tagú aratóbrigád megszervezését. — Vállalták, hogy mindenütt ott lesz. nek, ahol segíteni kell az aratás-] ban, a szemveszteség elleni harc­ban. Vállalásukat teljesítették, lel­kesedésük minden akadályt le­győz. Kéty községben Varga Zsigmond 13 holdas középparaszt, I. típusu tszcs-tag, versenyre hívta Illés Jó. zsef elvtársat, a begyűjtés teljesí­tésére. Vállalta, hogy minden köte­lezettségét a cséplőgéptől teljesíti. Antal János gyulaji, 71 éves, 14 holdas középparaszt aratása be­fejeztével elment az állami gazda, ságba segíteni a másodnövények vetésében. ,,Ez a válaszom Grősz és társainak“ — mondotta. A dől. gozó asszonyok is válaszolnak. -- Benke Mihályné, 8 gyermekes, 11 holdas újgazda, Szántó Györgyné 4 gyermekes, 9 holdas dolgozó pa­rasztok vállalták, hogy minden munkájukat idejében elvégzik és beszolgáltatást kötelezettségüket egyenesen a cséplőgéptől teljesítik. „Megfogadjuk, hogy még fokozot­tabb munkával, a szakérettségin pedig jó tanulással háláljuk meg Pártunknak, hogy ezt a veszedel­met is elhárította fejünkről." így válaszolnak a kistormási fiatalok. A Tolnamegyei Papok Békebizottsá­ga buzdító munkát vállal a növény- ápolás, aratás, csépíési munkában, Dolgozó népünk minden réteg? egységesen követi Pártunkat, kor­mányunkat, az ellenség elleni harcban. Egységesen követelte a példás, kemény büntetést az el­vetemült gyilkosokkal szemben. A nép bírósága ítéletet mondott, meg­büntette népünk ellenségeit. Né­pünk ismét megmutatta, van ereje ártalmatlanná tenni mindaz0 kát, akik ártani akarnak építő mun­kánknak. — bármilyen köntös is takarja őket, bármilyen álarc mögé is bújnak. Az ítéletből, az ítéletet megho­zó erőből megtanulhatja minden ellenségünk,,— külső és belső egy­aránt, — népünk nem fél megbün­tetni ellenségeit, nem fél, nem ijed meg semmiféle fenyegetéstől, ímely a dolgozó nép hatalma, békés élete ellen irányul. Az ítélet megmutatta azt, hogy van erőnk kicsavarni a fegyvert ellenségeink kezéből A fegyver most is visszafelé sült el; nem a dolgozó nép hatalma, hanem az összeesküvők terve mondott csődöt. És így jár minden kísérlet, mert dolgozó népünk megtanult élni a Szovjet Hadsereg adta szabadság­gal, mert van erőnk és mellettünk van az igazság. A Grősz per tanulságai azon. ban mást is mutatnak számunkra. A Grősz per tárgyalása az ítélet-^ tel lezárult. Azonban nem zárult] le, nem szűnt meg az ellenség kí­sérletezése, hogy gátolja építő munkánkat, hogy lépten-nyomon megpróbáljon ártani, hogy egy úiabb háborúba sodorja országun-, kát. Sztálin elvtárs tanítja, hogy eredményeink fokozása nem csök­kenti a megdöntött de meg nem semmisített ellenség ellenállását, hanem méginkább fok', zza. Elért eredményeink láttán az ellenség még elszántabban, elkeseredetteb­ben próbálja visszaszerezni elvesz, tett pozícióit, megef-ömeni a mun­kások és dolgozó parasztok álla­mát. Az imperialisták belső úgynö. kei, a kulákok és a jobboldali szoc. demek. a levitézlett bankárok, gyá rosok még itt vannak közöttünk és megpróbálják megfertőzni a leve­gőt. Példánk erre van élég. Barát József gyulaji kulák vasviltával ütötte le a DeFOSZ járási titkárt Ez nyílt példa. Vannak burkolt k: sérletek is. amikor ’ kulák „ ..iő gazda" álarcába rejtőzve próbálja lebeszélni dolgozó parasztjainkat á termelés emelése, a dolgozó nép államával szemben* kötelezettségi teljesítéséről, i is. Legtöbb dolgozó paraszt miután elcsépelték gabonáját, egyenesen a magtárba szállítja, amivel tartozik a nép államának, Várdombon is zúg a cséplőgép A 29-i jelentés alapján 21 holdról csépelték el az ősziárpát és több. mint 500 mázsa szem lett belőle A bő termés által azonban nemcsak a dolgozó parasztok zsákjai, hanem a földmüvesszövetkezet magtára is telik. Jankovics István 8 holdas dolgozó paraszt azonnal teljesítette beadási kötelezettségét. Kiss Berta­lan 7 holdas gazda is beadott 250 kilót és teljesítette kötelezettségét Hasonlóan cselekedett Baranvai László tolnai 6 holdas dolgozó pa­raszt is. Miután elesépelték ősziárpáját, azonnal beadott 128 kilót az ál­lamnak és teljesítette vele a kö­telezettségét. Kalaznó dolgozói versenyre hívták a járás valamennyi községét a be­adási kötelezettség terén. Vállalták a cséplőgéptől az azonnali teljesí­tést. 4 halaznóiuk eddigi jó munkájukkal lerakták az alapjait annak, hogy ezentúl is élenjárhassanak. Az aratásban élenjárnak, de a cséplésnél is az el­sők között vannak. A község dolgo­zói nemcsak vállalták, a eséplőgé‘0- fől való teljesítést, hanem teljesítik is kötelezettségüket. Böte Lajos, akinek a fél holdnyi területen több, mint 7 mázsa árpa termett, a géptől azonnal beadott 248 kilót, hogy ez­által eleget tegyen kötelezettségé­nek. Jól megy a cséplőgéptől való tel« jesítés Mőzsön és Tolnán is. Tolnán a cséplés első napján mázsát, Mözsön pedig a cséplés első napjaiban 20 mázsa árpát adtak be a dolgozó parasztok. A kulákok nemcsak az aratást, hanem a cséplést is igyekeznek akadályozni. Szabotálásaik mellett a hazugabbnál-hazugabb rémhíre­ket terjesztik. Gutái Jánosné faddí 40 holdas kulák például felbujtotta cselédjét, hogy terjessze azt a hírt, hogy „csak 40 kiló árpái lehet meg­hagyni, éppen ezért nem érdemes csépelni“. Az ilyen hangokat a he­lyi pártszervezet és a tanács nép­nevelőinek le kell lepleznie, és gon­doskodtok kell arról is. hogy az’ aratási és csépíési munkálatokat akadályozó kulákok megkapják méltó büntetésüket Az ellenség kísérleteinek mcg_ hiusításának legfőbb eszköze dol­gozó népünk éberségének, egységé, nek fokozása. A tervfegyelem meg­szilárdítása, fokozott takarékosság, az aratás-cséplés-begyüjtés mara­déktalan és határidő előtti teljesí. tése most a legfőbb feladat. Fokoz­ni kell dolgozó népib.kbei. a haza szereteíet. a Púéi .és a dolgozó nép ugye iránti odaadást Ebben a munkában elsősorban a kommunis. táknak kell élerjárói, példát mu­tatni. A komrnurusvák feladata, hogy neveljék, vezessék - dolgozó­kat a még nagyobb ?;rdmérvsL el­éréséért folyó bar kan Erő *eni Pártunkat, szorosa zárni íc un­kát, bevonni a tern elésben helyt­álló dolgozókat. — alapvető fel­tétele népünk egysége biztosítása vak. a felemel kedés meggyorsítása, nak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom