Évszázadokon át - Tolna megye történetének olvasókönyve I. (Szekszárd, 1978)

A POLGÁRI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KORA - Tolna megye

egyszersmind érteni azt is, hogy a tamási népnek ingerült fellépése helytelen és igazságtalan, s hogy sérelmei tettleg nincsenek — következve nincs is mit orvo­solni. — Azonban a nép csekély értelmiségénél, s azon körülménynél fogva, mivel közötte, mint értesültem, több izgatók vannak, kapacitáltatni nehezen fog, s eképpen az ingerültségnek még nagyobbodását lehet várni. A haza jelen per­ceiben ez kiszámíthatlan következményű lehet, azért bátor vagyok a Tettes Űrnak, mint Törvényhatósági Elnöknek, komoly figyelmét ez állapotra felhív­ni, s miután még azt is megjegyezném, hogy e vidéken a comonismus igen ter­jed, s a tamási nép azon balvélekedésben van: miképp az uraság minden bir­toka az övéké lészen — úgy annyira, hogy az urasági puszták, s egyéb birtokok felosztásáról még a község elöljárói is beszélnek nem csak, de arra számítanak is — s hogy eképp nálunk a közrend és béke naponként ingatagabbá válik, s valódi aggodalomba ejt mindannyiunkat — egyúttal bátor vagyok esedezni, hogy mind­ezen körülmények komoly figyelembe vételével — annyival is inkább, mert a tamási lakosok az uradalmi majorsági erdőket is magukénak tekintve — azokat a közelebbi időktől fogva véghetlenül pusztítja — az uradalmi erdészek halállal) agyonütéssel fenyegettetnek — s így az uradalom kénytelen nézni — miképp foglaltatik el s romboltatik le sajátja erőhatalommal — a személy és vagyon­bátorság biztosítása felett nyomban, mert itt minden percnek elhalasztása veszé­lyes — intézkedést eszközölni méltóztassék. Ki is úri nagybecsű szívességbe ajánlott: különös tisztelettel maradok A Tekintetes Űrnak Ozorán April 1. 848 alázatos szolgája Miltényi Miklós ozora dombóvári főügyész FORRÁS : TmL. Közgyűlési iratok 893/1848. V/10. 1848. április 3. AZ 1848. ÁPRILIS 3-i MEGYEGYÜLÉS ISTVÁN NÁDORNAK HÁLA FELIRATOT SZAVAZ MEG A SZABADSÁG BÉKÉS ÜTŐN VALÓ KTVlVÁSÁÉRT Augusz Antal elnöklő alispán úr szíves éljen kiáltások közt elnöki szé­két elfoglalván, — beszédében elő adá, hogy soha oly magasztos érzettel nem üdvözöltette a megyei gyülekezetet, mint e pillanatban, midőn szabad földön, egy független magyar király, egy bizodalomtelj es nádor, egy szabad alkotmány, egy független minisztérium, törvényes egyenlőség, — és egyenlő polgárok, mint az átalakulás elülső, és roppant eredményei közt tisztelheti a közönséget, — és azonnal előadá az országgyűlési követeknek folyó évi ápril 1-ső napján 14. szám alatt költ hivatalos tudósítását, mely mellett ő Felségének a nemzet min­den kívánatai sikeresítését tartalmazó, múlt március 31-én költ kegyelmes ki­rályi leiratát közlik, miután pedig ez kitörő örömkiáltások közt felolvastatott volna, Bartal György tiszteletbeli főjegyző úr emelt szót, előadva, miképp nem látja helyét itt bővebben fejtegetni, mily részletekben, és mi mód elégíti ki a felolvasott leirat a nemzet kívánatait — vegyük mindkét táblának megelégedé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom