Tanügyi Értesítő, 1903 (2. évfolyam, 1-10. szám)

1903-01-15 / 1. szám

Második évfolyam. 1-80 szám. Szatmár, 1903. ián./Üí. TANÜGYI ERTESI1 A SZATMARVÁRMEGYE1 ÁLTALÁNOS TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLŐ? lylegjelerjik minden t>ó í5-ik napján. Szerkesztő: KÓTAI LAJOS. Bocskay-utcza 12. szám. Előfizetési dij egész évre: I korona, mely, mint a közlemények is a szerkesztőhöz ---------------------czimzendők Ta nügyi értesítőnk. Tanügyi értesítőnkre vonatko­zólag, nsgos K o v á t s Béla kir. tanácsos, tanfelügyelő úr, az egyesü­leti elnökhöz, mint a lap szerkesztő­jéhez a következő hivatalos iratot kegyeskedett intézni : Tekintetes Kótai Lajos ált. tan. egyl elnök urnák Helyben. 88/902. sz. előterjesztéséből azon körülményt, hogy az általános tanitó- egvesüiet hivatalos közlönye tény­leg megindult, örömmel vettem tudo­másul. Hogv Ön a lap szerkesztését min­den dij nélkül vállalta el, ezért elis­merésemet nyilvánítom. Az ()n neve biztosíték arra, hogy lapunk, szellemi téren a tőle joggal *' megkívánható magaslaton fog állani és mindig a mérséklet szellemét fogja szolgálni. Kívánok e czél eléréséhez Önnek soknemü más elfoglaltatása közepette lelkes munkatársakat! Nagy lelki örömömre szolgálna, ha tankerületem néptanítói karát, a maga összeségében a lap előfizetői között tudnám. Hogy midőn az életben oly sok minden elválaszt, legalább e kis lap volna az, mely e hatalmas, csaknem 600 tagot számláló testületnél össze­kötő kapcsul szolgálna s a kartársi együttérzést, szeretetet külsőképen is kifejezné. A lapnak bölcsőjénél örömmel ál­lok s úgy anyagi, mint szellemi té­ren készséggel támogatom. S ha a tanítói kar anyagi tá­mogatása, a munkatársak lelkes tö­rekvése oda segíti, hogy virágzó ko­rát mihamarabb elérje, az én örö­möm lesz a legnagyobb. E czélok elérésére úgy én, mint hivatalom készséggel nyújtunk Ön­nek segédkezet. Kieszközlöm a vármegye és Szé- chenyi-társulat anyagi támogatását. Közlöm a lappal a tanítói kart egye­temlegesen érdeklő intézkedéseimet. S az egyesek ügyes-bajos dolgaiban, vagy beterjeszted ügyeiknek miként állása felől hivatalom a legnagyobb készséggel nyújt tanácsot és felvilá­gosítást. A lap megjelenése felett érzett örömömnek ismételtén kifejezést adva, maradtam Szatmár, 1902. nov. 25. _,-Hí(£íttias tisztelettel Kováts Béla, , i lur. tan fel ügyit«, Lapunk mai szárny 10 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom