Új Néplap, 2011. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

2011-01-03 / 1. szám

ÚJ NÉPLAP - 2011. JANUÁR 3., HÉTFŐ 3 MEGYEI TÜKÖR Ne a mobilt, az utat nezze! közlekedés Az sms írása veszélyesebb az ittas vezetésnél Menet közben kézben tartott mobil rádiótelefon használata miatt fizetett bírság (Ft) Hol A bírság összege, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 munkanapon belül 10 munkanapot követően befizetve befizetve lakott területen belül 10 000 16 000 lakott területen kívül 15 000 21000 autóúton, autópályán 20 000 32 000 FORRÁS: ÚJ NÉPLAP-GYŰJTÉS Kevés dologhoz ragasz­kodnak annyira az embe­rek, mint hogy vezetés közben telefonáljanak vagy sms-t írjanak. A büntetések és tragédiák ellenére sokan képtelenek arra, hogy rövid időre fél­reálljanak autójukkal.-----------------------------------------rf---------------------------*-*-----------------­Bé kési Brigitta — Sokan nem törődnek azzal, hogy mekkora problémát okoz­hat, ha telefonálnak vagy sms- eznek vezetés közben - kezdte a szolnoki Pappné Anikó. - Egy­szer magam is majdnem része­se voltam egy mobilozás miatti balesetnek. A kollégámmal együtt igyekeztünk haza, ami­kor a főnökünk telefonált. A for­galom kellős közepén, a sofőr, bár nem vette fel a telefont, el­kezdett üzenetet írni. Figyelmet­lensége következtében majdnem átsodródtunk a másik sávba és kis híján súlyos balesetet okoz­tunk. így, ünnepek táján külö­nösen nagy a veszély. Hiszen ilyenkor mindenki számtalan jó­kívánságot küld, fogad - tette hozzá.- Olvastam, hogy a vezetés közbeni üzenetírás sokkal na­gyobb kockázattal jár, mint az it­tas vezetés - mondta a szolnoki Bodó Anita. — Egy autós maga­zin főszerkesztője alávetette ma­gát egy tesztnek. Neki 56 kilo­méter per órás sebességnél 57 méterrel (!) később sikerült fé­keznie sms olvasása és 27 és fél­lel üzenet írása közben. Ittasan kettő, illetve négy és fél méter volt a késlekedés - állította. A vonatkozó jogszabály a me­net közben kézben tartott mobil rádiótelefon használatát tiltja, tá­jékoztatott Kosztyó Gábor alez­redes, a közlekedésrendészeti osztály vezetője. Ebbe beletarto­zik az sms-ezés, vagy a videojá­tékozás is. - Sajnos rendkívül sok esetben fordul elő baleset amiatt, mert a sofőrök telefonál­nak, üzeneteket írnak vezetés közben - mondta. - Előfordult, hogy csörgött a telefon, és mi­közben a vezető utánanyúlt, el­fordult átestével is és lehajtott az útról. Akadt, aki mobilozás köz­ben nem vette észre, hogy előtte megállt a forgalom és belehajtott az előtte haladóba. Arra is volt már példa, hogy CD-ért nyúltak a kesztyűtartóba, ezt követően pedig szembe találták magukat a szemközti forgalommal — kö­zölte. Kosztyó Gábor elmondta, hogy az sms-ezés halálos balese­tet is okozhat. - Az sms egy szol­gáltatás, nem kell azonnal rea­gálni rá — fűzte hozzá. — Ha kí­váncsi az üzenetre, azt a legkö­zelebbi alkalmas helyen megáll­va megnézheti - jegyezte meg. Szaszala László, a Magyar Au­tóklub (MÁK) regionális szerve­zetének elnöke hozzátette, hogy nem csak a szöveges üzenetek küldése okozhat balesetet. Mint mondta, egy hosszabb út során előfordulhat, hogy a hátul ülő kisgyermekek nyűgösködnek. A szülő ilyenkor önkéntelenül is hátra fordul vezetés közben. Ha­sonlóan komoly baleseteket idézhet elő, ha a vezető zajt hall és hátrafelé néz, kutatva az okot. Felkészülhet a csúszós utakra a magyar Autóklub lehetősé­get biztosít fővárosi pályáján vezetési tréningre. Ennek so­rán a tréner rádión keresztül irányítja a sofőrt. - Akadtak vezetők, akik alatt igencsak megfordult az autó - mond­ta Szaszala László, a Magyar Autóklub (MÁK) regionális szervezetének elnöke. - Én magam is jól tudtam kama­toztatni egy szlovákiai út so­rán az ott szerzett gyakorla­tot, amikor váratlanul meg- pördült az autónk - tette hozzá. SM «tv /-» SfimiyA.. /Szilveszter hetárok nélkül. A szolnoki Szigligeti Színház a Duna Televízióval együttműködve immár negyedik alkalommal rendezte meg szilveszter éj­jelén a Határok nélkül című óévbúcsúztató gálaműsorát. Az élő adást több millióan láthatták hazánkban és határainkon túl. Cserkeszőlö BIZTOS megbánta már tettét az a fiú, akit bűncse­lekmény elkövetése miatt fogtak el és gyanúsítottként hallgattak ki a rendőrök csütörtökön éjjel. Mindezt 9 liter étolajért cserébe. A16 éves fiatal betört egy kocs­mába, ahonnan az „óriási” zsák­mánnyal távozott. A rendőrök az adatgyűjtés során akadtak az el­követő nyomára, akit őrizetbe is vettek — közölte a rendőrség, ta Jászberény mint a SZ0U0N.hu — fotóval együtt - és a Vasárna­pi Új Néplap elsőként közölte, szombat reggel hat óra előtt egy perccel a Szent Erzsébet Kórház­ban jött világra a megye első új­szülöttje, Béres Laura. Béresné Truka Judit, Laura anyukája ér­deklődésünkre elmondta, babá­juk a vártnál tíz nappal előbb, 2500 grammal és 50 centimé­terrel született. Laura második gyermekként érkezett a berényi családba, ia Kengyel a bentlakásos idő­sek Otthonában karácsonyi mű­sort adtak a napokban. Nagy Szi­lárd polgármester és Káli Aran­ka, az intézmény vezető igazgató­ja mondott ünnepi beszédet. Szép műsorral készültek a ken­gyeli Kossuth Lajos Általános Is­kola alsó tagozatos diákjai, az Őszirózsa Nyugdíjasklub és az Otthon lakói, dolgozói. A telepü­lés polgármestere ajándékcso­magokkal lepte meg az idős em­bereket. A műsor végén a megje­lenteket megvendégelték, bb Tiszapüspöki az önkormány­zat képviselőtestülete pályáza­tot nyújt be az óvoda férőhelybő vítésére és felújítására. A projekt megvalósításának teljes költsége 93 millió 763 ezer 632 forint, az igényelt támogatás összege 89 millió 75 ezer 450 forint. Az ön- kormányzat által három évi költ­ségvetése terhére biztosított sa­ját erő összege 4 millió 688 ezer 182 forint, ni UjSZáSZ ÚJ JÁTSZÓTÉR épül majd a város központjában. A te­lepülés a Mezőgazdasági és Vi­dékfejlesztési Hivatal Nemzeti Di­verzifikációs Programja kereté­ben nyert a beruházásra 15 mil­lió forintot. A kivitelezést tavasz- szal kezdik el, nyárra várhatóan már birtokukba is vehetik az új- szászi gyerekek a játszóteret, rá SZ0U0N.hu További települési hírek olvashatók a SZ0U0N.hu hírportálon. JEGYZET MÉSZÁROS GÉZA Meghalt a király, éljen a király! meghalt a király, éljen a ki­rály! Mi pénteken temettük az eddig uralkodó óévet, s köszöntöttük a hatalomra lé­pő új esztendőt. De mi vár majd ránk? — latolgatunk rendre az évfordulókon. amióta az eszemet tudom — s tegyük fel, hogy ennek már jó néhány évtizede - po­litikusaink minden új év kezdetén — a választásokkal ellentétben - újabb nadrág- szíj-összehúzást helyeznek kilátásba a népnek. Mintha az egykori brit kormányfő, Churchill lenne a példakép­ük, aki vért, verítéket és könnyeket ígért a nemzeté­nek. A történelmi esemé­nyek okán ő be is tartotta ígéretét, s fura mód, de azál­tal vált hőssé... Most azon­ban mintha reményteljesebb volna idehaza a kormányzati fogadkozás, legalábbis a kommunikációk optimista kicsengéséből ez vehető ki. A leszakadás megállítását, sőt egyes területeken fellen­dülést is ígér az Orbán-kabi- net. Ehhez támaszként hasz­nálnák, hogy január elsejétől fél éven át Magyarország ad­ja az Európai Unió Tanácsá­nak elnökségét. Szerintem ebben nincsen semmi kivet­ni való, s ebből a fél évből kell hosszú távú hasznot húzni, a hozzáállás legalább­is ez kell hogy legyen! Persze nem vagyok álszent, isme­rem jól az átlag magyar pol­gár problémáit és gondolatát: „Kit érdekel az uniós elnök­ség, ha nem tudom kifizetni a számlákat, a gyerekem éhes, és a nyakamat szoron­gatják a bankok?!” Igen, ma­gam is hasonló adósságcsap­dában vergődöm. ámdei Nem lehet mindunta­lan a reménytelenség és a kilátástalanság távcsövén keresztül kutatni a jövőt, je­len esetünkben a 2011-es évet! Ugorjunk hát inkább neki reménykedve és biza­kodva! Mondván: meghalt a király, éljen a király! Tilos az Alcsi-Holt- Tisza jegére menni! A Tisza újabb árhulláma jelen­leg Tiszadorogma térségében te­tőzik, fölötte a folyó végig apad. A Közép-Tiszán Tiszafüred és Mindszent között alig változik a vízállás. A várható tetőző vízál­lás Szolnoknál 820-840 cm ja­nuár 4-5-én. A folyók mentén vé­dekezési fokozat 640 kilométer hosszon van. Az árvízi elöntés 11 ha-ral tovább nőtt, jelenleg 238 ha. Az őrházaknál, valamint a szolnoki Gutenberg téren, il­letve a tiszaburai templomnál je­lentkező szivárgó és fakadóvizek szivattyúzása folyamatos. Az Alcsi-Holt-Tiszán összefüg­gő jégtakaró alakult ki, amely azonban a torkolatnál történő fo­lyamatos szivattyúzás miatt nem biztonságos. A jég alatt fo­lyamatosan csökken a vízszint, ezért az Alcsi-Holt-Tisza jegére lépni élet- és balesetveszélyes! A megyében 48 005 hektárt borít belvíz. Több helyen az ösz- szefagyott növényzet akadályoz­za a belvíz elvezetését. A nagy hideg hatására a szivattyútelepe­ken lefagynak a szállítószalagok, ami megnehezíti az üzemelte­tést. Folytatódik a Német-éri bel­vízcsatorna vízének kivezetése a nagyiváni szükségtározóba A hét második felében egyre enyhébb és nedvesebb levegő érkezik térségünk fölé. A csa­padék mennyisége területi át­lagban általában 3-4 mm alatt alakul. ■ Szilveszteri futás. Szolnokon még a kemény mínuszok sem riasztották vissza azokat a futókat, akik nekivágtak az év utolsó napján a 12 kilo­méteres futótávnak, melyet az Auriga, a Gördögök és a SzHSE szerve­zett immár második alkalommal. Képgaléria: SZ0U0N.hu Százhatvannal mehetnek majd a vonatok a pályán Hamarosan indulnak a páneuró­pai közlekedési hálózathoz kap­csolódó Szajol-Püspökladány vasútvonal felújítási és biztosító- berendezési munkálatai, ugyan­is a Nemzeti Infrastruktúra Fej­lesztő Zrt. kiírta a kivitelezői pá­lyázatokat. A munkálatok három kivitelezési tender keretében va­lósulnak meg: az első munka so­rán Szajol és Kisújszállás között korszerűsítik a pályát. A tervek szerint ezzel párhuzamosan, pár hónappal eltolva a második sza­kasz keretében a Kisújszállás és Püspökladány közötti szakasz felújítása indul. A harmadik ütem során új, korszerű biztosí­tóberendezést építenek ki a fel­újított pályaszakaszokon. A projekt célja a vasúti szol­gáltatás színvonalának emelése, az eljutási idő csökkentése, vala­mint a biztonságos, környezet- barát közlekedési lehetőség megteremtésével a térség fejlő­désének elősegítése. A felújítás befejeztével az érintett szaka­szon óránként 160 kilométeres sebességgel is közlekedhetnek a szerelvények. A Szajol-Kisúj- szállás és a Kisújszállás-Püs- pökladány vonalszakaszokon 2015. október elejére várható a pályaépítés befejezése. A teljes, mintegy 70 kilométer hosszú Szajol-Püspökladány vonalsza­kaszon a biztosítóberendezés te­lepítése várhatóan 2016. szep­tember végére fejeződik be. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom