Tolna Megyei Levéltári Füzetek 2. Tanulmányok (Szekszárd, 1991)

Bezerédy Győző: Tolna megye településeinek pecsétje a feudalizmus végén • 97

1. A körirat általában a pecsét szegélyével párhuzamosan helyezkedik el. Ez tartalmazza a település nevét, státusát s esetleg a pecsét készülésének az évszá­mát. PL: Bonyhád mezőváros: SIG1LLUM OPPIDI BONYHADIENSIS 1789 Bölcske falu: SIGILLUM POSSES BÖLCSKE 1800 E két felirat két vonal közt olvasható, vagy szabadon ívelve található a követ­kező két felirat: JANYAI SZOLO HEGY PETSETJE NAGY SZÉKELY HELYSÉG PETSETJE, valamint a pecséttalpban levő, földet jelző pólyában az évszám: 18_8. A szavakat egymástól ponttal, kettősponttal, ritkábban többszirmú virággal választották el, a szöveg indítását díszesebben jelezték: * OCSENI * FALU * POTCETI •* 1697- A szavakat csillagok választják el. Ozora mezőváros betűszalagjában a szöveget háromszirmú virágok választják el: OZORAI T VARASSÁ ^ POCSETY^ Paks mezőváros pecsétjének körirata csillaggal indul s a szavakat kettőspon­tok választják el: * SIGILLUM: OPPIDI: PAKSIENSIS Némely esetben a körirat elválasztása meglepően logikátlannak tűnik, például Szekszárd esetében, hol a városnevet kettőspont választja el, így: SIGILLVM OPPIDI SEXAR: DIENSIS Tamási pecsétje köriratának szóközeit virágalakban elhelyezett 6 díszpont tölti ki: . . . . . . *: -TAMÁSI • ; • VAROS •". * POCSETYE Ritkábban találkozunk rövidebb szöveggel is (rendszerint csak a település ne­vével), mely szabadon ível, rendszerint a pecsétfőben, pl. Dus falunál, kissé elírtan: TUS formában, vagy Grábóc falunál: GRABOCZ alakban. 2. A felirat gyakran a képmezőben helyezkedik el, általában vízszintesen s ez rendszerint csak a település nevére, esetleg az évszámra korlátozódik. Jellemző pél­dák a következők: Kajdacs falu: KAIDOCS, alatta 1718 Kér (Magyarkér) falu: KIR Szakadat falu köralakú pecsétjének közepén található a felirat, mégpedig fo­lyó írással: Gemeinde Szakadath. Ugyanez a megoldás látható Várasd falu pecsétjén a pólyában: Gemeinde Várasd. 3. A körirat és a felirat kombinációja rendszerint oly formán található a pecsé­teken, hogy a szöveg körbefogja a pecsétet (vonalak közt vagy szabadon), a képme­zőre általában az évszám kerül, pl. Cikó pecsétjén: Körirat: CZIKOI HELYSÉGNEK PETSETYE A képmező közepén klasszicizáló oltár törzsében látható az évszám: 836. 4. A monogrammok és rövidítések megfejtése a legtöbb esetben megold­hatatlan feladatnak tűnik, főleg akkor, mikor a rövidítés nem a település nevét takarja, bár a falunév rövidítése sem mindig egyértelmű. Főleg akkor okoz prob­lémát ezek megfejtése, ha a falunevet elferdítve, a németes írásnak megfelelően rö­vidítették. A Tolna megyei rövidítésekkel jelölt pecsétek: Várdomb, német falu: W D Valószínű, hogy Bikács pecsétjében olvasható B K F rövidítés jelentése: BI­KÁCS FALU 107

Next

/
Oldalképek
Tartalom