Szelényi Ödön szerk.: Theologiai Szaklap 14. évfolyam, 1916 (Pozsony)

XIV. ÉVFOLYAM. 1916. JANUÁR. 1. SZÁM. THEOLOGIAI SZAKLAP MEGJELENIK ÉVENKÉNT NÉGYSZER: JANUÁR, ÁPRILIS, JULIUS ÉS OKTOBER ELEJÉN. ELŐFIZETÉSI ÁRA ÉVI 6 KORONA. SEGÉDLELKÉSZEKNEK, TANÍTÓKNAK ÉS THEOLOGUSOKNAK 4 KORONA. DR. BARTÓK GYÖRGY, D. DR- DAXER GYÖRGY, HAMAR ISTVÁN, KOVÁCS SÁNDOR, DR. LENCZGÉZA, DR MASZNYIK ENDRE, PRÖHLE KÁROLY, RAFFAY SÁNDOR, DR- THÚRY ETELE, DR- TÜDŐS ISTVÁN ÉS ZOVÁNYI JENŐ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI D R SZELÉNYI ÖDÖN pozsonyi theol. akad. tanár. TARTALMA: Fláciánus lelkészek Magyarországban. Payr Sándortól 1 Az antihellenistikus apológia az őskeresztyén egyházban Quadratustól Lactantiusig. Kiss Jenőtől 41 Könyvészeti kutatások a debreceni ref. kollégiumi könyvtárban. Zovánvi Jenötöl 51 Adalékok a volt modori ev. gimnázium történetéhez. Dr. Szelényi Ödöntől. 59 Lapszemle: Neue Kirchliche Zeitschrift. Dr. Daxer Györgytől. .... 65 Könyvismertetés: Jézussal egy úton. Duszik Lajostól. 68 Háború és élet. Dr. Wagner Lajostól. 71 Hévey Gyula: Vázlatok a katholikus missziók életéből. Rátz Vilmostól. 73 Dr. Takács Menyhért: Az evangélium bölcselete. Rátz Vilmostól.. . . 74 Amundsen Valdemár: Husz János. Dr. Daxer Györgytől 75 Kovács Sándor: A magyarság történelmi helye a világháborúban. Dr. Wagner Lajostól. 76 Marosi Arnold: A természet élete. Szép Rezsőtől. . . 77 Lie. Heinrich Appel: Die Echtheit des Johannesevangeliums mit beson­derer Berücksichtigung der neuesten kritischen Forschungen. Dr. Daxer , Györgytől 78 Ujabb vallásfilozófiai irodalom. Dr. Szelényi Ödöntől 78 A háború vallásos irodalma 82 Új könyvek 84 ©R9 POZSONY, 1916.

Next

/
Oldalképek
Tartalom