Tanügyi Értesítő, 1918 (16. évfolyam, 5-10. szám - 17. évfolyam, 1-4. szám)

1918-01-01 / 5. szám

9 5. szám. TANÜGYI ÉRTESÍTŐ 3. oldal­4 ladja a hivatalos kiadványok szokott mérté­két. Oly vezérfonal van e müvei a magyar tanítóság kezébe adva, amelyhez alkalmaz­kodva, biztosítva van nevelés-oktatásügyünk emelkedő irányzata. Az első feltétel természetesen az, hogy e munka minden betűjét ismerje, szellemét megértse és átérezze tanítóságunk. Erről beszélni egy évtizeddel a Tantervnek köte­lezően elrendelt használata után anokroniz- musnak tünthetik fel. Pedig e cikk nem író­dik ok nélkül. Tény, hogy az új Tanterv és Utasítás követelményeiből még sok nincs végrehajtva népiskoláinkban máig sem. így például a rajz és énaktanitás sok helyen most is a régi hibás sablon szerint megy, holott az új Tanterv útmutatása szerint az eszthetikai nevelés szempontjából e téren is értékes eredményeket lehetne elérni. Az úgynevezett főtantárgyakat sem tanít­ják mindenütt modern szellemben. Mindez arra enged következtetni, hogy az új Tan­terv s Utasítás nincs eléggé gyakran s eléggé behatóan tanulmányozva. Az a körülmény is figyelembe veendő, hogy a háborús évek folyamán az újonnan kinevezett tanítók egész raja lepte el a tanítói állásokat. Ezen tanitótársainktól csak úgy várható a nevelés- tanitási színvonal megtartása és emelése, ha az új tanterv minden követelményét is­merik és betartják. Mindezeket összevéve, ajánlatosnak mutatkozik, hogy az új Tan­tervvel való foglalkozás ismét divatba ho­zassák. Testületi értekezleteken minden al­kalommal lehetne egy-egy szakaszt belőle tárgyalás alá venni. De bárki egymagában is élvezettel lapozgathatja e művet, mert vi­lágos okfejtése, gondolatébresztő tartalmas­sága, könnyed stílusa leköti a figyelmet. Ily módon a régebbi tanítók felujitnák em­lékezetükben, az újoncok meg megismernék a Tantervben foglaltakat és nem téveszte­nék szem elől, hogy mit, mennyit és hogyan kell tanítani. Ezzel hozzászoknék a tanítóság a Tanterv böngészéséhez s bizonyos peda­gógiai gondolkodás, társalgási eszmekor fejlődnék ki a tanítóság között, amiből a nevelésügyre, csak haszon háramlana. Az el­mondottakkal nem újabb terhet kívánok a tanítóságra sózni, azt elvégzi más; de any- nyit szabad, sőt kell is hangsúlyoznom, hogy mesterségünkhöz ne csak konyitsunk, ha­nem kitünően értsük azt, mert így kívánja a tanitói becsület, meg a gondjainkra bízott gyermekek boldogulása. (Szatmár.) Neubauer Elemér. EGYESÜLETI ÉLET. Bírálat „A falusi kisebb gazdasági ismétlő iskolák életké­pességének fokozása“ című pályatételre beadott két pályamunkáról. I-ső a „Sic itur ad astra“ jeligés pálya­munka úgy terjedelemre, mint tartalomra nézve a pályázat címének megfelelőleg nagy igyekezettel akarja a célt elérni, azonban — szerintem—az teljes egészében nem sikerűit. Pontokba akarja foglalni a szükséges fel­tételeket, de ez csak részben sikerült, pedig egy ilyen pályamunkától éppen ezt a hatá­rozott pontokba foglalt javaslatokat várjuk, amelyeket aztán megvitatás végett az egyes járáskörök gyűléseinek kellene kiadni s az azoktól beérkezett eredményeket a közgyűlésen, esetleg a „Tanügyi Értesítő“-ben közölni, mert a pályázatokban kitűzött célt csak igy lehet hasznosítani, értékesíteni. E pályamun­kában is sok hasznosítható eszme van, me­lyek az ismétlő iskolák életképességének feltételéül vannak beállítva. Ilyenek: 1.) „Az e célt is (a gazdasági szakkép­zést) feli kell karolni a tanítóképzőkben, de nem csak úgy immel-ámmal, hanem tel­jes egészében és a legnagyobb szigorral.“ Ez a helyes indítvány! A magyar tanító­képzésnek s általában a hazai tanintézetnek egyik és legfőbb bajuk az, hogy a tanítás­ban kevés a gyakorlati, az életre előkészítő tanítás, a gyakorlat,-még mindig csak betűt, szürke elméleteket az életben kevésbé hasz- nosithatólag tanítanak, vagyis inkább (vá­lasztván a kényelmesebb oldalát) előadnak. Előadás, beemlézés, magolás—hadd pereg­

Next

/
Oldalképek
Tartalom