Új Néplap, 2011. április (22. évfolyam, 76-100. szám)

2011-04-11 / 84. szám

13 ÚJ NÉPLAP - 2011. ÁPRILIS 11, HÉTFŐ SZOLGÁLTATÁS MA NAPKELTE 6.03 - NYUGTA 19.27 HOLDKELTE 11.18 - NYUGTA 2.09 A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA LEÓ, SZANISZLÓ napja LEÓ. Latin eredetű név, jelenté­se: oroszlán. Védőszentje: Nagy Szent Leó pápa, egyház­tanító. Női alakja a Leona. Leo Delibes zeneszerző a XIX. szá­zadban élt és alkotott; balettze­néi ma is gyakran szerepelnek az operaszínpadokon, köztük a legismertebbek a Coppélia és a Sylvia, szaniszló a szláv Stanislav névből alakult, jelen­tése: állandó dicsőség. EGYÉB NÉVNAPOK: Ariel, Ari­ella, Gemma, Glória, Godiva, Laura, Leon, Leona, Teó. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Szent Leó, Szent Szaniszló emléke­zete, Glória napja. A reformá­tus naptárban Leó napja, Sza­niszló napja. Az evangélikus naptárban Leó, Szaniszló, Glória napja. A zsidó naptár­ban Niszán hónap 7 napja. Traffipax A rendőrség sebességmérő au­tói ma is a megye több pontján végeznek ellenőrzést. A közle­kedésrendészeti osztály mun­katársainak tájékoztatása sze­rint így a 4-es, a 44-es, a 33-as, valamint a 34-es főúton, Szol­nok, Jászberény, Tiszafüred, Cserkeszőlő belterületén, Kisúj­szállás, Kenderes kül- és belte­rületén kell ellenőrzésre számí­taniuk az utakon közlekedők­nek. A traffipaxos ellenőrző au­tók elhelyezkedésének megvál­toztatási jogát a rendőrség fenn­tartja. Részletes megyei traffi­pax a SZOUON.hu hírportálon. Vízállás A Kötikövízig jelentése szerint a Tisza vízállása Tiszafürednél 562 centiméter, duzzasztott, Kisköre-felsőnél 728 centimé­ter, duzzasztott, a vízhőfok 12,1 Celsius-fok. Kisköre-alsó- nál 139 centiméter, áradó, Szolnoknál 172 centiméter, áradó, a víz 11,9 Celsius-fokos volt. A Zagyva Jászteleknél 276 centiméter, apadó, a Hármas- Körös Kunszentmártonnál 224 centiméter, apadó. Ügyeletes patika Szolnok. Ma a Pingvin gyógy­szertár (Jászkürt u. 1.) az ügye­letes. HÍVJON, ÍRJON f ■■ SEGÍTÜNK! SZILVÁSI ZSUZSA TELEFON: 56/516-748 EMAIL: ZSUZSA.SZILVASI@AXELS.HU Ki igényelheti a gyetet?- Három gyermeket nevelek, a legnagyobb első osztályos, a legkisebb most töltötte be a 3. évet. A gyes így már nem jár, munkát pedig nem találok. Kaphatok valamilyen támoga­tást? - kérdezi egy újszászi anyuka. Ilyen esetben adott a lehető­sége a „főállású anyaságra”, az­az a gyermeknevelési támogar tásra. A gyet iránti igényt a Kincstár lakóhely szerint illeté­kes regionális igazgatóságánál lehet benyújtani írásban az er­re szolgáló „Kérelem gyermek- nevelési támogatás megállapí­tására” formanyomtatvány ki­töltésével és a formanyomtat­vány kitöltési útmutatójában szereplő iratok csatolásával. A gyermeknevelési támoga­tás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. élet­évének betöltéséig jár. Meg­szűnik a jogosultság akkor is, ha a legidősebb gyermek be­tölti a 18. életévét és a háztar­tásban nincs to­vábbi 3 olyan ko­rú gyermek, akik­re a jogosultság megállapítható. A gyet az igény be­nyújtásának idő­pontjától jár, a jo­gosultsági feltételek teljesülé­se esetén. Késedelmes benyúj­tás esetén visszamenőleg leg­feljebb két hónapra lehet meg­állapítani az ellátást, ha a jogo­sultsági feltételek attól az idő­ponttól fennállnak. Visszame­nőleg két hónapon túl a gyet megállapítására méltányos­ságból sincs lehetőség. Ha a szülők egyidejűleg a kö­zös háztartásban élő több gyer­mek után lennének jogosultak gyetre és gyesre is, az ellátást választásuk szerint csak egy jogcímen és csak az egyik szü­lő veheti igénybe. Arra tehát nincs le­hetőség, hogy az egyik szülő gyei­ben, a másik gyes­ben részesüljön. Havi összege — a gyermekek számá­tól függetlenül - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Töredék- hónap esetén egy naptári nap­ra a havi összeg harmincad ré­sze jár. Az ellátás folyósításá­nak időtartama a nyugdíjjáru­lék levonása mellett szolgálati időnek számít. A gyetet utólag folyósítja a Kincstár az igénylő által megje­lölt bankszámlára, vagy lakcí­mére. Amennyiben bankszám­lára kéri az ellátást folyósítani akkor hamarabb megkapja, mert az ellátást bankszámlára utalás esetében a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig, lak­címre történő utalás esetében a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell folyósitani. Általánosságban minden olyan tényt, adatot be kell jelen­teni 15 napon belül, ami az el­látásra való jogosultságot vagy annak összegét érintí. Ha gyet folyósításának időtartama alatt a jogosult újabb gyermeket szül, vagy a háztartásába a 3. életévét még be nem töltött kis­korú kerül, ezt a tényt be kell je­lenteni a gyetet folyósító regio­nális igazgatóságnak, mert ez a gyetre való jogosultságot meg­szüntető körülmény. Ugyanak­kor megigényelheti a gyest. ■ A gyet a szabá­lyok szerint a legkisebb gyer­mek nyolcéves koráig járhat a szülőnek. MIT, HOL, MIKOR? — PROGRAMAJÁNLÓ Kellékfeleség. Az amerikai vígjáték Szolnokon, a Cinema Cityben látható. MOZI Mai műsor: Szolnok. Cinema City: Maci Laci 3D 13.00, 14.45,16.30, 18.15, 20.00. Fekete hattyú 13.15, 17.30. Álomháború 15.15,19.45. A Föld inváziója 16.00,20.30. Kellék­feleség 13.30,18.00,20.15. Anyát a Marsra! 3D 14.15. Rángó 15.45. Elhajlási engedély 18.30. TISZApART mozi: A terem: A zöld sár­kány gyermekei 18.00 A félszemű 20.00. B terem: Menedék 18.15 Francia filmtavasz, 127 óra 20.15. E klub: Elixir klub foglalkozása 17.00, A zöld sárkány gyermekei 20.00. HANGVERSENY Szolnok. A XIX. Szolnoki Zenei Fesz­tivál programsorozata keretében áp­rilis 11-én 19 órakor a Belvárosi Nagytemplomban hangverseny kez­dődik. Fellép: Pálőr János (orgona). KONCERT Szolnok. Benkó Dixieland Band kon­certje kezdődik ma 19 órakor az Aba-Novák Kulturális Központban. KÖLTÉSZET NAPJA Szolnok. A költészet napja ünnepi április 11-i programja 17 óra 30-kor kezdődik a Szent-Györgyi Albert Álta­lános Iskolában. Az In memóriám Szabó Sándor című program során időutazás kezdődik a költészet, a ze­ne és a tánc világába. Közreműködik Finta Zoltán, Péli Ildikó, Sebestyén Csilla, Szitt Melinda, Papp Andrea. Az érdeklődők megtekinthetik Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotá­sait is. A belépés ingyenes. A költészet napja és Tóth Árpád szüle­tésének 125. évfordulója alkalmából szavalóversenyt rendeznek 7-8. osztá­lyos tanulóknak a Szent-Györ&i Albert Általános Iskolában április 12-én. Jászladány. A Mazsola Játszókért emelvény színpadán ma 16 órakor a költészet napi rendezvényt tartanak a Jászladányi Fiatal Költők Körének be­vonásával. A program során fellép a Bagí—Bakondi gitárduóból a jászladá­nyi Bagi László akusztikusgitár-mű- vész, aki többek között Cseh Tamás dalaiból válogat. Ingyenes szabadtéri verses-zenés esttel emlékeznek Jó­zsef Attila születésnapjára, a művelő­dési ház névadójára, ahol a nézők is előadhatják kedves versüket. Rákócziiéivá. A neves népdaléne­kes, Budai Ilona lesz ma a városi könyvtár vendége. A délután 16 órakor kezdődő találkozó a költé­szet napi programsorozat része. Tiszafüred. A