Téli Esték, 1909 (12. évfolyam, 1-10. szám)

1909-10-31 / 1. szám

2 TÉLI ESTÉK Hát ha az emberi életre vonatkozólag elmond­ható, hogy gyávaság tőle megijedni. — ügy a ter­mészet életére is alkalmazható, hogy — Gyávaság a téltől megijedni. A tél zordon, de nem vigasztalatlan. Vannak nekie is verőfényes szép napjai. Öröme is meg van — nyugalmában. Ha megértjük ezt a nyugalmat, ezt a látszólagos szendergést. Mert a tél nyugalma látszólagos. Hiszen a természet benseje ébren van. Dol­gozik szenderegve is. Felhasználja, feldolgozza, amit gyűjtött. Uj erőt szed — az újra való feltámadásra. A természet többi ideje sem más, mint előké­szület — a télre. Aki elkészül reá, az nem érzi zordonságát, sem kegyetlenségét, sem vigasztalat- lanságát, sem zsarnokságát. » Verejtékek hullásával, munkával, mezők és ré­tek törésével, szántásával, csalódásokkal és remény­ségekkel haladunk arra az útra, mely a télhez ve­zet. De aztán ennek az útnak végén érezzük igazán, hogy nincs okunk megijedni a téltől. Csak akkor, ha nem készültünk reá. Ha a reá való készülés idejét elfecséreltük, eltékozoltuk. Akkor bizony az öregség is, meg a tél is sivár. Sőt rettenetes. Mert a visszaemlékezés, mely para­dicsomot is tud elővarázsolni: kínos börtönbe jut­tat, melyből szabadulni akarunk, de nem lehet. Rabláncunk a nélkülözés és önvád, szúró tövisünk a — nincs. A tél is munka idő. Az az: munka idő lehet, ha akarjuk. De lehet ő a tétlenség, a henyélés ideje is. Az unalomé meg éppen. Az unalom pedig az ember — legnagyobb réme. Az unalom a szép élet ellensége. Elhomályo­sítja lelkűnkben — az életcél érzetét, tudatát. Bele visz őrületes, embertelen dolgokba. De hányszor és hányszor! Boldog ember, aki lelkének életét úgy be tudja rendezni, hogy az megtalálja az élet harmóniáját. A testnek a jó, az állandó közérzés, a léleknek a szép harmónia legnagyobb földi boldogsága. Az a társadalom a legbölcsebb, az a társa­dalmi tudomány a legigazibb, mely megfejti és az életben kivihetővé teszi a munka megosztását min­den időre, minden évszakra. A testnek és léleknek munkáját egyformán. Erre törekszik a magyar társadalom is. Ezt irta a nemzeti társadalom legújabban törekvésének kibontott zászlajára: — Munkát a népnek télen is! Munkát, mely télen is keresetet nyújt neki. Munkát, mely lelkét foglalkoztassa. Megtöltse értel­mét kellő fokú ismerettel, látókörét szélesítse. De vigyen leikébe, szivébe érzést. Helyes vágyakat és erős akaratot. Ez a tél áldásának titka. Hogy miként a föld, úgy népe is pihenve dolgozzék és dolgozva pihenjen. Élni való, élni tudó, testi és lelki tehetségekkel meg­áldott népnek nem kell, nem szabad tehát a téltől félnie. Kossuth Lajos csókja. 1849-ben történt, mikor a honvédség egy zászlóalja Szolnokon a Tisza-hidja mellett táborozott, hogy Kossuth szemlét tartott a Zászlóalj felett s ezzel a kérdéssel fordult a parancsnokhoz: — Melyik a parancsnok ur legvitézebb katonája ? A parancsnok egy napsütötte zömök közkatonára mutatott a sor végén : Lengyel Győző, köröstarcsai fiúra. Kossuth egyenesen a legvitézebb katonához ment s homlokon csókolta. A köröstarcsaiak legendás beszéde sze­rint Lengyel homlokának azt a részét, hol Kossuth csókja érte, sohasem mosta meg. Ugyanő volt az, a ki, hogy Kos­suth temetésén jelen legyen, 72 mérföldet gyalogolt a fővárosig. SZÖVETKEZETI ÉLET. A katholikus Népszövetség hétről-hétre erő­södik, tagjainak száma csudásau növekszik. A kath. Népszövetség nem csak a kath. vallás védelmét, megerősítését, felvirágozását munkálja, de hazafias célt is szolgál. A jó katholikus hithü keresztény polgár egyszersmint rendithetlen, munkás polgára is hazánknak. * A „Hangya szövetkeztek“ országos gyű­lése megmutatta, mennyi erő, hatalom, összetartás van az egyesülésben. Tizenegy évvel ezelőtt alakí­tották meg Károlyi Sándor gróf és társai e szövet­kezetek És ma ? Sok milióra rúg már is a Hangya szövetkezetek tagjai által megtakarított összeg. De más ,részről erkölcsi erőt és tisztességet vitt — a mag}'ar kereskedelembe. Fő a percent! Egy jóravaló zsidó a koldusnak két krajcárt ad. A kol­dus hálálkodik: — Adjon Isten ezer annyit érte. Az adakozó esetlent egyet a nyelőével és halkan, szá­molva beszél: — Az annyi mint húsz forint. IPAROSOK VILÁGA. A hitel. — A hitel, a hitel! Ez az örökös tengeri kí­gyónk, mely körül csavarodik rajtunk és fojtogat szabadon, kacagva. így panaszkodott a minap egy iparos. Még pe­dig a jobbak közül való. — Hát ’iszen jól megyen ma a mesterség. Ismét arany lett a feneke. — Jól megyen! Persze, hogy jól megyen. De a hitel, a hitel! Ez a tengeri kígyó, ez fojtogat most is! — Hogy értsem ezt mester uram? — Hogy-hogv? — Hogy-hogy! Hát tessék csak meghallgatni. Most is egy »lesés<r-ből jövök, mondja a mester. — Micsoda lesésből ? Talán bizony vadászni jár ? — Az ez uram. Valóságos vadászat. Lestem ugyanis a Nagy-utca sarkán Katonaszegy nagysá­gos urat. — Leste? Mán mint hogy mi jóért? — Mi jóért? Mindjárt kitudódik. Lestem, de nem gyütt. Végre elhatároztam, hogy másnap korán reggel felkeresem. Úgy is tettem. Reggel kopogta­tok. Szabad. (A nagyságos ur még az ágyban pihent.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom