Új Néplap, 2006. január (17. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-01 / 1. szám

FŐISKOLÁS KÉPZÉSI AJÁNLATUNK KÖZGAZDÁSZ ALAPDIPLOMÁT SZEREZHET A ZMNE Egyetem kihelyezett, 7 féléves, költségtérítéses, levelező tagozatán. Képzés helye: Szolnok 2006. szeptemberi kezdéssel. Jelentkezési határidő: 2006.02.14. Felvételi vizsga nincsl Bővebb információ: A PERFEKT ZRT. alábbi címén: Szolnok, Verseghy pork 8. e-mail: szóim látóvonal: 56/422-276 XVII. évfolyam, 1. szám 2006. január 2., hétfő www.uneplap.hu Jasz-Nagykun-Szolnok megyei napilap perfekt Ara: 88 Ft, előfizetve 66 Ft A Kész együtte­sének sikerét hozta a karcagi teremfoci-torna ►14. OLDAL urnaa Az ötös lottó 52. heti nyerőszámai , . __ ., . _ __ Jokerszám: 13 35 39 42 58 237929 TALALAT DARAB NYEREMÉNY 58 1033 130 5835 10873 831 2 148393 A hatos lottó 52. heti nyerőszámai Pótszám: 3 6 8 32 38 42 43 Új autókat vettek ajándékba A 2005. év nem hozott eladási rekordot az autó-márkakereskedőknél. Az utób­bi hetekben azonban megugrott mind a forgalomba helyezett új autók, mind a vizsgáztatások száma. ► 3. oldal Mi lesz vajon a repülőtérrel? TA&TALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 A kunmadarasi volt szovjet repü­lőtér jövője egy­előre bizonytalan­nak tűnik. ► 5. OLDAL BŰNÜGY 2005 4 BELFÖLD 6 KÜLFÖLD 7 GAZDASÁG 10 MŰSOROK 12 SPORT 14-15 Moszkva elzárta a gázcsapot Miután az oroszok által felemelt, 230 dolláros gázdíjat nem fogadták el, az Ukrajna felé irányuló gázvezetékeket el­zárták Moszkva utasítására. ► 7. oldal Az új esztendő új árakkal indul Az idei év ritkaságnak számít, mert a korábbi éveknél szerényebbek lesznek a lakosságot érintő áremelkedések. A gáz drágulását megúsztok, sőt, a vil­lany még olcsóbb is lesz. ► 10. oldal IDŐJÁRÁS ^ Ma esős í \ Idő lesz, O' éjszaka havazás válthatja fel élénk keleti irányú szél­lel. A hőmérséklet 4 fokig emelked­het. ► 16. OLDAL Ismét asztal mellett Nyolc év után is­mét megrendez­ték az év végi se­regszemlét, a Szil­veszter-kupát. ► 14. OLDAL edüqezezz Csendes óévbúcsúztató sziLVESZTERluzijátél^fés tábortűz is köszöntötte 2006-ot A szolnoki Kossuth téren nagy volt a vidámság. Itt a korábbiaknál is látványosabb tűzijáték köszöntötte a 2006-os esztendőt. Lepergett a 2005-ös év: hoz­hatott bárkinek bármit, jót és rosszat is vegyesen, azért az óév búcsúztatóján a jókedvé volt a főszerep. Miközben az ország többi részén élők a hó­val küzdöttek, megyénk vala­hogy kimaradt a hóesésből. A szikrázó csillagokat csak az itt is ott is felfénylő tűzijáték­ok homályosították el, egyéb­ként szilveszter kora estéjére elcsendesültek az utak, mint­ha nem is bolondos óévbú­csúztatóra készülődtek volna a térségünkben élők. Persze lehet, hogy csak autóikat hagyták otthon a pezsgős éj­szakára indulók. Jó hangulat­ban teltek el az esztendő utol­só órái, (tiltott) petárdák, pezsgősüvegek durrogásá­ban nem volt hiány. FOLYTATÁS A 2. OLDALON Hitelhez kellett volna a telekátadás szolnoki ipari park Apróbb probléma akadt az egyik befektetővel Az elmúlt év utolsó önkor­mányzati közgyűlésén fontos kérdésről tárgyaltak a képvi­selők. A szolnoki ipari park egyik befektetőjének decem­ber 31-ig kellett volna kifizet­nie a megvett telek árának egy részletét, ám értesülése­ink szerint ez nem történt meg. A közgyűlés zárt ülésén I a terület érté- I kesítésének I módosítását j nem hagyta [ jóvá a testü- ■ let.Lapunk úgy tudja, a Higi Papirsoft kérését az ipari park vezetője, szebeni László terjesztette elő. A park első embere azt javasolta, a telek kerüljön a Higi Papirsoft Rt. tulajdonába. A társaság így hitelhez juthatott volna, és a kapott pénzből kiegyenlíthet­te volna a vételárat, illetve el­kezdődhetett volna a gyártó- csarnok építése.