Kovács Pál Művelődé­si Központban ma 10 órai kezdettel Tenyeremre tettem a lelkem... cím­mel Siposhegyi Zoltán önálló műso­rát hallgathatják az érdeklődők. A jeles ünnep alkalmából ugyanitt ma 14 órától tartják a XXI. Vers- és Pró­zamondó Verseny döntőjét. SZÍNHÁZ Szolnok. Moliere: Tartuffe — a Szol­noki Thália Színház és Ifjúsági Szín­pad szerepel a Hemóban. Bemutat­ják az előadást április 11-én, 13-án, 18-án, 19-én 14 órai kezdettel. Slawomir Mrozek: A nyílt tengeren cí­mű előadása lesz látható a Híd Szín­ház közreműködésével április 11-én, 13-án és 18-án 19 óra 30-tól az Aba-Novák Kulturális Központban. BABÁKNAK, MAMÁKNAK Rákócziiéivá. Babázó címmel indí­tott foglalkozássorozatot a városi könyvtár. Hétfőnként a babák és anyukáik ölbéli játékokkal, mondó- kákkal ismerkednek meg a közös­ségi házban. A választott versikék mind megtalálhatóak és kölcsönöz- hetőek a könyvtárban. A szervezők egyik legfontosabb célja az olvasó­vá nevelés, vagyis hogy a gyerme­kek és szüleik is kedvet kapjanak a verseskötetek olvasására. A foglal­kozás április ma 10 óra 30-kor kez­dődik a Varsány Közösségi Házban. KIÁLLÍTÁS Jászberény. A Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában (Gyöngyösi út 7.) „A hónap műtárgya" Thorma János Tájkép című festménye látható. A mű május 1-ig tekinthető meg a múzeumban. •k ★ ★ Az Új Néplapban szereplő progra­mok, műsorok, ügyeletek adatai­ban időközben történt esetleges változásokért sem anyagi, sem jogi felelősséget nem vállalunk. SZ0U0N.hu További programok olvashatók a SZ0U0N.hu hírportálon. RECEPTVERSENY Csurgatott tojásleves HOZZÁVALÓK 7-8 dl leveshez: 1 db nagyobb méretű tojás, 1 evőkanál vö­röshagyma finomra vágva, 1 gerezd fokhagyma zúzva, 1 babérlevél, 2 dkg liszt, kevés olaj, pirospaprika, petrezse­lyem, egész kömény, kevés ételízesítő, bors, só. ELKÉSZÍTÉS 1. A liszttel és az olajjal kissé sötétebb színű rántást ké­szítünk, belepirítjuk a vö­röshagymát, majd a fok­hagymát és a köményt is megfuttatjuk rajta. 2. Kevés pirospaprikával meg­hintjük, felengedjük vízzel, sózzuk, borsozzuk, bele­dobjuk a babért és kevés ételízesítőt teszünk bele. 3. A tojást felverjük, közepes forrásnál lassan, körben csurgatjuk a levesbe, és még egy percig lassan főzzük. (Ne keverjük rögtön, mert a tojás nem lesz darabos.) 4. A tojáslevest végül friss pet­rezselyemmel megszórva tálaljuk. Pár csepp ecet is jó bele, ha pikánsan szeretjük. ÚJ NÉPLAP, SZOLNOK, PF.: 105. 5001 E-MAIL: UJNEPLAP@AXELS.HU TELEFON: 06-30/3379-639 Adjunk vért! Uszasas. A művelődési házban ma 8-tól 11 óra 30-ig fogadják a lakossági véradókat- Kunszent- márton. A művelődési házban ma 12 és 16 óra 30 között lehet véradásra jelentkezni. Túrkeve. A Ványai Ambrus Szakközép- iskola ad helyet kedden 8-tól ló óráig a véradóknak. Jászfelső- szentgyörgy. Április 12-én a művelődési házban 11 és Móra között várják a véradókat. Ti- szafóldvár. Az orvosi rendelő­ben adhat vért a lakosság csü­törtökön 12 és 16 óra között. Alattyán. Pénteken 10 órától 16 óráig fogadják az önkéntes vér­adókat a művelődési házban. Szolnok. Munkanapokon a te­rületi vérellátóban (Hetényi Gé­za Kórházban) 7 és 12 óra kö­zött várják a véradással betege­ken segíteni szándékozókat. ■ ANGÓRA­GYAPJÚ RENÁTA, BECÉZVE ETIÓP AUTÓJEL HULLANI KEZD! KÉZI NAGYÍTÓ KACÉR PAMUT­SZÖVET FORMULA L ▼ ▼ IGE­KÉPZŐ ► ▼ HELTAI JENŐ VERSE ► a| MEDVE­FAJTA KIVÁLÓ, ELŐKELŐ IRÉNKE ► ÉGITEST ÓGÖRÖG LANT ► ▼ L NEM MÖGÉJE KÚT RÉSZE ► ▼ KÁBÍTÓ­SZER FŰTŐBE­RENDEZÉS SZERB ► ▼ ELŐTAG: AZONOS L ▼ TŐRÖK PÁLINKA ZIZEGŐ HANGOK ► .