Új Néplap, 2009. október (20. évfolyam, 230-255. szám)

2009-10-27 / 251. szám

12 A TÜKÖR ÚJ NÉPLAP-2009. OKTÓBER 27., KEDD Az anyanyelv az egyetlen, amely érzelmeket közvetít Kiss-Péterffy Márta Pátyról jelentkezett pályázatunkra Lezárult az Űj Néplap „ír­jon velünk mesekönyvet!” című pályázata. Számos kiváló alkotás érkezett, olvasóink az ország min­den részéről küldtek me­séket. Kiss-Péterffy Márta például Pátyról pályázott. Rimóczi Ágnes A nyelv, ezzel együtt az írás szere- tete gyermekkora óta elkíséri a Pest megyei Pátyon élő Kiss-Péter­ffy Mártát - Ennek kapcsán ked­ves emléket őrzök Szolnokról, ahol annak idején az országos nyelv­művelő verseny dobogósa lettem — kezdi történetét a harmincnégy esztendős hölgy. — Fiatal felnőtt­ként a nyelvhez kapcsolódó szen­vedélyemet az idegen nyelvek ta­nulásában éltem ki. Eddig nyolcat sajátítottam el, elsősorban a pá­lyám vezetett ebbe az irányba: köz­gazdászként dolgozom.- Közgazdaságtan és mesék? Ezek szerint az ön életében meg­fér egymás mellett a racionalitás és a mesevilág. Mikor kezdett me­séket írni?- Nyolc évvel ezelőtt, amikor megszületett a kisfiam, Gergő. Akkor értettem meg igazán, hogy a magyar nyelv a legtelje­sebb és leggazdagabb számom­ra mind közül. Az anyanyelv az egyetlen, amin nemcsak a gon­dolataimat, de az érzéseimet is igazán át tudom adni. Először csak a magunk örömére „alkot­tam”. Gyermekemet sokáig egyedül neveltem, és ezek a kö­zös esti történetszövések még szorosabb kapcsolatot teremtet­tek köztünk. Emellett szüleim, valamint testvéreim gyerekei­nek biztatása is hozzájárult ah­hoz, hogy négy-öt évvel ezelőtt elindultam egy országos mese­pályázaton, ahol első helyezést értem el. Azóta rendszeresen ve­szek részt hasonló megméreté­seken, és boldogan fogadom a visszajelzéseket. Mesék mellett gyerekverseket írok legszíveseb­ben, de az utóbbi egy-két évben belekóstoltam a felnőtteknek szóló versekbe és novellákba is. —Hogyan talált rá az Új Néplap pályázatára?- Az interneten olvastam a le­hetőségről, s gondoltam, meg­próbálom.- Említett egy első helyezést. Milyen eredményekről számolhat még be?- Eddig számomra a legkedve­sebb elismerés talán az volt, ami­kor a Libero altatódalíró pályázat nyerteseként az Alma együttes megzenésítette egyik gyerekver­semet. Hasonló örömet szerzett az is, amikor az országos Rubo- phen-verseny vagy a Környezet- védelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt mesepályázat legjobb­jai közé jutottam. Több antológi­ában jelentek már meg verseim, meséim, és remélem, hogy egy­szer talán kezembe foghatok egy saját kötetet is. ■ „Az első példányt a kisfiamnak adnám" „ha az én mesém is bekerül­ne az Új Néplap karácsonyi kötetébe, az első példányt a kisfiamnak adnám. Hármas­ban forgatnánk a fa alatt ve­le és párommal, akivel né­hány hete már hivatalosan is egy családot alkotunk. jó érzés lenne tudnom, hogy én is hozzájárulhattam ahhoz, hogy a könyvben élet­re keltett történetek ne csak nálunk, de más otthonokban is léleksimogató, fészekmeleg hangulatot teremtsenek a sze­retet ünnepén és az azt köve­tő hétköznapokon. ” ■TFHirawy Hangulatos, korabeli, de még ma is aktuálisnak ható sláge­rekkel megpakolt válogatásle­mez a legújabb Sláger Party al­bum. A műfajilag vegyes, időt­álló válogatáslemezen főleg a nyolcvanas évekből és a kilencve­nes évek elejéről szár­mazó felvételek talál­hatók. Az összetétel ki­mondottan sokszínű, de az biztos, hogy mindegyik felvétel jókora sláger volt a ma­ga idejében. A lemezt az Alpha- ville nyitja, s bár tőlük sok más slágert is ismerünk, de tény, hogy ezek sorában volt a Dan­ce With Me is. Nem maradha­tott le a pop királya, Michael Jackson sem, aki a Billy Jean örökbecsű számával van jelen. Aztán újrra feltűnik Lou Bega is (Mambo No. 5), akiről mos­tanság igencsak keveset hal­lunk, de van itt sláger George Michaeltől, az Erasure-től is, akárcsak a jamaikai reagge zenét játszó Inner Circle-től, a No Mercytől, a Human League-től vagy éppen a Gipsy Kingstől. Egy jól szerkesztett, isme­rős felvételekből készült al­bummal van tehát dolgunk, amelyet csak ajánlani lehet a jó zenéket kedvelőknek, és emel­lett a korong praktikus házibu­likellék is. Bővebben: SZOUON.hll/Zene- ajánló (Válogatás: Sláger Party. Ki­adó: EMI) • B. Gy. Üj Néplap AKCIÓ! otpbank / / / Uj csoportos beszedési megbízást adó ügyfelek részére. Tisztelt Előfizetőnk! Itta lehetőség, hogyjelentkezzen legújabb akciónkra, mellyel szeretnénk megkönnyíteni, leegyszerűsíteni Új Néplap előfizetési díjának beszedését! FizesseÖnisÚj Néplap előfizetését sa j á t OTP-s f o I y ószá m I áj á ró I! Egyszerű, kényelmes, pontos, és MOST gazdaságos is! Ha Ön 2009. május 1. és 2009. december 31. közötti időszakban új csoportos beszedési megbízást ad az Új Néplap előfizetési díjának beszedésére az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett lakossági folyószámlája terhére, abban az esetben az OTP Bank Nyrt. és az Új Néplap a megbízás megadásától számított 1 éven keresztül átvállalja a megyei napilapra vonatkozó csoportos beszedési megbízás költségét a közös akció keretében. Amennyiben élni kíván akciós ajánlatunkkal, küldje vissza az alábbi igénybejelentő lapot kitöltve címünkre (AS-M Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája, 5000 Szolnok, Mészáros L u. 2.) További információért hívja az Új Néplap ingyeneszöldszámát (06-80/200-690) munkanapokon, 8-16 óráig. ____________________________________________________________________________________________ Új Néplap otpbank FELHATALMAZAS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE Bankszámla-tulajdonos neve: Bankszámlaszám: Megbízás jellege: Jogosult neve: Jogosult azonosítója: Előfizető adatai: neve: címe: Előfizetői kód:* Teljesítés adatai: Érvényesség kezdete: Érvényesség vége: Kelt: ................................. 11 7 új megbízás Axel Springer-Magyarország Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája A10462933T036 I__II__II__II__II__II__II__II__I (*a kiadó tölti ki) I__II__II__II__I év I__II__I hó I__II__I nap vissz avonásig ■ ev,. . hó, .nap. Tel.: számlatulajdonos aláírása Azt a mindenit! Tv-notesz VALKÓ MIHÁLY ROVATA Stohl András kiáltott fel többször is lelkendezve ekképp a kulisz- szák mögül egy-egy produkció láttán szombat este, a Csillag születik záró válogatóján, s tár­sult hozzá egy-egy csintalan mo­sollyal Ördög Nóra is - műsorve­zetőként. De hogy odavolt örö­mében a zsűri is! Olyannyira, hogy akadt, amikor a zsűri egyik tagjának, Szirtes Tamásnak még a szája is tátva maradt csodálko­zásában. Egy másik zsűror pe­dig, Oroszlán Szonja azt sem tud­ta boldogságában, hová is tegye magát. Hogy volt ebben az öröm- ködésben túlzás, bizonyára. Mindenesetre okuk is volt rá ele­gendő, mert valóban érdekes produkciókat is láthattak. És lát­hattunk mi, nézők is, kezdve a bámulatosan ügyes labdazsong­lőrökkel, aztán a tüzes diszkó­táncot produkáló, vonzó leány­csapat, mely igencsak megmoz­gatta a férfiak fantáziáját, azu­tán a két fiatalember, ők megze­nésített verset hoztak magukkal, s adták elő rokonszenvesen. Olyasfélét, amiből itt sajna, so­vány bizony a felhozatal. Majd a Nyírségből érkező néptáncosok a műanyag flakonokkal, öüete- sen és humorosan is. Erre mond­ják, hogy ami jó, az jó. De az an­golul éneklő leányzó is hogy „re- pesztett” hangjával: ez igen. Persze megszólalt azért a du­da is, fránya hangján jelezvén, a zsűri nem kívánja tovább élvez­ni a bemutatott produkciót, hall­gatni, akik önkontroll híján pró­bálnak szerencsét Ahogy nemet mondtak annak a meglett bű­vésznek is, aki zsebéből galam­bokat varázsolt elő, ámde szótla­nul nem tudta elviselni „kiűzeté­sét a Paradicsomból”. (Nem volt igaza.) Itt fedődik fel azonban, hogy akár a vüágbajnok testépí­tő vagy az Amerikát is megjárt sikeres musicalénekesek, mondhatni profik mit kerestek itt, ahol ismeretlen, felfedezés­re váró tehetségek kerestetnek. (Nekem még a rúdtáncosnő le­nyűgöző teljesítménye is gya­nús volt ilyen szempontból.) Különben, hogy nem volt unal­mas egyáltalán ez a másfél óra, az annak is köszönhető, hogy a kamerák is helyükön voltak, jól működtek, ötletes képváltások­kal, tempósan elkapva olyan rit­ka pillanatokat is, mint akár a nézők között a meghatódottság- tól könnyező asszony arcát. Egyet azonban nem kellett vol­na: szerepeltetni, mikrofonhoz engedni azt az idős bácsit, aki amikor kérdezvén hozzáfordul­tak, csak zavartan mosolygott és pislogott, hiszen azt sem tud­ta, vajon mit szeretnének kér­dezni tőle, olyan rosszul hallott. Kár volt őt kitenni ilyen bla- mázsnak. Hogy neki így is meg­érte? Hisz szerepelhetett a tele­vízióban? És talán még autogra­mot is kérnek majd tőle odaha­za, Csorváson? Hát igen, nagy dolog az a képernyő, csábító, de csalárd is. Könnyen be lehet ne­ki dőlni. * * l « l

Next

/
Oldalképek
Tartalom