Évszázadokon át - Tolna megye történetének olvasókönyve I. (Szekszárd, 1978)

A POLGÁRI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KORA - Tolna megye

bízatott: addig is ti. még ez Tolna megyének rendszeres közgyűlésén megtörtén­hetik a jelenlevők a nádor főherceg ő fensége — úgy méltóságos Miniszter Elnök Űr iránt határtalan bizodalmokat arra nézve is kinyilatkoztatni óhajtják, hogy az alkotmány méltóságod kormánya alatt a magyar nemzet alkotmányos füg­getlenségével és boldogságára tökéletesen ki fog fejlődni, és megalapíttatni, hogy továbbá ezen célokat a jelenlevők csak úgy vélik elérhetőnek és hazafi megelégültségöket csak akkor nyilatkoztathatják, ha azon ígéretnek elég lészen téve, hogy a független magyar minisztérium egy külügyi, hadi és pénzügyi tár­cával egészíttetik ki — ezek nélkül az átalakulás tökéletesnek s kielégítőnek semmiképp sem ismerhetik. A délutáni órákban közel tízezer számmal összvegyült honpolgárok je­lenlétében a helybeli nagypiacon, mely ezen gyűlés emlékéül Március 25-i tér­nek azonnal elneveztetett, több hazafi szónoklatok kíséretében méltóságod hozzá intézett 2. körlevele mellett érkezett törvénycikkek felolvastattak — melyek köz­megelégültség és örömrivalgások közt fogadtattak. Az egység, testvériség és volt osztályok egybeolvadásának érzete min­den arcon olvasható volt — s az örömkitörések a hatósági épületek kivilágítása mellett késő éjjel is tartottak. Tolna megyében a béke és rend általános. A körülmények szükségelte intézkedések megtételére egy középponti választmány közgyűlési hatalommal és több alválasztmányok neveztettek a népgyűlés által, ezek köréhez tartozván a nemzeti őrsereg azon helyeken alakítása, hol választmányok léteznek, ezek folytonos üléseket tartandni fogván. 1848. március 25. FORRÁS : TmL. Közgyűlési iratok 390—1/1848. V/9 1848. április 1. MILTÉNYI MIKLÓS URADALMI FŐÜGYÉSZ KÉRI AUGUSZ ANTAL ALISPÁNT, HOGY SÜRGŐSEN INTÉZKEDJEN, MERT A TAMÁSIAK FEL AKARJÁK OSZTANI AZ URADALMI FÖLDEKET Tekintetes Első Alispány Úr ! Tudomására lészen a Tekintetes Úrnak az: hogy folyó évi március 30-n Tamásiban a rendfenntartó Tettes Választmány működését teljesítvén — a ta­mási nép az ottani közlegelő elkülönözéséből származott sérelmeit — melyek nem egyebek puszta állításoknál felhozta — s azokat tettleg orvosoltatni — azaz : a már elkülönzött urasági részt — mely úri és törvényszéki ítéletek, mégis Httó Tanácsi intézmény nyomán lőn a jobbágyi legelőtől elválasztva — tettleg elfog­lalni kívánta, s csak azon ígéret után csendesedett le: hogy a Tettes Választ­mány sérelmeit a megyei legközelebbi közgyűlésen szőnyegre hozandja. — Azért szükséges irányzat végett szerencsém van ide csatolva a tamási legelő különzési pert, visszakérés mellett eredetileg a Tettes Úrnak elküldeni. Méltóztatik ebből érteni, hogy a tamási legelő elkülönzés bírói ítéletek által döntetett el, — sa végrehajtás ezen ítéleteken túl nem terjedvén, — az uradalom a községnek egy talpalatnyi földjét sem foglalta el. Méltóztatik pedig

Next

/
Oldalképek
Tartalom