Tanulmányok Tolna megye történetéből 1. (Szekszárd, 1968)

ifj. Szakály Ferenc: A szekszárdi konvent hiteleshelyi és oklevéladó tevékenysége 1526-ig • 9

191. Hibás rajzát közli: Jerney i. m. 85. tábla; leírása: Fraknói 16. 1. Mérete: 50 xwm. 192. Pl. 1347-ben nem mondja autentikusnak: ,^iosteias littenas privilegiales conces­simus Sigillorum nostrarum munirnine raborabas atque oonsiignatias" (Zichy III. 96—97. 1.). Hasonlóképpen 1349-ben (Zichy II. 356—357. 1.) ós 1350-ben (Jerney i. m. 115. 1.); De 1356-ban „praemássas litteras... sigüllo nositiro authenticali muni­mine röboratas" (OL Dl. 87 304.). Vö.: Kumorovitz, 1936. 58. 1.; Szentpétery, 1930. 133. 1. 193. Hibás rajza: Jerney i. m. 86. tábla; leírása és helyes rajza: Fraknói 16. 1.; Pl. OL Dl 102 997. 1468. jún. 29. Menetei: 70 mm. és 45 mm. 194. Leírása: Fraknói 16—17. 1.; Kevés oklevélen fordul elő: OL Dl. 67 673. 1517. ápr. 30.; OL Dl. 89111. 1517. nov. 30.; OL Dl. 82 542. 1520. febr. 5.; OL Dl. 82 717. 1526. máj. 12. Méretei: 60 mm. és 34 mm. 195. Lásd: Zichy II. passim! 196. Pl. OL Dl. 90 977.; Uo. 87 908.; Uo, 87 753.; Székest kk. lt. C.II, F:3, nr:21. 197. Pl. OL Dl. 88190. 198. Pl. OL Dl. 88 853. 199. Pl. OL Dl. 87 674. 200. Az oklevél részeiről általában: Szentpétery., 1930. 19—20. 1.; A hiteleshelyi okle­velek sajátosságairól: U.o. 134—135. és 221. 1. 201. Lásd. 81. 1. 202. „Conventus Monasterii Saxardiensis" vagy „Nos Conventus Monasterii Saxar­dienslis"; felváltva használják. 203. Pl. Zalavár: „Conventus Monaistertii beatii Adriaira martiris de Zala", Somogyvár: „Conventus monasterii saincti Egidii' de Simigio"; A pécsvánadi konvent kiadvá­nyai szintén a védőszent nevének kitétele nélkül. — Vö. még: a szintén közeli székesfehérvári keresztes konvent okleveleinek intitulatió jávai: „Nos Conventus cruciferorum domus hospitalis ecclesie beati regis Stephani de Álba". 204. Ha van, akkor nagyon egyszerű: 1394: „quibus expedit univensis" (Zichy IV. 566. 1.). 205. Pl. 1320.: „universis Christi fidelibus pnesentibus pariter et futuris pre-sentem paginam inspecturis" (Zichy I. 185. 1.); 1349.: „...presens scriptum cementóbus" Zichy II. 356. 1.). Későbbiekben is ezeket használták: univensis 'x, omnibus (OL Dl. 88 829: és 88 853.). 206. Vö.: Árpád-kori ós Anjou-kori levelek (XI— XIV. század). Sajtó alá rend,: Mokkái László és Mezey László, Budapest, 1960. Benne: Mezey László: Levélírás Magyarországon az Árpádok és Anjouk korában, 23—24. 1. 207. A király megszólításainak változtatlásiában nyilván a királyi kúria gyakorlatát követték a hiteleshelyek. A változásokról a mandátumok intitulatóójából érte­sülték. A XIV. század végéig általában „Exoeillentissimo dominó ipsorum"..., a XV. században „Serenissimo principi dominó..." (Mátyás koráiban: + „graciosis­simo") címmel szólítják meg a királyt. Az onszágos főrnéltlóságofcnafc a „Magni­fico viro donnino.. aimiico ipsorum..." címzés járt. 208. Pl. 1400-ban: OL Dl. 88 853; 1401-ben: OL Dl. 88 829. 209. „salutem in dominó sempitennam" (pl. 1320.: Zichy I. 185. 1.; 1399rr J £T. 1884 6—7. 1.). ^ 210. „oraciones in dominó (assiiduas ^ debitas et devotes)" (pl. 1339. Zichy I. 563— 564. 1.; 1347.: Uo. II. 260—261. 1.; 1370.: Uo. III. 411. 1.); „oracionum suffragia devotarum" (1381.: Zichy IV. 189. 1.; 1395.: Uo. 603—605. 1.; 1462.: Uo. X. 223— 227. 1.; 1469.: Uo. XI. 35—37. 1.). 211. Pl. 1402.: „Actus temponales ideo literis noborantur ne ut quique fieri sólet posteris calumipniose valeant irritari" (OL Dl. 58 811.) Ugyanez 1404-ben: OL Dl. 56

Next

/
Oldalképek
Tartalom