Új Néplap, 2006. január (17. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-01 / 1. szám

2 2006. JANUÁR 2., HÉTFŐ MEGYEI TÜKÖR Többet keresnek a karcagi városi képviselők A karcagi képviselő-testület döntése értelmében januártól 4,4 százalékkal nőnek a telepü­lési képviselők, bizottsági ta­gok, tanácsnokok tiszteletdíjai. Eszerint egy képviselő havonta 95 600 forint tiszteletdíjra jogo­sult, ha egy bizottságnak tagja, akkor ülésenként részvétele esetén 8000 forintot kap, ha több bizottságnak is tagja, ak­kor havonta legfeljebb négy bi­zottsági ülésen való részvételért ülésenként, részvétele esetén 8000 forint jár. A tanácsnokok és a bizottságok elnökei az alap­díjon felül havi 31 600 forint dí­jazásra jogosultak. ■ DE Májusban kiépül a kábeltévé Besenyszögön A besenyszögi önkormányzat aláírta a szerződést egy kábel- szolgáltató részvénytársasággal. A karácsonyi ünnep előtt a kép­viselő-testület megszavazta a csomagdíjakat és a műsorkiosz­tást, így már nincs akadálya an­nak, hogy májusban kiépüljön a kábelhálózat. A településen élők különböző - levelező, iroda és családi - csomag közül vá­laszthatnak. A hálózat egyik nagy előnye, lyogy az eddigiek­nél gyorsabb internetelérést tesz lehetővé. Az árak konku­renciát jelenthetnek a régióban már ismert szolgáltatónak. ■ FB A frank vendégek családoknál szállnak meg A három évvel ezelőtt kialakult testvértelepülési kapcsolatot az idén szerződéssel hitelesítette Besenyszög és Weidenbach. El­sősorban a sport- és a civil szer­veződések, valamint a vállalko­zások tapasztalatcseréjét támo­gatják. A Besenyszögre tervezett gyógyüdülőcentrum kiépítésé­hez befektetőre is számíthatnak a németek részéről. Tavaly har­minc család járt kint Németor­szágban, idén nyáron a magya­rok lesznek a házigazdák. A hi­vatalos delegáció tagjait - negy­ven vendéget - saját házaikban látják majd vendégül. ■ FB Csendes volt az óévbúcsúztató szilveszter Tűzijátékok és tábortűz is köszöntötte a 2006-os esztendőt FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL Tiszafóldvár egyik családi házá­nak udvarán lobogó tűz mellett melegedtek a szilveszterezők. Ebben még semmi meglepő nem lenne, ők azonban a nyári kedvelt szórakozásukat elevení­tették fel, azaz fürdőruhára vet­kőzve, jóféle mangalicaszalon­nát nyársaltak. A napszemüve­ges, naptejes kánikulai idillen legfeljebb a gumicsizma rontott némiképp. Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy a nyársalá- sos vacogást csak ketten - a há­zigazda Gilán Gyula és sógornő­je, az „értelmi szerző”, Csilla ­Kézsérülés, lábtörés a rendőrség sajtóügyelete arról tájékoztatott bennün­ket, hogy csendesen telt az ünnepi hétvége. Annál moz­galmasabbak voltak az újév első órái a szolnoki Hetényi kórház baleseti sürgősségi osztályán. Hajnaltájt sorra érkeztek azok a táncos lábú­ak, akik számára boka­vagy lábszártöréssel végző­dött a szilveszteri buli. Tö- rökszentmiklósról pedig egy fiatalt szállítottak be, aki­nek petárda robbant a kezé­ben. Szerencsére csupán lágyrészsérülései vannak, maradandó sérülést nem okozott a veszélyes tűzijáték. A nyarat idéző Idill fagyponton: Tlsza- f old váron nyársa- lássál szilveszte­reztek Gltánék — ketten közülük für­dőruhára vetkőzve IKK vállalták be, a többiek, azaz a háziasszony Szántó Irén és test­vére, Ferenc csak nagykabátban merészkedtek a tűz közelébe.