- Egy közbenső technikai módosítást kért a Higi Papir­soft Rt. - tájékoztatta lapun­kat Szebeni László. - A köz­gyűlési döntés azonban nem érinti a beruházást, hiszen a cég már engedélyes építési tervekkel rendelkezik. Infor­mációim szerint a részvény- társaság anyagi vállalásait rendben teljesíteni fogja — tette hozzá. ■ PE Sólyom László: vegyük komolyan a választásokat! Sólyom László köztársasági el­nök újévi köszöntőjében szólt arról, hogy 2006 választási év lesz. Kérte: vegyük komolyan a választásokat! Ez az az alka­lom, amikor döntési helyzet­ben vagyunk. A demokrácia nyilvánul meg abban, hogy választhatunk, s mivel szaba­don választunk, nagy felelős­séget viselünk. A felelős em­ber reális, hosszú távú prog­ramot akar látni. Mint mond­ta, arra lenne büszke, ha Ma­gyarországon nem lehetne le­járató kampánnyal választást nyerni. Sokkal inkább távlato­san, az ország - s most már Európa - érdekeit szem előtt tartva kellene politizálni, s nem élet-halál kérdésként be­állítani a választási győzelmet - tette hozzá. ► 6, oldal Jászsági segítő szolgálat kezdte meg a munkáját Az újévtől kezdte meg mun­káját jászsági szinten a támo­gatói szolgálat. A már koráb­ban is működő jászberényi központ mellett három mikro- régiós telephely irányítja a ti­zennyolc jász településen mű­ködő szolgáltatást. A Jászsági Többcélú Társulás új intézmé­nyének feladata lesz - tudtuk meg Hajdú László elnöktől -, hogy a rászorulóknak segít­sen az úgynevezett „lakáson kívüli közszolgáltatások” el­érésében. Ilyen lehet például a szakrendelések, háziorvos, pszichológus stb. elérése. Az érintetteket autóval szállítják a szolgálat munkatársai. Az új intézmény új munkahelyek­kel is jár a kistérségben. Ösz- szesen huszonnégy alkalma­zottat vettek fel. ■ BCS Ügyeletes újságíró: Pókász Endre tel.: 56/516-752 Terjesztés: 7.30-16.00 tel.: 06-80/200-690 16 óra után: 56/516-703 üzenetrögzítő SZÓVÁ TESSZÜK! A szilveszteri mulatság hevében a fi­gyelmeztetés ellenére is sokan mégis úgy döntöttek, hogy autóba ülnek, kockáztatva ezzel saját és persze nem utolsósorban mások életét is. így tör­tént ez a szolnoki Kossuth téri bulin is, amikor egy eszeveszett autós majd­nem elütött három gyereket, éppen hogy megállt a kordonok előtt. Szeren­csére a rend őrei éppen jó helyen vol­tak jó időben, de a lényegen ez mit sem változtat. Veszélyeztetni mások életét sem autóban, sem petárdával nem megbocsátható. Márpedig mind­kettőből volt elég szombat éjszaka Szolnok utcáin. BAN M > V g ül üü m MiS* Tiszatenyői újszülött az év első babája^fl^ A mezőtúri kórházban született a 2006-os esz­tendő első gyermeke megyénkben. Szilvási Zsuzsa Gyetvai Barbara három kilo­grammal és 52 centiméterrel látta meg a napvilágot január 1-jén hajnali 4.15-kor. Édes­anyja, Herczeg Éva bizony na­gyon várta már kislányát, hi­szen még a szentestén be kel­lett feküdnie a kórházba.- Itt kellett töltenem az ün­nepeket, miközben a család - így nagyobbik lányom, az ötéves Evelin is - otthon vár­ta az újabb jövevényt. Aztán Negyvenezres startszámla 2006-tól iváncsik IMRE országgyűlési képviselő, a honvédelmi poli­tikai államtitkár ünnepélyesen adta át tegnap délután az első babakötvényt a Szolnokon született első babának. A Hetényi Géza megyei kórházban január 1-jén reggel 7 óra 20 perckor háromezerhatszáz grammal született Balázs Renáta, akit szülei abonyi otthonukba visznek majd haza. Őt és édesanyját köszöntötte a negyvenezer forintos start­számlával Iváncsik Imre a kormány nevében. szilveszter estéjén nyolc óra körül elfolyt a magzatvíz, hajnali kettőkor pedig való­ban meg is indult a szülés. Szerencsére viszonylag gyor­san és simán, alig két órával később megszületett Barba­ra, s mindketten jól vagyunk — meséli a 36 esztendős oe"’- szony. Időközben a fotó kedvéért meghozzák a főszereplőt, Barbarát is. Látszik, egyelőre nemigen tetszik neki a sze­replés, egyértelműen és han­gosan tiltakozik is ellene. Azután persze gyorsan meg-J békéi, amint édesanyja kö-| zelségét érzi. Ez most sokkal $ fontosabb számára, mint az,|L hogy ő érkezett elsőként llk 2006-ban. Gyetvai Barbara, megyénk idei első újszülöttje édesanyjával

Next

/
Oldalképek
Tartalom