Évszázadokon át - Tolna megye történetének olvasókönyve II. (Szekszárd, 1983)

A NEOABSZOLUTIZMUS ÉVEI - Tolna megye 1849—1867 között

minél előbb behajtsák, és a' megyei pénztárba helyeztessék, kmf. Bartal György s. k. első alispán az egész tiszti kar nevében, és annak meghatalmazásával. Vizsolyi Gusztáv főjegyző olv. és kiadta FORRÁS: TmL. Tolna vármegye első alispánjának iratai 59/1862. MEGJEGYZÉS: A Bach nevével fémjelzett abszolutizmus az 1850-es évek végére bel- és kül­politikailag is csődöt mondott. A sorozatos kudarcok, fokozódó pénzügyi nehézségek az udvart engedményre kényszerítették. Az Októberi Diplomában, majd a Februári Pátensben megfogalma­zódó koncepciók azonban nem elégítették ki az akkor összeülő, a 48-as alapokhoz ragaszkodó or­szággyűlést. A kiegyezésnek még egyik oldalon sem értek meg a feltételei, s ez az országgyű­lés feloszlatásához s a még csak szerveződő megyei önkormányzat felszámolásához vezetett. VI/90 1862. február 5. A DOMBÓVÁRI JÁRÁS FÖSZOLGABÍRÁJÁNAK JELENTÉSE A FŐISPÁNHOZ A CSEMPÉSZETT DOHÁNY LEFOGLALÁSA MIATT TAMÁSIBAN KITÖRT ZAVARGÁSOKRÓL A nagyméltóságú királyi Heltartóságnak múlt évi December 30 ro1 14491. 's f. é. Januar 9 rö1 599. szám alatt kelt 's tisztelettel vissza zárt kegyes rendeletei 's nagyméltóságod meghagyása folytán kötelességemül tétetett, hogy a' múlt évi December 16 án Tamásiba a' Pénzügyőrség és lakosság között csem­pészett dohány lefoglalása miatt történt össze ütközés tárgyában tiszti vizsgá­latot tartván, a' kifej len dőkhöz képest a' bűnösök az illető hadi Törvényszék elé álltassanak. Mely kegyes rendelet folytán a' következőkben van szerencsém aláza­tos jelentésemet elő terjeszteni. Mi ezen ügynek azon részét illeti, hogy a' vizsgálat következtében fel­fedezendő bűnösök hadi törvényszék elé álltassanak nem eszközölhető, mert a' pénzügyőrök feljelentése folytán mind azok kik ezen kihágásban tetleges részt vettek, az esemény után csak hamar befogattak és a' Pécsi cs. kir. hadi törvény­szék elé álltattak 's ottan máig is letartóztatva lévén a' vizsgálat ellenők ottan folytattatik, 's a' vizsgálat alapjain kifejlettekhez képest azóta már többek is befogattattak, — 's így a' vádlottak it nem léte miait ez ügyben mást tenni nem lehetett, mint a' tény körülmény kipuhatulására szorítkozni; mely is követke­zőleg derült ki. Múlt év december 16 án Tamásiban országos vásárt tartatván egy ösme­retlen vidékiember egy kocsi dohánt árult, mellyet is a' pénz ügyőrök lefog­lalni akarván egyik Pénzügyőr a' kocsit a' laktanyába hajtandó a' kocsira fel­ült, menet közben azomban az egypár ezerre menő vásári nép utána indulván a' rajta lévő Pénzügyőrt lerántotta, 's a' dohánt vissza foglalta, az ezen eseményre mindinkább összecsoportosult vásári nép a' Pénzügyőröket annyira körül vette, hogy ezek jónak látták futás által a' laktanyába menekülni, de a' nép utána eredvén a' laktanyáig űzte, a' hol is a' Pénzügyőrök az ajtót bezárván, az oda tóduló nép az ajtót betörni akarva, az udvaron való fadarabokkal dobálni kezdet, — ezen esemény folyama alatt a' vásárban jelen volt egyik megyei Pandúr név­szerént Takáts Imre a' népet lecsillapítandó a' laktanyánál megjelent, és az ajtó elébe álva sikerült mókie a' berohanástól a' népet vissza tartani 's a' — Pénz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom