Új Néplap, 2011. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

2011-01-03 / 1. szám

2 ÚJ NÉPLAP- 2011. JANUÁR 3., HÉTFŐ MEGYEI TÜKÖR Balázs Péter, a szolnoki Szigli­geti Színház igazgatója: - Egy szép, de megpróbáltatásokkal teli éven vagyunk túl. Azt hi­szem, 2011 sem lesz kevésbé „huzatos” és szerintem köny- nyebb sem, de azért remények­kel és bizalommal várom az új esztendőt. Én, ahogy elmond­tam a tavalyi szilveszteri műsor­ban is, nem nézek hátra, nem foglalkozom a múlttal, előre te­kintek. A színházban új dara- I bókkal készülünk, feladat 2011- ben is lesz bőven. Ehhez kívá­nok munkatársaimnak, a né­zőknek és magamnak is hitet, egészséget és örömteli küzdést. Ilyen évet várok tehát, küzdés­sel, de örömmel is telit. És ké­rem a jó istent, hogy nyújtson fe­lénk védő kart... csepeli lajos. a Coop Szolnok Zrt elnökvezérigazgatója: - Min­denképpen jobb évre számítok, mint amilyen túl vagyunk. Bár egy gyenge esztendő után nem nagy csoda jobbat produkálni. Ehhez azonban most alapot ad­hat, hogy a kormány egy, a ma­gyarokat, magyar gazdálkodókat erősítő szellemet hozott. Ennek aprópénzre váltása a törvények feladata, de az kedvező, hogy a magyar vállalkozók pozitív meg különbözetése a cél. Másrészt hi­szünk önmagunkban is. Abban, hogy miként az elmúlt években, úgy most is sikerül minden nehéz­ségen felülkerekednünk. Nem lesz könnyű év az idei sem, de ab­ban bízom, hogy a következő esz­tendők már valóban fellendülést hoznak. dobos László. Karcag polgár- mestere: - Nem várok könnyű évet. Az ország költségvetése egy örökölt helyzeten próbál úr­rá lenni. Bízom abban, hogy to­vábbra is sikerül megőrizni ön- kormányzatunk stabilitását. Egyértelmű célunk, 2011-ben is, Karcag város gazdasági helyze­tének megerősítése, a fizetőké­pesség megőrzése oly módon, hogy a fejlesztési tervekről egy pillanatra sem mondunk le. Több nagy beruházás mellett olyan kisebbeket is tervezünk, amelyek tovább gazdagítják a városban élők komfortérzetét. 2011-ben szeretném azt elérni, hogy az itt élők továbbra is büsz­kék lehessenek városukra, büsz­kék legyenek arra, hogy karcagi lakosok. farkas József r. ezredes, rend­őrségi főtanácsos, megyei rend­őrfőkapitány: - A 2011-es évtől a rendet és a biztonságot várom, melynek érdekében természete­sen tenni is kívánok. Legfőbb cé­lunk a bűncselekmények szá­mának csökkentése. Fokozott közterületi jelenlét biztosításá­ra van továbbra is szükség az állampolgárok biztonságérzet­ének növelése érdekében, vala­mint a gyors és szakszerű rend­őri intézkedések foganatosítása végett. Célunk továbbá, hogy ahol és amikor szükség van rendőrre, ott az minden esetben biztosított legyen. Több sikeres elfogást szeretnék. Kívánok minden kedves olvasónak és munkatársamnak jó egészséget és boldog új évet! ferencz Gábor, a Szolnoki MÁV FC elnöke: - Mindenekelőtt jó egészséget remélek szeretteim részére a következő esztendő­ben. Az üzleti életben nagyon nehéz időszakon jutottunk túl 2010-ben: a gazdasági világvál­ság ellenére a papírgyár helyén úgy érzem, sikerült leraknunk egy új ipari terület alapjait. Re­mélem, a megkezdett munka tovább folytatódik, és az első építkezések megindulásával új munkahelyeket is tudunk te­remteni. A labdarúgásban más álmaim nem is lehetnek, mint­hogy az NB I-ben újonc csapa­tom, a Szolnoki MÁV FC kihar­colja a bentmaradást az élvonal­beli bajnokságban, és végleg megvesse lábát a magyar futball legfelső osztályában. harcsa béla. a Szolnok Televí­zió Zrt cégvezetője: - Szolnok sze­rencsére kiemelten kezeli a széle sebb értelemben vett kultúra kér­dését, igazolva, hogy csak - nagyon helyesen — közös értéke ink mentén lehet identitásában erős, szolidáris, versenyképes tár­sadalmat teremteni Ennek a fo­lyamatnak a Szolnok Tv részivé vője és közvetítője is egyben. A mé diatörvény - a sok bírálat ellené re —a megyei jogú városok helyi televízióinak több tekintetben se gítséget jelent. Elfogadottságunk egyre inkább nő, de reméljük, a törvény által nézőszámunk vár­hatóan még tovább emelkedik majd. Az Agora programon ke­resztül is jelentős fejlesztések vár­hatók, ennek kapcsán is több el­képzelésen dolgozunk. MIT VÁR AZ IDEI ESZTENDŐRE? körkérdés A legtöbben abban bizakodnak, hogy a gazdaság előbb-utóbb talpra áll herczegh zsolt, Mezőtúr pol­gármestere: - Szűkös esztendő­re számítok önkormányzati ber­kekben. Ä mezőtúri képviselő- testületnek tehát nagyon át kell gondolnia, hogy a kötelezően el­látandó önkormányzati alapfel­adatokon kívül, milyen - nem kötelező - tevékenységeket tud a város vállalni, finanszírozni. Emiatt még erősebb takarékos­kodásra lesz szükség Mezőtú­ron is. 2011-ben javítani szeret­ném a hivatali munka hatékony­ságát, hogy a munkaszervezet jobban szolgálhassa a városbeli polgárokat. Remélem, hogy a kormányzati ígéretek szerint csökkenni fog a bürokrácia nagysága, s ezzel párhuzamo­san az önkormányzatok finan­szírozása is javul. Horváth istván, a szolnoki Alfa- Nova Kft területi igazgatója: ­Közüzemi szolgáltatóként nehéz gazdasági évet zártunk, azon­ban fontos eredménynek tartom, hogy a nehézségek ellenére a fő célkitűzéseinket sikerült teljesí­tenünk. A 2010-es évre tervezett beruházásaink megvalósultak, és mára következő meghatározó fejlesztéseink előkészítésén dol­gozunk. A jelenlegi nehéz gazda­sági helyzetet figyelembe véve úgy hiszem, az előttünk álló esz­tendő sem lesz túlzottan könnyű. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy visszanyerjük a jö­vőbe vetett hitünket, és a szinte általánosan tapasztalható pesz- szimizmust váltsa fel már végre valahára egy optimista, bizako­dó életszemlélet. Egy héttel ezelőtti lapszámunkban arról kér­deztünk Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő ismert embereket, meghatározó cégek, vállalatok vezetőit, hogy számukra mit adott, mit hozott az eseményekben igencsak gaz­dag elmúlt esztendő, mire emlékeztek szíve­sen, vagy éppen kevésbé szívesen az óévből. Most, immár a 2011-es év ’küszöbét átlépve, szintén jól ismert, különböző területeken dolgozó személyiségektől érdeklődtünk ar­ról, hogy ők mit várnak, mit remélnek az idei esztendőre a működési területükön, vagy éppen az egész ország számára. dr. Horváth László, a Damja­nich János Múzeum igazgatója: — Bizakodó vagyok az idei esz­tendőt tekintve. Részint egy in­tézményvezetőnek nem lehet más feladata, másrészt remé­lem, túllendülünk a gazdasági válság mélypontján. Azon kí­vül véget érnek a látogatókat sújtó nehézségek is. Bízom ab­ban, hogy a második félév jó lesz a látogatóknak. Ez nekünk is nagyon fontos, hiszen luxus kiadásokon, így a kultúrán igyekeznek spórolni a legtöb­ben. A Jászkun kapitányok nyo­mában tematikus túraútvonal­nak köszönhetően megszépül­tek az intézményeink. Éppen ezért remélem, hogy idén sem csökken az érdeklődés az irá­nyunkban. jánosiné dr. bene ildikó, a me­gyei Hetényi Géza Kórház és Ren­delőintézet főigazgató-főorvosa, országgyűlési képviselő: - Min­denképpen abban bízom, hogy az egészségügy szempontjából vala­mivel könnyebb és kiegyensúlyo­zottabb év elé nézünk. Az intéze­tünkben egyrészt az elkezdődött építkezéseknek, fejlesztéseknek köszönhetően még színvonala­sabb betegellátást szeretnék, más­felől arra számítok, hogy a válto­zásoknak köszönhetően kiszámít­hatóbb, stabilabb lesz a működé­sünk. Elvégre nagy szükség van rá, hogy a biztonságérzet újra ki­alakuljon nálunk és az élet min­den területén egyaránt. Akkor van leginkább esély arra, hogy egészségesen élhessünk, amit a legfontosabbnak tartok. lamos Imre. az Ittebei KissJános Hadnagy Helikopterbázis pa­rancsnoka: - Tartalmas és sike­res évet kívánok és remélek a szolnoki laktanyában állomáso­zó alakulatoknak, illetve az álta­lam irányított „86-osoknak” egy­aránt. Az óévben minden tekin­tetben megfeleltünk az elvárá­soknak. Gondolok itt a helikop­terek éjjellátó képességének megteremtésére, arra, hogy ka­tonáink oktatják az afgán nem­zeti hadsereg pilótáit, vagy hogy tudtunk segíteni az árvízzel, vagy éppen vörösiszappal elön­tött települések lakóinak. Remé­lem, a 2011-re tervezett techni­kai fejlesztések, felújítások meg­valósulnak, hogy minden téren ugyanúgy kitűnően helytáll- junk, mint 2010-ben. lits László, a Remondis Szolnok Zrt igazgatója: -A kormányzati lépések hatására a gazdasági környezet fokozatos javulását re­méljük. Ennek ellenére idén is Szem előtt tartjuk a költségtakaré­kos működést. A közszolgáltatás­ok színvonalának megőrzése, emelése mellett ugyanis elsődle­ges célunk, hogy a lakosság terhei ne emelkedjenek. Tavaly, a Szol­nok épül programhoz kapcsolód­va, a megyeszékhely belvárosá: ban két parkolót is felújítottunk. Az ilyen jellegű fejlesztéseket is szeretnénk folytatni ebben az esz­tendőben. De az eddigiekhez ha­sonlóan részt igyekszünk majd vállalni a szelektív hulladékgyűj­tést népszerűsítő programokban, továbbá a városi rendezvények­ben is. dr. pataky csaba törökszentmik­lósi ügyvéd, közlekedési szakjo­gász: - Boldogabb és kiegyensú­lyozottabb új esztendőt várok, gazdasági felemelkedést és jobb anyagi helyzetet. Kívánom, hogy mezőgazdaságunk zárjon kivá­ló évet! Ne legyenek útjaink bal­esetveszélyesek, a kátyúk tűnje­nek végre el! A rendőrök min­dig a szakmai ismereteik teljes birtokában, szigorúan, a jogsza­bályok alapján intézkedjenek és járjanak el, ne forduljon elő, hogy egy jogellenes rendőri in­tézkedés az ártatlan állampol­gárnak érdeksérelmet és jogsé­relmet okozzon! Az ország veze­tőinek jó egészséget kívánva azt várom, hogy elképzeléseiket ha­zánk boldogulásáért valóra tud­ják váltani! pozsonyi istván. a Jászkun Vo­lán Zrt vezérigazgatója: -A je­lentős utasszámcsökkenés elle­nére a fejlesztési elképzelésein­ket megvalósítottuk. Amennyi­ben az önkormányzatok és az ál­lam az általunk végzett helyi és helyközi közösségi közlekedés­ben az igazoltan felmerült több­let (üzemanyag) költségeket tel­jes mértékben megtéríti, úgy „nullszaldó” körüli értékkel zár­hatjuk az évet. A társaság mun­kavállalóinak szakképzettsége, az autóbuszok műszaki állapo­ta, illetve autóbusz-állomásain­kon az utasok részére nyújtott szolgáltatásaink garanciát ad­nak arra, hogy valamennyi uta­sunk az elkövetkezendőkben is időben és biztonságosan megér­kezzen úti céljához. szawy ferenc, Szolnok város polgármestere: - 2011 a megúju­lás éve lesz. Az ország kilábalhat abból a gödörből, melybe a ko­rábbi szocialista kormányok so­dorták. Rendkívüli feladat lesz az unió elnöki tisztségét ellátni, fél évig Magyarországon lesz a világ szeme. Ebből profitálnunk kell úgy nemzetközi kapcsolatok­ban, mint gazdasági és kulturá­lis fellendülésben egyaránt Szol­nok vonatkozásában az eddigi fejlődés folytatásán dolgozunk, kiemelt feladatként kezeljük az új munkahelyek megteremtését. A kormányt magunk mögött tud­hatjuk céljaink megvalósításá­ban, így hiszek abban, hogy 2011 -ben megalapozhatjuk váro­sunk és Magyarország biztonsá­gos jövőjét. zsiLKA Sándor, a szolnoki Ten­gerszem Optika vezetője: - Mint legtöbbször, erre a kérdésre vála­szolva is optimista vagyok. Egy jól működő, szakterületén ráadásul egyedülálló vállalkozás vezetője­ként talán nem lenne korrekt azt mondanom, hogy rossz évet vá­rok. Bizakodóan nézek a 2011-es esztendő elé, szeretném, ha az el­múlt évek sok-sok befektetése vég re megtérülne. Természetesen még nagyon sok munka áll előt­tünk, és majd akkor mondhatjuk el, hogy a cég teljesen készen van, ha az önműködővé válik. A kö­vetkező esztendő fontos feladatá­nak a személyi kérdéseket tartom, azt vallom, hogy nemcsak a forga­lom számít, az is lényeges, hogy vásárlók és dolgozók jól érezzék magukat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom