Új Néplap, 2011. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

2011-01-03 / 1. szám

4 MENEDZSEROLDAL ÚJ NÉPLAP - 2011. JANUÁR 3., HÉTFŐ Az állami támogatással futó Széchenyi-kártya hitelprogram kibővítésétől a beruházási kedv élénkülését is remélik a gazdaságpolitikusok Több nagy gazdaságpoli­tikai átalakítás is tör­tént 2010-ben. Az első 29 pontos akció csomag augusztusban lépett életbe, majd októberben egy újabb programcso­mag követte. A kor­mányzat szándéka sze­rint mindezek a gazda­ság talpra állítását, egy új növekedési pályára tételét szolgálták. Teleki József A múlt évi választás a gazdaság- politikában is jelentős fordulatot hozott. Az új kormány megalaku­lása után nem sokkal, június ele­jén meghirdette a kormányfő az első gazdasági intézkedéscsoma­got. Ennek egy része inkább szimbolikus jelentőségű volt. így például a sokat emlegetett szabad pálinkafőzés, azaz a bérfőzési szeszadó eltörlése. De ezek közé sorolható azok a lépések is, me­lyek nagy szimpátiát keltettek a vállalkozói érdekképviseletek­ben. így például a pártok költség- vetési támogatásának csökkenté­se, az áfamentes adományozás le­hetőségének megteremtése. Az első intézkedéscsomag leglényegesebb eleme azonban a társasági adó 19-ről 10 száza­lékra mérséklése volt az ötszáz- millió forintnál kisebb nyeresé­get elkönyvelő vállalkozásoknál, így egy 30 milliós nyereséget el­érő cég 2,7 millióval fizet keve­sebb az államnak. Hazánkban jelenleg a vállalkozások 95 szá­zalékának 500 milliónál kisebb a nyeresége. Ugyanakkor a ha­zai kis- és középvállalkozások 30-35 százaléka folyamatosan veszteséget mutat ki. A vállalkozói érdekképvisele­tek szinte kivétel nélkül indo­koltnak tartották és üdvözölték a kis adók számának mérséklé­sét, a beruházások engedélyezé­sének egyszerűsítését, az uniós források átcsoportosítását a kis- és középvállalkozói szektor ré­szére. A vállalkozások tőkéhez jutta­tását szolgálta a Széchenyi-kár- tya-program kibővítése. A folyó­számlahitel mellett már forgóesz­köz- és beruházási hitel felvételé­re is van lehetőség. Jövő év elején pedig elindul az önerőhitel, mely a pályázati források jobb kihasz­nálásában segíti a vállalkozáso­kat. Az új konstrukciókhoz a kor­mány 2 százalékos kamattámo­gatást és 50 százalékos garancia­díj-támogatást biztosított. A Széchenyi-kártya agrárága­zatban történő bevezetésére az októberben meghirdetett máso­dik akciócsomag keretében tett ígéretet a kormány. Ezek az újabb lépések egyrészt több pénzt igyekeztek hagyni a vállal­kozóknál, az embereknél, más­részt az egyszerűsítéseket szol­gálták. így az intézkedés leg­hangsúlyosabb eleme az egykul­csos, egyszerűsített, családcent­rikus személyi jövedelemadó ja­nuártól való bevezetése volt. Az egyéni vállalkozóknak jelent nagy könnyebbséget a tevékeny­ségre jellemző kereset meghatá­rozásának felfüggesztése. Azaz vállalkozói kivét meghatározásá­nál nem kötelező figyelembe venni, hogy a járandóságok meg­felelnek-e a térségre és az ága­zatra jellemző átlagos összegek­nek. A gazdálkodói érdekképvi­seletek örömmel fogadták az egy­szerűsített vállalkozói adó (eva) megőrzését és a részmunkaidős foglalkoztatás támogatását is. Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági mutatóinak változása* Beruházás-4 százalék Ipari termelés +22 százalék Építőipari termelés +8 százalék Alkalmazásban állók száma +3,3 százalék Munkanélküliségi ráta-2 százalék Bruttó átlagkeresetek +2,8 százalék • AZ ELSŐ HÁROMNEGYED ÉV ADATAI ALAPIÁN FORRÁS: KSH Néhány statisztikai adat már javulást jelez a megye gazdaságában eltérő irányú és mértékű változáso­kat mutatnak az első kilenc hónap statisztikai adatai. Az ipari termelés tovább bővült. A megyei székhelyű építőipa­ri vállalkozások szintén nö­velték produktumukat az el& ző évi alacsony szinthez ké­pest. A beruházások folyó áron is csökkentek. Az alkal­mazásban állók száma b& vült, és a KSH lakossági munkaerő-felmérésén alapu­ló munkanélküliségi ráta is csökkent a harmadik negyed­évben. A megyei bruttó átlag- keresetek az országosnál kis­sé nagyobb ütemben nőttek, de azok még továbbra is a legalacsonyabbak közé tar­toznak az országban. Kisebb teher a vállalkozókon visszatekintés Egyszerűsített adórendszer, kibővített Széchenyi-kártya-program Érzékelhető változás a gazdaságban? GAZDAG SÁNDOR, ű TiSZa- CoopZrt vezérigazgatója:- Hihetetlen mértékben fel­gyorsult az államapparátus, a kormány, a parlament munkája. Ahhoz azonban két-három hónap kevés, hogy eg}'-egy jogszabályi vál­tozás igazán éreztesse hatá­sát, hogy kiderüljön mennyi­re előnyös a gazdaság sze­replői számára. Ám a szán­dék tiszta. Annak pedig kü­lönösen örülünk, hogy a ma­gyar vállalkozók helyzetbe hozását, egy jó értelemben vett protekcionizmust tapasz­talunk. A magyar gazdaság helyzetét ismerve pedig el kell fogadnunk, hogy van­nak olyan változások, me­lyek egyeseknek jók, mások­nak kevésbé. babucs József, a megyei munkaadók és gyáriparo­sok szövetségének elnöke: — Tagvállalataink visszajel­zéseiből egyelőre inkább még a várakozás volt érzé­kelhető, de mindenképpen optimistább, bizakodóbb lett a hangulat. A szövetséghez kötődő társaságok lehetősé­get látnak a piac fellendülé­sére. Ebben természetesen nagy szerepe volt minden, az adózást a vállalkozások szempontjából kedvezően befolyásoló lépésnek. Legin­kább a foglalkoztatást ter­helő adók és járulékok mér­séklődését várják vállalko­zók. Ugyanakkor a költsé­gek terén érzékelték az eu- ró-forint árfolyamából adó­dó kockázatokat is. Csökken a cégautók parkolási díja Szolnokon Január elsejétől 47 százalék- | kai csökken a gazdálkodási f szervezetek által tulajdonolt j i gépjárművek parkolási díj tá­ji rifája Szolnokon —döntött er- I j ről is az év utolsó közgyűlé­se. Mint arról Lits László, a j ; Remondis Szolnok Zrt. ügy-1 vezető igazgatója érdeklődé- i sünkre beszámolt, a szolgál- j tató társaság, valamint a vá- i I; rosi önkormányzat megálla- í podása értelmében döntőt- J tek úgy, hogy ezzel a rende- i letmódosítással enyhítenek a vállalkozók terhein a ne- j| héz gazdasági körülménye- j í két ismerve. A cégautók szá- I j mára a napi, a heti, a havi és ! az éves díjak is egyaránt 47 százalékkal csökkennek - í tudtuk meg az ügyvezető j igazgatótól. ■ M. G. i» Ékkövekkel <01 ékesített 0 Sokak számára már ismere­tes lehet az a kifejezés, hogy mobil ékszer. Ezt általában a mobiltelefonhoz szokták ki­egészítőként használni a höl­gyek, de jelen esetben más­ról van szó, itt valóban egy mobil ékszert álmodott meg a tervező. Az egyik kínai gyártó ter­mékét mutatta be a közel­múltban az egyik ismert,, mobiltelefonokkal foglalko­zó internetes portál. A kris­tályokkal díszített készülék kifejezetten nőknek készült. A Swivel névre hallgató mi­nimobil alig nagyobb egy gyufásdoboznál, ennek elle­nére egy teljes qwerty bil­lentyűzetet kapunk, ha szét­csúsztatjuk a telefont. Nem kifejezetten az okostelefo­nok piacára készült darab­ról van szó, mind szoftveres, mind hardveres oldalon van még mit csiszolni rajta. En­nek ellenére teljes értékű te­lefonként funkcionál, kame­rával, internetezési lehető­séggel. A Swarovski kristá­lyokkal ékesített telefon minden női táska dísze le­het, igaz, hazánkban csak nehezen beszerezhető. ■ Ha teheti, a fiaival tölti a szabadidejét a menedzser asszony lett, legszívesebben a fiaimmal töltöm. Ők hárman az ország há­rom különböző pontján élnek; az a legnagyobb öröm számom­ra, amikor hazautaznak, és együtt van a család. Ilyenkor tu­dom gyakorolni az anyai szere­pet. Az is előfordul, hogy a sza­badidőmben én utazom valame­lyik fiamhoz, olyankor közös programokat szervezünk. — mondta el Piroska A menedzserasszony érdeklő­désünkre elárulta , hogy nyá­ron a családi hétvégéket gyak­ran a szajoli hobbitelkükön töl­tik. Ott lehet a Holt-Tiszában für­deni, szalonnát sütni, bográcsoz- ni és nem utolsó sorban közösen kertészkedni. vezető szerepben Vallja: a munkája egyben a hobbija is, a feltöltődési pedig a családdal töltött hétvégék jelentik Viplakné Kánai Piroska a kutyarajongók táborába tartozik- Ahhoz, hogy szép legyen a kert, sokat kell vele foglalkozni, és én büszke vagyok rá, hogy ta­vasztól őszig jól mutat a kertem, benne a sok virággal. A családi hétvégék ezért nálunk összekap­csolódnak a kertészkedéssel - fejtette ki a menedzser asszony. Viplakné Kánai Piroska el­mondta még, hogy nagy kutya­rajongó. Van egy hároméves beagle-jük. A kutyusra igazi családtagként tekintenek, így az útjaikra is elkíséri őket. a - A kutya igazából a fiamé, én g „segítő családtagként" veszek S részt a nevelésében. De aki ku- I tyázik, az tudja, az ebbel nap Í2 mint nap foglalkozni kell ahhoz, hogy megfelelően szocializált Ie­Viplakné Kánai Piroska a Szol­noki Főiskola kommunikációs és rendezvénymenedzsere a sza­badidejét legszívesebben a csa­ládja körében, a fiaival tölti. Ami­re még szívesen áldoz az idejé­ből, az a kutyás bemutatókon va­ló műsorvezetés illetve a ker­tészkedés.- Nagyon kevés a szabad­időm, mivel a munkám nemcsak nyolctól négyig tartó elfoglaltsá­got jelent, időnként a szombatot, a vasárnapot vagy az esti órákat is igénybe veszi. Szerencsére egy olyan csapattal dolgozom együtt, akiknek a munkájuk egyben a hobbijuk is, és én ma­gam is így vagyok ezzel. Ami a maradék, kevés szabadidőmet il­gyen, akivel bármikor, bárhol meg lehet jelenni - mondta el Viplakné Kánai Piroska. Számára ezért természetes, hogy az ebet kutyaiskolába já­ratják, de emellett Piroska az is­kola bemutatóin nagy kedvvel vállalja magára a műsorvezető szerepét is. Fontosnak tartja be­mutatni, bogy a képzett, tanult kutyával mennyivel könnyebb bánni. Úgy véli, ha többségében iskolázott kutyákat látnánk a közterületeken, akkor jó eséllyel csökkennének az ebeket övező félelmek, tévhitek. A kutyával való foglalkozás, a sétáltatás pe­dig jót tesz gazdának, állatnak egyaránt. ■ Cser Gábor Péter b A I e i A

Next

/
Oldalképek
Tartalom