Tanügyi Értesítő, 1918 (16. évfolyam, 5-10. szám - 17. évfolyam, 1-4. szám)

1918-01-01 / 5. szám

XUI. éufolyam frit^jelénik min­őén hónap 1-én Szalmdr-Démeti, 1918. {anudr rflnüBYi értesítő NEUELÉS- ÉS OKTRTRSÜ0Y1 5ZRKLRP Felelős szerkesztő: Társszerkesztő : Heubauer Elemér, Székely Rrpáö, Szaímár-némeii, Tanitáfcháza. Hagybánya. Kiadótulajdonos: a Szatmárvármegyei Általános Tanító-Egyesület. 5-?k szám. Előfizetési ára : egy éure 6 kar. Uj évre. Mint derült időben a természetben gyönyörködni tudó ember a hasadó hajnalt, úgy vártunk tégedet új esz­tendő. Várunk, hogy mint a sugarával életet adó nap munkára, életre, cselek­vésre indit s a természetnek újjászüle­tését hozza, úgy hoz újjászületést az emberek közé, megértést a szivekbe, íestvériesülést, egymásnak a megbe­csülését. Várjuk a megegyezésnek, a nemes cselekedetre indulásnak, a közös építésnek, a békességnek esztendejét. Az a nagy földindulás, a népeknek egymásra rohanó haragja már négy esztendeje dúl és semmisít meg min­dent, a tömegeknek tomboló zudulása hegyeket sepert el, milliókat ölt meg. Ez a földrengésszerű zivatar eredeti formájából mindent kisodort, ami út­jába került, s aki és ami el nem ke­rülhette. A szelíd, a szánakozó, a bé­kés, az érző ember lelketlen lett, cse­lekedeteit durvaság jellemzi, tetteinek a rugója nem egyszer becstelen. 19 száz esztendőnek a finomsága és tu­dományban való haladása mind oda aljasodott le, hogy az ember jobbu- lásának magasztos törvényét, a feleba­ráti szeretetek végleg elsöpörje s hogy a „ne ölj“ törvénynek ellenkezőjét tegye. A civilizátiónak, az emberi tu­dásnak összes törvényei és eszközei az emberek pusztításának lettek esz­közei. Mintha az, ami jó és az ember tökéletesedésr^ törekvésének becsű-, letes eredménye volt, mind értéktelen lenne. . . . A sarkaiból kiforgatott világban a pokol irtózatos kínjai az emberiségnek eleven szemléletére sajtolták a nem­zeteket és a nemzetek között azokat, akik a tudásnak, a felvilágosodásnak, az emberi tökéletesedésnek is az ele­jén voltak. Vulkánok működtek, me­lyek tüzesövei árasztották el az em­berek tömegét; özönvíz borította a földet, amely állatot és embert egya­ránt elsepert, gázfelhők gyilkolták kö­nyörtelenül az embereket. Mintha mindaz, ami a régi zsidók történetében rémületes volt, megelevenedett volna!.. Most látjuk igazán, hogy a tudás,, a békés haladás, az emberi tökélete­sedés micsoda ördögi eszközöket ad­hat a Káinná fajult embernek. Mint ahogy az emberek egyéb hasznos esz­köze rossz cselekedetének véres szer­száma lehet, úgy van ez a tudomány­nak az eszközeivel is. A felfordult világban idebenn is fel­borult minden. A erkölcsök meglazul­tak. A lelkiismeret sokakban eltompult, A nyereségvágy az embereket elfogta. A tisztességtelen üzérkedés szemérmet-

Next

/
Oldalképek
Tartalom