Új Néplap, 2011. április (22. évfolyam, 76-100. szám)

2011-04-11 / 84. szám

14 TÜKÖR ÚJ NÉPLAP - 2011. ÁPRILIS 11., HÉTFŐ Alapvetően megváltozik majd a kórházi gyógyító munka A makettek ifjú titánja verseny Újabb aranyéremmel térhetett haza a tehetséges fiú Az agrártárca támogatja a konyhakert- programot A karcagi Kátai Gábor Kórház minapi szakmai napján a dolgo­zók mellett a leendő testvérkór­házak - a szolnoki Hetényi Géza, a nagyváradi és a marosvásárhe- lyi képviselői is részt vettek. —Az előző rekonstrukciót nem lebecsülve, most olyan gépeket, berendezéseket sikerül a kórház­ba hozni, amelyek alapvetően megváltoztatják a gyógyító mun­kát. Olyan mérföldkő ez, mellyel a 21. századi gyógyításhoz min­den adott lesz — mondta Dobos László polgármester. Dr. Nagy Mi­hály főigazgató főorvos elmondta, a szakrendelői épület belső átala­kítása mellett teljesen megújul a bázisdiagnosztika, új gépeket kapnak, korszerűsödik a labor, a sterilizáló, az intenzív osztály is.- A vidéki életminőség kérdé­sébe beletartozik az egészségügy is, ezért támogatjuk, hogy a kór­házakban is komoly fejlesztések legyenek. Örvendetes, hogy pár éve még a karcagi kórház meg­maradásáért küzdöttünk, s most jelentős beruházás kezdődik - hangsúlyozta dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. Varga Mihály, miniszterelnökségi ál­lamtitkár a gazdasági megújulás fontosságáról is szólt. Mint mondta, a Kátai-program 120 ezer ember érdekében zajlik. ■ Jászsági lett a legjobb magyar tejföl A Gerbeaud-ház sörpincéjében zajlott nemrégiben a Magyar Gasztronómiai Egyesület legújabb alapanyagtesztje, amelyen igye­keztek a hazai tejfölkínálat legja­vát megkóstolni. Összesen 14 ma­gyar tejföl került a tesztelők elé. A tejföl a magyar konyha egyik meghatározó alapanyaga, ennek ellenére nem mondhat­nánk, hogy a boltokban meglévő nagy választék jó minőséggel pá­rosul. A piacokon egyre több, ki- sebb-nagyobb termelő jelenik meg, ami önmagában örvende­tes, de kérdés, mennyivel nyúj­tanak jobbat, mint a nagyüze­mek - írta a www.elotiszaert.hu a Vedd a Magyart alapján. A zsűri a vaktesztek alapján a legjobbnak végül a Jásztej tejfö­lét ítélte. ■ Első helyen végzett a jászberényi Balajti-Tóth Kristóf a napokban Szol­nokon tartott XXI. Makett Kiállítás és Versenyen. A mindössze tizennégy éves fiatalember számtalan versenyen ért már el do­bogós helyezést. Balajti-Tóth Kristóf minden szabadidejét makettépítéssel tölti. Munkáival számos díjat nyert már. Békési Brigitta — Több mint két évvel ezelőtt a sors összehozott Szikszai Mi­hály megyei főlevéltárossal, aki megmutatta nekem a szobányi makettjeit - árulta el Kristóf. - Ez volt az a pillanat, ami talán egy életre megfogott! A rengeteg repülő, harcjárművek között úgy éreztem magam, mint „elefánt a porcelánboltban”. Elbűvölt a szépségük, a precíz kidolgozá­suk, mely tükrözte a készítője kitartó munkáját. Magával raga­dott és elkötelezetté tett ez az él­mény! Azóta minden szabadidő­met makettépítéssel töltöm - folytatta. - Örömmel tölt el az az érzés, hogy sok kicsi apró mű­anyagdarab összerakásából, ra­gasztásából, tömítésből, festés­ből, matricázásból „életre kel” egy makett. Rengeteg szakiro­dalmat olvastam, fordítottam. A történelmi kor megfelelő isme­rete is szükséges egy makett el­készítéséhez — jegyezte meg. Többen bátorították a tehetsé­ges fiút, hogy vegyen részt ver­senyeken. Először a jászberényi IV. Makettinfo Kupán próbálta ki magát, ahol a szakavatott zsű­ri elismerő minősítéssel díjazta a Willys Jeep makettjét.- Mindez újabb erőt adott a témában való elmélyüléséhez - mondta Kristóf. - Nagyon szere­tek diorámákat készíteni. Ez nem csak egy repülő, vagy harc­jármű, hanem a térben apró részletekből álló, történelmi kör­nyezetben elhelyezett makettek­ből áll össze. A látvány, mely megragad egy eseményt a való­ságból. Az „élő” környezetben való ábrázolás nagy élményt nyújt számomra. Kristóf számos makettverse­nyen végzett dobogós helyen. Színvonalas, igényes munkáit a hozzáértők is elismerték. Időközben tagja lett a Makett­info Online Klubnak (MOK), me­lyet Kiss Gábor vezet. - Ez a hob­bi közösségformáló hatású, így sok azonos érdeklődésű, új ba­rátra is szert tettem - árulta el a fiú. - A MOK is részt vett a III. Makettező Gálán Budapesten a Közlekedési Múzeumban, ahol a 2010 év legszebb makettjait ál­lítják ki. Ezen a rendezvényen három előzőleg díjazott makette­met is kiállították - fűzte hozzá. Kristóf számára az igazi áttö­rést a szolnoki XXI. Makett Ki­állítás és Verseny jelentette. - A kategóriámban (a serdülő­ben), ugyan bronz helyezett let­tem a JU-87 STUKA munkám­mal, de a junior kategóriában el­hoztam egy ezüstérmet a Fó-F- 3 Hellcat-tal. Ugyancsak junior egyéb kategóriában M60 Blazer diorámámmal, melynek címe a Sínai-félsziget homoktenger­ében, aranyérmet hoztam el. A Miskolci Makettezők Baráti Kö­rének különdíját is megkaptam. Megtaláltam az alkotás örömét. Jó érzés, hogy ezt díjazzák is, mert ez számomra azt jelenti, hogy jó úton járok és erőt merít­hetek belőle. Sokat kell még ta­nulnom, finomítani a módsze­reimet, technikáimat, hogy esz­közként szolgáljanak majd cél­jaim elérése érdekében. Balajti-Tóth Kristóf számtalanszor állhatott már dobogón VERSENY EREDMÉNY ív. makettinfo kupa (Jászberény) elismerő minősítés országos makettkiállítás És verseny (Békéscsaba) Serdülő Egyéb Kategória II. helyezés országos makettkiállítás És verseny (Békéscsaba) Repülő Kategória II. helyezés országos makettkiállítás És verseny (Békéscsaba) Serdülő Egyéb Kategória I. helyezés pelikán kupa (Gödöllő) KIT Makett Klub különdíja és Serdülő I, II, III. helyezés xxi. makett kiállítás és verseny (Szolnok) Serdülő III. helyezés xxi. makett kiállítás És verseny (Szolnok) Junior II. helyezés xxi. makett kiállítás És verseny (Szolnok) Junior Egyéb I. helyezés és Miskolci Makettezők Baráti Körének különdíja Mint arról beszámoltunk, vető­magprogramot indított a Magyar Vöröskereszt az ország két leg­szegényebb régiójában, Borsod- Abaúj-Zemplén és a Jász-Nagy- kun-Szolnok megyében. A prog­ram keretében 8000 csomag ve­tőmagot osztottak szét. A program, melynek célja, hogy a rászoruló családok saját zöldségtermesztésbe kezdjenek, a tavalyi sikeres jászkiséri kez­deményezésen alapul: Jászkisér száz családnak biztosított vető­magot. Idén már 91 településen osztanak többféle zöldségvető­magból álló egységcsomagot a Vöröskereszt munkatársai. A 8000 résztvevő család vállalja, hogy 40 négyzetméteren dug- hagymát, zöldborsót, babot, ku­koricát, uborkát, tököt, retket, pet­rezselymet, sárgarépát és salátát termeszt. Fazekas Sándor vidék- fejlesztési minisztert Selymes Erik, a Magyar Vöröskereszt igaz­gatója tájékoztatta a programról. A találkozón a miniszter elmond­ta: a tárca támogat minden olyan kezdeményezést, amely segíti az embereket, hogy a drága import termékek vásárlása helyett ma­guk termelhessék meg a szüksé­ges élelmiszereket. • ■ Bűncselekmény lehet hamarosan az orwadászat Magyarországon a vadásztatás és a vadértékesítés éves szinten mintegy 16 milliárd forint bevé­telt hoz a társaságoknak. Ez meg­egyezik a vadgazdálkodásra for­dított kiadásokkal. A legfőbb be­vételi forrás továbbra is a bérva­dásztatás, amely 7-8 milliárd fo­rintot tesz ki, illetve az élő- és lőtt- vad-értékesítés, amely mintegy 4 milliárd forint értékű évente. A vadgazdálkodás egyik leg­nagyobb problémája az orvvadá­szat. Eves szinten több százmil­lió forint veszteséget okoz az ágazatnak. Nagyban segítené az orvvadászat visszaszorítását, ha bűncselekményként kerülne be a Büntető Törvénykönyvbe - ír­ta az Agromonitor.hu. A vadá­szok azt az ígéretet kapták, hogy törvény még idei módosításakor önálló bűncselekménnyé nyilvá­nítják az orvvadászatot. ■ Ha előfizetőnk, játsszon velünk!!! Nóta-operett-örökzöld koncertet nézhetnek meg PP©QDíMlDD^(|[M)© @QD(otel[? VTÖOlgf Címmel 2011. áprili Ha Ön előfizetőnk, helyesen és gyorsan válaszol (levélben vagy e-mailben) a következő kérdésre, az első 20 beküldőnek 2 db belépőjegyet adunk ajándékba. Hányadik előadása ez a „Csendül a nóta” c. bérletsorozatnak? Játékszelvény Név: Cím: Telefon: Megfejtés: A borítékra vagy az e-mail tárgymezőbe írják rá: „Cintányéros cudar világ” Beküldési határidő: 2011. április 12.12. 00 óra. • Kérjük a telefonszám leitüntetését, mert a nyerteseket telefonon értesítjük. A megfejtéseket írásban és személyesen Űj Néplap 5000 Szolnok Mészáros L. út 2., e-mailben: piroska.toth@axelspringer.hu e-mail címre várjuk. A személyes adatok kezeléséről az impresszum ad tájékoztatást. ■ _______ HI RDETÉS_____________________________________________________________________________________________________________ Miért sikereden a legtöbb ember a tőzsdén? Ezta kérdést tettükfel a Sinkronprofithu egyik ve­zetőjének, a tőzsdei kereskedést oktató cég eg/ in^enes online oktató előadást tartlőzsde Titkok címmel 2011. április 14.-én két időpontban is, délelőtt 10-11 óráig és este 18-19 óráig.- Ön hogyan vázolná az aktuális helyzetet hazai tőzsdei kereskedők körében?- Jelenleg Ma^arország kb. 4%-a részvény- tulajdonos, szemben a nyugati átlaggal ahol ez az arány 30-40%. Tehát itthon még viszonylag kevesen gondolnak úgy a tőzsdére mint poten­ciális befektetési lehetőség. Sajnos a nyerő veytő 80% a vesztő javára, tehát kb. 20 % az aki tartósan profitot tud termelni.- Adódik a kérdés, miért vannak többen azok akik sikertelenek?- A legtöbben mindenféle koncepció nélkül kereskednek, egy barátjukra hallgatnak vagy újságból vett információk alapján vásárolnak. Vannak akik a brókerek tanácsait lesik. Bárki, aki úgy vág neki a kereskedésnek, hogy nem szerzi meg a yükséges tudást, csupán szeren­csejátékot játszik. Nincs b terve, kapkod és hi­bát hibára halmoz.- A kezdő tőzsdéző milyen problémákkal ta­lálkozik és milyen hibákat szokott elkövetni?- A szokásos problémák, bogy most esik vagy emelkedik, most venni kell vagy eladni? Meddig tartsam az adott vételt? Van-e rá mód­szer, ho$ megvédjem a tőkémet? A legtöbb ke­reskedő nincs felkészülve arra, ho© ha vesz egy tőzsdei terméket annak az ára nem csak emel­kedhet, hanem eshet is. Ha pedig esik, akkor mit kell csinálni?- Milyen megoldásokat tudnak javasolni ezekre a problémákra?- Aki már aktívan kereskedik vág/ csak ka­cérkodik a gondolattal, mindenképpen jöpn el az előadásra, hiszen választ kaphat a fent emlí­tett kérdésekre. El fogja tudni dönteni, ho$ most venni kell vagy eladni, hogy hol vásároljon illet­ve hogy hogyan tudja a tőkéjét megvédeni. Se­gítünk neki összeállítani eg/ saját kereskedői szempontrendszert. Ezek az igazi Tőzsde Titkok.- Még milyen érdekességekre számíthatnak az előadáson?- A résztvevőknek ley lehetőségük megis­merkedni egy saját fejlesztésű tőzsderobottal, ami az ember helyett kereskedik. Vagris renge­teg időt tud felszabadítani a használója yámá- ra. Ezek a robotok már havi szinten is képesek megkeresni a banki alapkamat többszörösét, így mindenképpen nagy érdeklődésre yámí- tunk, ráadásul minimális a kezdőtőke igénye. - Ez nagyon érdekesnek hangzikI Hogyan le­het jelentkezni az előadásra?- Az előadásra a honlapunkon keresztül le­het jelentkezni, egy egyszerű regisztrációs lap kitöltésével. A rendezvény teljesen díjmentes, ezért kérünk mindenkit hogy regisztráljon elő­re. Bárki otthonról, a számítógépén keresztül részt vehet rajta nagyon egyszerűen. Ki sem kell mozdulni. A regisztrációs honlap tehát: www.sinkronprofit.hu/webinar ahol egy ingye­nes tőzsdei oktató könyvet is bárki letölthet! A regisztrációkor kérem használjáka 127-es pro- móciós kódot! Tehát még e^yer az időpont: 2011. 04.14. délelőtt 10-11-ig vagy délután 18-19 óráig. Regisztráció: www.sinkronpro- fit.hu/webinar Promóciós kód: 127 www.sinkronprofit.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom