Szekszárd város történeti monográfiája I. (Szekszárd, 1989)

SZEKSZÁRD AZ APÁTSÁG ALAPÍTÁSÁTÓL A TÖRÖK KIVERÉSÉIG (1061-1686) ... - A mezővárosi fejlődés útján

oklevél, amelyben a szekszárdi apátság összes birtokai szerepelnek 1351. évből származik. E birtokjegyzékben 28 helység Tolna, Baranya és Fejér megye valamint Solt Szék területén került megnevezésre. E XIV. századból ismert oklevélben az apátság több birtoka lakatlan faluhelyként szerepel, tehát már ekkor a lakott falu és az üres lakatlan faluhely egymás mel­lett megtalálható volt. Az apátság birtokai időről időre megváltoztak, csere vagy adásvétel folytán, pl. tudjuk, hogy 1398-ban a szekszárdi apátság Őcsényt a pécsváradi apátsággal és ugyanakkor Decset és Etét pedig a váci káptalannal cserélte el. Ugyanakkor vannak adatok arról is, hogy a bátaszéki (cikádori) cisztercita apátságot már 1441-1457 között a bencések vették át. Feltételezhető, hogy a szekszárdi apát egyszerűen ekkor lefoglalt néhány koráb­ban Cikádorhoz tartozó helységet, így kerülhetett Ebes fele a szekszárdi uradalomhoz. Ezenkívül már feljegyzések alapján gyanítható, hogy a szekszárdi uradalomhoz tartozó helységek közül pl. Fehérviznek és Mözsnek nem minden portája, hanem csak néhány adó­zott Szekszárdra. 63 Az esztergomi káptalan 1514. évi jegyzőkönyvében a szekszárdi apátság birtokait képe­ző immár csak 18 helységjegyzékét találhatjuk meg: Szekszárd, Szentmiklós, Ság, Fehérvíz, Nyámád, lese, Győrke, Ocsény, Szerdahely, Almás, Mözs, Adács, Malonta, Csatár, Bát, Hi­das, Kövesd, Asszonyfa. 64 A szekszárdi apátság Fejér megye Solt Székében fekvő birtokait 1381 után szervezték újjá. Néhány utalás alapján úgy tudjuk, hogy Tóbiás apát már 1266-ban az itt élőknek sza­badságot adott. Miklós apát 1382-ben szabályozta ismét a szabad lovas és fegyveres jobbá­gyainakjogait, s ekkor szabad katonáskodó jobbágyainak megbízhatóságuk fokozása végett „feuda perpétua" címen szabadrendelkezésű földet adományozott. Ezek a praedium-birto­kok az apátság birtokainak komplexumába tartoztak. Miklós apát adományozásának okát az elpusztult birtokok benépesítésében jelölte meg. Az apátság Dunán inneni alföldi birto­kain, tehát ettől kezdve kiváltságos, ún. praedialista települések alakultak ki. A paedialisták kiváltsága a viszonylagos adómentesség és az önkormányzat volt. Kötelességeik a földbér (census), a szállásadás (descensus), az egyházi tized (decima), és a telek (praedium) után já­ró katonai vagy postaszolgálat megváltása (pecunia exercitualis) voltak. Az önkormányza­tuk területi szervezete a szék, amely Fajszon tartotta székhelyét, rendszerint közgyűlései­ken választott tisztviselők intézték ügyeiket. A tisztségviselésért fizetés járt, s a kiadásokat a szék fizette. A fajszi széket az apát által kinevezett ispán igazgatta a közgyűlésen megválasz­tott alispánokkal, szolgabírókkal és más önkormányzati tiszttel együtt. Ezek közül 1414-16­ban Örmény János ispán és 1444-ben pedig három alispán és három szolgabíró nevét ismer­jük. A fajszi szék szervezetéhez Fajszon kívül, 1514 körül, Nádudvar, Bátya, Halom, Csertő, Malomér, Csorna, Pálfölde, Garab, Bék, Éld, Halász, Csatár, Iván, Varajt és Szakmar tartozott. 65 A szekszárdi apátsági uradalomhoz tartozó 18 helység és a fajszi szék Önkormányzata alatti 16 helység a vonatkozó, többnyire utólagosan készült különböző feljegyzések alapján kutatható ki. Az apátsági uradalom fenti helységei az 1514 körüli időszakbeli birtoklásának állapotát tükrözik. A későbbi leírásokból ma már az egykori birtokok pontos jegyzékét nem tudjuk rekonstruálni. A MEZŐVÁROSI FEJLŐDÉS ÚTJÁN Szekszárd említése szerepel abban az oklevélben is, amelyet Maróthi János macsói bán (ba­nus machoviensis) Tolna vármegye alispánjainak és szolgabíráinak címzett, s benne utasítja őket egy hatalmaskodási ügy kivizsgálására. Az említett oklevél helyének keltezése: „in vil­la Zekzard" volt. A középkori Magyarország déli határának előterében szervezett katonai­polgári közigazgatási területegységeket (országrészeket) bánságnak nevezték. Ezek élén a közvetlenül a királynak felelős tisztviselő: a bán (banus) állott. Bizonyára a török elleni ka-

Next

/
Oldalképek
Tartalom