- Feleségem, Csilla minden évben kitalál valamit, amivel emlékezetessé teszi a szilvesz­tert - meséli Szántó Ferenc. ­Előfordult már, hogy kisdobos­ruhába bújt, vagy szakadt roc­kért játszott, a mostani azonban a korábbiakon is túltesz! Persze azért nem a tűz mellett kupo­rogva töltjük az egész éjszakát, hamarosan beülünk a konyhá­ba, és kártyacsatával múlatjuk az időt éjfélig. Utána pedig kör­bejárjuk a rokonokat, baráto­kat, hogy együtt köszöntsük az új esztendőt. Kérdezősködésünkkel persze félbeszakítottuk a jó hangulatú nyársalást, aminek legjobban talán Zeusz, a család barátsá­Megkérdeztük olvasóinkat Milyen reményekkel kezdi az évet? PAPP IMRE, Szolnok: i —Azzal, hogy jobb legyen, mint a múlt év. Persze nem I panaszkodha- ■■■MUHI : tóm, hiszen 2005 is nagyon jó • volt Végeztem az iskolában, '■ van egy biztos munkahelyem, hiszen a színházban dolgo­zom, világosító vagyok. Szeret- ; nék egy tartós párkapcsolatot, • több fizetést és olyan jó buli­kat a barátaimmal, amilyené- : két a tavalyi évben rendez­tünk. Mindenkinek egészséget '■ kívánok, és azt, hogy minden álma valóra váljon! PÉNTEK NIKO­LETT, Szolnok — A Varga Ka­talin Gimnázi­umban vagyok utolsó éves, úgyhogy én ________ el őször is még egy nyelvvizsgát és egy sikeres felvételit várok. Bár addig is rengeteget kell ta­nulnom. Remélem, hogy fel­vesznek Budapestre vagy Sze­gedre, és elmehetek ebből a városból. Addig is azt kérem a szüleimtől, hogy viseljenek el, és ne haragudjanak, ha nem vesznek fel Remélem, ez az év tartogat számomra egy szép szerelmet is. SÁGI CSILLA, Karcag: — Azt remélem az új évtől, hogy boldog le­gyek, az egyete­men a vizsgá­im sikerüljenek, hiszen Lon­donban élek, ott dolgozok és tanulok Remélem, ez az év több pihenést hoz a számom­ra, mert a múlt évben kikap­csolódásra minimális idő ju­tott. Ha minden sikerül, az idén talán nyaralni is el tudok majd menni, nagyon vágyom rá. Saját magam és a szerette­im részére pedig egészséget, munkahelyi sikereket kívánok MAJNER JÁNOS, Szolnok — Az új év a családunknak gyermeket, a kilencéves lá­nyomnak kis­testvért hoz Februárban szül a feleségem, nekünk ez lesz a legnagyobb ajándék. Ezenfelül mindenkinek nyugodt, ki­egyensúlyozott, boldog évet kí­vánok! Külön a feleségemnek sok erőt, egészséget, rengeteg türelmet, kitartást kívánok az új kis jövevényhez, akiről már azt is tudjuk, hogy kisfiú lesz. Nekünk ez a 2006-os év nagy eseménye. gos rottweiler kutyája örült. Míg ugyanis mi beszélgettünk, a derék négylábú jóízűen befa­latozta a félig sült szalonnát. így legalább neki is boldog új évet szereztünk... Ahogy közeledett az éjfél, Szolnokon egyre emelkedett a hangulat, házibulikban, szállo­dai, vendéglői partikon egy­aránt. Lassacskán a Kossuth tér is megtelt. Talán az enyhe időnek köszönhető, hogy a ko­rábbi éveknél is többen gyűltek össze, hogy együtt köszöntsék az új évet. A különböző engedé­lyezett tűzijátékok mellett min­den tiltás ellenére sorra rob­bantak a petárdák is, elnyomva a pezsgőpukkanásokat és a szilveszteri trombiták zaját. 2006 első másodperceit azonban pillanatnyi, megillető- dött csend fogadta. Utána a ko­rábbiakat felülmúló, látványos tűzijáték köszöntötte az évet, majd Komár László hívta tánc­ba a vállalkozó kedvűeket. Ám hajnali egy órára már csak a legkitartóbbak maradtak a sza­badtéri színpad előtt. A több­ség hosszú sorokban hazafelé iparkodott, hogy a kicsit fejfá­jós, macskajajos vasárnap után hétfőtől folytathassa meg­szokott hétköznapjait. Jászapáti, a minap adták át az Év Sportolója-díjakat a városban. Más­fél évtizedes hagyomány már, hogy az önkormányzat elismeri azoknak a sportolóknak a munkáját akik ered­ményeikkel öregbítik Jászapáti hír­nevét Mint azt Szabó Lajos polgár- mester elmondta, az ifjúsági lányok között az elismerést Ádám Vanda triatlonversenyző, a fiúk részéről pe­dig Gazsó József labdarúgó vehette át A felnőttek között a díj ebben az évben Andrási Judit kempózót és Vígh Ferenc labdarúgót illette. Az év csapata a kempószakosztály ifjúsá­gi csapata lett bcs Jászladány. A kistérségi tanuszoda Kunszentmártonnal, Kunhegyessel közös projektje a tárcaközi bizottság döntése értelmében megkezdőd­het A közbeszerzési eljárást az idei RÖVIDEN TELEPÜLÉSEINK ÉLETÉRŐL év elején írják ki, amelyen közös be­fektetőt keresnek a három települé­sen létrejövő kistérségi tanuszodák kivitelezésére — tudtuk meg Dankó István polgármestertől, bgy Kuncsorba. Az év végén 370 csa­lád ünnepét tette szebbé a telepü­lés önkormányzata. Nyugdíjasok, gyermekek, rászorulók kaptak érté­kes ajándékcsomagot, szs Kunhegyes. Ahogyan szigorodnak a napok, egyre több az olyan, gon­dozásra, ápolásra szoruló a város­ban és a környéken, akik be szeret­nének kerülni a szokásos 3-6 hó­napos benttartózkodásra az úgyne­vezett ápolási osztályra. Magyarul: egyre hosszabb a várólista, hiszen most is telt ház van, foglalt mind a 33 hely. Jelenleg a legfiatalabb Jászberény. Az Electrolux Lehel Kft., a megye legnagyobb cége közel 3800 főt foglalkoztat, és a tavalyi árbevétele 110 milliárd forint volt. Közel 1,4 millió hűtőszekrényt, 547 ezer fagyasztót és 1,88 millió por­szívót gyártottak Berényben. Képünkön a porszívók szerelése látható. ápolt is túl van az ötvenen, a leg­idősebbik pedig a 91 éves, arrafelé közismert ember: Sajtos József nyugdíjas, dszm Mezőtúr. Kibővítették a mezőtúri Szociális Intézmények alapító ok­iratát. Ennek értelmében a család- segítő és gyermekjóléti szolgálat ellátási területébe tartozik mostan­tól Kétpó, Mesterszállás és Mező- hék is. szs Nagykörű. A közelmúltban fejező­dött be egy népfőiskolái előadás- sorozat, melyen számos érdekes­ségről, többek között a magyarság küldetéséről és ősvallásáról, a nyelv teremtő erejéről, a múltról, je­lenről és jövőről esett szó. Az utolsó programon a kőteleki iskolások betlehemes játékkal kedveskedtek a jelenlévőknek, akik szerint azon­ban többen is elfértek volna az elő­adásokon. RÁ Szolnok. A szeretet ünnepe előtt a karácsonyi faluban forralt borral és meleg teával kínálták a járókelőket a Rotary Club Szolnok. A kezdemé­nyezés jótékony célt szolgált. Ahogy már három esztendeje, úgy ezúttal is a megyeszékhely Liget úti bentla­kásos otthonában élő fogyatéko­soknak szánták a bevételt. Az akció végül sikerrel járt, hiszen az önkén­tesek több mint kétszázezer forintot gyűjtöttek össze — tudtuk meg a szervezet soros elnökétől. Szügyi Csongor elmondta: azóta már át is adták az intézmény lakóinak az eb­ből az összegből kívánságukra meg­vásárolt extra nagyképernyős televí­ziót és a fennmaradó készpénzt, bj

Next

/
Oldalképek
Tartalom