Tanügyi Értesítő, 1918 (16. évfolyam, 5-10. szám - 17. évfolyam, 1-4. szám)

1918-01-01 / 5. szám

2. oldal. TANÜGYI ÉRTESÍTŐ 5. szám. lenül folyik. A rend, a fegyelem meg­bomlott. A vezetők iránt tartozó tisz­telet hiányzik. A köznép az intelligen­sebb osztályhoz tartozók iránt bizal­matlan. A köztisztviselőket már nem a régi íespektussal nézik. Mindenütt embertelenség, kalmárkodás, a törvé­nyes formáknak a kijátszása látható. Nem az uralkodó társadalom korlátái omlottak le, hanem a rend bomlott fel. Iskolákban, intézményekben, a családokban országosan és világszerte meglazult minden s félő, hogy itt-ott eresztékeiből kihull. • Ha majd a haragvó Isten Ítéletének utánna lehetünk, csak akkor látszik meg ez a züllés, melyet a háború szült. Akkor aztán a szervezésnek, a küz­désnek, a munkának olyan arányú szervezettsége és ereje kell hogy meg­induljon, amely nyelvi s nemzeti, val­lási és munkaköri foglalkozásban való különbséget ne ismerjen s amely egy­üvé forrasszon mindenkit a magyar ipar, a magyar művelődés, a magyar szellem naggyá tételéhez s Magyar- országnak boldogságához. Jöjj újév, hozz békességet! Legyen a földön békesség s az emberek kö­zött jóakarat! (Nagybánya). Székely RrpÓÖ. mEBTELEHT R HEBYEQIK ZRU1TOTT K!RDft5liI „TRNITÓKHRZR 1RKFHR“ □ és beszerezhető kiadótulajdonosánál: UJEI5Z ZOLTÁN KŐHYU- É5 PRPIRKERESKEDÉ3ÉBEH ItZJ Szatmár-Németi. — Butraann-palota. n6YELEfn ! Selejtes utánzatok uannak forgalomban. 0 Az új tantérv ismerete. Egy évtized óta az új tanterv szerint kel­lene népiskoláinkban tanítanunk. Ezzel szem­ben a tényállás az, hogy a tanórák száma és a tantárgyak osztályonkinti elrendezése ha talán meg is felel az új tanterv követélménye­inek, de maga a tanítás sok tekintetben a régi kitaposott ösvényen cammog. Pedig a konzervativizmusnak az iskolában épper. nincs helye. Úgy jó, ha a nevelés-tanitás az élettel legalább is egy vonalban halad, sőt kívánatos, hogy az iskola azt a hala­dottabb kulturfokot képviselje, hol az elme és a szív oly eszményekkel gazdagodik, a- melyek az újabb nemzedéket egy szebb jö­vő munkáiására ösztönzik. Az iskolától mél­tán várható, hogy magán viselje a korsze­rűség minden ismertető jelét. Elsősorban a tanító, személyében kellene a modernizálódás­nak megmutatkoznia. Sajnos, e tekintetben lassú a haladás. A ma tanítója alig külön­bözik a tegnapétól. Ennek voltaképpen nem mi vagyunk az okai, hanem hivatalunkkal járó szegénységünk s az a szerencsétlen törvény, mely a tanítóképzést az első pilla­nattól kezdve hibás vágányra terelte. A tár­sadalom bűne, hogy gyermekei erkölcsi s szellemi gondviselőjét kicsibe veszi. De bűnhődik is érte. Nagy érdeke volna a tár­sadalomnak, hogy a tanitó a kultúra minden kellékével és diszével ékeskedjék. Az erköl­csi emelkedettséget, a lélek nemességet, az okosságot, egyszóval az urat a tanítón ke­resztül kellene a népnek megismernie s be­csületben tartania. A most komloktérbe állított új választói törvényből sarjadó demokrácia talán meg­hozza a tanítók jobb sorsát s' magasabb készültségének megadását. Ezen újabb áramlat nyeregbe jutása a tanítóság létérdekébe vág, tehát nekünk ab­ban a táborban van helyünk s ott keil a- postolkodnunk, ahol a demokrácia útjait egyengetik. Mig ezen átmeneti időszak gyümölcsei megérlelődnek, addig is törekednünk kell a népoktatási színvonal emelésére. Ebben nagy segítségünkre van az 1905-ben kibocsátott miniszteri Tanterv és Utasítás, amelyben a magyar nemzeti népiskola eladdig homályos kontúrjai határozott formát nyernek. A szóban álló értékes mű messze túlha­

Next

/
Oldalképek
Tartalom