▼ ÖTLET NÉVELŐS NÉVELŐ ► ▼ MOZIBAN VAN! ► l CSOMAG FELE! ► VÁLTOZATOS IDŐJÁRÁSÚ HÉT .. hómérséklet + déli fejftóaft Jászberény • IR X Tiszafüred 16 °C 16 aC . r 3 “C 2 °c Kunhegyes 22 °C Karcag fíÁÜ hőmérséklet + déli felhőzet reggeli Szolnok Kisújszállás • 16 °C 2 °<T 13 °C II EMS EWS'" Kunszentmárton Jász-Nagykun-Szolnok megyében ma napközben még erős, néha viharos északi szél fűi de este mérséklődik. Általában szép napos Idő lesz, de délután erős felhősödés kezdődik. Eső viszont nem esik. A jellemző hőmérséklet reggel 2, a talajon 0, délután 17, hajnalban 7 fok köré várható. 13 °C- . J Vízhőmérséklet A legvalószínűbb folytatás: héttőn délután enyhül az erős szél, nagyrészt napos idő várható. Kedden egy napig enyhe időre, de délután hldegfontra, éjszaka zápo­rokra, zivatarfoltokra van kilátás. Szerdán szélre és ismét jelentős lehűlésre számíthatunk. Orvosmeteorológia: melegfronti hatás várható. Közlekedés-meteorológia: az erős, északnyugati széllökésekre a közutakon külön figyelmet kell fordítani. Különösen a szélre me­rőleges utakon és a dombos, vagy fasorok mellett vezető útszaka­szokon a szél jelentős balesetveszélyt okoz! Az előrejelzés bizonytalansága: „KICSI”. Az előrejelzésért felelős: Aigner Szilárd További folyamatos helyfüggő előrejelzés: wnvw.eumel.hu Duna 12-13 “C Tisza 9-13 X Balaton 13 C Velencei-tó 14 X Fertő 14 C Tisza-tó 12 X Pollen CipruS'/Tiszalalélék magas Nyárfa magas Kőris közepes SZOLNOK TV 6.00 Aktuális; 6.30 Pecatúra; 7.00 Aktuális; 7.30 Örökségünk; 8.00 Aktuális; 8.30 Szol- nok-Pécs kosárlabda-mérkőzés közvetíté­se felvételről; 10.00 Aktuális; 10.30 Elixir; 11.00 Aktuális; 11.30 Csillagszem; 12.00 Aktuális; 12.30 Aranykosár; 13.30 Csillag­szem; 14.00 Aktuális; 14.30 Fórum; 15.00 Győri ETO-Szolnok labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről; 17.00 Fórum; 18.00 Szolnoksport; 18.30 Testőr; 19.00 Aktuális; 19.20Téma; 19.30 Szolnoksport; 20.00 Ak­tuális; 20.15 Téma; 20.35 HTV - Hírháló; 21.00 HTV - Csoda a farkasokkal - fran­cia-olasz romantikus kalandfilm; 23.00 Képújság. szolnoktv@szolnoklv.hu Kossuth Krónika; 18.00-6.00 MR6 és MR7 közös műsora. , www.debrecen@radio.hu 90.4 RÁDIÓ 1 0.00-6.00 Csak igazi mai sláger; 06.00-10.00 Kukon - Harsányi Leventével, Hudák Anitával és Hepi Endrével 10.00-11.00 Rádió 1 TOP 10; 11.00-12.00 Csak igazi mai sláger; 12.00-14.00 Déli élő kívánságműsor; 14.00-16.00 Csak igazi mai sláger; 16.00-17.00 Cooky Live Mix; 17.00- 20.00 Cooky show; 20.00-21.00 Disco’s Hit TOP 40 Bárány Attilával; 21.00-24.00 Disco’s Hit Bá­rány Attila és DJ Junior www.radlol.hu AKTÍV RÁDIÓ MR6 RÉGIÓ RÁDIÓ 6.00 Hajnaltól reggelig- Benne: Hírek, tudó­sítások, aktuális témák a régióból, közlekedé­si és ügyeleti információk; 9.00 Itthon va­gyunk - Benne: 9.00 Zenés délelőtti maga­zin; 11.00 A Vidék Magyarországa; 12.00 MR1 - Kossuth Krónika; 12.30 5 évtized ma­gyarslágerei; 13.00 Délutáni zenés magazin; 17.00 Észak-alföldi Krónika; 17.30 MR1 ­00.00 Kedvencek úgy, ahogy csak mi tudjuk; 5.30 Vekker- Napindító információk, közlekedés, idő­járás, sport és zene;9.00 Koktél: női fortély, prak­tikák, programok és az Ön kedvencei; 14.00 Dél­utáni csúcs - Pikáns témák, hazai sztárok, ütős dalok; 17.00 Kívánságműsor; 19.00 Aktív Chart- show- Angol, francia, német, amerikai listák ked­vencei; 20.00-24.00 Party cafe - Klubkedven­cek és a legjobb dánce-dalok. aktiv@aktivradio.hu A műsorváltozás jogát minden adó fenntartja!

Next

/
Oldalképek
Tartalom